TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 9:12-22

9:12 o <05674> rbe <01097> ylbm <04057> rbdmk <03341> htun <0776> Urah <06> hdba <04100> hm <05921> le <05046> hdgyw <0413> wyla <03068> hwhy <06310> yp <01696> rbd <0834> rsaw <02063> taz <0853> ta <0995> Nbyw <02450> Mkxh <0376> syah <04310> ym<9:11> (9:12)

9:12 (9:11) tiv <5100> o <3588> anyrwpov <444> o <3588> sunetov <4908> kai <2532> sunetw <4920> touto <3778> kai <2532> w <3739> logov <3056> stomatov <4750> kuriou <2962> prov <4314> auton <846> anaggeilatw <312> umin <4771> eneken tinov <5100> apwleto h <3588> gh <1065> anhfyh wv <3739> erhmov <2048> para <3844> to <3588> mh <3165> diodeuesyai <1353> authn <846>

9:13 <0> hb <01980> wklh <03808> alw <06963> ylwqb <08085> wems <03808> alw <06440> Mhynpl <05414> yttn <0834> rsa <08451> ytrwt <0853> ta <05800> Mbze <05921> le <03069> hwhy <0559> rmayw<9:12> (9:13)

9:13 (9:12) kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> dia <1223> to <3588> egkatalipein <1459> autouv <846> ton <3588> nomon <3551> mou <1473> on <3739> edwka <1325> pro <4253> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473>

9:14 o <01> Mtwba <03925> Mwdml <0834> rsa <01168> Mylebh <0310> yrxaw <03820> Mbl <08307> twrrs <0310> yrxa <01980> wklyw<9:13> (9:14)

9:14 (9:13) all <235> eporeuyhsan <4198> opisw <3694> twn <3588> arestwn <701> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846> thv <3588> kakhv <2556> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> eidwlwn <1497> a <3739> edidaxan <1321> autouv <846> oi <3588> paterev <3962> autwn <846>

9:15 <07219> sar <04325> ym <08248> Mytyqshw <03939> hnel <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <0398> Mlykam <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl<9:14> (9:15)

9:15 (9:14) dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> qwmiw <5595> autouv <846> anagkav kai <2532> potiw <4222> autouv <846> udwr <5204> colhv <5521>

9:16 P <0853> Mtwa <03615> ytwlk <05704> de <02719> brxh <0853> ta <0310> Mhyrxa <07971> ytxlsw <01> Mtwbaw <01992> hmh <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <01471> Mywgb <06327> Mytwuphw<9:15> (9:16)

9:16 (9:15) kai <2532> diaskorpiw <1287> autouv <846> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> eiv <1519> ouv <3739> ouk <3364> eginwskon <1097> autoi <846> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> kai <2532> epapostelw ep <1909> autouv <846> thn <3588> macairan <3162> ewv <2193> tou <3588> exanalwsai autouv <846> en <1722> auth <846>

9:17 <0935> hnawbtw <07971> wxls <02450> twmkxh <0413> law <0935> hnyawbtw <06969> twnnwqml <07121> warqw <0995> wnnwbth <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk<9:16> (9:17)

9:17 (9:16) tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kalesate <2564> tav <3588> yrhnousav <2354> kai <2532> elyetwsan <2064> kai <2532> prov <4314> tav <3588> sofav <4680> aposteilate <649> kai <2532> fyegxasywsan <5350>

9:18 <04325> Mym <05140> wlzy <06079> wnypepew <01832> hemd <05869> wnynye <03381> hndrtw <05092> yhn <05921> wnyle <05375> hnvtw <04116> hnrhmtw<9:17> (9:18)

9:18 (9:17) kai <2532> labetwsan <2983> ef <1909> umav <4771> yrhnon <2355> kai <2532> katagagetwsan <2609> oi <3588> ofyalmoi <3788> umwn <4771> dakrua <1144> kai <2532> ta <3588> blefara umwn <4771> reitw udwr <5204>

9:19 o <04908> wnytwnksm <07993> wkylsh <03588> yk <0776> Ura <05800> wnbze <03588> yk <03966> dam <0954> wnsb <07703> wndds <0349> Kya <06726> Nwyum <08085> emsn <05092> yhn <06963> lwq <03588> yk<9:18> (9:19)

9:19 (9:18) oti <3754> fwnh <5456> oiktou hkousyh <191> en <1722> siwn <4622> pwv <4459> etalaipwrhsamen <5003> kathscunyhmen <2617> sfodra <4970> oti <3754> egkatelipomen <1459> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> aperriqamen ta <3588> skhnwmata <4638> hmwn <1473>

9:20 <07015> hnyq <07468> htwer <0802> hsaw <05092> yhn <01323> Mkytwnb <03925> hndmlw <06310> wyp <01697> rbd <0241> Mknza <03947> xqtw <03068> hwhy <01697> rbd <0802> Mysn <08085> hnems <03588> yk<9:19> (9:20)

9:20 (9:19) akousate <191> dh <1161> gunaikev <1135> logon <3056> yeou <2316> kai <2532> dexasyw <1209> ta <3588> wta <3775> umwn <4771> logouv <3056> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> didaxate <1321> tav <3588> yugaterav <2364> umwn <4771> oikton kai <2532> gunh <1135> thn <3588> plhsion <4139> authv <846> yrhnon <2355>

9:21 <07339> twbxrm <0970> Myrwxb <02351> Uwxm <05768> llwe <03772> tyrkhl <0759> wnytwnmrab <0935> ab <02474> wnynwlxb <04194> twm <05927> hle <03588> yk<9:20> (9:21)

9:21 (9:20) oti <3754> anebh <305> yanatov <2288> dia <1223> twn <3588> yuridwn <2376> umwn <4771> eishlyen <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> umwn <4771> tou <3588> ektriqai nhpia <3516> exwyen <1855> kai <2532> neaniskouv <3495> apo <575> twn <3588> plateiwn <4116>

9:22 o <0622> Poam <0369> Nyaw <07114> ruqh <0310> yrxam <05995> rymekw <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <01828> Nmdk <0120> Mdah <05038> tlbn <05307> hlpnw <03068> hwhy <05002> Man <03541> hk <01696> rbd<9:21> (9:22)

9:22 (9:21) kai <2532> esontai <1510> oi <3588> nekroi <3498> twn <3588> anyrwpwn <444> eiv <1519> paradeigma epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> pediou thv <3588> ghv <1065> umwn <4771> kai <2532> wv <3739> cortov <5528> opisw <3694> yerizontov <2325> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sunagwn <4863>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA