TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 31:1-24

31:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(31:1)

31:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

31:2 <05971> Kyme <0413> la <0622> Poat <0310> rxa <04084> Mynydmh <0853> tam <03478> larvy <01121> ynb <05360> tmqn <05358> Mqn(31:2)

31:2 ekdikei <1556> thn <3588> ekdikhsin <1557> uiwn <5207> israhl <2474> ek <1537> twn <3588> madianitwn kai <2532> escaton prosteyhsh <4369> prov <4314> ton <3588> laon <2992> sou <4771>

31:3 <04080> Nydmb <03068> hwhy <05360> tmqn <05414> ttl <04080> Nydm <05921> le <01961> wyhyw <06635> abul <0376> Mysna <0853> Mktam <02502> wulxh <0559> rmal <05971> Meh <0413> la <04872> hsm <01696> rbdyw(31:3)

31:3 kai <2532> elalhsen <2980> mwushv prov <4314> ton <3588> laon <2992> legwn <3004> exoplisate ex <1537> umwn <4771> andrav <435> parataxasyai enanti <1725> kuriou <2962> epi <1909> madian <3099> apodounai <591> ekdikhsin <1557> para <3844> tou <3588> kuriou <2962> th <3588> madian <3099>

31:4 <06635> abul <07971> wxlst <03478> larvy <04294> twjm <03605> lkl <04294> hjml <0505> Pla <04294> hjml <0505> Pla(31:4)

31:4 ciliouv <5507> ek <1537> fulhv <5443> ciliouv <5507> ek <1537> fulhv <5443> ek <1537> paswn <3956> fulwn <5443> israhl <2474> aposteilate <649> parataxasyai

31:5 <06635> abu <02502> yuwlx <0505> Pla <06240> rve <08147> Myns <04294> hjml <0505> Pla <03478> larvy <0505> yplam <04560> wromyw(31:5)

31:5 kai <2532> exhriymhsan ek <1537> twn <3588> ciliadwn <5505> israhl <2474> ciliouv <5507> ek <1537> fulhv <5443> dwdeka <1427> ciliadev <5505> enwplismenoi eiv <1519> parataxin

31:6 <03027> wdyb <08643> hewrth <02689> twruuxw <06944> sdqh <03627> ylkw <06635> abul <03548> Nhkh <0499> rzela <01121> Nb <06372> oxnyp <0853> taw <0853> Mta <06635> abul <04294> hjml <0505> Pla <04872> hsm <0853> Mta <07971> xlsyw(31:6)

31:6 kai <2532> apesteilen <649> autouv <846> mwushv ciliouv <5507> ek <1537> fulhv <5443> ciliouv <5507> ek <1537> fulhv <5443> sun <4862> dunamei <1411> autwn <846> kai <2532> fineev uion <5207> eleazar <1648> uiou <5207> aarwn <2> tou <3588> ierewv <2409> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> agia <40> kai <2532> ai <3588> salpiggev <4536> twn <3588> shmasiwn en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

31:7 <02145> rkz <03605> lk <02026> wgrhyw <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <04080> Nydm <05921> le <06633> wabuyw(31:7)

31:7 kai <2532> paretaxanto epi <1909> madian <3099> kaya <2505> eneteilato <1781> kuriov <2962> tw <3588> mwush kai <2532> apekteinan <615> pan <3956> arsenikon

31:8 <02719> brxb <02026> wgrh <01160> rweb <01121> Nb <01109> Melb <0853> taw <04080> Nydm <04428> yklm <02568> tsmx <07254> ebr <0853> taw <02354> rwx <0853> taw <06698> rwu <0853> taw <07552> Mqr <0853> taw <0189> ywa <0853> ta <02491> Mhyllx <05921> le <02026> wgrh <04080> Nydm <04428> yklm <0853> taw(31:8)

31:8 kai <2532> touv <3588> basileiv <935> madian <3099> apekteinan <615> ama <260> toiv <3588> traumatiaiv autwn <846> kai <2532> ton <3588> euin kai <2532> ton <3588> sour kai <2532> ton <3588> rokom kai <2532> ton <3588> our kai <2532> ton <3588> robok pente <4002> basileiv <935> madian <3099> kai <2532> ton <3588> balaam <903> uion <5207> bewr apekteinan <615> en <1722> romfaia sun <4862> toiv <3588> traumatiaiv autwn <846>

31:9 <0962> wzzb <02428> Mlyx <03605> lk <0853> taw <04735> Mhnqm <03605> lk <0853> taw <0929> Mtmhb <03605> lk <0853> taw <02945> Mpj <0853> taw <04080> Nydm <0802> ysn <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <07617> wbsyw(31:9)

31:9 kai <2532> epronomeusan tav <3588> gunaikav <1135> madian <3099> kai <2532> thn <3588> aposkeuhn autwn <846> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> egkthta autwn <846> kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> autwn <846> epronomeusan

31:10 <0784> sab <08313> wprv <02918> Mtryj <03605> lk <0853> taw <04186> Mtbswmb <05892> Mhyre <03605> lk <0853> taw(31:10)

31:10 kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> tav <3588> en <1722> taiv <3588> oikiaiv <3614> autwn <846> kai <2532> tav <3588> epauleiv <1886> autwn <846> eneprhsan en <1722> puri <4442>

31:11 <0929> hmhbbw <0120> Mdab <04455> xwqlmh <03605> lk <0853> taw <07998> llsh <03605> lk <0853> ta <03947> wxqyw(31:11)

31:11 kai <2532> elabon <2983> pasan <3956> thn <3588> pronomhn kai <2532> panta <3956> ta <3588> skula <4661> autwn <846> apo <575> anyrwpou <444> ewv <2193> kthnouv <2934>

31:12 o <03405> wxry <03383> Ndry <05921> le <0834> rsa <04124> bawm <06160> tbre <0413> la <04264> hnxmh <0413> la <07998> llsh <0853> taw <04455> xwqlmh <0853> taw <07628> ybsh <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <0413> law <03548> Nhkh <0499> rzela <0413> law <04872> hsm <0413> la <0935> wabyw(31:12)

31:12 kai <2532> hgagon <71> prov <4314> mwushn kai <2532> prov <4314> eleazar <1648> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> prov <4314> pantav <3956> uiouv <5207> israhl <2474> thn <3588> aicmalwsian <161> kai <2532> ta <3588> skula <4661> kai <2532> thn <3588> pronomhn eiv <1519> thn <3588> parembolhn eiv <1519> arabwy mwab h <3739> estin <1510> epi <1909> tou <3588> iordanou <2446> kata <2596> iericw <2410>

31:13 <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <07125> Mtarql <05712> hdeh <05387> yayvn <03605> lkw <03548> Nhkh <0499> rzelaw <04872> hsm <03318> wauyw(31:13)

31:13 kai <2532> exhlyen <1831> mwushv kai <2532> eleazar <1648> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> thv <3588> sunagwghv <4864> eiv <1519> sunanthsin <4877> autoiv <846> exw <1854> thv <3588> parembolhv

31:14 <04421> hmxlmh <06635> abum <0935> Myabh <03967> twamh <08269> yrvw <0505> Myplah <08269> yrv <02428> lyxh <06485> ydwqp <05921> le <04872> hsm <07107> Puqyw(31:14)

31:14 kai <2532> wrgisyh <3710> mwushv epi <1909> toiv <3588> episkopoiv <1985> thv <3588> dunamewv <1411> ciliarcoiv <5506> kai <2532> ekatontarcoiv toiv <3588> ercomenoiv <2064> ek <1537> thv <3588> parataxewv tou <3588> polemou <4171>

31:15 <05347> hbqn <03605> lk <02421> Mtyyxh <04872> hsm <0413> Mhyla <0559> rmayw(31:15)

31:15 kai <2532> eipen autoiv <846> mwushv ina <2443> ti <5100> ezwgrhsate <2221> pan <3956> yhlu <2338>

31:16 <03068> hwhy <05712> tdeb <04046> hpgmh <01961> yhtw <06465> rwep <01697> rbd <05921> le <03068> hwhyb <04604> lem <04560> roml <01109> Melb <01697> rbdb <03478> larvy <01121> ynbl <01961> wyh <02007> hnh <02005> Nh(31:16)

31:16 autai <3778> gar <1063> hsan <1510> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kata <2596> to <3588> rhma <4487> balaam <903> tou <3588> aposthsai kai <2532> uperidein to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> eneken fogwr kai <2532> egeneto <1096> h <3588> plhgh <4127> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> kuriou <2962>

31:17 <02026> wgrh <02145> rkz <04904> bksml <0376> sya <03045> tedy <0802> hsa <03605> lkw <02945> Pjb <02145> rkz <03605> lk <02026> wgrh <06258> htew(31:17)

31:17 kai <2532> nun <3568> apokteinate <615> pan <3956> arsenikon en <1722> pash <3956> th <3588> apartia kai <2532> pasan <3956> gunaika <1135> htiv <3748> egnwken <1097> koithn <2845> arsenov apokteinate <615>

31:18 <0> Mkl <02421> wyxh <02145> rkz <04904> bksm <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <0802> Mysnb <02945> Pjh <03605> lkw(31:18)

31:18 pasan <3956> thn <3588> apartian twn <3588> gunaikwn <1135> htiv <3748> ouk <3364> oiden koithn <2845> arsenov zwgrhsate <2221> autav <846>

31:19 <07628> Mkybsw <0859> Mta <07637> yeybsh <03117> Mwybw <07992> ysylsh <03117> Mwyb <02398> wajxtt <02491> llxb <05060> egn <03605> lkw <05315> spn <02026> grh <03605> lk <03117> Mymy <07651> tebs <04264> hnxml <02351> Uwxm <02583> wnx <0859> Mtaw(31:19)

31:19 kai <2532> umeiv <4771> parembalete exw <1854> thv <3588> parembolhv epta <2033> hmerav <2250> pav <3956> o <3588> anelwn <337> kai <2532> o <3588> aptomenov <680> tou <3588> tetrwmenou agnisyhsetai <48> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> umeiv <4771> kai <2532> h <3588> aicmalwsia <161> umwn <4771>

31:20 o <02398> wajxtt <06086> Ue <03627> ylk <03605> lkw <05795> Myze <04639> hvem <03605> lkw <05785> rwe <03627> ylk <03605> lkw <0899> dgb <03605> lkw(31:20)

31:20 kai <2532> pan <3956> periblhma kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> dermatinon <1193> kai <2532> pasan <3956> ergasian <2039> ex <1537> aigeiav kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> xulinon <3585> afagnieite

31:21 <04872> hsm <0853> ta <03069> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <08451> hrwth <02708> tqx <02063> taz <04421> hmxlml <0935> Myabh <06635> abuh <0582> ysna <0413> la <03548> Nhkh <0499> rzela <0559> rmayw(31:21)

31:21 kai <2532> eipen eleazar <1648> o <3588> iereuv <2409> prov <4314> touv <3588> andrav <435> thv <3588> dunamewv <1411> touv <3588> ercomenouv <2064> ek <1537> thv <3588> parataxewv tou <3588> polemou <4171> touto <3778> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> nomou <3551> o <3739> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

31:22 <05777> trpeh <0853> taw <0913> lydbh <0853> ta <01270> lzrbh <0853> ta <05178> tsxnh <0853> ta <03701> Pokh <0853> taw <02091> bhzh <0853> ta <0389> Ka(31:22)

31:22 plhn <4133> tou <3588> crusiou <5553> kai <2532> tou <3588> arguriou <694> kai <2532> calkou <5475> kai <2532> sidhrou <4604> kai <2532> molibou kai <2532> kassiterou

31:23 <04325> Mymb <05674> wrybet <0784> sab <0935> aby <03808> al <0834> rsa <03605> lkw <02398> ajxty <05079> hdn <04325> ymb <0389> Ka <02891> rhjw <0784> sab <05674> wrybet <0784> sab <0935> aby <0834> rsa <01697> rbd <03605> lk(31:23)

31:23 pan <3956> pragma <4229> o <3739> dieleusetai <1330> en <1722> puri <4442> kai <2532> kayarisyhsetai <2511> all <235> h <2228> tw <3588> udati <5204> tou <3588> agnismou <49> agnisyhsetai <48> kai <2532> panta <3956> osa <3745> ean <1437> mh <3165> diaporeuhtai <1279> dia <1223> purov <4442> dieleusetai <1330> di <1223> udatov <5204>

31:24 P <04264> hnxmh <0413> la <0935> wabt <0310> rxaw <02891> Mtrhjw <07637> yeybsh <03117> Mwyb <0899> Mkydgb <03526> Mtobkw(31:24)

31:24 kai <2532> pluneisye <4150> ta <3588> imatia <2440> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> kai <2532> kayarisyhsesye <2511> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> eiseleusesye <1525> eiv <1519> thn <3588> parembolhnTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA