TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 6:1-14

6:1 <03478> larvy <01004> tyb <01992> Mhl <0935> wabw <01471> Mywgh <07225> tysar <05344> ybqn <08111> Nwrms <02022> rhb <0982> Myxjbhw <06726> Nwyub <07600> Mynnash <01945> ywh(6:1)

6:1 ouai <3759> toiv <3588> exouyenousin siwn <4622> kai <2532> toiv <3588> pepoiyosin <3982> epi <1909> to <3588> orov <3735> samareiav <4540> apetrughsan arcav <746> eynwn <1484> kai <2532> eishlyon <1525> autoi <846> oikov <3624> tou <3588> israhl <2474>

6:2 <01366> Mklbgm <01366> Mlwbg <07227> br <0518> Ma <0428> hlah <04467> twklmmh <04480> Nm <02896> Mybwjh <06430> Mytslp <01661> tg <03381> wdrw <07227> hbr <02574> tmx <08033> Msm <01980> wklw <07200> warw <03641> hnlk <05674> wrbe(6:2)

6:2 diabhte <1224> pantev <3956> kai <2532> idete <3708> kai <2532> dielyate <1330> ekeiyen <1564> eiv <1519> emay rabba kai <2532> katabhte <2597> ekeiyen <1564> eiv <1519> gey allofulwn <246> tav <3588> kratistav <2908> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> basileiwn <932> toutwn <3778> ei <1487> pleona <4183> ta <3588> oria <3725> autwn <846> estin <1510> twn <3588> umeterwn <5212> oriwn <3725>

6:3 <02555> omx <07675> tbs <05066> Nwsygtw <07451> er <03117> Mwyl <05077> Mydnmh(6:3)

6:3 oi <3588> ercomenoi <2064> eiv <1519> hmeran <2250> kakhn <2556> oi <3588> eggizontev <1448> kai <2532> efaptomenoi sabbatwn <4521> qeudwn <5571>

6:4 <04770> qbrm <08432> Kwtm <05695> Mylgew <06629> Naum <03733> Myrk <0398> Mylkaw <06210> Mtwvre <05921> le <05628> Myxrow <08127> Ns <04296> twjm <05921> le <07901> Mybksh(6:4)

6:4 oi <3588> kayeudontev <2518> epi <1909> klinwn <2825> elefantinwn <1661> kai <2532> kataspatalwntev epi <1909> taiv <3588> strwmnaiv autwn <846> kai <2532> esyontev <2068> erifouv <2056> ek <1537> poimniwn <4168> kai <2532> moscaria ek <1537> mesou <3319> boukoliwn galayhna

6:5 <07892> rys <03627> ylk <01992> Mhl <02803> wbsx <01732> dywdk <05035> lbnh <06310> yp <05921> le <06527> Myjrph(6:5)

6:5 oi <3588> epikrotountev prov <4314> thn <3588> fwnhn <5456> twn <3588> organwn wv <3739> estwta <2476> elogisanto <3049> kai <2532> ouc <3364> wv <3739> feugonta <5343>

6:6 <03130> Powy <07667> rbs <05921> le <02470> wlxn <03808> alw <04886> wxsmy <08081> Mynms <07225> tysarw <03196> Nyy <04219> yqrzmb <08354> Mytsh(6:6)

6:6 oi <3588> pinontev <4095> ton <3588> diulismenon oinon <3631> kai <2532> ta <3588> prwta <4413> mura <3464> criomenoi <5548> kai <2532> ouk <3364> epascon <3958> ouden <3762> epi <1909> th <3588> suntribh iwshf <2501>

6:7 P <05628> Myxwro <04797> xzrm <05493> row <01540> Mylg <07218> sarb <01540> wlgy <06258> hte <03651> Nkl(6:7)

6:7 dia <1223> touto <3778> nun <3568> aicmalwtoi <164> esontai <1510> ap <575> archv <746> dunastwn <1413> kai <2532> exaryhsetai <1808> cremetismov ippwn <2462> ex <1537> efraim <2187>

6:8 <04393> halmw <05892> rye <05462> ytrgohw <08130> ytanv <0759> wytnmraw <03290> bqey <01347> Nwag <0853> ta <0595> ykna <08374> batm <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <05002> Man <05315> wspnb <03069> hwhy <0136> ynda <07650> ebsn(6:8)

6:8 oti <3754> wmosen kuriov <2962> kay <2596> eautou <1438> dioti <1360> bdelussomai <948> egw <1473> pasan <3956> thn <3588> ubrin <5196> iakwb <2384> kai <2532> tav <3588> cwrav <5561> autou <846> memishka <3404> kai <2532> exarw <1808> polin <4172> sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> katoikousin authn <846>

6:9 <04191> wtmw <0259> dxa <01004> tybb <0376> Mysna <06235> hrve <03498> wrtwy <0518> Ma <01961> hyhw(6:9)

6:9 kai <2532> estai <1510> ean <1437> upoleifywsin <5275> deka <1176> andrev <435> en <1722> oikia <3614> mia <1519> kai <2532> apoyanountai <599> kai <2532> upoleifyhsontai <5275> oi <3588> kataloipoi <2645>

6:10 <03068> hwhy <08034> Msb <02142> rykzhl <03808> al <03588> yk <02013> oh <0559> rmaw <0657> opa <0559> rmaw <05973> Kme <05750> dweh <01004> tybh <03411> ytkryb <0834> rsal <0559> rmaw <01004> tybh <04480> Nm <06106> Mymue <03318> ayuwhl <05635> wpromw <01730> wdwd <05375> wavnw(6:10)

6:10 kai <2532> lhmqontai <2983> oi <3588> oikeioi <3609> autwn <846> kai <2532> parabiwntai tou <3588> exenegkai <1627> ta <3588> osta <3747> autwn <846> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> kai <2532> erei toiv <3588> proesthkosi <4291> thv <3588> oikiav <3614> ei <1487> eti <2089> uparcei <5225> para <3844> soi <4771> kai <2532> erei ouketi <3765> kai <2532> erei siga <4601> eneka <1752> tou <3588> mh <3165> onomasai <3687> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962>

6:11 <01233> Myeqb <06996> Njqh <01004> tybhw <07447> Myoyor <01419> lwdgh <01004> tybh <05221> hkhw <06680> hwum <03068> hwhy <02009> hnh <03588> yk(6:11)

6:11 dioti <1360> idou <2400> kuriov <2962> entelletai <1781> kai <2532> pataxei <3960> ton <3588> oikon <3624> ton <3588> megan <3173> ylasmasin kai <2532> ton <3588> oikon <3624> ton <3588> mikron <3398> ragmasin

6:12 <03939> hnell <06666> hqdu <06529> yrpw <04941> jpsm <07219> sarl <02015> Mtkph <03588> yk <01241> Myrqbb <02790> swrxy <0518> Ma <05483> Myowo <05553> elob <07323> Nwuryh(6:12)

6:12 ei <1487> diwxontai <1377> en <1722> petraiv <4073> ippoi <2462> ei <1487> parasiwphsontai en <1722> yhleiaiv <2338> oti <3754> umeiv <4771> exestreqate <1612> eiv <1519> yumon <2372> krima <2917> kai <2532> karpon <2590> dikaiosunhv <1343> eiv <1519> pikrian <4088>

6:13 <07161> Mynrq <0> wnl <03947> wnxql <02392> wnqzxb <03808> awlh <0559> Myrmah <01697> rbd <03808> all <08055> Myxmvh(6:13)

6:13 oi <3588> eufrainomenoi <2165> ep <1909> oudeni <3762> logw <3056> oi <3588> legontev <3004> ouk <3364> en <1722> th <3588> iscui <2479> hmwn <1473> escomen <2192> kerata <2768>

6:14 o <06160> hbreh <05158> lxn <05704> de <02574> tmx <0935> awblm <0853> Mkta <03905> wuxlw <01471> ywg <06635> twabuh <0430> yhla <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <01004> tyb <05921> Mkyle <06965> Myqm <02005> ynnh <03588> yk(6:14)

6:14 dioti <1360> idou <2400> egw <1473> epegeirw ef <1909> umav <4771> oikov <3624> tou <3588> israhl <2474> eynov <1484> kai <2532> ekyliqousin umav <4771> tou <3588> mh <3165> eiselyein <1525> eiv <1519> emay kai <2532> ewv <2193> tou <3588> ceimarrou twn <3588> dusmwn <1424>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA