TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 2

2:1 <04438> wtwklml <01004> tybw <03068> hwhy <08034> Msl <01004> tyb <01129> twnbl <08010> hmls <0559> rmayw<1:18> (2:1)

2:1 (1:18) kai <2532> eipen salwmwn tou <3588> oikodomhsai <3618> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> kai <2532> oikon <3624> th <3588> basileia <932> autou <846>

2:2 P <03967> twam <08337> ssw <0505> Mypla <07969> tsls <05921> Mhyle <05329> Myxunmw <02022> rhb <02672> bux <0376> sya <0505> Pla <08084> Mynwmsw <05449> lbo <0376> sya <0505> Pla <07657> Myebs <08010> hmls <05608> rpoyw<2:1> (2:2)

2:2 (2:1) kai <2532> sunhgagen <4863> salwmwn ebdomhkonta <1440> ciliadav <5505> andrwn <435> kai <2532> ogdohkonta <3589> ciliadav <5505> latomwn en <1722> tw <3588> orei <3735> kai <2532> oi <3588> epistatai <1988> ep <1909> autwn <846> triscilioi <5153> exakosioi <1812>

2:3 <0> wb <03427> tbsl <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <0730> Myzra <0> wl <07971> xlstw <01> yba <01732> dywd <05973> Me <06213> tyve <0834> rsak <0559> rmal <06865> ru <04428> Klm <02361> Mrwx <0413> la <08010> hmls <07971> xlsyw<2:2> (2:3)

2:3 (2:2) kai <2532> apesteilen <649> salwmwn prov <4314> ciram basilea <935> turou <5184> legwn <3004> wv <3739> epoihsav <4160> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> dauid kai <2532> apesteilav <649> autw <846> kedrouv tou <3588> oikodomhsai <3618> eautw <1438> oikon <3624> katoikhsai en <1722> autw <846>

2:4 <03478> larvy <05921> le <02063> taz <05769> Mlwel <0430> wnyhla <03069> hwhy <04150> ydewmlw <02320> Mysdxlw <07676> twtbsl <06153> brelw <01242> rqbl <05930> twlew <08548> dymt <04635> tkremw <05561> Mymo <07004> trjq <06440> wynpl <06999> ryjqhl <0> wl <06942> sydqhl <0430> yhla <03069> hwhy <08034> Msl <01004> tyb <01129> hnwb <0589> yna <02009> hnh<2:3> (2:4)

2:4 (2:3) kai <2532> idou <2400> egw <1473> o <3588> uiov <5207> autou <846> oikodomw <3618> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> mou <1473> agiasai <37> auton <846> autw <846> tou <3588> yumian <2370> apenanti autou <846> yumiama <2368> kai <2532> proyesin <4286> dia <1223> pantov <3956> kai <2532> tou <3588> anaferein <399> olokautwmata <3646> dia <1223> pantov <3956> to <3588> prwi <4404> kai <2532> to <3588> deilhv kai <2532> en <1722> toiv <3588> sabbatoiv <4521> kai <2532> en <1722> taiv <3588> noumhniaiv <3561> kai <2532> en <1722> taiv <3588> eortaiv <1859> tou <3588> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> touto <3778> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

2:5 <0430> Myhlah <03605> lkm <0430> wnyhla <01419> lwdg <03588> yk <01419> lwdg <01129> hnwb <0589> yna <0834> rsa <01004> tybhw<2:4> (2:5)

2:5 (2:4) kai <2532> o <3588> oikov <3624> on <3739> egw <1473> oikodomw <3618> megav <3173> oti <3754> megav <3173> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> para <3844> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

2:6 <06440> wynpl <06999> ryjqhl <0518> Ma <03588> yk <01004> tyb <0> wl <01129> hnba <0834> rsa <0589> yna <04310> ymw <03557> whlklky <03808> al <08064> Mymsh <08064> ymsw <08064> Mymsh <03588> yk <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <03581> xk <06113> ruey <04310> ymw<2:5> (2:6)

2:6 (2:5) kai <2532> tiv <5100> iscusei <2480> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624> oti <3754> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> o <3588> ouranov <3772> tou <3588> ouranou <3772> ou <3364> ferousin <5342> autou <846> thn <3588> doxan <1391> kai <2532> tiv <5100> egw <1473> oikodomwn <3618> autw <846> oikon <3624> oti <3754> all <235> h <2228> tou <3588> yumian <2370> katenanti autou <846>

2:7 <01> yba <01732> dywd <03559> Nykh <0834> rsa <03389> Mlswrybw <03063> hdwhyb <05973> yme <0834> rsa <02450> Mymkxh <05973> Me <06603> Myxwtp <06605> xtpl <03045> edyw <08504> tlktw <03758> lymrkw <0710> Nwgrabw <01270> lzrbbw <05178> tsxnbw <03701> Pokbw <02091> bhzb <06213> twvel <02450> Mkx <0376> sya <0> yl <07971> xls <06258> htew<2:6> (2:7)

2:7 (2:6) kai <2532> nun <3568> aposteilon <649> moi <1473> andra <435> sofon <4680> kai <2532> eidota tou <3588> poihsai <4160> en <1722> tw <3588> crusiw <5553> kai <2532> en <1722> tw <3588> arguriw <694> kai <2532> en <1722> tw <3588> calkw kai <2532> en <1722> tw <3588> sidhrw <4604> kai <2532> en <1722> th <3588> porfura <4209> kai <2532> en <1722> tw <3588> kokkinw <2847> kai <2532> en <1722> th <3588> uakinyw <5192> kai <2532> epistamenon <1987> gluqai glufhn meta <3326> twn <3588> sofwn <4680> twn <3588> met <3326> emou <1473> en <1722> iouda <2448> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> wn <3739> htoimasen <2090> dauid o <3588> pathr <3962> mou <1473>

2:8 <05650> Kydbe <05973> Me <05650> ydbe <02009> hnhw <03844> Nwnbl <06086> yue <03772> twrkl <03045> Myedwy <05650> Kydbe <0834> rsa <03045> ytedy <0589> yna <03588> yk <03844> Nwnblhm <0418> Mymwglaw <01265> Myswrb <0730> Myzra <06086> yue <0> yl <07971> xlsw<2:7> (2:8)

2:8 (2:7) kai <2532> aposteilon <649> moi <1473> xula <3586> kedrina kai <2532> arkeuyina kai <2532> peukina ek <1537> tou <3588> libanou <3030> oti <3754> egw <1473> oida wv <3739> oi <3588> douloi <1401> sou <4771> oidasin koptein <2875> xula <3586> ek <1537> tou <3588> libanou <3030> kai <2532> idou <2400> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> meta <3326> twn <3588> paidwn <3816> mou <1473>

2:9 <06381> alphw <01419> lwdg <01129> hnwb <0589> yna <0834> rsa <01004> tybh <03588> yk <07230> brl <06086> Myue <0> yl <03559> Nykhlw<2:8> (2:9)

2:9 (2:8) poreusontai <4198> etoimasai <2090> moi <1473> xula <3586> eiv <1519> plhyov <4128> oti <3754> o <3588> oikov <3624> on <3739> egw <1473> oikodomw <3618> megav <3173> kai <2532> endoxov <1741>

2:10 P <0505> Pla <06242> Myrve <01324> Mytb <08081> Nmsw <0505> Pla <06242> Myrve <01324> Mytb <03196> Nyyw <0505> Pla <06242> Myrve <03734> Myrk <08184> Myrevw <0505> Pla <06242> Myrve <03734> Myrk <05650> Kydbel <04347> twkm <02406> Myjx <05414> yttn <06086> Myueh <03772> ytrkl <02404> Mybjxl <02009> hnhw<2:9> (2:10)

2:10 (2:9) kai <2532> idou <2400> toiv <3588> ergazomenoiv <2038> toiv <3588> koptousin <2875> xula <3586> eiv <1519> brwmata <1033> dedwka <1325> siton <4621> eiv <1519> domata <1390> toiv <3588> paisin <3816> sou <4771> korwn <2884> eikosi <1501> ciliadav <5505> kai <2532> kriywn <2915> korwn <2884> eikosi <1501> ciliadav <5505> kai <2532> oinou <3631> metrwn <3358> eikosi <1501> ciliadav <5505> kai <2532> elaiou <1637> metrwn <3358> eikosi <1501> ciliadav <5505>

2:11 <04428> Klm <05921> Mhyle <05414> Kntn <05971> wme <0853> ta <03068> hwhy <0160> tbhab <08010> hmls <0413> la <07971> xlsyw <03791> btkb <06865> ru <04428> Klm <02361> Mrwx <0559> rmayw<2:10> (2:11)

2:11 (2:10) kai <2532> eipen ciram basileuv <935> turou <5184> en <1722> grafh <1124> kai <2532> apesteilen <649> prov <4314> salwmwn en <1722> tw <3588> agaphsai <25> kurion <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846> edwken <1325> se <4771> ep <1909> autouv <846> eiv <1519> basilea <935>

2:12 <04438> wtwklml <01004> tybw <03068> hwhyl <01004> tyb <01129> hnby <0834> rsa <0998> hnybw <07922> lkv <03045> edwy <02450> Mkx <01121> Nb <04428> Klmh <01732> dywdl <05414> Ntn <0834> rsa <0776> Urah <0853> taw <08064> Mymsh <0853> ta <06213> hve <0834> rsa <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01288> Kwrb <02361> Mrwx <0559> rmayw<2:11> (2:12)

2:12 (2:11) kai <2532> eipen ciram euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> ov <3739> epoihsen <4160> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> ov <3739> edwken <1325> tw <3588> dauid tw <3588> basilei <935> uion <5207> sofon <4680> kai <2532> epistamenon <1987> sunesin <4907> kai <2532> episthmhn ov <3739> oikodomhsei <3618> oikon <3624> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> oikon <3624> th <3588> basileia <932> autou <846>

2:13 <01> yba <02361> Mrwxl <0998> hnyb <03045> edwy <02450> Mkx <0376> sya <07971> ytxls <06258> htew<2:12> (2:13)

2:13 (2:12) kai <2532> nun <3568> apestalka <649> soi <4771> andra <435> sofon <4680> kai <2532> eidota sunesin <4907> ton <3588> ciram ton <3588> patera <3962> mou <1473>

2:14 <01> Kyba <01732> dywd <0113> ynda <02450> ymkxw <02450> Kymkx <05973> Me <0> wl <05414> Ntny <0834> rsa <04284> tbsxm <03605> lk <02803> bsxlw <06603> xwtp <03605> lk <06605> xtplw <03758> lymrkbw <0948> Uwbbw <08504> tlktb <0713> Nmgrab <06086> Myuebw <068> Mynbab <01270> lzrbb <05178> tsxnb <03701> Pokbw <02091> bhzb <06213> twvel <03045> edwy <06876> yru <0376> sya <01> wybaw <01835> Nd <01323> twnb <04480> Nm <0802> hsa <01121> Nb<2:13> (2:14)

2:14 (2:13) h <3588> mhthr <3384> autou <846> apo <575> yugaterwn <2364> dan kai <2532> o <3588> pathr <3962> autou <846> anhr <435> turiov <5183> eidota poihsai <4160> en <1722> crusiw <5553> kai <2532> en <1722> arguriw <694> kai <2532> en <1722> calkw kai <2532> en <1722> sidhrw <4604> en <1722> liyoiv <3037> kai <2532> xuloiv <3586> kai <2532> ufainein en <1722> th <3588> porfura <4209> kai <2532> en <1722> th <3588> uakinyw <5192> kai <2532> en <1722> th <3588> bussw <1040> kai <2532> en <1722> tw <3588> kokkinw <2847> kai <2532> gluqai glufav kai <2532> dianoeisyai pasan <3956> dianohsin osa <3745> an <302> dwv <1325> autw <846> meta <3326> twn <3588> sofwn <4680> sou <4771> kai <2532> sofwn <4680> dauid kuriou <2962> mou <1473> patrov <3962> sou <4771>

2:15 <05650> wydbel <07971> xlsy <0113> ynda <0559> rma <0834> rsa <03196> Nyyhw <08081> Nmsh <08184> Myrevhw <02406> Myjxh <06258> htew<2:14> (2:15)

2:15 (2:14) kai <2532> nun <3568> ton <3588> siton <4621> kai <2532> thn <3588> kriyhn <2915> kai <2532> to <3588> elaion <1637> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> a <3739> eipen o <3588> kuriov <2962> mou <1473> aposteilatw <649> toiv <3588> paisin <3816> autou <846>

2:16 P <03389> Mlswry <0853> Mta <05927> hlet <0859> htaw <03305> wpy <03220> My <05921> le <07513> twdopr <0> Kl <0935> Maybnw <06878> Kkru <03605> lkk <03844> Nwnblh <04480> Nm <06086> Myue <03772> trkn <0587> wnxnaw<2:15> (2:16)

2:16 (2:15) kai <2532> hmeiv <1473> koqomen <2875> xula <3586> ek <1537> tou <3588> libanou <3030> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> creian <5532> sou <4771> kai <2532> axomen <71> auta <846> scediaiv epi <1909> yalassan <2281> iopphv <2445> kai <2532> su <4771> axeiv <71> auta <846> eiv <1519> ierousalhm <2419>

2:17 <03967> twam <08337> ssw <0505> Mypla <07969> tslsw <0505> Pla <02572> Mysmxw <03967> ham <04672> waumyw <01> wyba <01732> dywd <05608> Mrpo <0834> rsa <05610> rpoh <0310> yrxa <03478> larvy <0776> Urab <0834> rsa <01616> Myrygh <0376> Mysnah <03605> lk <08010> hmls <05608> rpoyw<2:16> (2:17)

2:17 (2:16) kai <2532> sunhgagen <4863> salwmwn pantav <3956> touv <3588> andrav <435> touv <3588> proshlutouv <4339> en <1722> gh <1065> israhl <2474> meta <3326> ton <3588> ariymon <706> on <3739> hriymhsen <705> autouv <846> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> eureyhsan <2147> ekaton <1540> penthkonta <4004> ciliadev <5505> kai <2532> triscilioi <5153> exakosioi <1812>

2:18 <05971> Meh <0853> ta <05647> dybehl <05329> Myxunm <03967> twam <08337> ssw <0505> Mypla <07969> tslsw <02022> rhb <02672> bux <0505> Pla <08084> Mynmsw <05449> lbo <0505> Pla <07657> Myebs <01992> Mhm <06213> veyw<2:17> (2:18)

2:18 (2:17) kai <2532> epoihsen <4160> ex <1537> autwn <846> ebdomhkonta <1440> ciliadav <5505> nwtoforwn kai <2532> ogdohkonta <3589> ciliadav <5505> latomwn kai <2532> trisciliouv <5153> exakosiouv <1812> ergodiwktav epi <1909> ton <3588> laon <2992>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA