TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 42:7-17

42:7 <0347> bwya <05650> ydbek <03559> hnwkn <0413> yla <01696> Mtrbd <03808> al <03588> yk <07453> Kyer <08147> ynsbw <0> Kb <0639> ypa <02734> hrx <08489> ynmyth <0464> zpyla <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw <0347> bwya <0413> la <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <03068> hwhy <01696> rbd <0310> rxa <01961> yhyw(42:7)

42:7 egeneto <1096> de <1161> meta <3326> to <3588> lalhsai <2980> ton <3588> kurion <2962> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> tw <3588> iwb <2492> eipen o <3588> kuriov <2962> elifav tw <3588> yaimanith hmartev <264> su <4771> kai <2532> oi <3588> duo <1417> filoi <5384> sou <4771> ou <3364> gar <1063> elalhsate <2980> enwpion <1799> mou <1473> alhyev <227> ouden <3762> wsper <3746> o <3588> yerapwn <2324> mou <1473> iwb <2492>

42:8 <0347> bwya <05650> ydbek <03559> hnwkn <0413> yla <01696> Mtrbd <03808> al <03588> yk <05039> hlbn <05973> Mkme <06213> twve <01115> ytlbl <05375> ava <06440> wynp <0518> Ma <03588> yk <05921> Mkyle <06419> llpty <05650> ydbe <0347> bwyaw <01157> Mkdeb <05930> hlwe <05927> Mtylehw <0347> bwya <05650> ydbe <0413> la <01980> wklw <0352> Mylya <07651> hebsw <06499> Myrp <07651> hebs <0> Mkl <03947> wxq <06258> htew(42:8)

42:8 nun <3568> de <1161> labete <2983> epta <2033> moscouv <3448> kai <2532> epta <2033> kriouv kai <2532> poreuyhte <4198> prov <4314> ton <3588> yeraponta <2324> mou <1473> iwb <2492> kai <2532> poihsei <4160> karpwsin peri <4012> umwn <4771> iwb <2492> de <1161> o <3588> yerapwn <2324> mou <1473> euxetai <2172> peri <4012> umwn <4771> oti <3754> ei <1487> mh <3165> proswpon <4383> autou <846> lhmqomai <2983> ei <1487> mh <3165> gar <1063> di <1223> auton <846> apwlesa an <302> umav <4771> ou <3364> gar <1063> elalhsate <2980> alhyev <227> kata <2596> tou <3588> yerapontov <2324> mou <1473> iwb <2492>

42:9 <0347> bwya <06440> ynp <0853> ta <03068> hwhy <05375> avyw <03068> hwhy <0413> Mhyla <01696> rbd <0834> rsak <06213> wveyw <05284> ytmenh <06691> rpu <07747> yxwsh <01085> ddlbw <08489> ynmyth <0464> zpyla <01980> wklyw(42:9)

42:9 eporeuyh <4198> de <1161> elifav o <3588> yaimanithv kai <2532> baldad o <3588> saucithv kai <2532> swfar o <3588> minaiov kai <2532> epoihsan <4160> kaywv <2531> sunetaxen <4929> autoiv <846> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> elusen <3089> thn <3588> amartian <266> autoiv <846> dia <1223> iwb <2492>

42:10 <04932> hnsml <0347> bwyal <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <03254> Poyw <07453> wher <01157> deb <06419> wllpthb <0347> bwya <07622> *twbs {tybs} <0853> ta <07725> bs <03068> hwhyw(42:10)

42:10 o <3588> de <1161> kuriov <2962> huxhsen <837> ton <3588> iwb <2492> euxamenou <2172> de <1161> autou <846> kai <2532> peri <4012> twn <3588> filwn <5384> autou <846> afhken autoiv <846> thn <3588> amartian <266> edwken <1325> de <1161> o <3588> kuriov <2962> dipla <1362> osa <3745> hn <1510> emprosyen <1715> iwb <2492> eiv <1519> diplasiasmon

42:11 o <0259> dxa <02091> bhz <05141> Mzn <0376> syaw <0259> txa <07192> hjyvq <0376> sya <0> wl <05414> wntyw <05921> wyle <03068> hwhy <0935> aybh <0834> rsa <07451> herh <03605> lk <05921> le <0853> wta <05162> wmxnyw <0> wl <05110> wdnyw <01004> wtybb <03899> Mxl <05973> wme <0398> wlkayw <06440> Mynpl <03045> wyedy <03605> lkw <0269> *wytwyxa {wytyxa} <03605> lkw <0251> wyxa <03605> lk <0413> wyla <0935> wabyw(42:11)

42:11 hkousan <191> de <1161> pantev <3956> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> ai <3588> adelfai <79> autou <846> panta <3956> ta <3588> sumbebhkota <4819> autw <846> kai <2532> hlyon <2064> prov <4314> auton <846> kai <2532> pantev <3956> osoi <3745> hdeisan auton <846> ek <1537> prwtou <4413> fagontev <2068> de <1161> kai <2532> piontev <4095> par <3844> autw <846> parekalesan <3870> auton <846> kai <2532> eyaumasan <2296> epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> ephgagen autw <846> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> de <1161> autw <846> ekastov <1538> amnada mian <1519> kai <2532> tetradracmon crusoun ashmon <767>

42:12 <0860> twnwta <0505> Plaw <01241> rqb <06776> dmu <0505> Plaw <01581> Mylmg <0505> Mypla <08337> tssw <06629> Nau <0505> Pla <06240> rve <0702> hebra <0> wl <01961> yhyw <07225> wtsarm <0347> bwya <0319> tyrxa <0853> ta <01288> Krb <03068> hwhyw(42:12)

42:12 o <3588> de <1161> kuriov <2962> euloghsen <2127> ta <3588> escata <2078> iwb <2492> h <2228> ta <3588> emprosyen <1715> hn <1510> de <1161> ta <3588> kthnh <2934> autou <846> probata <4263> muria <3463> tetrakiscilia <5070> kamhloi <2574> exakisciliai zeugh <2201> bown <1016> cilia <5507> onoi <3688> yhleiai <2338> nomadev ciliai <5507>

42:13 <01323> twnb <07969> swlsw <01121> Mynb <07658> hnebs <0> wl <01961> yhyw(42:13)

42:13 gennwntai <1080> de <1161> autw <846> uioi <5207> epta <2033> kai <2532> yugaterev <2364> treiv <5140>

42:14 <07163> Kwph <0> Nrq <07992> tysylsh <08034> Msw <07103> heyuq <08145> tynsh <08034> Msw <03224> hmymy <0259> txah <08034> Ms <07121> arqyw(42:14)

42:14 kai <2532> ekalesen <2564> thn <3588> men <3303> prwthn <4413> hmeran <2250> thn <3588> de <1161> deuteran <1208> kasian thn <3588> de <1161> trithn <5154> amalyeiav kerav <2768>

42:15 o <0251> Mhyxa <08432> Kwtb <05159> hlxn <01> Mhyba <01992> Mhl <05414> Ntyw <0776> Urah <03605> lkb <0347> bwya <01323> twnbk <03303> twpy <0802> Mysn <04672> aumn <03808> alw(42:15)

42:15 kai <2532> ouc <3364> eureyhsan <2147> kata <2596> tav <3588> yugaterav <2364> iwb <2492> beltiouv <957> autwn <846> en <1722> th <3588> up <5259> ouranon <3772> edwken <1325> de <1161> autaiv <846> o <3588> pathr <3962> klhronomian <2817> en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80>

42:16 <01755> twrd <0702> hebra <01121> wynb <01121> ynb <0853> taw <01121> wynb <0853> ta <07200> *haryw {aryw} <08141> hns <0705> Myebraw <03967> ham <02063> taz <0310> yrxa <0347> bwya <02421> yxyw(42:16)

42:16 ezhsen <2198> de <1161> iwb <2492> meta <3326> thn <3588> plhghn <4127> eth <2094> ekaton <1540> ebdomhkonta <1440> ta <3588> de <1161> panta <3956> ezhsen <2198> eth <2094> diakosia <1250> tessarakonta <5062> oktw <3638> kai <2532> eiden <3708> iwb <2492> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> tetarthn <5067> genean <1074>

42:17 <03117> Mymy <07649> ebvw <02205> Nqz <0347> bwya <04191> tmyw(42:17)

42:17 kai <2532> eteleuthsen <5053> iwb <2492> presbuterov <4245> kai <2532> plhrhv <4134> hmerwn <2250> (42:17a) gegraptai <1125> de <1161> auton <846> palin <3825> anasthsesyai <450> mey <3326> wn <3739> o <3588> kuriov <2962> anisthsin <450> (42:17b) outov <3778> ermhneuetai <2059> ek <1537> thv <3588> suriakhv biblou <976> en <1722> men <3303> gh <1065> katoikwn th <3588> ausitidi epi <1909> toiv <3588> orioiv <3725> thv <3588> idoumaiav <2401> kai <2532> arabiav <688> prouphrcen de <1161> autw <846> onoma <3686> iwbab (42:17c) labwn <2983> de <1161> gunaika <1135> arabissan genna <1080> uion <5207> w <3739> onoma <3686> ennwn hn <1510> de <1161> autov <846> patrov <3962> men <3303> zare twn <3588> hsau <2269> uiwn <5207> uiov <5207> mhtrov <3384> de <1161> bosorrav wste <5620> einai <1510> auton <846> pempton <3991> apo <575> abraam <11> (42:17d) kai <2532> outoi <3778> oi <3588> basileiv <935> oi <3588> basileusantev <936> en <1722> edwm hv <3739> kai <2532> autov <846> hrxen <757> cwrav <5561> prwtov <4413> balak <904> o <3588> tou <3588> bewr kai <2532> onoma <3686> th <3588> polei <4172> autou <846> dennaba meta <3326> de <1161> balak <904> iwbab o <3588> kaloumenov <2564> iwb <2492> meta <3326> de <1161> touton <3778> asom o <3588> uparcwn <5225> hgemwn <2232> ek <1537> thv <3588> yaimanitidov cwrav <5561> meta <3326> de <1161> touton <3778> adad uiov <5207> barad o <3588> ekkoqav <1581> madiam en <1722> tw <3588> pediw mwab kai <2532> onoma <3686> th <3588> polei <4172> autou <846> geyyaim (42:17e) oi <3588> de <1161> elyontev <2064> prov <4314> auton <846> filoi <5384> elifav twn <3588> hsau <2269> uiwn <5207> yaimanwn basileuv <935> baldad o <3588> saucaiwn turannov <5181> swfar o <3588> minaiwn basileuv <935>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA