TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mikha 3

3:1 <04941> jpsmh <0853> ta <03045> tedl <0> Mkl <03808> awlh <03478> larvy <01004> tyb <07101> ynyuqw <03290> bqey <07218> ysar <04994> an <08085> wems <0559> rmaw(3:1)

3:1 kai <2532> erei akousate <191> dh <1161> tauta <3778> ai <3588> arcai <746> oikou <3624> iakwb <2384> kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> oikou <3624> israhl <2474> ouc <3364> umin <4771> estin <1510> tou <3588> gnwnai <1097> to <3588> krima <2917>

3:2 <06106> Mtwmue <05921> lem <07607> Mrasw <05921> Mhylem <05785> Mrwe <01497> ylzg <07451> *er {her} <0157> ybhaw <02896> bwj <08130> yanv(3:2)

3:2 oi <3588> misountev <3404> ta <3588> kala <2570> kai <2532> zhtountev <2212> ta <3588> ponhra <4190> arpazontev <726> ta <3588> dermata <1192> autwn <846> ap <575> autwn <846> kai <2532> tav <3588> sarkav <4561> autwn <846> apo <575> twn <3588> ostewn <3747> autwn <846>

3:3 <07037> txlq <08432> Kwtb <01320> rvbkw <05518> ryob <0834> rsak <06566> wvrpw <06476> wxup <06106> Mhytmue <0853> taw <06584> wjysph <05921> Mhylem <05785> Mrwew <05971> yme <07607> ras <0398> wlka <0834> rsaw(3:3)

3:3 on <3739> tropon <5158> katefagon <2719> tav <3588> sarkav <4561> tou <3588> laou <2992> mou <1473> kai <2532> ta <3588> dermata <1192> autwn <846> apo <575> twn <3588> ostewn <3747> autwn <846> exedeiran kai <2532> ta <3588> ostea <3747> autwn <846> suneylasan <4917> kai <2532> emelisan wv <3739> sarkav <4561> eiv <1519> lebhta kai <2532> wv <3739> krea <2907> eiv <1519> cutran

3:4 P <04611> Mhyllem <07489> werh <0834> rsak <01931> ayhh <06256> teb <01992> Mhm <06440> wynp <05641> rtoyw <0853> Mtwa <06030> hney <03808> alw <03068> hwhy <0413> la <02199> wqezy <0227> za(3:4)

3:4 outwv <3778> kekraxontai <2896> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> ouk <3364> eisakousetai <1522> autwn <846> kai <2532> apostreqei <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> ap <575> autwn <846> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> any <473> wn <3739> eponhreusanto en <1722> toiv <3588> epithdeumasin autwn <846> ep <1909> autouv <846>

3:5 <04421> hmxlm <05921> wyle <06942> wsdqw <06310> Mhyp <05921> le <05414> Nty <03808> al <0834> rsaw <07965> Mwls <07121> warqw <08127> Mhynsb <05391> Myksnh <05971> yme <0853> ta <08582> Myetmh <05030> Myaybnh <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(3:5)

3:5 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> touv <3588> profhtav <4396> touv <3588> planwntav <4105> ton <3588> laon <2992> mou <1473> touv <3588> daknontav <1143> en <1722> toiv <3588> odousin <3599> autwn <846> kai <2532> khrussontav <2784> ep <1909> auton <846> eirhnhn <1515> kai <2532> ouk <3364> edoyh <1325> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> autwn <846> hgeiran ep <1909> auton <846> polemon <4171>

3:6 <03117> Mwyh <05921> Mhyle <06937> rdqw <05030> Myaybnh <05921> le <08121> smsh <0935> habw <07080> Moqm <0> Mkl <02821> hksxw <02377> Nwzxm <0> Mkl <03915> hlyl <03651> Nkl(3:6)

3:6 dia <1223> touto <3778> nux <3571> umin <4771> estai <1510> ex <1537> orasewv <3706> kai <2532> skotia <4653> umin <4771> estai <1510> ek <1537> manteiav kai <2532> dusetai <1417> o <3588> hliov <2246> epi <1909> touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> suskotasei ep <1909> autouv <846> h <3588> hmera <2250>

3:7 <0430> Myhla <04617> hnem <0369> Nya <03588> yk <03605> Mlk <08222> Mpv <05921> le <05844> wjew <07080> Mymoqh <02659> wrpxw <02374> Myzxh <0954> wsbw(3:7)

3:7 kai <2532> kataiscunyhsontai <2617> oi <3588> orwntev <3708> ta <3588> enupnia <1798> kai <2532> katagelasyhsontai <2606> oi <3588> manteiv kai <2532> katalalhsousin <2635> kat <2596> autwn <846> pantev <3956> autoi <846> dioti <1360> ouk <3364> estai <1510> o <3588> eisakouwn <1522> autwn <846>

3:8 o <02403> wtajx <03478> larvylw <06588> wesp <03290> bqeyl <05046> dyghl <01369> hrwbgw <04941> jpsmw <03068> hwhy <07307> xwr <0853> ta <03581> xk <04390> ytalm <0595> ykna <0199> Mlwaw(3:8)

3:8 ean <1437> mh <3165> egw <1473> emplhsw iscun <2479> en <1722> pneumati <4151> kuriou <2962> kai <2532> krimatov <2917> kai <2532> dunasteiav tou <3588> apaggeilai tw <3588> iakwb <2384> asebeiav <763> autou <846> kai <2532> tw <3588> israhl <2474> amartiav <266> autou <846>

3:9 <06140> wsqey <03477> hrsyh <03605> lk <0853> taw <04941> jpsm <08581> Mybetmh <03478> larvy <01004> tyb <07101> ynyuqw <03290> bqey <01004> tyb <07218> ysar <02063> taz <04994> an <08085> wems(3:9)

3:9 akousate <191> dh <1161> tauta <3778> oi <3588> hgoumenoi <2233> oikou <3624> iakwb <2384> kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> oikou <3624> israhl <2474> oi <3588> bdelussomenoi <948> krima <2917> kai <2532> panta <3956> ta <3588> orya <3717> diastrefontev <1294>

3:10 <05766> hlweb <03389> Mlswryw <01818> Mymdb <06726> Nwyu <01129> hnb(3:10)

3:10 oi <3588> oikodomountev <3618> siwn <4622> en <1722> aimasin <129> kai <2532> ierousalhm <2419> en <1722> adikiaiv <93>

3:11 <07451> her <05921> wnyle <0935> awbt <03808> al <07130> wnbrqb <03068> hwhy <03808> awlh <0559> rmal <08172> wnesy <03068> hwhy <05921> lew <07080> wmoqy <03701> Pokb <05030> hyaybnw <03384> wrwy <04242> ryxmb <03548> hynhkw <08199> wjpsy <07810> dxsb <07218> hysar(3:11)

3:11 oi <3588> hgoumenoi <2233> authv <846> meta <3326> dwrwn <1435> ekrinon <2918> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> authv <846> meta <3326> misyou <3408> apekrinonto kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> authv <846> meta <3326> arguriou <694> emanteuonto <3132> kai <2532> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> epanepauonto legontev <3004> ouci <3364> kuriov <2962> en <1722> hmin <1473> estin <1510> ou <3364> mh <3165> epelyh ef <1909> hmav <1473> kaka <2556>

3:12 P <03293> rey <01116> twmbl <01004> tybh <02022> rhw <01961> hyht <05856> Nyye <03389> Mlswryw <02790> srxt <07704> hdv <06726> Nwyu <01558> Mkllgb <03651> Nkl(3:12)

3:12 dia <1223> touto <3778> di <1223> umav <4771> siwn <4622> wv <3739> agrov <68> arotriayhsetai kai <2532> ierousalhm <2419> wv <3739> opwrofulakion estai <1510> kai <2532> to <3588> orov <3735> tou <3588> oikou <3624> wv <3739> alsov drumouTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA