TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

1 Tawarikh 15

15:1 <0168> lha <0> wl <05186> jyw <0430> Myhlah <0727> Nwral <04725> Mwqm <03559> Nkyw <01732> dywd <05892> ryeb <01004> Mytb <0> wl <06213> veyw(15:1)

15:1 kai <2532> epoihsen <4160> autw <846> oikiav <3614> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> htoimasen <2090> ton <3588> topon <5117> th <3588> kibwtw <2787> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> epoihsen <4160> auth <846> skhnhn <4633>

15:2 o <05769> Mlwe <05704> de <08334> wtrslw <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05375> tavl <03068> hwhy <0977> rxb <0> Mb <03588> yk <03881> Mywlh <0518> Ma <03588> yk <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <05375> tavl <03808> al <01732> dywd <0559> rma <0227> za(15:2)

15:2 tote <5119> eipen dauid ouk <3364> estin <1510> arai <142> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> all <235> h <2228> touv <3588> leuitav <3019> oti <3754> autouv <846> exelexato kuriov <2962> airein <142> thn <3588> kibwton <2787> kuriou <2962> kai <2532> leitourgein <3008> autw <846> ewv <2193> aiwnov <165>

15:3 <0> wl <03559> Nykh <0834> rsa <04725> wmwqm <0413> la <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05927> twlehl <03389> Mlswry <0413> la <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <01732> dywd <06950> lhqyw(15:3)

15:3 kai <2532> exekklhsiasen dauid ton <3588> panta <3956> israhl <2474> eiv <1519> ierousalhm <2419> tou <3588> anenegkai <399> thn <3588> kibwton <2787> kuriou <2962> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> htoimasen <2090> auth <846>

15:4 <03881> Mywlh <0853> taw <0175> Nrha <01121> ynb <0853> ta <01732> dywd <0622> Poayw(15:4)

15:4 kai <2532> sunhgagen <4863> dauid touv <3588> uiouv <5207> aarwn <2> kai <2532> touv <3588> leuitav <3019>

15:5 o <06242> Myrvew <03967> ham <0251> wyxaw <08269> rvh <0222> layrwa <06955> thq <01121> ynbl(15:5)

15:5 twn <3588> uiwn <5207> kaay ourihl o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ekaton <1540> eikosi <1501>

15:6 o <06242> Myrvew <03967> Mytam <0251> wyxaw <08269> rvh <06222> hyve <04847> yrrm <01121> ynbl(15:6)

15:6 twn <3588> uiwn <5207> merari asaia o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> diakosioi <1250> penthkonta <4004>

15:7 o <07970> Myslsw <03967> ham <0251> wyxaw <08269> rvh <03100> lawy <01648> Mwsrg <01121> ynbl(15:7)

15:7 twn <3588> uiwn <5207> ghrsam iwhl <2493> o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ekaton <1540> penthkonta <4004>

15:8 o <03967> Mytam <0251> wyxaw <08269> rvh <08098> hyems <0469> Npuyla <01121> ynbl(15:8)

15:8 twn <3588> uiwn <5207> elisafan samaiav o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> diakosioi <1250>

15:9 o <08084> Mynwms <0251> wyxaw <08269> rvh <0447> layla <02275> Nwrbx <01121> ynbl(15:9)

15:9 twn <3588> uiwn <5207> cebrwn elihl o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ogdohkonta <3589>

15:10 o <06240> rve <08147> Mynsw <03967> ham <0251> wyxaw <08269> rvh <05992> bdnyme <05816> layze <01121> ynbl(15:10)

15:10 twn <3588> uiwn <5207> ozihl aminadab <284> o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ekaton <1540> deka <1176> duo <1417>

15:11 <05992> bdnymew <0447> laylaw <08098> hyems <03100> lawyw <06222> hyve <0222> layrwal <03881> Mywllw <03548> Mynhkh <054> rtybalw <06659> qwdul <01732> dywd <07121> arqyw(15:11)

15:11 kai <2532> ekalesen <2564> dauid ton <3588> sadwk <4524> kai <2532> abiayar <8> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> touv <3588> leuitav <3019> ton <3588> ourihl asaia iwhl <2493> samaian elihl aminadab <284>

15:12 <0> wl <03559> ytwnykh <0413> la <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05927> Mtylehw <0251> Mkyxaw <0859> Mta <06942> wsdqth <03881> Mywll <01> twbah <07218> ysar <0859> Mta <0> Mhl <0559> rmayw(15:12)

15:12 kai <2532> eipen autoiv <846> umeiv <4771> arcontev <758> patriwn <3965> twn <3588> leuitwn <3019> agnisyhte <48> umeiv <4771> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> kai <2532> anoisete <399> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> israhl <2474> ou <3739> htoimasa <2090> auth <846>

15:13 <04941> jpsmk <01875> whnsrd <03808> al <03588> yk <0> wnb <0430> wnyhla <03068> hwhy <06555> Urp <0859> Mta <03808> al <07223> hnwsarbml <03588> yk(15:13)

15:13 oti <3754> ouk <3364> en <1722> tw <3588> proteron <4386> umav <4771> einai <1510> diekoqen o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> en <1722> hmin <1473> oti <3754> ouk <3364> ezhthsamen <2212> en <1722> krimati <2917>

15:14 <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05927> twlehl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <06942> wsdqtyw(15:14)

15:14 kai <2532> hgnisyhsan <48> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> tou <3588> anenegkai <399> thn <3588> kibwton <2787> yeou <2316> israhl <2474>

15:15 P <05921> Mhyle <04133> twjmb <03802> Mptkb <03068> hwhy <01697> rbdk <04872> hsm <06680> hwu <0834> rsak <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <03881> Mywlh <01121> ynb <05375> wavyw(15:15)

15:15 kai <2532> elabon <2983> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> leuitwn <3019> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> wv <3739> eneteilato <1781> mwushv en <1722> logw <3056> yeou <2316> kata <2596> thn <3588> grafhn <1124> en <1722> anaforeusin ep <1909> autouv <846>

15:16 P <08057> hxmvl <06963> lwqb <07311> Myrhl <08085> Myeymsm <04700> Mytlumw <03658> twrnkw <05035> Mylbn <07892> rys <03627> ylkb <07891> Myrrsmh <0251> Mhyxa <0853> ta <05975> dymehl <03881> Mywlh <08269> yrvl <01732> dywd <0559> rmayw(15:16)

15:16 kai <2532> eipen dauid toiv <3588> arcousin <758> twn <3588> leuitwn <3019> sthsate <2476> touv <3588> adelfouv <80> autwn <846> touv <3588> qaltwdouv en <1722> organoiv wdwn <3592> nablaiv kai <2532> kinuraiv kai <2532> kumbaloiv <2950> tou <3588> fwnhsai <5455> eiv <1519> uqov <5311> en <1722> fwnh <5456> eufrosunhv <2167>

15:17 <06984> whyswq <01121> Nb <0387> Ntya <0251> Mhyxa <04847> yrrm <01121> ynb <04480> Nmwo <01296> whykrb <01121> Nb <0623> Poa <0251> wyxa <04480> Nmw <03100> lawy <01121> Nb <01968> Nmyh <0853> ta <03881> Mywlh <05975> wdymeyw(15:17)

15:17 kai <2532> esthsan <2476> oi <3588> leuitai <3019> ton <3588> aiman uion <5207> iwhl <2493> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> asaf uiov <5207> baracia kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> merari adelfwn <80> autou <846> aiyan uiov <5207> kisaiou

15:18 <07778> Myresh <03273> layeyw <05654> Mda <0> dbew <04737> whynqmw <0466> whlpylaw <04993> whyttmw <04641> whyvemw <01141> whynbw <0446> bayla <06042> ynew <03171> layxyw <08070> twmrymsw <03268> layzeyw <01122> Nb <02148> whyrkz <04932> Mynsmh <0251> Mhyxa <05973> Mhmew(15:18)

15:18 kai <2532> met <3326> autwn <846> adelfoi <80> autwn <846> oi <3588> deuteroi <1208> zacariav <2197> kai <2532> ozihl kai <2532> semiramwy kai <2532> iihl kai <2532> wni kai <2532> eliab kai <2532> banaia kai <2532> maasaia kai <2532> mattayia kai <2532> elifalia kai <2532> makenia kai <2532> abdedom kai <2532> iihl kai <2532> oziav <3604> oi <3588> pulwroi

15:19 <08085> eymshl <05178> tsxn <04700> Mytlumb <0387> Ntyaw <0623> Poa <01968> Nmyh <07891> Myrrsmhw(15:19)

15:19 kai <2532> oi <3588> qaltwdoi aiman asaf kai <2532> aiyan en <1722> kumbaloiv <2950> calkoiv tou <3588> akousyhnai <191> poihsai <4160>

15:20 <05961> twmle <05921> le <05035> Mylbnb <01141> whynbw <04641> whyvemw <0446> baylaw <06042> ynew <03171> layxyw <08070> twmrymsw <05815> layzew <02148> hyrkzw(15:20)

15:20 zacariav <2197> kai <2532> ozihl semiramwy iihl wni eliab masaiav banaiav en <1722> nablaiv epi <1909> alaimwy

15:21 <05329> xunl <08067> tynymsh <05921> le <03658> twrnkb <05812> whyzzew <03273> layeyw <05654> Mda <0> dbew <04737> whynqmw <0466> whlpylaw <04993> whyttmw(15:21)

15:21 kai <2532> mattayiav <3161> kai <2532> elifaliav kai <2532> makeniav kai <2532> abdedom kai <2532> iihl kai <2532> oziav <3604> en <1722> kinuraiv amaseniy tou <3588> eniscusai <1765>

15:22 <01931> awh <0995> Nybm <03588> yk <04853> avmb <03256> roy <04853> avmb <03881> Mywlh <08269> rv <03663> whynnkw(15:22)

15:22 kai <2532> cwnenia arcwn <758> twn <3588> leuitwn <3019> arcwn <758> twn <3588> wdwn <3592> oti <3754> sunetov <4908> hn <1510>

15:23 <0727> Nwral <07778> Myres <0511> hnqlaw <01296> hykrbw(15:23)

15:23 kai <2532> baracia kai <2532> hlkana pulwroi thv <3588> kibwtou <2787>

15:24 <0727> Nwral <07778> Myres <03174> hyxyw <05654> Mda <0> dbew <0430> Myhlah <0727> Nwra <06440> ynpl <02689> twruuxb <02690> *Myruxm {Myruuxm} <03548> Mynhkh <0461> rzeylaw <01141> whynbw <02148> whyrkzw <06022> yvmew <05417> lantnw <03146> jpswyw <07645> whynbsw(15:24)

15:24 kai <2532> sobnia kai <2532> iwsafat <2498> kai <2532> nayanahl <3482> kai <2532> amasai kai <2532> zacaria kai <2532> banai kai <2532> eliezer <1663> oi <3588> iereiv <2409> salpizontev <4537> taiv <3588> salpigxin <4536> emprosyen <1715> thv <3588> kibwtou <2787> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> abdedom kai <2532> iia pulwroi thv <3588> kibwtou <2787> tou <3588> yeou <2316>

15:25 o <08057> hxmvb <05654> Mda <0> dbe <01004> tyb <04480> Nm <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <05927> twlehl <01980> Myklhh <0505> Myplah <08269> yrvw <03478> larvy <02205> ynqzw <01732> dywd <01961> yhyw(15:25)

15:25 kai <2532> hn <1510> dauid kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> ciliarcoi <5506> oi <3588> poreuomenoi <4198> tou <3588> anagagein <321> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> kuriou <2962> ex <1537> oikou <3624> abdedom en <1722> eufrosunh <2167>

15:26 <0352> Mylya <07651> hebsw <06499> Myrp <07651> hebs <02076> wxbzyw <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <05375> yavn <03881> Mywlh <0853> ta <0430> Myhlah <05826> rzeb <01961> yhyw(15:26)

15:26 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> katiscusai <2729> ton <3588> yeon <2316> touv <3588> leuitav <3019> airontav <142> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> eyusan <2380> epta <2033> moscouv <3448> kai <2532> epta <2033> kriouv

15:27 <0906> db <0646> dwpa <01732> dywd <05921> lew <07891> Myrrsmh <04853> avmh <08269> rvh <03663> hynnkw <07891> Myrrsmhw <0727> Nwrah <0853> ta <05375> Myavnh <03881> Mywlh <03605> lkw <0948> Uwb <04598> lyemb <03736> lbrkm <01732> dywdw(15:27)

15:27 kai <2532> dauid periezwsmenov <4024> en <1722> stolh <4749> bussinh <1039> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> leuitai <3019> airontev <142> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> oi <3588> qaltwdoi kai <2532> cwneniav o <3588> arcwn <758> twn <3588> wdwn <3592> twn <3588> adontwn <103> kai <2532> epi <1909> dauid stolh <4749> bussinh <1039>

15:28 <03658> twrnkw <05035> Mylbnb <08085> Myemsm <04700> Mytlumbw <02689> twruuxbw <07782> rpws <06963> lwqbw <08643> hewrtb <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <05927> Mylem <03478> larvy <03605> lkw(15:28)

15:28 kai <2532> pav <3956> israhl <2474> anagontev <321> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> en <1722> shmasia kai <2532> en <1722> fwnh <5456> swfer kai <2532> en <1722> salpigxin <4536> kai <2532> en <1722> kumbaloiv <2950> anafwnountev <400> nablaiv kai <2532> en <1722> kinuraiv

15:29 P <03820> hblb <0> wl <0959> zbtw <07832> qxvmw <07540> dqrm <01732> dywd <04428> Klmh <0853> ta <07200> artw <02474> Nwlxh <01157> deb <08259> hpqsn <07586> lwas <01323> tb <04324> lkymw <01732> dywd <05892> rye <05704> de <0935> ab <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <01961> yhyw(15:29)

15:29 kai <2532> egeneto <1096> kibwtov <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> polewv <4172> dauid kai <2532> melcol yugathr <2364> saoul <4549> parekuqen <3879> dia <1223> thv <3588> yuridov <2376> kai <2532> eiden <3708> ton <3588> basilea <935> dauid orcoumenon <3738> kai <2532> paizonta <3815> kai <2532> exoudenwsen <1847> auton <846> en <1722> th <3588> quch <5590> authv <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA