TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 23:1-13

23:1 o <02555> omx <05707> de <01961> tyhl <07563> esr <05973> Me <03027> Kdy <07896> tst <0408> la <07723> aws <08088> ems <05375> avt <03808> al(23:1)

23:1 ou <3364> paradexh <3858> akohn <189> mataian <3152> ou <3364> sugkatayhsh meta <3326> tou <3588> adikou <94> genesyai <1096> martuv <3144> adikov <94>

23:2 <05186> tjhl <07227> Mybr <0310> yrxa <05186> tjnl <07379> br <05921> le <06030> hnet <03808> alw <07451> terl <07227> Mybr <0310> yrxa <01961> hyht <03808> al(23:2)

23:2 ouk <3364> esh <1510> meta <3326> pleionwn <4183> epi <1909> kakia <2549> ou <3364> prosteyhsh <4369> meta <3326> plhyouv <4128> ekklinai <1578> meta <3326> pleionwn <4183> wste <5620> ekklinai <1578> krisin <2920>

23:3 o <07379> wbyrb <01921> rdht <03808> al <01800> ldw(23:3)

23:3 kai <2532> penhta <3993> ouk <3364> elehseiv <1653> en <1722> krisei <2920>

23:4 o <0> wl <07725> wnbyst <07725> bsh <08582> het <02543> wrmx <0176> wa <0341> Kbya <07794> rws <06293> egpt <03588> yk(23:4)

23:4 ean <1437> de <1161> sunanthshv <4876> tw <3588> boi <1016> tou <3588> ecyrou <2190> sou <4771> h <2228> tw <3588> upozugiw <5268> autou <846> planwmenoiv <4105> apostreqav <654> apodwseiv <591> autw <846>

23:5 o <05973> wme <05800> bzet <05800> bze <0> wl <05800> bzem <02308> tldxw <04853> wavm <08478> txt <07257> Ubr <08130> Kanv <02543> rwmx <07200> hart <03588> yk(23:5)

23:5 ean <1437> de <1161> idhv <3708> to <3588> upozugion <5268> tou <3588> ecyrou <2190> sou <4771> peptwkov <4098> upo <5259> ton <3588> gomon <1117> autou <846> ou <3364> pareleush <3928> auto <846> alla <235> sunegereiv <4891> auto <846> met <3326> autou <846>

23:6 <07379> wbyrb <034> Knyba <04941> jpsm <05186> hjt <03808> al(23:6)

23:6 ou <3364> diastreqeiv <1294> krima <2917> penhtov <3993> en <1722> krisei <2920> autou <846>

23:7 <07563> esr <06663> qydua <03808> al <03588> yk <02026> grht <0408> la <06662> qyduw <05355> yqnw <07368> qxrt <08267> rqs <01697> rbdm(23:7)

23:7 apo <575> pantov <3956> rhmatov <4487> adikou <94> aposthsh aywon <121> kai <2532> dikaion <1342> ouk <3364> apokteneiv <615> kai <2532> ou <3364> dikaiwseiv <1344> ton <3588> asebh <765> eneken dwrwn <1435>

23:8 <06662> Myqydu <01697> yrbd <05557> Ployw <06493> Myxqp <05786> rwey <07810> dxsh <03588> yk <03947> xqt <03808> al <07810> dxsw(23:8)

23:8 kai <2532> dwra <1435> ou <3364> lhmqh <2983> ta <3588> gar <1063> dwra <1435> ektufloi ofyalmouv <3788> blepontwn <991> kai <2532> lumainetai rhmata <4487> dikaia <1342>

23:9 <04714> Myrum <0776> Urab <01961> Mtyyh <01616> Myrg <03588> yk <01616> rgh <05315> spn <0853> ta <03045> Mtedy <0859> Mtaw <03905> Uxlt <03808> al <01616> rgw(23:9)

23:9 kai <2532> proshluton <4339> ou <3364> yliqete <2346> umeiv <4771> gar <1063> oidate thn <3588> quchn <5590> tou <3588> proshlutou <4339> autoi <846> gar <1063> proshlutoi <4339> hte <1510> en <1722> gh <1065> aiguptw <125>

23:10 <08393> htawbt <0853> ta <0622> tpoaw <0776> Kura <0853> ta <02232> erzt <08141> Myns <08337> ssw(23:10)

23:10 ex <1803> eth <2094> spereiv <4687> thn <3588> ghn <1065> sou <4771> kai <2532> sunaxeiv <4863> ta <3588> genhmata authv <846>

23:11 <02132> Ktyzl <03754> Kmrkl <06213> hvet <03651> Nk <07704> hdvh <02416> tyx <0398> lkat <03499> Mrtyw <05971> Kme <034> ynyba <0398> wlkaw <05203> htsjnw <08058> hnjmst <07637> teybshw(23:11)

23:11 tw <3588> de <1161> ebdomw <1442> afesin <859> poihseiv <4160> kai <2532> anhseiv <447> authn <846> kai <2532> edontai <2068> oi <3588> ptwcoi <4434> tou <3588> eynouv <1484> sou <4771> ta <3588> de <1161> upoleipomena <5275> edetai <2068> ta <3588> agria <66> yhria <2342> outwv <3778> poihseiv <4160> ton <3588> ampelwna <290> sou <4771> kai <2532> ton <3588> elaiwna <1637> sou <4771>

23:12 <01616> rghw <0519> Ktma <01121> Nb <05314> spnyw <02543> Krmxw <07794> Krws <05117> xwny <04616> Neml <07673> tbst <07637> yeybsh <03117> Mwybw <04639> Kyvem <06213> hvet <03117> Mymy <08337> tss(23:12)

23:12 ex <1803> hmerav <2250> poihseiv <4160> ta <3588> erga <2041> sou <4771> th <3588> de <1161> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> anapausiv <372> ina <2443> anapaushtai <373> o <3588> bouv <1016> sou <4771> kai <2532> to <3588> upozugion <5268> sou <4771> kai <2532> ina <2443> anaquxh <404> o <3588> uiov <5207> thv <3588> paidiskhv <3814> sou <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339>

23:13 <06310> Kyp <05921> le <08085> emsy <03808> al <02142> wrykzt <03808> al <0312> Myrxa <0430> Myhla <08034> Msw <08104> wrmst <0413> Mkyla <0559> ytrma <0834> rsa <03605> lkbw(23:13)

23:13 panta <3956> osa <3745> eirhka prov <4314> umav <4771> fulaxasye <5442> kai <2532> onoma <3686> yewn <2316> eterwn <2087> ouk <3364> anamnhsyhsesye <363> oude <3761> mh <3165> akousyh <191> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> umwn <4771>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA