TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 29:1-20

29:1 <06924> Mdq <01121> ynb <0776> hura <01980> Klyw <07272> wylgr <03290> bqey <05375> avyw(29:1)

29:1 kai <2532> exarav <1808> iakwb <2384> touv <3588> podav <4228> eporeuyh <4198> eiv <1519> ghn <1065> anatolwn <395> prov <4314> laban ton <3588> uion <5207> bayouhl tou <3588> surou <4948> adelfon <80> de <1161> rebekkav mhtrov <3384> iakwb <2384> kai <2532> hsau <2269>

29:2 <0875> rabh <06310> yp <05921> le <01419> hldg <068> Nbahw <05739> Myrdeh <08248> wqsy <01931> awhh <0875> rabh <04480> Nm <03588> yk <05921> hyle <07257> Myubr <06629> Nau <05739> yrde <07969> hsls <08033> Ms <02009> hnhw <07704> hdvb <0875> rab <02009> hnhw <07200> aryw(29:2)

29:2 kai <2532> ora <3708> kai <2532> idou <2400> frear <5421> en <1722> tw <3588> pediw hsan <1510> de <1161> ekei <1563> tria <5140> poimnia <4168> probatwn <4263> anapauomena <373> ep <1909> autou <846> ek <1537> gar <1063> tou <3588> freatov <5421> ekeinou <1565> epotizon <4222> ta <3588> poimnia <4168> liyov <3037> de <1161> hn <1510> megav <3173> epi <1909> tw <3588> stomati <4750> tou <3588> freatov <5421>

29:3 <04725> hmqml <0875> rabh <06310> yp <05921> le <068> Nbah <0853> ta <07725> wbyshw <06629> Nauh <0853> ta <08248> wqshw <0875> rabh <06310> yp <05921> lem <068> Nbah <0853> ta <01556> wllgw <05739> Myrdeh <03605> lk <08033> hms <0622> wpoanw(29:3)

29:3 kai <2532> sunhgonto <4863> ekei <1563> panta <3956> ta <3588> poimnia <4168> kai <2532> apekulion <617> ton <3588> liyon <3037> apo <575> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> freatov <5421> kai <2532> epotizon <4222> ta <3588> probata <4263> kai <2532> apekayistwn <600> ton <3588> liyon <3037> epi <1909> to <3588> stoma <4750> tou <3588> freatov <5421> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

29:4 <0580> wnxna <02771> Nrxm <0559> wrmayw <0859> Mta <0370> Nyam <0251> yxa <03290> bqey <0> Mhl <0559> rmayw(29:4)

29:4 eipen de <1161> autoiv <846> iakwb <2384> adelfoi <80> poyen <4159> este <1510> umeiv <4771> oi <3588> de <1161> eipan ek <1537> carran esmen <1510>

29:5 <03045> wnedy <0559> wrmayw <05152> rwxn <01121> Nb <03837> Nbl <0853> ta <03045> Mtedyh <0> Mhl <0559> rmayw(29:5)

29:5 eipen de <1161> autoiv <846> ginwskete <1097> laban ton <3588> uion <5207> nacwr <3493> oi <3588> de <1161> eipan ginwskomen <1097>

29:6 <06629> Nauh <05973> Me <0935> hab <01323> wtb <07354> lxr <02009> hnhw <07965> Mwls <0559> wrmayw <0> wl <07965> Mwlsh <0> Mhl <0559> rmayw(29:6)

29:6 eipen de <1161> autoiv <846> ugiainei <5198> oi <3588> de <1161> eipan ugiainei <5198> kai <2532> idou <2400> rachl h <3588> yugathr <2364> autou <846> hrceto <2064> meta <3326> twn <3588> probatwn <4263>

29:7 <07462> wer <01980> wklw <06629> Nauh <08248> wqsh <04735> hnqmh <0622> Poah <06256> te <03808> al <01419> lwdg <03117> Mwyh <05750> dwe <02005> Nh <0559> rmayw(29:7)

29:7 kai <2532> eipen iakwb <2384> eti <2089> estin <1510> hmera <2250> pollh <4183> oupw <3768> wra <5610> sunacyhnai <4863> ta <3588> kthnh <2934> potisantev <4222> ta <3588> probata <4263> apelyontev <565> boskete <1006>

29:8 <06629> Nauh <08248> wnyqshw <0875> rabh <06310> yp <05921> lem <068> Nbah <0853> ta <01556> wllgw <05739> Myrdeh <03605> lk <0622> wpoay <0834> rsa <05704> de <03201> lkwn <03808> al <0559> wrmayw(29:8)

29:8 oi <3588> de <1161> eipan ou <3364> dunhsomeya <1410> ewv <2193> tou <3588> sunacyhnai <4863> pantav <3956> touv <3588> poimenav <4166> kai <2532> apokuliswsin <617> ton <3588> liyon <3037> apo <575> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> freatov <5421> kai <2532> potioumen <4222> ta <3588> probata <4263>

29:9 <01931> awh <07462> her <03588> yk <01> hybal <0834> rsa <06629> Nauh <05973> Me <0935> hab <07354> lxrw <05973> Mme <01696> rbdm <05750> wndwe(29:9)

29:9 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> autoiv <846> kai <2532> rachl h <3588> yugathr <2364> laban hrceto <2064> meta <3326> twn <3588> probatwn <4263> tou <3588> patrov <3962> authv <846> auth <846> gar <1063> ebosken <1006> ta <3588> probata <4263> tou <3588> patrov <3962> authv <846>

29:10 <0517> wma <0251> yxa <03837> Nbl <06629> Nau <0853> ta <08248> qsyw <0875> rabh <06310> yp <05921> lem <068> Nbah <0853> ta <01556> lgyw <03290> bqey <05066> sgyw <0517> wma <0251> yxa <03837> Nbl <06629> Nau <0853> taw <0517> wma <0251> yxa <03837> Nbl <01323> tb <07354> lxr <0853> ta <03290> bqey <07200> har <0834> rsak <01961> yhyw(29:10)

29:10 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> eiden <3708> iakwb <2384> thn <3588> rachl yugatera <2364> laban adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> ta <3588> probata <4263> laban adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> proselywn <4334> iakwb <2384> apekulisen <617> ton <3588> liyon <3037> apo <575> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> freatov <5421> kai <2532> epotisen <4222> ta <3588> probata <4263> laban tou <3588> adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846>

29:11 <01058> Kbyw <06963> wlq <0853> ta <05375> avyw <07354> lxrl <03290> bqey <05401> qsyw(29:11)

29:11 kai <2532> efilhsen <5368> iakwb <2384> thn <3588> rachl kai <2532> bohsav <994> th <3588> fwnh <5456> autou <846> eklausen <2799>

29:12 <01> hybal <05046> dgtw <07323> Urtw <01931> awh <07259> hqbr <01121> Nb <03588> ykw <01931> awh <01> hyba <0251> yxa <03588> yk <07354> lxrl <03290> bqey <05046> dgyw(29:12)

29:12 kai <2532> anhggeilen <312> th <3588> rachl oti <3754> adelfov <80> tou <3588> patrov <3962> authv <846> estin <1510> kai <2532> oti <3754> uiov <5207> rebekkav estin <1510> kai <2532> dramousa <5143> aphggeilen tw <3588> patri <3962> authv <846> kata <2596> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778>

29:13 <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <03837> Nbll <05608> rpoyw <01004> wtyb <0413> la <0935> whaybyw <0> wl <05401> qsnyw <0> wl <02263> qbxyw <07125> wtarql <07323> Uryw <0269> wtxa <01121> Nb <03290> bqey <08088> ems <0853> ta <03837> Nbl <08085> emsk <01961> yhyw(29:13)

29:13 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> hkousen <191> laban to <3588> onoma <3686> iakwb <2384> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> adelfhv <79> autou <846> edramen <5143> eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846> kai <2532> perilabwn auton <846> efilhsen <5368> kai <2532> eishgagen <1521> auton <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> dihghsato <1334> tw <3588> laban pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

29:14 <03117> Mymy <02320> sdx <05973> wme <03427> bsyw <0859> hta <01320> yrvbw <06106> ymue <0389> Ka <03837> Nbl <0> wl <0559> rmayw(29:14)

29:14 kai <2532> eipen autw <846> laban ek <1537> twn <3588> ostwn <3747> mou <1473> kai <2532> ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> mou <1473> ei <1510> su <4771> kai <2532> hn <1510> met <3326> autou <846> mhna <3303> hmerwn <2250>

29:15 <04909> Ktrkvm <04100> hm <0> yl <05046> hdygh <02600> Mnx <05647> yntdbew <0859> hta <0251> yxa <03588> ykh <03290> bqeyl <03837> Nbl <0559> rmayw(29:15)

29:15 eipen de <1161> laban tw <3588> iakwb <2384> oti <3754> gar <1063> adelfov <80> mou <1473> ei <1510> ou <3364> douleuseiv <1398> moi <1473> dwrean <1431> apaggeilon moi <1473> tiv <5100> o <3588> misyov <3408> sou <4771> estin <1510>

29:16 <07354> lxr <06996> hnjqh <08034> Msw <03812> hal <01419> hldgh <08034> Ms <01323> twnb <08147> yts <03837> Nbllw(29:16)

29:16 tw <3588> de <1161> laban duo <1417> yugaterev <2364> onoma <3686> th <3588> meizoni <3173> leia kai <2532> onoma <3686> th <3588> newtera <3501> rachl

29:17 <04758> harm <03303> tpyw <08389> rat <03303> tpy <01961> htyh <07354> lxrw <07390> twkr <03812> hal <05869> ynyew(29:17)

29:17 oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> leiav asyeneiv <772> rachl de <1161> kalh <2570> tw <3588> eidei <1491> kai <2532> wraia <5611> th <3588> oqei <3799>

29:18 <06996> hnjqh <01323> Ktb <07354> lxrb <08141> Myns <07651> ebs <05647> Kdbea <0559> rmayw <07354> lxr <0853> ta <03290> bqey <0157> bhayw(29:18)

29:18 hgaphsen <25> de <1161> iakwb <2384> thn <3588> rachl kai <2532> eipen douleusw <1398> soi <4771> epta <2033> eth <2094> peri <4012> rachl thv <3588> yugatrov <2364> sou <4771> thv <3588> newterav <3501>

29:19 <05978> ydme <03427> hbs <0312> rxa <0582> syal <0853> hta <05414> yttm <0> Kl <0853> hta <05414> ytt <02896> bwj <03837> Nbl <0559> rmayw(29:19)

29:19 eipen de <1161> autw <846> laban beltion <957> dounai <1325> me <1473> authn <846> soi <4771> h <2228> dounai <1325> me <1473> authn <846> andri <435> eterw <2087> oikhson <3611> met <3326> emou <1473>

29:20 <0853> hta <0157> wtbhab <0259> Mydxa <03117> Mymyk <05869> wynyeb <01961> wyhyw <08141> Myns <07651> ebs <07354> lxrb <03290> bqey <05647> dbeyw(29:20)

29:20 kai <2532> edouleusen <1398> iakwb <2384> peri <4012> rachl eth <2094> epta <2033> kai <2532> hsan <1510> enantion <1726> autou <846> wv <3739> hmerai <2250> oligai <3641> para <3844> to <3588> agapan <25> auton <846> authn <846>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA