TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 10:17-27

10:17 <04709> hpumh <03068> hwhy <0413> la <05971> Meh <0853> ta <08050> lawms <06817> qeuyw(10:17)

10:17 kai <2532> parhggeilen <3853> samouhl <4545> panti <3956> tw <3588> law <2992> prov <4314> kurion <2962> eiv <1519> masshfa

10:18 <0853> Mkta <03905> Myuxlh <04467> twklmmh <03605> lk <03027> dymw <04714> Myrum <03027> dym <0853> Mkta <05337> lyuaw <04714> Myrumm <03478> larvy <0853> ta <05927> ytyleh <0595> ykna <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hkP <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0559> rmayw(10:18)

10:18 kai <2532> eipen prov <4314> uiouv <5207> israhl <2474> tade <3592> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> legwn <3004> egw <1473> anhgagon <321> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> exeilamhn <1807> umav <4771> ek <1537> ceirov <5495> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> basileiwn <932> twn <3588> ylibouswn <2346> umav <4771>

10:19 <0505> Mkyplalw <07626> Mkyjbsl <03068> hwhy <06440> ynpl <03320> wbuyth <06258> htew <05921> wnyle <07760> Myvt <04428> Klm <03588> yk <0> wl <0559> wrmatw <06869> Mkytruw <07451> Mkytwer <03605> lkm <0> Mkl <03467> eyswm <01931> awh <0834> rsa <0430> Mkyhla <0853> ta <03988> Mtoam <03117> Mwyh <0859> Mtaw(10:19)

10:19 kai <2532> umeiv <4771> shmeron <4594> exouyenhkate <1848> ton <3588> yeon <2316> ov <3739> autov <846> estin <1510> umwn <4771> swthr <4990> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> kakwn <2556> umwn <4771> kai <2532> yliqewn <2347> umwn <4771> kai <2532> eipate ouci <3364> all <235> h <2228> oti <3754> basilea <935> sthseiv <2476> ef <1909> hmwn <1473> kai <2532> nun <3568> katasthte <2525> enwpion <1799> kuriou <2962> kata <2596> ta <3588> skhptra umwn <4771> kai <2532> kata <2596> tav <3588> fulav <5443> umwn <4771>

10:20 <01144> Nmynb <07626> jbs <03920> dklyw <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lk <0853> ta <08050> lawms <07126> brqyw(10:20)

10:20 kai <2532> proshgagen <4317> samouhl <4545> panta <3956> ta <3588> skhptra israhl <2474> kai <2532> kataklhroutai skhptron beniamin <958>

10:21 <04672> aumn <03808> alw <01245> whsqbyw <07027> syq <01121> Nb <07586> lwas <03920> dklyw <04309> yrjmh <04940> txpsm <03920> dkltw <04940> *wytxpsml {wtxpsml} <01144> Nmynb <07626> jbs <0853> ta <07126> brqyw(10:21)

10:21 kai <2532> prosagei <4317> skhptron beniamin <958> eiv <1519> fulav <5443> kai <2532> kataklhroutai fulh <5443> mattari kai <2532> prosagousin <4317> thn <3588> fulhn <5443> mattari eiv <1519> andrav <435> kai <2532> kataklhroutai saoul <4549> uiov <5207> kiv <2797> kai <2532> ezhtei <2212> auton <846> kai <2532> ouc <3364> eurisketo <2147>

10:22 <03627> Mylkh <0413> la <02244> abxn <01931> awh <02009> hnh <03068> hwhy <0559> rmaywo <0376> sya <01988> Mlh <05750> dwe <0935> abh <03068> hwhyb <05750> dwe <07592> wlasyw(10:22)

10:22 kai <2532> ephrwthsen samouhl <4545> eti <2089> en <1722> kuriw <2962> ei <1487> ercetai <2064> o <3588> anhr <435> entauya kai <2532> eipen kuriov <2962> idou <2400> autov <846> kekruptai <2928> en <1722> toiv <3588> skeuesin <4632>

10:23 <04605> hlemw <07926> wmksm <05971> Meh <03605> lkm <01361> hbgyw <05971> Meh <08432> Kwtb <03320> buytyw <08033> Msm <03947> whxqyw <07323> wuryw(10:23)

10:23 kai <2532> edramen <5143> kai <2532> lambanei <2983> auton <846> ekeiyen <1564> kai <2532> katesthsen <2525> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laou <2992> kai <2532> uqwyh <5312> uper <5228> panta <3956> ton <3588> laon <2992> uper <5228> wmian kai <2532> epanw <1883>

10:24 P <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <05971> Meh <03605> lk <07321> weryw <05971> Meh <03605> lkb <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <03068> hwhy <0> wb <0977> rxb <0834> rsa <07200> Mtyarh <05971> Meh <03605> lk <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(10:24)

10:24 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ei <1487> eorakate <3708> on <3739> eklelektai eautw <1438> kuriov <2962> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> autw <846> omoiov <3664> en <1722> pasin <3956> umin <4771> kai <2532> egnwsan <1097> pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> eipan zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

10:25 <01004> wtybl <0376> sya <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <08050> lawms <07971> xlsyw <03068> hwhy <06440> ynpl <03240> xnyw <05612> rpob <03789> btkyw <04410> hklmh <04941> jpsm <0853> ta <05971> Meh <0413> la <08050> lawms <01696> rbdyw(10:25)

10:25 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> ton <3588> laon <2992> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> egraqen <1125> en <1722> bibliw <975> kai <2532> eyhken <5087> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> exapesteilen <1821> samouhl <4545> panta <3956> ton <3588> laon <2992> kai <2532> aphlyen <565> ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

10:26 <03820> Mblb <0430> Myhla <05060> egn <0834> rsa <02428> lyxh <05973> wme <01980> wklyw <01390> htebg <01004> wtybl <01980> Klh <07586> lwas <01571> Mgw(10:26)

10:26 kai <2532> saoul <4549> aphlyen <565> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> eiv <1519> gabaa kai <2532> eporeuyhsan <4198> uioi <5207> dunamewn <1411> wn <3739> hqato <680> kuriov <2962> kardiav <2588> autwn <846> meta <3326> saoul <4549>

10:27 P <02790> syrxmk <01961> yhyw <04503> hxnm <0> wl <0935> waybh <03808> alw <0959> whzbyw <02088> hz <03467> wnesy <04100> hm <0559> wrma <01100> leylb <01121> ynbw(10:27)

10:27 kai <2532> uioi <5207> loimoi <3061> eipan ti <5100> swsei <4982> hmav <1473> outov <3778> kai <2532> htimasan <818> auton <846> kai <2532> ouk <3364> hnegkan <5342> autw <846> dwra <1435>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.26 detik
dipersembahkan oleh YLSA