TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Matius 16

16:1 kai <2532> proselyontev <4334> (5631) [oi] <3588> farisaioi <5330> kai <2532> saddoukaioi <4523> peirazontev <3985> (5723) ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> shmeion <4592> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> epideixai <1925> (5658) autoiv <846>

16:2 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> [[oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) legete <3004> (5719) eudia <2105> purrazei <4449> (5719) gar <1063> o <3588> ouranov]] <3772>

16:3 [[kai <2532> prwi <4404> shmeron <4594> ceimwn <5494> purrazei <4449> (5719) gar <1063> stugnazwn <4768> (5723) o <3588> ouranov <3772> to <3588> men <3303> proswpon <4383> tou <3588> ouranou <3772> ginwskete <1097> (5719) diakrinein <1252> (5721) ta <3588> de <1161> shmeia <4592> twn <3588> kairwn <2540> ou <3756> dunasye]] <1410> (5736)

16:4 genea <1074> ponhra <4190> kai <2532> moicaliv <3428> shmeion <4592> epizhtei <1934> (5719) kai <2532> shmeion <4592> ou <3756> doyhsetai <1325> (5701) auth <846> ei <1487> mh <3361> to <3588> shmeion <4592> iwna <2495> kai <2532> katalipwn <2641> (5631) autouv <846> aphlyen <565> (5627)

16:5 kai <2532> elyontev <2064> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> eiv <1519> to <3588> peran <4008> epelayonto <1950> (5633) artouv <740> labein <2983> (5629)

16:6 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> orate <3708> (5720) kai <2532> prosecete <4337> (5720) apo <575> thv <3588> zumhv <2219> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> saddoukaiwn <4523>

16:7 oi <3588> de <1161> dielogizonto <1260> (5711) en <1722> eautoiv <1438> legontev <3004> (5723) oti <3754> artouv <740> ouk <3756> elabomen <2983> (5627)

16:8 gnouv <1097> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ti <5101> dialogizesye <1260> (5736) en <1722> eautoiv <1438> oligopistoi <3640> oti <3754> artouv <740> ouk <3756> ecete <2192> (5719)

16:9 oupw <3768> noeite <3539> (5719) oude <3761> mnhmoneuete <3421> (5719) touv <3588> pente <4002> artouv <740> twn <3588> pentakisciliwn <4000> kai <2532> posouv <4214> kofinouv <2894> elabete <2983> (5627)

16:10 oude <3761> touv <3588> epta <2033> artouv <740> twn <3588> tetrakisciliwn <5070> kai <2532> posav <4214> spuridav <4711> elabete <2983> (5627)

16:11 pwv <4459> ou <3756> noeite <3539> (5719) oti <3754> ou <3756> peri <4012> artwn <740> eipon <2036> (5627) umin <5213> prosecete <4337> (5720) de <1161> apo <575> thv <3588> zumhv <2219> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> saddoukaiwn <4523>

16:12 tote <5119> sunhkan <4920> (5656) oti <3754> ouk <3756> eipen <2036> (5627) prosecein <4337> (5721) apo <575> thv <3588> zumhv <2219> [twn <3588> artwn] <740> alla <235> apo <575> thv <3588> didachv <1322> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> saddoukaiwn <4523>

16:13 elywn <2064> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> ta <3588> merh <3313> kaisareiav <2542> thv <3588> filippou <5376> hrwta <2065> (5707) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> legwn <3004> (5723) tina <5101> legousin <3004> (5719) oi <3588> anyrwpoi <444> einai <1510> (5750) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

16:14 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) oi <3588> men <3303> iwannhn <2491> ton <3588> baptisthn <910> alloi <243> de <1161> hlian <2243> eteroi <2087> de <1161> ieremian <2408> h <2228> ena <1520> twn <3588> profhtwn <4396>

16:15 legei <3004> (5719) autoiv <846> umeiv <5210> de <1161> tina <5101> me <3165> legete <3004> (5719) einai <1510> (5750)

16:16 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> eipen <2036> (5627) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723)

16:17 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> makariov <3107> ei <1510> (5748) simwn <4613> bariwna <920> oti <3754> sarx <4561> kai <2532> aima <129> ouk <3756> apekaluqen <601> (5656) soi <4671> all <235> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> en <1722> [toiv] <3588> ouranoiv <3772>

16:18 kagw <2504> de <1161> soi <4671> legw <3004> (5719) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) petrov <4074> kai <2532> epi <1909> tauth <3778> th <3588> petra <4073> oikodomhsw <3618> (5692) mou <3450> thn <3588> ekklhsian <1577> kai <2532> pulai <4439> adou <86> ou <3756> katiscusousin <2729> (5692) authv <846>

16:19 dwsw <1325> (5692) soi <4671> tav <3588> kleidav <2807> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> ouranwn <3772> kai <2532> o <3739> ean <1437> dhshv <1210> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) dedemenon <1210> (5772) en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> o <3739> ean <1437> lushv <3089> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) lelumenon <3089> (5772) en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

16:20 tote <5119> epetimhsen <2008> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> ina <2443> mhdeni <3367> eipwsin <2036> (5632) oti <3754> autov <846> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

16:21 apo <575> tote <5119> hrxato <756> (5662) ihsouv <2424> cristov <5547> deiknuein <1166> (5721) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> oti <3754> dei <1163> (5904) auton <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> apelyein <565> (5629) kai <2532> polla <4183> payein <3958> (5629) apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> arcierewn <749> kai <2532> grammatewn <1122> kai <2532> apoktanyhnai <615> (5683) kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> egeryhnai <1453> (5683)

16:22 kai <2532> proslabomenov <4355> (5642) auton <846> o <3588> petrov <4074> hrxato <756> (5662) epitiman <2008> (5721) autw <846> legwn <3004> (5723) ilewv <2436> soi <4671> kurie <2962> ou <3756> mh <3361> estai <1510> (5704) soi <4671> touto <5124>

16:23 o <3588> de <1161> strafeiv <4762> (5651) eipen <2036> (5627) tw <3588> petrw <4074> upage <5217> (5720) opisw <3694> mou <3450> satana <4567> skandalon <4625> ei <1510> (5748) emou <1700> oti <3754> ou <3756> froneiv <5426> (5719) ta <3588> tou <3588> yeou <2316> alla <235> ta <3588> twn <3588> anyrwpwn <444>

16:24 tote <5119> [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> ei <1487> tiv <5100> yelei <2309> (5719) opisw <3694> mou <3450> elyein <2064> (5629) aparnhsasyw <533> (5663) eauton <1438> kai <2532> aratw <142> (5657) ton <3588> stauron <4716> autou <846> kai <2532> akolouyeitw <190> (5720) moi <3427>

16:25 ov <3739> gar <1063> ean <1437> yelh <2309> (5725) thn <3588> quchn <5590> autou <846> swsai <4982> (5658) apolesei <622> (5692) authn <846> ov <3739> d <1161> an <302> apolesh <622> (5661) thn <3588> quchn <5590> autou <846> eneken <1752> emou <1700> eurhsei <2147> (5692) authn <846>

16:26 ti <5101> gar <1063> wfelhyhsetai <5623> (5701) anyrwpov <444> ean <1437> ton <3588> kosmon <2889> olon <3650> kerdhsh <2770> (5661) thn <3588> de <1161> quchn <5590> autou <846> zhmiwyh <2210> (5686) h <2228> ti <5101> dwsei <1325> (5692) anyrwpov <444> antallagma <465> thv <3588> quchv <5590> autou <846>

16:27 mellei <3195> (5719) gar <1063> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercesyai <2064> (5738) en <1722> th <3588> doxh <1391> tou <3588> patrov <3962> autou <846> meta <3326> twn <3588> aggelwn <32> autou <846> kai <2532> tote <5119> apodwsei <591> (5692) ekastw <1538> kata <2596> thn <3588> praxin <4234> autou <846>

16:28 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eisin <1510> (5748) tinev <5100> twn <3588> wde <5602> estwtwn <2476> (5761) oitinev <3748> ou <3756> mh <3361> geuswntai <1089> (5667) yanatou <2288> ewv <2193> an <302> idwsin <1492> (5632) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) en <1722> th <3588> basileia <932> autou <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA