TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Zefanya 2

2:1 <03700> Pokn <03808> al <01471> ywgh <07197> wswqw <07197> wsswqth(2:1)

2:1 sunacyhte <4863> kai <2532> sundeyhte <4887> to <3588> eynov <1484> to <3588> apaideuton <521>

2:2 <03068> hwhy <0639> Pa <03117> Mwy <05921> Mkyle <0935> awby <03808> al <02962> Mrjb <03068> hwhy <0639> Pa <02740> Nwrx <05921> Mkyle <0935> awby <03808> al <02962> Mrjb <03117> Mwy <05674> rbe <04671> Umk <02706> qx <03205> tdl <02962> Mrjb(2:2)

2:2 pro <4253> tou <3588> genesyai <1096> umav <4771> wv <3739> anyov <438> paraporeuomenon <3899> pro <4253> tou <3588> epelyein ef <1909> umav <4771> orghn <3709> kuriou <2962> pro <4253> tou <3588> epelyein ef <1909> umav <4771> hmeran <2250> yumou <2372> kuriou <2962>

2:3 <03068> hwhy <0639> Pa <03117> Mwyb <05641> wrtot <0194> ylwa <06038> hwne <01245> wsqb <06664> qdu <01245> wsqb <06466> wlep <04941> wjpsm <0834> rsa <0776> Urah <06035> ywne <03605> lk <03068> hwhy <0853> ta <01245> wsqb(2:3)

2:3 zhthsate <2212> ton <3588> kurion <2962> pantev <3956> tapeinoi <5011> ghv <1065> krima <2917> ergazesye <2038> kai <2532> dikaiosunhn <1343> zhthsate <2212> kai <2532> apokrinesye auta <846> opwv <3704> skepasyhte en <1722> hmera <2250> orghv <3709> kuriou <2962>

2:4 o <06131> rqet <06138> Nwrqew <01644> hwsrgy <06672> Myrhub <0795> dwdsa <08077> hmmsl <0831> Nwlqsaw <01961> hyht <05800> hbwze <05804> hze <03588> yk(2:4)

2:4 dioti <1360> gaza <1047> dihrpasmenh estai <1510> kai <2532> askalwn estai <1510> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> azwtov <108> meshmbriav <3314> ekrifhsetai kai <2532> akkarwn ekrizwyhsetai <1610>

2:5 <03427> bswy <0369> Nyam <06> Kytdbahw <06430> Mytslp <0776> Ura <03667> Nenk <05921> Mkyle <03068> hwhy <01697> rbd <03774> Mytrk <01471> ywg <03220> Myh <02256> lbx <03427> ybsy <01945> ywh(2:5)

2:5 ouai <3759> oi <3588> katoikountev to <3588> scoinisma thv <3588> yalasshv <2281> paroikoi <3941> krhtwn logov <3056> kuriou <2962> ef <1909> umav <4771> canaan <5477> gh <1065> allofulwn <246> kai <2532> apolw umav <4771> ek <1537> katoikiav <2733>

2:6 <06629> Nau <01448> twrdgw <07462> Myer <03741> trk <05116> twn <03220> Myh <02256> lbx <01961> htyhw(2:6)

2:6 kai <2532> estai <1510> krhth <2914> nomh <3542> poimniwn <4168> kai <2532> mandra probatwn <4263>

2:7 <07622> *Mtybs {Mtwbs} <07725> bsw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <06485> Mdqpy <03588> yk <07257> Nwubry <06153> breb <0831> Nwlqsa <01004> ytbb <07462> Nwery <05921> Mhyle <03063> hdwhy <01004> tyb <07611> tyrasl <02256> lbx <01961> hyhw(2:7)

2:7 kai <2532> estai <1510> to <3588> scoinisma thv <3588> yalasshv <2281> toiv <3588> kataloipoiv <2645> oikou <3624> iouda <2448> ep <1909> autouv <846> nemhsontai en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> askalwnov deilhv <1169> katalusousin <2647> apo <575> proswpou <4383> uiwn <5207> iouda <2448> oti <3754> epeskeptai <1980> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autwn <846> kai <2532> apestreqe <654> thn <3588> aicmalwsian <161> autwn <846>

2:8 <01366> Mlwbg <05921> le <01431> wlydgyw <05971> yme <0853> ta <02778> wprx <0834> rsa <05983> Nwme <01121> ynb <01421> ypwdgw <04124> bawm <02781> tprx <08085> ytems(2:8)

2:8 hkousa <191> oneidismouv <3680> mwab kai <2532> kondulismouv uiwn <5207> ammwn en <1722> oiv <3739> wneidizon <3679> ton <3588> laon <2992> mou <1473> kai <2532> emegalunonto <3170> epi <1909> ta <3588> oria <3725> mou <1473>

2:9 <05157> Mwlxny <01471> *yywg {ywg} <03499> rtyw <0962> Mwzby <05971> yme <07611> tyras <05769> Mlwe <05704> de <08077> hmmsw <04417> xlm <0953> hrkmw <02738> lwrx <04476> qsmm <06017> hrmek <05983> Nwme <01121> ynbw <01961> hyht <05467> Mdok <04124> bawm <03588> yk <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <02416> yx <03651> Nkl(2:9)

2:9 dia <1223> touto <3778> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> dioti <1360> mwab wv <3739> sodoma <4670> estai <1510> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn wv <3739> gomorra kai <2532> damaskov <1154> ekleleimmenh <1587> wv <3739> yimwnia alwnov <257> kai <2532> hfanismenh eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> laou <2992> mou <1473> diarpwntai autouv <846> kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> eynouv <1484> mou <1473> klhronomhsousin <2816> autouv <846>

2:10 <06635> twabu <03069> hwhy <05971> Me <05921> le <01431> wldgyw <02778> wprx <03588> yk <01347> Mnwag <08478> txt <01992> Mhl <02063> taz(2:10)

2:10 auth <3778> autoiv <846> anti <473> thv <3588> ubrewv <5196> autwn <846> dioti <1360> wneidisan <3679> kai <2532> emegalunyhsan <3170> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> ton <3588> pantokratora <3841>

2:11 <01471> Mywgh <0339> yya <03605> lk <04725> wmwqmm <0376> sya <0> wl <07812> wwxtsyw <0776> Urah <0430> yhla <03605> lk <0853> ta <07329> hzr <03588> yk <05921> Mhyle <03068> hwhy <03372> arwn(2:11)

2:11 epifanhsetai <2014> kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> kai <2532> exoleyreusei pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316> twn <3588> eynwn <1484> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> proskunhsousin <4352> autw <846> ekastov <1538> ek <1537> tou <3588> topou <5117> autou <846> pasai <3956> ai <3588> nhsoi <3520> twn <3588> eynwn <1484>

2:12 <01992> hmh <02719> ybrx <02491> yllx <03569> Myswk <0859> Mta <01571> Mg(2:12)

2:12 kai <2532> umeiv <4771> aiyiopev <128> traumatiai romfaiav mou <1473> este <1510>

2:13 <04057> rbdmk <06723> hyu <08077> hmmsl <05210> hwnyn <0853> ta <07760> Mvyw <0804> rwsa <0853> ta <06> dbayw <06828> Nwpu <05921> le <03027> wdy <05186> jyw(2:13)

2:13 kai <2532> ektenei <1614> thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> borran kai <2532> apolei ton <3588> assurion kai <2532> yhsei <5087> thn <3588> nineuh eiv <1519> afanismon <854> anudron <504> wv <3739> erhmon <2048>

2:14 <06168> hre <0731> hzra <03588> yk <05592> Pob <02721> brx <02474> Nwlxb <07891> rrwsy <06963> lwq <03885> wnyly <03730> hyrtpkb <07090> dpq <01571> Mg <06893> taq <01571> Mg <01471> ywg <02416> wtyx <03605> lk <05739> Myrde <08432> hkwtb <07257> wubrw(2:14)

2:14 kai <2532> nemhsontai en <1722> mesw <3319> authv <846> poimnia <4168> kai <2532> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> camaileontev kai <2532> ecinoi en <1722> toiv <3588> fatnwmasin authv <846> koitasyhsontai kai <2532> yhria <2342> fwnhsei <5455> en <1722> toiv <3588> diorugmasin authv <846> korakev <2876> en <1722> toiv <3588> pulwsin <4440> authv <846> dioti <1360> kedrov to <3588> anasthma authv <846>

2:15 o <03027> wdy <05128> eyny <08319> qrsy <05921> hyle <05674> rbwe <03605> lk <02416> hyxl <04769> Ubrm <08047> hmsl <01961> htyh <0349> Kya <05750> dwe <0657> yopaw <0589> yna <03824> hbblb <0559> hrmah <0983> xjbl <03427> tbswyh <05947> hzyleh <05892> ryeh <02063> taz(2:15)

2:15 auth <3778> h <3588> poliv <4172> h <3588> faulistria h <3588> katoikousa ep <1909> elpidi <1680> h <3588> legousa <3004> en <1722> kardia <2588> authv <846> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> met <3326> eme <1473> eti <2089> pwv <4459> egenhyh <1096> eiv <1519> afanismon <854> nomh <3542> yhriwn <2342> pav <3956> o <3588> diaporeuomenov <1279> di <1223> authv <846> suriei kai <2532> kinhsei <2795> tav <3588> ceirav <5495> autou <846>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA