TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 26:1-16

26:1 <0558> whyuma <01> wyba <08478> txt <0853> wta <04427> wkylmyw <08141> hns <06240> hrve <08337> ss <01121> Nb <01931> awhw <05818> whyze <0853> ta <03063> hdwhy <05971> Me <03605> lk <03947> wxqyw(26:1)

26:1 kai <2532> elaben <2983> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> ton <3588> ozian <3604> kai <2532> autov <846> deka <1176> kai <2532> ex <1803> etwn <2094> kai <2532> ebasileusan <936> auton <846> anti <473> tou <3588> patrov <3962> autou <846> amasiou

26:2 P <01> wytba <05973> Me <04428> Klmh <07901> bks <0310> yrxa <03063> hdwhyl <07725> hbysyw <0359> twlya <0853> ta <01129> hnb <01931> awh(26:2)

26:2 autov <846> wkodomhsen <3618> thn <3588> ailay autov <846> epestreqen <1994> authn <846> tw <3588> iouda <2448> meta <3326> to <3588> koimhyhnai <2837> ton <3588> basilea <935> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846>

26:3 <03389> Mlswry <04480> Nm <03203> *hylky {hylyky} <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <08147> Mytsw <02572> Mysmxw <04427> wklmb <05818> whyze <08141> hns <06240> hrve <08337> ss <01121> Nb(26:3)

26:3 uiov <5207> deka <1176> ex <1803> etwn <2094> ebasileusen <936> oziav <3604> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> duo <1417> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> calia apo <575> ierousalhm <2419>

26:4 <01> wyba <0558> whyuma <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(26:4)

26:4 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> amasiav o <3588> pathr <3962> autou <846>

26:5 o <0430> Myhlah <06743> wxyluh <03068> hwhy <0853> ta <01875> wsrd <03117> ymybw <0430> Myhlah <07200> tarb <0995> Nybmh <02148> whyrkz <03117> ymyb <0430> Myhla <01875> srdl <01961> yhyw(26:5)

26:5 kai <2532> hn <1510> ekzhtwn <1567> ton <3588> kurion <2962> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> zacariou <2197> tou <3588> suniontov <4895> en <1722> fobw <5401> kuriou <2962> kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846> ezhthsen <2212> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> euodwsen <2137> autw <846> kuriov <2962>

26:6 <06430> Mytslpbw <0795> dwdsab <05892> Myre <01129> hnbyw <0795> dwdsa <02346> tmwx <0853> taw <02996> hnby <02346> tmwx <0853> taw <01661> tg <02346> tmwx <0853> ta <06555> Urpyw <06430> Mytslpb <03898> Mxlyw <03318> auyw(26:6)

26:6 kai <2532> exhlyen <1831> kai <2532> epolemhsen <4170> prov <4314> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> katespasen ta <3588> teich <5038> gey kai <2532> ta <3588> teich <5038> iabnh kai <2532> ta <3588> teich <5038> azwtou <108> kai <2532> wkodomhsen <3618> poleiv <4172> azwtou <108> kai <2532> en <1722> toiv <3588> allofuloiv <246>

26:7 <04586> Mynwemhw <01485> leb <0> rwgb <03427> Mybsyh <06163> *Mybreh {Myybreh} <05921> lew <06430> Mytslp <05921> le <0430> Myhlah <05826> whrzeyw(26:7)

26:7 kai <2532> katiscusen <2729> auton <846> kuriov <2962> epi <1909> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> epi <1909> touv <3588> arabav <690> touv <3588> katoikountav epi <1909> thv <3588> petrav <4073> kai <2532> epi <1909> touv <3588> minaiouv

26:8 <04605> hleml <05704> de <02388> qyzxh <03588> yk <04714> Myrum <0935> awbl <05704> de <08034> wms <01980> Klyw <05818> whyzel <04503> hxnm <05984> Mynwmeh <05414> wntyw(26:8)

26:8 kai <2532> edwkan <1325> oi <3588> minaioi dwra <1435> tw <3588> ozia <3604> kai <2532> hn <1510> to <3588> onoma <3686> autou <846> ewv <2193> eisodou <1529> aiguptou <125> oti <3754> katiscusen <2729> ewv <2193> anw <507>

26:9 <02388> Mqzxyw <04740> ewuqmh <05921> lew <01516> aygh <08179> res <05921> lew <06438> hnph <08179> res <05921> le <03389> Mlswryb <04026> Myldgm <05818> whyze <01129> Nbyw(26:9)

26:9 kai <2532> wkodomhsen <3618> oziav <3604> purgouv <4444> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> epi <1909> thn <3588> pulhn <4439> thv <3588> gwniav <1137> kai <2532> epi <1909> thn <3588> pulhn <4439> thv <3588> faraggov <5327> kai <2532> epi <1909> twn <3588> gwniwn <1137> kai <2532> katiscusen <2729>

26:10 o <01961> hyh <0127> hmda <0157> bha <03588> yk <03760> lmrkbw <02022> Myrhb <03755> Mymrkw <0406> Myrka <04334> rwsymbw <08219> hlpsbw <0> wl <01961> hyh <07227> br <04735> hnqm <03588> yk <07227> Mybr <0953> twrb <02672> buxyw <04057> rbdmb <04026> Myldgm <01129> Nbyw(26:10)

26:10 kai <2532> wkodomhsen <3618> purgouv <4444> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> elatomhsen <2998> lakkouv pollouv <4183> oti <3754> kthnh <2934> polla <4183> uphrcen <5225> autw <846> en <1722> sefhla kai <2532> en <1722> th <3588> pedinh kai <2532> ampelourgoi <289> en <1722> th <3588> oreinh kai <2532> en <1722> tw <3588> karmhlw oti <3754> filogewrgov hn <1510>

26:11 <04428> Klmh <08269> yrvm <02608> whynnx <03027> dy <05921> le <07860> rjwsh <04641> whyvemw <05608> rpwoh <03273> *layey {lawey} <03027> dyb <06486> Mtdqp <04557> rpomb <01416> dwdgl <06635> abu <03318> yauwy <04421> hmxlm <06213> hve <02428> lyx <05818> whyzel <01961> yhyw(26:11)

26:11 kai <2532> egeneto <1096> tw <3588> ozia <3604> dunameiv <1411> poiousai <4160> polemon <4171> kai <2532> ekporeuomenai <1607> eiv <1519> parataxin eiv <1519> ariymon <706> kai <2532> o <3588> ariymov <706> autwn <846> dia <1223> ceirov <5495> iihl tou <3588> grammatewv <1122> kai <2532> maasaiou tou <3588> kritou <2923> dia <1223> ceirov <5495> ananiou <367> tou <3588> diadocou <1240> tou <3588> basilewv <935>

26:12 <03967> twam <08337> ssw <0505> Mypla <02428> lyx <01368> yrwbgl <01> twbah <07218> ysar <04557> rpom <03605> lk(26:12)

26:12 pav <3956> o <3588> ariymov <706> twn <3588> patriarcwn <3966> twn <3588> dunatwn <1415> eiv <1519> polemon <4171> discilioi <1367> exakosioi <1812>

26:13 <0341> bywah <05921> le <04428> Klml <05826> rzel <02428> lyx <03581> xkb <04421> hmxlm <06213> yvwe <03967> twam <02568> smxw <0505> Mypla <07651> tebsw <0505> Pla <03967> twam <07969> sls <06635> abu <02426> lyx <03027> Mdy <05921> lew(26:13)

26:13 kai <2532> met <3326> autwn <846> dunamiv <1411> polemikh triakosiai <5145> ciliadev <5505> kai <2532> eptakiscilioi <2035> pentakosioi <4001> outoi <3778> oi <3588> poiountev <4160> polemon <4171> en <1722> dunamei <1411> iscuov <2479> bohyhsai <997> tw <3588> basilei <935> epi <1909> touv <3588> upenantiouv

26:14 <07050> Myelq <068> ynbalw <07198> twtsqw <08302> twnyrsw <03553> Myebwkw <07420> Myxmrw <04043> Myngm <06635> abuh <03605> lkl <05818> whyze <01992> Mhl <03559> Nkyw(26:14)

26:14 kai <2532> htoimazen <2090> autoiv <846> oziav <3604> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> yureouv <2375> kai <2532> dorata kai <2532> perikefalaiav <4030> kai <2532> ywrakav <2382> kai <2532> toxa <5115> kai <2532> sfendonav eiv <1519> liyouv <3037>

26:15 <02388> qzx <03588> yk <05704> de <05826> rzehl <06381> aylph <03588> yk <07350> qwxrml <05704> de <08034> wms <03318> auyw <01419> twldg <068> Mynbabw <02678> Myuxb <03384> awryl <06438> twnph <05921> lew <04026> Myldgmh <05921> le <01961> twyhl <02803> bswx <04284> tbsxm <02810> twnbsx <03389> Mlswryb <06213> veyw(26:15)

26:15 kai <2532> epoihsen <4160> en <1722> ierousalhm <2419> mhcanav memhcaneumenav logistou tou <3588> einai <1510> epi <1909> twn <3588> purgwn <4444> kai <2532> epi <1909> twn <3588> gwniwn <1137> ballein <906> belesin <956> kai <2532> liyoiv <3037> megaloiv <3173> kai <2532> hkousyh <191> h <3588> kataskeuh autwn <846> ewv <2193> porrw oti <3754> eyaumastwyh <2296> tou <3588> bohyhyhnai <997> ewv <2193> ou <3739> katiscusen <2729>

26:16 <07004> trjqh <04196> xbzm <05921> le <06999> ryjqhl <03068> hwhy <01964> lkyh <0413> la <0935> abyw <0430> wyhla <03068> hwhyb <04603> lemyw <07843> tyxshl <05704> de <03820> wbl <01361> hbg <02393> wtqzxkw(26:16)

26:16 kai <2532> wv <3739> katiscusen <2729> uqwyh <5312> h <3588> kardia <2588> autou <846> tou <3588> katafyeirai kai <2532> hdikhsen <91> en <1722> kuriw <2962> yew <2316> autou <846> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> kuriou <2962> yumiasai <2370> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> twn <3588> yumiamatwn <2368>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA