TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 45

45:1 <04106> ryhm <05608> rpwo <05842> je <03956> ynwsl <04428> Klml <04639> yvem <0589> yna <0559> rma <02896> bwj <01697> rbd <03820> ybl <07370> sxr( (2) ) <03039> tdydy <07892> rys <04905> lykvm <07141> xrq <01121> ynbl <07799> Mynss <05921> le <05329> xunml(45:1)

45:1 (44:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> alloiwyhsomenwn toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> eiv <1519> sunesin <4907> wdh <3592> uper <5228> tou <3588> agaphtou <27> (44:2) exhreuxato h <3588> kardia <2588> mou <1473> logon <3056> agayon <18> legw <3004> egw <1473> ta <3588> erga <2041> mou <1473> tw <3588> basilei <935> h <3588> glwssa <1100> mou <1473> kalamov <2563> grammatewv <1122> oxugrafou

45:2 <05769> Mlwel <0430> Myhla <01288> Kkrb <03651> Nk <05921> le <08193> Kytwtpvb <02580> Nx <03332> quwh <0120> Mda <01121> ynbm <03302> typypy<45:3> (45:2)

45:2 (44:3) wraiov <5611> kallei para <3844> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> execuyh <1632> cariv <5485> en <1722> ceilesin <5491> sou <4771> dia <1223> touto <3778> euloghsen <2127> se <4771> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

45:3 <01926> Krdhw <01935> Kdwh <01368> rwbg <03409> Kry <05921> le <02719> Kbrx <02296> rwgx<45:4> (45:3)

45:3 (44:4) perizwsai <4024> thn <3588> romfaian sou <4771> epi <1909> ton <3588> mhron <3313> sou <4771> dunate <1415> th <3588> wraiothti sou <4771> kai <2532> tw <3588> kallei sou <4771>

45:4 <03225> Knymy <03372> twarwn <03384> Krwtw <06664> qdu <06037> hwnew <0571> tma <01697> rbd <05921> le <07392> bkr <06743> xlu <01926> Krdhw<45:5> (45:4)

45:4 (44:5) kai <2532> enteinon kai <2532> kateuodou kai <2532> basileue <936> eneken alhyeiav <225> kai <2532> prauthtov <4240> kai <2532> dikaiosunhv <1343> kai <2532> odhghsei <3594> se <4771> yaumastwv <2298> h <3588> dexia <1188> sou <4771>

45:5 <04428> Klmh <0341> ybywa <03820> blb <05307> wlpy <08478> Kytxt <05971> Myme <08150> Mynwns <02671> Kyux<45:6> (45:5)

45:5 (44:6) ta <3588> belh <956> sou <4771> hkonhmena dunate <1415> laoi <2992> upokatw <5270> sou <4771> pesountai <4098> en <1722> kardia <2588> twn <3588> ecyrwn <2190> tou <3588> basilewv <935>

45:6 <04438> Ktwklm <07626> jbs <04334> rsym <07626> jbs <05703> dew <05769> Mlwe <0430> Myhla <03678> Kaok<45:7> (45:6)

45:6 (44:7) o <3588> yronov <2362> sou <4771> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> rabdov euyuthtov <2118> h <3588> rabdov thv <3588> basileiav <932> sou <4771>

45:7 <02270> Kyrbxm <08342> Nwvv <08081> Nms <0430> Kyhla <0430> Myhla <04886> Kxsm <03651> Nk <05921> le <07562> esr <08130> anvtw <06664> qdu <0157> tbha<45:8> (45:7)

45:7 (44:8) hgaphsav <25> dikaiosunhn <1343> kai <2532> emishsav <3404> anomian <458> dia <1223> touto <3778> ecrisen <5548> se <4771> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> sou <4771> elaion <1637> agalliasewv <20> para <3844> touv <3588> metocouv <3353> sou <4771>

45:8 <08055> Kwxmv <04482> ynm <08127> Ns <01964> ylkyh <04480> Nm <0899> Kytdgb <03605> lk <07102> tweyuq <0174> twlhaw <04753> rm<45:9> (45:8)

45:8 (44:9) smurna <4666> kai <2532> stakth kai <2532> kasia apo <575> twn <3588> imatiwn <2440> sou <4771> apo <575> barewn elefantinwn <1661> ex <1537> wn <3739> hufranan <2165> se <4771>

45:9 <0211> rypwa <03800> Mtkb <03225> Knymyl <07694> lgs <05324> hbun <03368> Kytwrqyb <04428> Myklm <01323> twnb<45:10> (45:9)

45:9 (44:10) yugaterev <2364> basilewn <935> en <1722> th <3588> timh <5092> sou <4771> paresth <3936> h <3588> basilissa <938> ek <1537> dexiwn <1188> sou <4771> en <1722> imatismw <2441> diacrusw peribeblhmenh <4016> pepoikilmenh

45:10 <01> Kyba <01004> tybw <05971> Kme <07911> yxksw <0241> Knza <05186> yjhw <07200> yarw <01323> tb <08085> yems<45:11> (45:10)

45:10 (44:11) akouson <191> yugater <2364> kai <2532> ide <3708> kai <2532> klinon <2827> to <3588> ouv <3775> sou <4771> kai <2532> epilayou tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771>

45:11 <0> wl <07812> ywxtshw <0113> Kynda <01931> awh <03588> yk <03308> Kypy <04428> Klmh <0183> watyw<45:12> (45:11)

45:11 (44:12) oti <3754> epeyumhsen <1937> o <3588> basileuv <935> tou <3588> kallouv sou <4771> oti <3754> autov <846> estin <1510> o <3588> kuriov <2962> sou <4771>

45:12 <05971> Me <06223> yryse <02470> wlxy <06440> Kynp <04503> hxnmb <06865> ru <01323> tbw<45:13> (45:12)

45:12 (44:13) kai <2532> proskunhsousin <4352> autw <846> yugaterev <2364> turou <5184> en <1722> dwroiv <1435> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> litaneusousin oi <3588> plousioi <4145> tou <3588> laou <2992>

45:13 <03830> hswbl <02091> bhz <04865> twubsmm <06441> hmynp <04428> Klm <01323> tb <03520> hdwbk <03605> lk<45:14> (45:13)

45:13 (44:14) pasa <3956> h <3588> doxa <1391> authv <846> yugatrov <2364> basilewv <935> eswyen <2081> en <1722> krosswtoiv crusoiv peribeblhmenh <4016> pepoikilmenh

45:14 <0> Kl <0935> twabwm <07464> hytwer <0310> hyrxa <01330> twlwtb <04428> Klml <02986> lbwt <07553> twmqrl<45:15> (45:14)

45:14 (44:15) apenecyhsontai <667> tw <3588> basilei <935> paryenoi <3933> opisw <3694> authv <846> ai <3588> plhsion <4139> authv <846> apenecyhsontai <667> soi <4771>

45:15 <04428> Klm <01964> lkyhb <0935> hnyabt <01524> lygw <08057> txmvb <02986> hnlbwt<45:16> (45:15)

45:15 (44:16) apenecyhsontai <667> en <1722> eufrosunh <2167> kai <2532> agalliasei <20> acyhsontai <71> eiv <1519> naon <3485> basilewv <935>

45:16 <0776> Urah <03605> lkb <08269> Myrvl <07896> wmtyst <01121> Kynb <01961> wyhy <01> Kytba <08478> txt<45:17> (45:16)

45:16 (44:17) anti <473> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771> egenhyhsan <1096> soi <4771> uioi <5207> katasthseiv <2525> autouv <846> arcontav <758> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

45:17 <05703> dew <05769> Mlel <03034> Kdwhy <05971> Myme <03651> Nk <05921> le <01755> rdw <01755> rd <03605> lkb <08034> Kms <02142> hrykza<45:18> (45:17)

45:17 (44:18) mnhsyhsontai <3403> tou <3588> onomatov <3686> sou <4771> en <1722> pash <3956> genea <1074> kai <2532> genea <1074> dia <1223> touto <3778> laoi <2992> exomologhsontai <1843> soi <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA