TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 21:17-29

21:17 <0559> rmal <08664> ybsth <0452> whyla <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(21:17)

21:17 (20:17) kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> hliou ton <3588> yesbithn legwn <3004>

21:18 <03423> wtsrl <08033> Ms <03381> dry <0834> rsa <05022> twbn <03754> Mrkb <02009> hnh <08111> Nwrmsb <0834> rsa <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <07125> tarql <03381> dr <06965> Mwq(21:18)

21:18 (20:18) anasthyi <450> kai <2532> katabhyi <2597> eiv <1519> apanthn acaab basilewv <935> israhl <2474> tou <3588> en <1722> samareia <4540> idou <2400> outov <3778> en <1722> ampelwni <290> nabouyai oti <3754> katabebhken <2597> ekei <1563> klhronomhsai <2816> auton <846>

21:19 <0859> hta <01571> Mg <01818> Kmd <0853> ta <03611> Myblkh <03952> wqly <05022> twbn <01818> Md <0853> ta <03611> Myblkh <03952> wqql <0834> rsa <04725> Mwqmb <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <0413> wyla <01696> trbdw <03423> tsry <01571> Mgw <07523> txurh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <0413> wyla <01696> trbdw(21:19)

21:19 (20:19) kai <2532> lalhseiv <2980> prov <4314> auton <846> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> wv <3739> su <4771> efoneusav <5407> kai <2532> eklhronomhsav <2816> dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> en <1722> panti <3956> topw <5117> w <3739> eleixan ai <3588> uev <5300> kai <2532> oi <3588> kunev <2965> to <3588> aima <129> nabouyai ekei <1563> leixousin oi <3588> kunev <2965> to <3588> aima <129> sou <4771> kai <2532> ai <3588> pornai <4204> lousontai <3068> en <1722> tw <3588> aimati <129> sou <4771>

21:20 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <04376> Krkmth <03282> Ney <04672> ytaum <0559> rmayw <0341> ybya <04672> yntaumh <0452> whyla <0413> la <0256> baxa <0559> rmayw(21:20)

21:20 (20:20) kai <2532> eipen acaab prov <4314> hliou ei <1487> eurhkav <2147> me <1473> o <3588> ecyrov <2190> mou <1473> kai <2532> eipen eurhka <2147> dioti <1360> mathn <3155> peprasai <4097> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> parorgisai <3949> auton <846>

21:21 <03478> larvyb <05800> bwzew <06113> rwuew <07023> ryqb <08366> Nytsm <0256> baxal <03772> ytrkhw <0310> Kyrxa <01197> ytrebw <07451> her <0413> Kyla <0935> *aybm {ybm} <02005> ynnh(21:21)

21:21 (20:21) tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> epagw epi <1909> se <4771> kaka <2556> kai <2532> ekkausw <1572> opisw <3694> sou <4771> kai <2532> exoleyreusw tou <3588> acaab ourounta prov <4314> toicon <5109> kai <2532> sunecomenon <4912> kai <2532> egkataleleimmenon <1459> en <1722> israhl <2474>

21:22 <03478> larvy <0853> ta <02398> ajxtw <03707> toekh <0834> rsa <03708> oekh <0413> la <0281> hyxa <01121> Nb <01201> aseb <01004> tybkw <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <01004> tybk <01004> Ktyb <0853> ta <05414> yttnw(21:22)

21:22 (20:22) kai <2532> dwsw <1325> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> wv <3739> ton <3588> oikon <3624> ieroboam uiou <5207> nabat kai <2532> wv <3739> ton <3588> oikon <3624> baasa uiou <5207> acia peri <4012> twn <3588> parorgismatwn wn <3739> parwrgisav <3949> kai <2532> exhmartev ton <3588> israhl <2474>

21:23 <03157> laerzy <02428> lxb <0348> lbzya <0853> ta <0398> wlkay <03611> Myblkh <0559> rmal <03068> hwhy <01696> rbd <0348> lbzyal <01571> Mgw(21:23)

21:23 (20:23) kai <2532> th <3588> iezabel <2403> elalhsen <2980> kuriov <2962> legwn <3004> oi <3588> kunev <2965> katafagontai <2719> authn <846> en <1722> tw <3588> proteicismati iezrael

21:24 <08064> Mymsh <05775> Pwe <0398> wlkay <07704> hdvb <04191> tmhw <03611> Myblkh <0398> wlkay <05892> ryeb <0256> baxal <04191> tmh(21:24)

21:24 (20:24) ton <3588> teynhkota <2348> tou <3588> acaab en <1722> th <3588> polei <4172> fagontai <2068> oi <3588> kunev <2965> kai <2532> ton <3588> teynhkota <2348> autou <846> en <1722> tw <3588> pediw fagontai <2068> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772>

21:25 <0802> wtsa <0348> lbzya <0853> wta <05496> htoh <0834> rsa <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <04376> rkmth <0834> rsa <0256> baxak <01961> hyh <03808> al <07535> qr(21:25)

21:25 (20:25) plhn <4133> mataiwv <3152> acaab wv <3739> eprayh <4097> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> wv <3739> meteyhken <3346> auton <846> iezabel <2403> h <3588> gunh <1135> autou <846>

21:26 o <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <03423> syrwh <0834> rsa <0567> yrmah <06213> wve <0834> rsa <03605> lkk <01544> Myllgh <0310> yrxa <01980> tkll <03966> dam <08581> betyw(21:26)

21:26 (20:26) kai <2532> ebdelucyh <948> sfodra <4970> poreuesyai <4198> opisw <3694> twn <3588> bdelugmatwn <946> kata <2596> panta <3956> a <3739> epoihsen <4160> o <3588> amorraiov on <3739> exwleyreusen kuriov <2962> apo <575> proswpou <4383> uiwn <5207> israhl <2474>

21:27 o <0328> ja <01980> Klhyw <08242> qvb <07901> bksyw <06684> Mwuyw <01320> wrvb <05921> le <08242> qv <07760> Mvyw <0899> wydgb <07167> erqyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <0256> baxa <08085> emsk <01961> yhyw(21:27)

21:27 (20:27) kai <2532> uper <5228> tou <3588> logou <3056> wv <3739> katenugh <2660> acaab apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> eporeueto <4198> klaiwn <2799> kai <2532> dierrhxen ton <3588> citwna <5509> autou <846> kai <2532> ezwsato <2224> sakkon <4526> epi <1909> to <3588> swma <4983> autou <846> kai <2532> enhsteusen <3522> kai <2532> periebaleto <4016> sakkon <4526> en <1722> th <3588> hmera <2250> h <3739> epataxen <3960> nabouyai ton <3588> iezrahlithn

21:28 <0559> rmal <08664> ybsth <0452> whyla <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(21:28)

21:28 (20:28) kai <2532> egeneto <1096> rhma <4487> kuriou <2962> en <1722> ceiri <5495> doulou <1401> autou <846> hliou peri <4012> acaab kai <2532> eipen kuriov <2962>

21:29 <01004> wtyb <05921> le <07451> herh <0935> ayba <01121> wnb <03117> ymyb <03117> wymyb <07451> herh <0935> *ayba {yba} <03808> al <06440> ynpm <03665> enkn <03588> yk <03282> Ney <06440> ynplm <0256> baxa <03665> enkn <03588> yk <07200> tyarh(21:29)

21:29 (20:29) ewrakav <3708> wv <3739> katenugh <2660> acaab apo <575> proswpou <4383> mou <1473> ouk <3364> epaxw thn <3588> kakian <2549> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846> all <235> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tou <3588> uiou <5207> autou <846> epaxw thn <3588> kakian <2549>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA