TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 8:17

8:17 <0> wl <06960> ytywqw <03290> bqey <01004> tybm <06440> wynp <05641> rytomh <03068> hwhyl <02442> ytykxw(8:17)

8:17 kai <2532> erei menw <3306> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> apostreqanta <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> apo <575> tou <3588> oikou <3624> iakwb <2384> kai <2532> pepoiywv <3982> esomai <1510> ep <1909> autw <846>

Yesaya 25:9

25:9 <03444> wtewsyb <08055> hxmvnw <01523> hlygn <0> wl <06960> wnywq <03069> hwhy <02088> hz <03467> wneyswyw <0> wl <06960> wnywq <02088> hz <0430> wnyhla <02009> hnh <01931> awhh <03117> Mwyb <0559> rmaw(25:9)

25:9 kai <2532> erousin th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> idou <2400> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> ef <1909> w <3739> hlpizomen <1679> kai <2532> hgalliwmeya kai <2532> eufranyhsomeya <2165> epi <1909> th <3588> swthria <4991> hmwn <1473>

Yesaya 30:18

30:18 o <0> wl <02442> ykwx <03605> lk <0835> yrsa <03068> hwhy <04941> jpsm <0430> yhla <03588> yk <07355> Mkmxrl <07311> Mwry <03651> Nklw <02603> Mknnxl <03068> hwhy <02442> hkxy <03651> Nklw(30:18)

30:18 kai <2532> palin <3825> menei <3306> o <3588> yeov <2316> tou <3588> oiktirhsai <3627> umav <4771> kai <2532> dia <1223> touto <3778> uqwyhsetai <5312> tou <3588> elehsai <1653> umav <4771> dioti <1360> krithv <2923> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> estin <1510> kai <2532> pou <4225> kataleiqete <2641> thn <3588> doxan <1391> umwn <4771> makarioi <3107> oi <3588> emmenontev <1696> en <1722> autw <846>

Mazmur 25:3

25:3 <07387> Mqyr <0898> Mydgwbh <0954> wsby <0954> wsby <03808> al <06960> Kywq <03605> lk <01571> Mg(25:3)

25:3 (24:3) kai <2532> gar <1063> pantev <3956> oi <3588> upomenontev <5278> se <4771> ou <3364> mh <3165> kataiscunywsin <2617> aiscunyhtwsan <153> pantev <3956> oi <3588> anomountev dia <1223> kenhv <2756>

Mazmur 25:5

25:5 <03117> Mwyh <03605> lk <06960> ytywq <0854> Ktwa <03468> yesy <0430> yhla <0859> hta <03588> yk <03925> yndmlw <0571> Ktmab <01869> ynkyrdh(25:5)

25:5 (24:5) odhghson <3594> me <1473> epi <1909> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> kai <2532> didaxon <1321> me <1473> oti <3754> su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> o <3588> swthr <4990> mou <1473> kai <2532> se <4771> upemeina <5278> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250>

Mazmur 25:21

25:21 <06960> Kytywq <03588> yk <05341> ynwruy <03476> rsyw <08537> Mt(25:21)

25:21 (24:21) akakoi <172> kai <2532> euyeiv <2117> ekollwnto <2853> moi <1473> oti <3754> upemeina <5278> se <4771> kurie <2962>

Mazmur 27:14

27:14 <03068> hwhy <0413> la <06960> hwqw <03820> Kbl <0553> Umayw <02388> qzx <03068> hwhy <0413> la <06960> hwq(27:14)

27:14 (26:14) upomeinon <5278> ton <3588> kurion <2962> andrizou <407> kai <2532> krataiousyw <2901> h <3588> kardia <2588> sou <4771> kai <2532> upomeinon <5278> ton <3588> kurion <2962>

Mazmur 37:34

37:34 <07200> hart <07563> Myesr <03772> trkhb <0776> Ura <03423> tsrl <07311> Kmmwryw <01870> wkrd <08104> rmsw <03068> hwhy <0413> la <06960> hwq(37:34)

37:34 (36:34) upomeinon <5278> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> fulaxon <5442> thn <3588> odon <3598> autou <846> kai <2532> uqwsei <5312> se <4771> tou <3588> kataklhronomhsai ghn <1065> en <1722> tw <3588> exoleyreuesyai amartwlouv <268> oqh <3708>

Mazmur 40:1

40:1 <07775> ytews <08085> emsyw <0413> yla <05186> jyw <03068> hwhy <06960> ytywq <06960> hwq( (2) ) <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml(40:1)

40:1 (39:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> dauid qalmov <5568> (39:2) upomenwn <5278> upemeina <5278> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> prosescen <4337> moi <1473> kai <2532> eishkousen <1522> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473>

Mazmur 84:7

84:7 <06726> Nwyub <0430> Myhla <0413> la <07200> hary <02428> lyx <0413> la <02428> lyxm <01980> wkly<84:8> (84:7)

84:7 (83:8) poreusontai <4198> ek <1537> dunamewv <1411> eiv <1519> dunamin <1411> ofyhsetai <3708> o <3588> yeov <2316> twn <3588> yewn <2316> en <1722> siwn <4622>

Mazmur 92:1

92:1 <05945> Nwyle <08034> Kmsl <02167> rmzlw <03068> hwhyl <03034> twdhl <02896> bwj( (2) ) <07676> tbsh <03117> Mwyl <07892> rys <04210> rwmzm(92:1)

92:1 (91:1) qalmov <5568> wdhv <3592> eiv <1519> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> sabbatou <4521> (91:2) agayon <18> to <3588> exomologeisyai <1843> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> qallein <5567> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> uqiste <5310>

Mazmur 92:13

92:13 <06524> wxyrpy <0430> wnyhla <02691> twruxb <03068> hwhy <01004> tybb <08362> Mylwts<92:14> (92:13)

92:13 (91:14) pefuteumenoi <5452> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> exanyhsousin

Mazmur 123:2

123:2 <02603> wnnxys <05704> de <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <05869> wnynye <03651> Nk <01404> htrbg <03027> dy <0413> la <08198> hxps <05869> ynyek <0113> Mhynwda <03027> dy <0413> la <05650> Mydbe <05869> ynyek <02009> hnh(123:2)

123:2 (122:2) idou <2400> wv <3739> ofyalmoi <3788> doulwn <1401> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> kuriwn <2962> autwn <846> wv <3739> ofyalmoi <3788> paidiskhv <3814> eiv <1519> ceirav <5495> thv <3588> kuriav <2959> authv <846> outwv <3778> oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <1473> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> ewv <2193> ou <3739> oiktirhsai <3627> hmav <1473>

Ratapan 3:25-26

3:25 <01875> wnsrdt <05315> spnl <06960> *wwql <03068> hwhy <02896> bwj(3:25)

3:25 agayov <18> kuriov <2962> toiv <3588> upomenousin <5278> auton <846> quch <5590> h <3739> zhthsei <2212> auton <846> agayon <18>

3:26 <03068> hwhy <08668> tewstl <01748> Mmwdw <02342> lyxyw <02896> bwj(3:26)

3:26 kai <2532> upomenei <5278> kai <2532> hsucasei <2270> eiv <1519> to <3588> swthrion <4992> kuriou <2962>

Roma 8:25

8:25 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> blepomen <991> (5719) elpizomen <1679> (5719) di <1223> upomonhv <5281> apekdecomeya <553> (5736)

Roma 8:1

8:1 ouden <3762> ara <686> nun <3568> katakrima <2631> toiv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

Roma 1:10

1:10 pantote <3842> epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450> deomenov <1189> (5740) ei <1487> pwv <4458> hdh <2235> pote <4218> euodwyhsomai <2137> (5701) en <1722> tw <3588> yelhmati <2307> tou <3588> yeou <2316> elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA