TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 46

46:1 <05889> hpyel <04853> avm <06006> twowme <05385> Mkytavn <0929> hmhblw <02416> hyxl <06091> Mhybue <01961> wyh <05015> wbn <07164> orq <01078> lb <03766> erk(46:1)

46:1 epese <4098> bhl sunetribh <4937> dagwn egeneto <1096> ta <3588> glupta autwn <846> eiv <1519> yhria <2342> kai <2532> kthnh <2934> airete <142> auta <846> katadedemena <2611> wv <3739> fortion <5413> kopiwnti <2872>

46:2 o <01980> hklh <07628> ybsb <05315> Mspnw <04853> avm <04422> jlm <03201> wlky <03808> al <03162> wdxy <03766> werk <07164> worq(46:2)

46:2 kai <2532> peinwnti <3983> kai <2532> eklelumenw <1590> ouk <3364> iscuonti <2480> ama <260> oi <3739> ou <3364> dunhsontai <1410> swyhnai <4982> apo <575> polemou <4171> autoi <846> de <1161> aicmalwtoi <164> hcyhsan <71>

46:3 <07356> Mxr <04480> ynm <05375> Myavnh <0990> Njb <04480> ynm <06006> Myomeh <03478> larvy <01004> tyb <07611> tyras <03605> lkw <03290> bqey <01004> tyb <0413> yla <08085> wems(46:3)

46:3 akousate <191> mou <1473> oikov <3624> tou <3588> iakwb <2384> kai <2532> pan <3956> to <3588> kataloipon <2645> tou <3588> israhl <2474> oi <3588> airomenoi <142> ek <1537> koiliav <2836> kai <2532> paideuomenoi <3811> ek <1537> paidiou <3813>

46:4 o <04422> jlmaw <05445> lboa <0589> ynaw <05375> ava <0589> ynaw <06213> ytyve <0589> yna <05445> lboa <0589> yna <07872> hbyv <05704> dew <01931> awh <0589> yna <02209> hnqz <05704> dew(46:4)

46:4 ewv <2193> ghrouv <1094> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> ewv <2193> an <302> kataghrashte egw <1473> eimi <1510> egw <1473> anecomai umwn <4771> egw <1473> epoihsa <4160> kai <2532> egw <1473> anhsw <447> egw <1473> analhmqomai <353> kai <2532> swsw <4982> umav <4771>

46:5 <01819> hmdnw <04911> ynwlsmtw <07737> wwstw <01819> ynwymdt <04310> yml(46:5)

46:5 tini <5100> me <1473> wmoiwsate <3666> idete <3708> tecnasasye oi <3588> planwmenoi <4105>

46:6 <07812> wwxtsy <0637> Pa <05456> wdgoy <0410> la <06213> whveyw <06884> Prwu <07936> wrkvy <08254> wlqsy <07070> hnqb <03701> Pokw <03599> oykm <02091> bhz <02107> Mylzh(46:6)

46:6 oi <3588> sumballomenoi <4820> crusion <5553> ek <1537> marsippiou kai <2532> argurion <694> en <1722> zugw <2218> sthsousin <2476> en <1722> staymw kai <2532> misywsamenoi <3409> crusocoon epoihsan <4160> ceiropoihta <5499> kai <2532> kuqantev <2955> proskunousin <4352> autoiv <846>

46:7 o <03467> wneyswy <03808> al <06869> wtrum <06030> hney <03808> alw <0413> wyla <06817> qeuy <0637> Pa <04185> symy <03808> al <04725> wmwqmm <05975> dmeyw <08478> wytxt <03240> whxynyw <05445> whlboy <03802> Ptk <05921> le <05375> whavy(46:7)

46:7 airousin <142> auto <846> epi <1909> twn <3588> wmwn <3676> kai <2532> poreuontai <4198> ean <1437> de <1161> ywsin <5087> auto <846> epi <1909> tou <3588> topou <5117> autou <846> menei <3306> ou <3364> mh <3165> kinhyh <2795> kai <2532> ov <3739> an <302> bohsh <994> prov <4314> auton <846> ou <3364> mh <3165> eisakoush <1522> apo <575> kakwn <2556> ou <3364> mh <3165> swsh <4982> auton <846>

46:8 <03820> bl <05921> le <06586> Myeswp <07725> wbysh <0377> wssathw <02063> taz <02142> wrkz(46:8)

46:8 mnhsyhte <3403> tauta <3778> kai <2532> stenaxate <4727> metanohsate <3340> oi <3588> peplanhmenoi <4105> epistreqate <1994> th <3588> kardia <2588>

46:9 <03644> ynwmk <0657> opaw <0430> Myhla <05750> dwe <0369> Nyaw <0410> la <0595> ykna <03588> yk <05769> Mlwem <07223> twnsar <02142> wrkz(46:9)

46:9 kai <2532> mnhsyhte <3403> ta <3588> protera <4387> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> eti <2089> plhn <4133> emou <1473>

46:10 <06213> hvea <02656> yupx <03605> lkw <06965> Mwqt <06098> ytue <0559> rma <06213> wven <03808> al <0834> rsa <06924> Mdqmw <0319> tyrxa <07225> tysarm <05046> dygm(46:10)

46:10 anaggellwn <312> proteron <4386> ta <3588> escata <2078> prin <4250> auta <846> genesyai <1096> kai <2532> ama <260> sunetelesyh <4931> kai <2532> eipa pasa <3956> mou <1473> h <3588> boulh <1012> sthsetai <2476> kai <2532> panta <3956> osa <3745> bebouleumai <1011> poihsw <4160>

46:11 o <06213> hnvea <0637> Pa <03335> ytruy <0935> hnayba <0637> Pa <01696> ytrbd <0637> Pa <06098> *ytue {wtue} <0376> sya <04801> qxrm <0776> Uram <05861> jye <04217> xrzmm <07121> arq(46:11)

46:11 kalwn <2564> ap <575> anatolwn <395> peteinon <4071> kai <2532> apo <575> ghv <1065> porrwyen peri <4012> wn <3739> bebouleumai <1011> elalhsa <2980> kai <2532> hgagon <71> ektisa <2936> kai <2532> epoihsa <4160> hgagon <71> auton <846> kai <2532> euodwsa <2137> thn <3588> odon <3598> autou <846>

46:12 <06666> hqdum <07350> Myqwxrh <03820> bl <047> yryba <0413> yla <08085> wems(46:12)

46:12 akousate <191> mou <1473> oi <3588> apolwlekotev thn <3588> kardian <2588> oi <3588> makran <3112> apo <575> thv <3588> dikaiosunhv <1343>

46:13 o <08597> ytrapt <03478> larvyl <08668> hewst <06726> Nwyub <05414> yttnw <0309> rxat <03808> al <08668> ytewstw <07368> qxrt <03808> al <06666> ytqdu <07126> ytbrq(46:13)

46:13 hggisa <1448> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> thn <3588> swthrian <4991> thn <3588> par <3844> emou <1473> ou <3364> bradunw <1019> dedwka <1325> en <1722> siwn <4622> swthrian <4991> tw <3588> israhl <2474> eiv <1519> doxasmaTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA