TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 8:7-20

8:7 <02022> rhbw <01237> heqbb <03318> Myauy <08415> tmhtw <05869> tnye <04325> Mym <05158> ylxn <0776> Ura <02896> hbwj <0776> Ura <0413> la <0935> Kaybm <0430> Kyhla <03068> hwhy <03588> yk(8:7)

8:7 o <3588> gar <1063> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eisagei <1521> se <4771> eiv <1519> ghn <1065> agayhn <18> kai <2532> pollhn <4183> ou <3364> ceimarroi udatwn <5204> kai <2532> phgai <4077> abusswn <12> ekporeuomenai <1607> dia <1223> twn <3588> pediwn kai <2532> dia <1223> twn <3588> orewn <3735>

8:8 <01706> sbdw <08081> Nms <02132> tyz <0776> Ura <07416> Nwmrw <08384> hnatw <01612> Npgw <08184> hrevw <02406> hjx <0776> Ura(8:8)

8:8 gh <1065> purou kai <2532> kriyhv <2915> ampeloi <288> sukai <4808> roai gh <1065> elaiav <1636> elaiou <1637> kai <2532> melitov <3192>

8:9 <05178> tsxn <02672> buxt <02042> hyrrhmw <01270> lzrb <068> hynba <0834> rsa <0776> Ura <0> hb <03605> lk <02637> roxt <03808> al <03899> Mxl <0> hb <0398> lkat <04544> tnkomb <03808> al <0834> rsa <0776> Ura(8:9)

8:9 gh <1065> ef <1909> hv <3739> ou <3364> meta <3326> ptwceiav <4432> fagh <2068> ton <3588> arton <740> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> endehyhsh ouden <3762> ep <1909> authv <846> gh <1065> hv <3739> oi <3588> liyoi <3037> sidhrov <4604> kai <2532> ek <1537> twn <3588> orewn <3735> authv <846> metalleuseiv calkon <5475>

8:10 <0> Kl <05414> Ntn <0834> rsa <02896> hbjh <0776> Urah <05921> le <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <01288> tkrbw <07646> tebvw <0398> tlkaw(8:10)

8:10 kai <2532> fagh <2068> kai <2532> emplhsyhsh kai <2532> euloghseiv <2127> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> thv <3588> agayhv <18> hv <3739> edwken <1325> soi <4771>

8:11 <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <02708> wytqxw <04941> wyjpsmw <04687> wytwum <08104> rms <01115> ytlbl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> xkst <06435> Np <0> Kl <08104> rmsh(8:11)

8:11 prosece <4337> seautw <4572> mh <3165> epilayh kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> mh <3165> fulaxai <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594>

8:12 <03427> tbsyw <01129> hnbt <02896> Mybwj <01004> Mytbw <07646> tebvw <0398> lkat <06435> Np(8:12)

8:12 mh <3165> fagwn <2068> kai <2532> emplhsyeiv kai <2532> oikiav <3614> kalav <2570> oikodomhsav <3618> kai <2532> katoikhsav en <1722> autaiv <846>

8:13 <07235> hbry <0> Kl <0834> rsa <03605> lkw <0> Kl <07235> hbry <02091> bhzw <03701> Pokw <07235> Nybry <06629> Knauw <01241> Krqbw(8:13)

8:13 kai <2532> twn <3588> bown <1016> sou <4771> kai <2532> twn <3588> probatwn <4263> sou <4771> plhyunyentwn <4129> soi <4771> arguriou <694> kai <2532> crusiou <5553> plhyunyentov <4129> soi <4771> kai <2532> pantwn <3956> oswn <3745> soi <4771> estai <1510> plhyunyentwn <4129> soi <4771>

8:14 <05650> Mydbe <01004> tybm <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Kayuwmh <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> txksw <03824> Kbbl <07311> Mrw(8:14)

8:14 uqwyhv <5312> th <3588> kardia <2588> kai <2532> epilayh kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> exagagontov <1806> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397>

8:15 <02496> symlxh <06697> rwum <04325> Mym <0> Kl <03318> ayuwmh <04325> Mym <0369> Nya <0834> rsa <06774> Nwamuw <06137> brqew <08314> Prv <05175> sxn <03372> arwnhw <01419> ldgh <04057> rbdmb <01980> Kkylwmh(8:15)

8:15 tou <3588> agagontov <71> se <4771> dia <1223> thv <3588> erhmou <2048> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> thv <3588> foberav <5398> ekeinhv <1565> ou <3364> ofiv <3789> daknwn <1143> kai <2532> skorpiov <4651> kai <2532> diqa ou <3364> ouk <3364> hn <1510> udwr <5204> tou <3588> exagagontov <1806> soi <4771> ek <1537> petrav <4073> akrotomou phghn <4077> udatov <5204>

8:16 <0319> Ktyrxab <03190> Kbjyhl <05254> Kton <04616> Nemlw <06031> Ktne <04616> Neml <01> Kytba <03045> Nwedy <03808> al <0834> rsa <04057> rbdmb <04478> Nm <0398> Klkamh(8:16)

8:16 tou <3588> qwmisantov <5595> se <4771> to <3588> manna <3131> en <1722> th <3588> erhmw <2048> o <3739> ouk <3364> eidhsan <3708> oi <3588> paterev <3962> sou <4771> ina <2443> kakwsh <2559> se <4771> kai <2532> ekpeirash <1598> se <4771> kai <2532> eu <2095> se <4771> poihsh <4160> ep <1909> escatwn twn <3588> hmerwn <2250> sou <4771>

8:17 <02088> hzh <02428> lyxh <0853> ta <0> yl <06213> hve <03027> ydy <06108> Muew <03581> yxk <03824> Kbblb <0559> trmaw(8:17)

8:17 mh <3165> eiphv en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> h <3588> iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> to <3588> kratov <2904> thv <3588> ceirov <5495> mou <1473> epoihsen <4160> moi <1473> thn <3588> dunamin <1411> thn <3588> megalhn <3173> tauthn <3778>

8:18 P <02088> hzh <03117> Mwyk <01> Kytbal <07650> ebsn <0834> rsa <01285> wtyrb <0853> ta <06965> Myqh <04616> Neml <02428> lyx <06213> twvel <03581> xk <0> Kl <05414> Ntnh <01931> awh <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <02142> trkzw(8:18)

8:18 kai <2532> mnhsyhsh <3403> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> oti <3754> autov <846> soi <4771> didwsin <1325> iscun <2479> tou <3588> poihsai <4160> dunamin <1411> kai <2532> ina <2443> sthsh <2476> thn <3588> diayhkhn <1242> autou <846> hn <3739> wmosen kuriov <2962> toiv <3588> patrasin <3962> sou <4771> wv <3739> shmeron <4594>

8:19 <06> Nwdbat <06> dba <03588> yk <03117> Mwyh <0> Mkb <05749> ytdeh <0> Mhl <07812> tywxtshw <05647> Mtdbew <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> tklhw <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> xkst <07911> xks <0518> Ma <01961> hyhw(8:19)

8:19 kai <2532> estai <1510> ean <1437> lhyh <3024> epilayh kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> poreuyhv <4198> opisw <3694> yewn <2316> eterwn <2087> kai <2532> latreushv <3000> autoiv <846> kai <2532> proskunhshv <4352> autoiv <846> diamarturomai <1263> umin <4771> shmeron <4594> ton <3588> te <5037> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> oti <3754> apwleia <684> apoleisye

8:20 P <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> Nwemst <03808> al <06118> bqe <06> Nwdbat <03651> Nk <06440> Mkynpm <06> dybam <03068> hwhy <0834> rsa <01471> Mywgk(8:20)

8:20 kaya <2505> kai <2532> ta <3588> loipa eynh <1484> osa <3745> kuriov <2962> apolluei pro <4253> proswpou <4383> umwn <4771> outwv <3778> apoleisye any <473> wn <3739> ouk <3364> hkousate <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA