TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

2 Timotius 2

2:1 su <4771> oun <3767> teknon <5043> mou <3450> endunamou <1743> (5744) en <1722> th <3588> cariti <5485> th <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

2:2 kai <2532> a <3739> hkousav <191> (5656) par <3844> emou <1700> dia <1223> pollwn <4183> marturwn <3144> tauta <5023> parayou <3908> (5639) pistoiv <4103> anyrwpoiv <444> oitinev <3748> ikanoi <2425> esontai <1510> (5704) kai <2532> eterouv <2087> didaxai <1321> (5658)

2:3 sugkakopayhson <4777> (5657) wv <5613> kalov <2570> stratiwthv <4757> cristou <5547> ihsou <2424>

2:4 oudeiv <3762> strateuomenov <4754> (5734) empleketai <1707> (5743) taiv <3588> tou <3588> biou <979> pragmateiaiv <4230> ina <2443> tw <3588> stratologhsanti <4758> (5660) aresh <700> (5661)

2:5 ean <1437> de <1161> kai <2532> aylh <118> (5725) tiv <5100> ou <3756> stefanoutai <4737> (5743) ean <1437> mh <3361> nomimwv <3545> aylhsh <118> (5661)

2:6 ton <3588> kopiwnta <2872> (5723) gewrgon <1092> dei <1163> (5904) prwton <4412> twn <3588> karpwn <2590> metalambanein <3335> (5721)

2:7 noei <3539> (5720) o <3588> legw <3004> (5719) dwsei <1325> (5692) gar <1063> soi <4671> o <3588> kuriov <2962> sunesin <4907> en <1722> pasin <3956>

2:8 mnhmoneue <3421> (5720) ihsoun <2424> criston <5547> eghgermenon <1453> (5772) ek <1537> nekrwn <3498> ek <1537> spermatov <4690> dauid <1138> kata <2596> to <3588> euaggelion <2098> mou <3450>

2:9 en <1722> w <3739> kakopayw <2553> (5719) mecri <3360> desmwn <1199> wv <5613> kakourgov <2557> alla <235> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> ou <3756> dedetai <1210> (5769)

2:10 dia <1223> touto <5124> panta <3956> upomenw <5278> (5719) dia <1223> touv <3588> eklektouv <1588> ina <2443> kai <2532> autoi <846> swthriav <4991> tucwsin <5177> (5632) thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> meta <3326> doxhv <1391> aiwniou <166>

2:11 pistov <4103> o <3588> logov <3056> ei <1487> gar <1063> sunapeyanomen <4880> (5627) kai <2532> suzhsomen <4800> (5692)

2:12 ei <1487> upomenomen <5278> (5719) kai <2532> sumbasileusomen <4821> (5692) ei <1487> arnhsomeya <720> (5695) kakeinov <2548> arnhsetai <720> (5695) hmav <2248>

2:13 ei <1487> apistoumen <569> (5719) ekeinov <1565> pistov <4103> menei <3306> (5719) arnhsasyai <720> (5664) gar <1063> eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736)

2:14 tauta <5023> upomimnhske <5279> (5720) diamarturomenov <1263> (5740) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> mh <3361> logomacein <3054> (5721) ep <1909> ouden <3762> crhsimon <5539> epi <1909> katastrofh <2692> twn <3588> akouontwn <191> (5723)

2:15 spoudason <4704> (5657) seauton <4572> dokimon <1384> parasthsai <3936> (5658) tw <3588> yew <2316> ergathn <2040> anepaiscunton <422> oryotomounta <3718> (5723) ton <3588> logon <3056> thv <3588> alhyeiav <225>

2:16 tav <3588> de <1161> bebhlouv <952> kenofwniav <2757> periistaso <4026> (5732) epi <1909> pleion <4119> gar <1063> prokoqousin <4298> (5692) asebeiav <763>

2:17 kai <2532> o <3588> logov <3056> autwn <846> wv <5613> gaggraina <1044> nomhn <3542> exei <2192> (5692) wn <3739> estin <1510> (5748) umenaiov <5211> kai <2532> filhtov <5372>

2:18 oitinev <3748> peri <4012> thn <3588> alhyeian <225> hstochsan <795> (5656) legontev <3004> (5723) anastasin <386> hdh <2235> gegonenai <1096> (5755) kai <2532> anatrepousin <396> (5719) thn <3588> tinwn <5100> pistin <4102>

2:19 o <3588> mentoi <3305> stereov <4731> yemeliov <2310> tou <3588> yeou <2316> esthken <2476> (5758) <2476> (5707) ecwn <2192> (5723) thn <3588> sfragida <4973> tauthn <3778> egnw <1097> (5627) kuriov <2962> touv <3588> ontav <1510> (5752) autou <846> kai <2532> aposthtw <868> (5628) apo <575> adikiav <93> pav <3956> o <3588> onomazwn <3687> (5723) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962>

2:20 en <1722> megalh <3173> de <1161> oikia <3614> ouk <3756> estin <1510> (5748) monon <3440> skeuh <4632> crusa <5552> kai <2532> argura <693> alla <235> kai <2532> xulina <3585> kai <2532> ostrakina <3749> kai <2532> a <3739> men <3303> eiv <1519> timhn <5092> a <3739> de <1161> eiv <1519> atimian <819>

2:21 ean <1437> oun <3767> tiv <5100> ekkayarh <1571> (5661) eauton <1438> apo <575> toutwn <5130> estai <1510> (5704) skeuov <4632> eiv <1519> timhn <5092> hgiasmenon <37> (5772) eucrhston <2173> tw <3588> despoth <1203> eiv <1519> pan <3956> ergon <2041> agayon <18> htoimasmenon <2090> (5772)

2:22 tav <3588> de <1161> newterikav <3512> epiyumiav <1939> feuge <5343> (5720) diwke <1377> (5720) de <1161> dikaiosunhn <1343> pistin <4102> agaphn <26> eirhnhn <1515> meta <3326> twn <3588> epikaloumenwn <1941> (5734) ton <3588> kurion <2962> ek <1537> kayarav <2513> kardiav <2588>

2:23 tav <3588> de <1161> mwrav <3474> kai <2532> apaideutouv <521> zhthseiv <2214> paraitou <3868> (5737) eidwv <1492> (5761) oti <3754> gennwsin <1080> (5719) macav <3163>

2:24 doulon <1401> de <1161> kuriou <2962> ou <3756> dei <1163> (5904) macesyai <3164> (5738) alla <235> hpion <2261> einai <1510> (5750) prov <4314> pantav <3956> didaktikon <1317> anexikakon <420>

2:25 en <1722> prauthti <4240> paideuonta <3811> (5723) touv <3588> antidiatiyemenouv <475> (5734) mhpote <3379> dwh <1325> (5630) <1325> (5632) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> metanoian <3341> eiv <1519> epignwsin <1922> alhyeiav <225>

2:26 kai <2532> ananhqwsin <366> (5661) ek <1537> thv <3588> tou <3588> diabolou <1228> pagidov <3803> ezwgrhmenoi <2221> (5772) up <5259> autou <846> eiv <1519> to <3588> ekeinou <1565> yelhma <2307>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA