TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Roma 9

9:1 alhyeian <225> legw <3004> (5719) en <1722> cristw <5547> ou <3756> qeudomai <5574> (5736) summarturoushv <4828> (5723) moi <3427> thv <3588> suneidhsewv <4893> mou <3450> en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

9:2 oti <3754> luph <3077> moi <3427> estin <1510> (5748) megalh <3173> kai <2532> adialeiptov <88> odunh <3601> th <3588> kardia <2588> mou <3450>

9:3 hucomhn <2172> (5711) gar <1063> anayema <331> einai <1510> (5750) autov <846> egw <1473> apo <575> tou <3588> cristou <5547> uper <5228> twn <3588> adelfwn <80> mou <3450> twn <3588> suggenwn <4773> mou <3450> kata <2596> sarka <4561>

9:4 oitinev <3748> eisin <1510> (5748) israhlitai <2475> wn <3739> h <3588> uioyesia <5206> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> ai <3588> diayhkai <1242> kai <2532> h <3588> nomoyesia <3548> kai <2532> h <3588> latreia <2999> kai <2532> ai <3588> epaggeliai <1860>

9:5 wn <3739> oi <3588> paterev <3962> kai <2532> ex <1537> wn <3739> o <3588> cristov <5547> to <3588> kata <2596> sarka <4561> o <3588> wn <1510> (5752) epi <1909> pantwn <3956> yeov <2316> euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

9:6 ouc <3756> oion <3634> de <1161> oti <3754> ekpeptwken <1601> (5758) o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> ou <3756> gar <1063> pantev <3956> oi <3588> ex <1537> israhl <2474> outoi <3778> israhl <2474>

9:7 oud <3761> oti <3754> eisin <1510> (5748) sperma <4690> abraam <11> pantev <3956> tekna <5043> all <235> en <1722> isaak <2464> klhyhsetai <2564> (5701) soi <4671> sperma <4690>

9:8 tout <5124> estin <1510> (5748) ou <3756> ta <3588> tekna <5043> thv <3588> sarkov <4561> tauta <5023> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> alla <235> ta <3588> tekna <5043> thv <3588> epaggeliav <1860> logizetai <3049> (5736) eiv <1519> sperma <4690>

9:9 epaggeliav <1860> gar <1063> o <3588> logov <3056> outov <3778> kata <2596> ton <3588> kairon <2540> touton <5126> eleusomai <2064> (5695) kai <2532> estai <1510> (5704) th <3588> sarra <4564> uiov <5207>

9:10 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> rebekka <4479> ex <1537> enov <1520> koithn <2845> ecousa <2192> (5723) isaak <2464> tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257>

9:11 mhpw <3380> gar <1063> gennhyentwn <1080> (5685) mhde <3366> praxantwn <4238> (5660) ti <5100> agayon <18> h <2228> faulon <5337> ina <2443> h <3588> kat <2596> ekloghn <1589> proyesiv <4286> tou <3588> yeou <2316> menh <3306> (5725) (9-12) ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> all <235> ek <1537> tou <3588> kalountov <2564> (5723)

9:12 erreyh <4482> (5681) auth <846> oti <3754> o <3588> meizwn <3187> douleusei <1398> (5692) tw <3588> elassoni <1640>

9:13 kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) ton <3588> iakwb <2384> hgaphsa <25> (5656) ton <3588> de <1161> hsau <2269> emishsa <3404> (5656)

9:14 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) mh <3361> adikia <93> para <3844> tw <3588> yew <2316> mh <3361> genoito <1096> (5636)

9:15 tw <3588> mwusei <3475> gar <1063> legei <3004> (5719) elehsw <1653> (5692) on <3739> an <302> elew <1653> (5725) kai <2532> oiktirhsw <3627> (5692) on <3739> an <302> oiktirw <3627> (5725)

9:16 ara <686> oun <3767> ou <3756> tou <3588> yelontov <2309> (5723) oude <3761> tou <3588> trecontov <5143> (5723) alla <235> tou <3588> elewntov <1653> (5723) yeou <2316>

9:17 legei <3004> (5719) gar <1063> h <3588> grafh <1124> tw <3588> faraw <5328> oti <3754> eiv <1519> auto <846> touto <5124> exhgeira <1825> (5656) se <4571> opwv <3704> endeixwmai <1731> (5672) en <1722> soi <4671> thn <3588> dunamin <1411> mou <3450> kai <2532> opwv <3704> diaggelh <1229> (5652) to <3588> onoma <3686> mou <3450> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1093>

9:18 ara <686> oun <3767> on <3739> yelei <2309> (5719) eleei <1653> (5719) on <3739> de <1161> yelei <2309> (5719) sklhrunei <4645> (5719)

9:19 ereiv <2046> (5692) moi <3427> oun <3767> ti <5101> eti <2089> memfetai <3201> (5736) tw <3588> gar <1063> boulhmati <1013> autou <846> tiv <5101> anyesthken <436> (5758)

9:20 w <5599> anyrwpe <444> menounge <3304> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> antapokrinomenov <470> (5740) tw <3588> yew <2316> mh <3361> erei <2046> (5692) to <3588> plasma <4110> tw <3588> plasanti <4111> (5660) ti <5101> me <3165> epoihsav <4160> (5656) outwv <3779>

9:21 h <2228> ouk <3756> ecei <2192> (5719) exousian <1849> o <3588> kerameuv <2763> tou <3588> phlou <4081> ek <1537> tou <3588> autou <846> furamatov <5445> poihsai <4160> (5658) o <3739> men <3303> eiv <1519> timhn <5092> skeuov <4632> o <3739> de <1161> eiv <1519> atimian <819>

9:22 ei <1487> de <1161> yelwn <2309> (5723) o <3588> yeov <2316> endeixasyai <1731> (5670) thn <3588> orghn <3709> kai <2532> gnwrisai <1107> (5658) to <3588> dunaton <1415> autou <846> hnegken <5342> (5656) en <1722> pollh <4183> makroyumia <3115> skeuh <4632> orghv <3709> kathrtismena <2675> (5772) eiv <1519> apwleian <684>

9:23 ina <2443> gnwrish <1107> (5661) ton <3588> plouton <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> epi <1909> skeuh <4632> eleouv <1656> a <3739> prohtoimasen <4282> (5656) eiv <1519> doxan <1391>

9:24 ouv <3739> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) hmav <2248> ou <3756> monon <3440> ex <1537> ioudaiwn <2453> alla <235> kai <2532> ex <1537> eynwn <1484>

9:25 wv <5613> kai <2532> en <1722> tw <3588> wshe <5617> legei <3004> (5719) kalesw <2564> (5692) ton <3588> ou <3756> laon <2992> mou <3450> laon <2992> mou <3450> kai <2532> thn <3588> ouk <3756> hgaphmenhn <25> (5772) hgaphmenhn <25> (5772)

9:26 kai <2532> estai <1510> (5704) en <1722> tw <3588> topw <5117> ou <3757> erreyh <4482> (5681) [autoiv] <846> ou <3756> laov <2992> mou <3450> umeiv <5210> ekei <1563> klhyhsontai <2564> (5701) uioi <5207> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

9:27 hsaiav <2268> de <1161> krazei <2896> (5719) uper <5228> tou <3588> israhl <2474> ean <1437> h <1510> (5753) o <3588> ariymov <706> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> wv <5613> h <3588> ammov <285> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> upoleimma <2640> swyhsetai <4982> (5701)

9:28 logon <3056> gar <1063> suntelwn <4931> (5723) kai <2532> suntemnwn <4932> (5723) poihsei <4160> (5692) kuriov <2962> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

9:29 kai <2532> kaywv <2531> proeirhken <4280> (5758) hsaiav <2268> ei <1487> mh <3361> kuriov <2962> sabawy <4519> egkatelipen <1459> (5627) hmin <2254> sperma <4690> wv <5613> sodoma <4670> an <302> egenhyhmen <1096> (5675) kai <2532> wv <5613> gomorra <1116> an <302> wmoiwyhmen <3666> (5681)

9:30 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) oti <3754> eynh <1484> ta <3588> mh <3361> diwkonta <1377> (5723) dikaiosunhn <1343> katelaben <2638> (5627) dikaiosunhn <1343> dikaiosunhn <1343> de <1161> thn <3588> ek <1537> pistewv <4102>

9:31 israhl <2474> de <1161> diwkwn <1377> (5723) nomon <3551> dikaiosunhv <1343> eiv <1519> nomon <3551> ouk <3756> efyasen <5348> (5656)

9:32 dia <1223> ti <5101> oti <3754> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> all <235> wv <5613> ex <1537> ergwn <2041> prosekoqan <4350> (5656) tw <3588> liyw <3037> tou <3588> proskommatov <4348>

9:33 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) idou <2400> (5628) tiyhmi <5087> (5719) en <1722> siwn <4622> liyon <3037> proskommatov <4348> kai <2532> petran <4073> skandalou <4625> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> kataiscunyhsetai <2617> (5701)TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA