TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Amos 8

8:1 <07019> Uyq <03619> bwlk <02009> hnhw <03069> hwhy <0136> ynda <07200> ynarh <03541> hk(8:1)

8:1 outwv <3778> edeixen <1166> moi <1473> kuriov <2962> kai <2532> idou <2400> aggov ixeutou

8:2 <0> wl <05674> rwbe <05750> dwe <03254> Pyowa <03808> al <03478> larvy <05971> yme <0413> la <07093> Uqh <0935> ab <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <07019> Uyq <03619> bwlk <0559> rmaw <05986> owme <07200> har <0859> hta <04100> hm <0559> rmayw(8:2)

8:2 kai <2532> eipen ti <5100> su <4771> blepeiv <991> amwv <301> kai <2532> eipa aggov ixeutou kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> hkei <1854> to <3588> perav <4009> epi <1909> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> ouketi <3765> mh <3165> prosyw <4369> tou <3588> parelyein <3928> auton <846>

8:3 P <02013> oh <07993> Kylsh <04725> Mwqm <03605> lkb <06297> rgph <07227> br <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01964> lkyh <07892> twrys <03213> wlylyhw(8:3)

8:3 kai <2532> ololuxei <3649> ta <3588> fatnwmata tou <3588> naou <3485> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> legei <3004> kuriov <2962> poluv <4183> o <3588> peptwkwv <4098> en <1722> panti <3956> topw <5117> epirriqw siwphn

8:4 <06041> Ura <06035> *yyne {ywne} <07673> tybslw <034> Nwyba <07602> Mypash <02063> taz <08085> wems(8:4)

8:4 akousate <191> dh <1161> tauta <3778> oi <3588> ektribontev eiv <1519> to <3588> prwi <4404> penhta <3993> kai <2532> katadunasteuontev <2616> ptwcouv <4434> apo <575> thv <3588> ghv <1065>

8:5 <04820> hmrm <03976> ynzam <05791> twelw <08255> lqs <01431> lydghlw <0374> hpya <06994> Nyjqhl <01250> rb <06605> hxtpnw <07676> tbshw <07668> rbs <07666> hrybsnw <02320> sdxh <05674> rbey <04970> ytm <0559> rmal(8:5)

8:5 oi <3588> legontev <3004> pote <4218> dieleusetai <1330> o <3588> mhn <3303> kai <2532> empolhsomen kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> kai <2532> anoixomen <455> yhsaurouv <2344> tou <3588> poihsai <4160> mikron <3398> metron <3358> kai <2532> tou <3588> megalunai <3170> staymia kai <2532> poihsai <4160> zugon <2218> adikon <94>

8:6 <07666> rybsn <01250> rb <04651> lpmw <05275> Mylen <05668> rwbeb <034> Nwybaw <01800> Myld <03701> Pokb <07069> twnql(8:6)

8:6 tou <3588> ktasyai <2932> en <1722> arguriw <694> ptwcouv <4434> kai <2532> tapeinon <5011> anti <473> upodhmatwn <5266> kai <2532> apo <575> pantov <3956> genhmatov emporeusomeya <1710>

8:7 <04639> Mhyvem <03605> lk <05331> xunl <07911> xksa <0518> Ma <03290> bqey <01347> Nwagb <03068> hwhy <07650> ebsn(8:7)

8:7 omnuei kuriov <2962> kay <2596> uperhfaniav <5243> iakwb <2384> ei <1487> epilhsyhsetai eiv <1519> neikov panta <3956> ta <3588> erga <2041> umwn <4771>

8:8 o <04714> Myrum <02975> rwayk <08257> *heqsnw {hqsnw} <01644> hsrgnw <03605> hlk <02975> rak <05927> htlew <0> hb <03427> bswy <03605> lk <056> lbaw <0776> Urah <07264> zgrt <03808> al <02063> taz <05921> leh(8:8)

8:8 kai <2532> epi <1909> toutoiv <3778> ou <3364> taracyhsetai <5015> h <3588> gh <1065> kai <2532> penyhsei <3996> pav <3956> o <3588> katoikwn en <1722> auth <846> kai <2532> anabhsetai <305> wv <3739> potamov <4215> sunteleia <4930> kai <2532> katabhsetai <2597> wv <3739> potamov <4215> aiguptou <125>

8:9 <0216> rwa <03117> Mwyb <0776> Ural <02821> ytksxhw <06672> Myrhub <08121> smsh <0935> ytabhw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(8:9)

8:9 kai <2532> estai <1510> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> kai <2532> dusetai <1417> o <3588> hliov <2246> meshmbriav <3314> kai <2532> suskotasei epi <1909> thv <3588> ghv <1065> en <1722> hmera <2250> to <3588> fwv <5457>

8:10 <04751> rm <03117> Mwyk <0319> htyrxaw <03173> dyxy <060> lbak <07760> hytmvw <07144> hxrq <07218> sar <03605> lk <05921> lew <08242> qv <04975> Myntm <03605> lk <05921> le <05927> ytylehw <07015> hnyql <07892> Mkyrys <03605> lkw <060> lbal <02282> Mkygx <02015> ytkphw(8:10)

8:10 kai <2532> metastreqw <3344> tav <3588> eortav <1859> umwn <4771> eiv <1519> penyov <3997> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> wdav <3592> umwn <4771> eiv <1519> yrhnon <2355> kai <2532> anabibw <307> epi <1909> pasan <3956> osfun <3751> sakkon <4526> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> kefalhn <2776> falakrwma kai <2532> yhsomai <5087> auton <846> wv <3739> penyov <3997> agaphtou <27> kai <2532> touv <3588> met <3326> autou <846> wv <3739> hmeran <2250> odunhv <3601>

8:11 <03068> hwhy <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsl <0518> Ma <03588> yk <04325> Myml <06772> amu <03808> alw <03899> Mxll <07458> ber <03808> al <0776> Urab <07458> ber <07971> ytxlshw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(8:11)

8:11 idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> exapostelw <1821> limon <3042> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ou <3364> limon <3042> artou <740> oude <3761> diqan udatov <5204> alla <235> limon <3042> tou <3588> akousai <191> logon <3056> kuriou <2962>

8:12 <04672> waumy <03808> alw <03068> hwhy <01697> rbd <0853> ta <01245> sqbl <07751> wjjwsy <04217> xrzm <05704> dew <06828> Nwpumw <03220> My <05704> de <03220> Mym <05128> wenw(8:12)

8:12 kai <2532> saleuyhsontai <4531> udata <5204> ewv <2193> yalasshv <2281> kai <2532> apo <575> borra ewv <2193> anatolwn <395> peridramountai <4063> zhtountev <2212> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eurwsin <2147>

8:13 <06772> amub <0970> Myrwxbhw <03303> twpyh <01330> tlwtbh <05968> hnplett <01931> awhh <03117> Mwyb(8:13)

8:13 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ekleiqousin <1587> ai <3588> paryenoi <3933> ai <3588> kalai <2570> kai <2532> oi <3588> neaniskoi <3495> en <1722> diqei <1373>

8:14 o <05750> dwe <06965> wmwqy <03808> alw <05307> wlpnw <0884> ebs <0> rab <01870> Krd <02416> yxw <01835> Nd <0430> Kyhla <02416> yx <0559> wrmaw <08111> Nwrms <0819> tmsab <07650> Myebsnh(8:14)

8:14 oi <3588> omnuontev kata <2596> tou <3588> ilasmou <2434> samareiav <4540> kai <2532> oi <3588> legontev <3004> zh <2198> o <3588> yeov <2316> sou <4771> dan kai <2532> zh <2198> o <3588> yeov <2316> sou <4771> bhrsabee kai <2532> pesountai <4098> kai <2532> ou <3364> mh <3165> anastwsin <450> eti <2089>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.36 detik
dipersembahkan oleh YLSA