TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hosea 7:3-16

7:3 <08269> Myrv <03585> Mhysxkbw <04428> Klm <08055> wxmvy <07451> Mterb(7:3)

7:3 en <1722> taiv <3588> kakiaiv <2549> autwn <846> eufranan <2165> basileiv <935> kai <2532> en <1722> toiv <3588> qeudesin <5579> autwn <846> arcontav <758>

7:4 <02556> wtumx <05704> de <01217> qub <03888> swlm <05782> ryem <07673> twbsy <0644> hpam <01197> hreb <08574> rwnt <03644> wmk <05003> Mypanm <03605> Mlk(7:4)

7:4 pantev <3956> moiceuontev <3431> wv <3739> klibanov <2823> kaiomenov <2545> eiv <1519> peqin katakaumatov apo <575> thv <3588> flogov <5395> apo <575> furasewv steatov ewv <2193> tou <3588> zumwyhnai auto <846>

7:5 <03945> Myuul <0854> ta <03027> wdy <04900> Ksm <03196> Nyym <02573> tmx <08269> Myrv <02470> wlxh <04428> wnklm <03117> Mwy(7:5)

7:5 ai <3588> hmerai <2250> twn <3588> basilewn <935> umwn <4771> hrxanto <757> oi <3588> arcontev <758> yumousyai <2373> ex <1537> oinou <3631> exeteinen <1614> thn <3588> ceira <5495> autou <846> meta <3326> loimwn <3061>

7:6 <03852> hbhl <0784> sak <01197> reb <01931> awh <01242> rqb <0644> Mhpa <03462> Nsy <03915> hlylh <03605> lk <0693> Mbrab <03820> Mbl <08574> rwntk <07126> wbrq <03588> yk(7:6)

7:6 dioti <1360> anekauyhsan wv <3739> klibanov <2823> ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> en <1722> tw <3588> katarassein autouv <846> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> upnou <5258> efraim <2187> eneplhsyh prwi <4404> egenhyh <1096> anekauyh wv <3739> purov <4442> feggov <5338>

7:7 <0413> yla <0> Mhb <07121> arq <0369> Nya <05307> wlpn <04428> Mhyklm <03605> lk <08199> Mhyjps <0853> ta <0398> wlkaw <08574> rwntk <02552> wmxy <03605> Mlk(7:7)

7:7 pantev <3956> eyermanyhsan <2328> wv <3739> klibanov <2823> kai <2532> katefagon <2719> touv <3588> kritav <2923> autwn <846> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> autwn <846> epesan <4098> ouk <3364> hn <1510> o <3588> epikaloumenov en <1722> autoiv <846> prov <4314> me <1473>

7:8 <02015> hkwph <01097> ylb <05692> hge <01961> hyh <0669> Myrpa <01101> llwbty <01931> awh <05971> Mymeb <0669> Myrpa(7:8)

7:8 efraim <2187> en <1722> toiv <3588> laoiv <2992> autou <846> sunanemeignuto <4874> efraim <2187> egeneto <1096> egkrufiav ou <3364> metastrefomenov <3344>

7:9 <03045> edy <03808> al <01931> awhw <0> wb <02236> hqrz <07872> hbyv <01571> Mg <03045> edy <03808> al <01931> awhw <03581> wxk <02114> Myrz <0398> wlka(7:9)

7:9 katefagon <2719> allotrioi <245> thn <3588> iscun <2479> autou <846> autov <846> de <1161> ouk <3364> epegnw <1921> kai <2532> poliai exhnyhsan autw <846> kai <2532> autov <846> ouk <3364> egnw <1097>

7:10 <02063> taz <03605> lkb <01245> whsqb <03808> alw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0413> la <07725> wbs <03808> alw <06440> wynpb <03478> larvy <01347> Nwag <06030> hnew(7:10)

7:10 kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> h <3588> ubriv <5196> israhl <2474> eiv <1519> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> ouk <3364> epestreqan <1994> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> exezhthsan <1567> auton <846> en <1722> pasi <3956> toutoiv <3778>

7:11 <01980> wklh <0804> rwsa <07121> warq <04714> Myrum <03820> bl <0369> Nya <06601> htwp <03123> hnwyk <0669> Myrpa <01961> yhyw(7:11)

7:11 kai <2532> hn <1510> efraim <2187> wv <3739> peristera <4058> anouv ouk <3364> ecousa <2192> kardian <2588> aigupton <125> epekaleito kai <2532> eiv <1519> assuriouv eporeuyhsan <4198>

7:12 o <05712> Mtdel <08088> emsk <03256> Mroya <03381> Mdyrwa <08064> Mymsh <05775> Pwek <07568> ytsr <05921> Mhyle <06566> vwrpa <01980> wkly <0834> rsak(7:12)

7:12 kaywv <2531> an <302> poreuwntai <4198> epibalw <1911> ep <1909> autouv <846> to <3588> diktuon <1350> mou <1473> kaywv <2531> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataxw <2609> autouv <846> paideusw <3811> autouv <846> en <1722> th <3588> akoh <189> thv <3588> yliqewv <2347> autwn <846>

7:13 <03577> Mybzk <05921> yle <01696> wrbd <01992> hmhw <06299> Mdpa <0595> yknaw <0> yb <06586> wesp <03588> yk <01992> Mhl <07701> ds <04480> ynmm <05074> wddn <03588> yk <01992> Mhl <0188> ywa(7:13)

7:13 ouai <3759> autoiv <846> oti <3754> apephdhsan ap <575> emou <1473> deilaioi eisin <1510> oti <3754> hsebhsan <764> eiv <1519> eme <1473> egw <1473> de <1161> elutrwsamhn <3084> autouv <846> autoi <846> de <1161> katelalhsan <2635> kat <2596> emou <1473> qeudh <5571>

7:14 <0> yb <05493> wrwoy <01481> wrrwgty <08492> swrytw <01715> Ngd <05921> le <04904> Mtwbksm <05921> le <03213> wlylyy <03588> yk <03820> Mblb <0413> yla <02199> wqez <03808> alw(7:14)

7:14 kai <2532> ouk <3364> ebohsan <994> prov <4314> me <1473> ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> all <235> h <2228> wloluzon <3649> en <1722> taiv <3588> koitaiv <2845> autwn <846> epi <1909> sitw <4621> kai <2532> oinw <3631> katetemnonto epaideuyhsan <3811> en <1722> emoi <1473>

7:15 <07451> er <02803> wbsxy <0413> ylaw <02220> Mtewrz <02388> ytqzx <03256> ytroy <0589> ynaw(7:15)

7:15 kagw katiscusa <2729> touv <3588> bracionav <1023> autwn <846> kai <2532> eiv <1519> eme <1473> elogisanto <3049> ponhra <4190>

7:16 <04714> Myrum <0776> Urab <03933> Mgel <02097> wz <03956> Mnwsl <02195> Mezm <08269> Mhyrv <02719> brxb <05307> wlpy <07423> hymr <07198> tsqk <01961> wyh <05920> le <03808> al <07725> wbwsy(7:16)

7:16 apestrafhsan <654> eiv <1519> ouyen <3762> egenonto <1096> wv <3739> toxon <5115> entetamenon pesountai <4098> en <1722> romfaia oi <3588> arcontev <758> autwn <846> di <1223> apaideusian glwsshv <1100> autwn <846> outov <3778> o <3588> faulismov autwn <846> en <1722> gh <1065> aiguptw <125>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA