TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 31:2-21

31:2 o <03069> hwhy <04264> twnxm <08179> yresb <01984> llhlw <03034> twdhlw <08334> trsl <08002> Mymlslw <05930> hlel <03881> Mywllw <03548> Mynhkl <05656> wtdbe <06310> ypk <0376> sya <04256> Mtwqlxm <05921> le <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <04256> twqlxm <0853> ta <02396> whyqzxy <05975> dmeyw(31:2)

31:2 kai <2532> etaxen <5021> ezekiav <1478> tav <3588> efhmeriav <2183> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn kai <2532> tav <3588> efhmeriav <2183> ekastou <1538> kata <2596> thn <3588> eautou <1438> leitourgian <3009> toiv <3588> iereusin <2409> kai <2532> toiv <3588> leuitaiv eiv <1519> thn <3588> olokautwsin kai <2532> eiv <1519> thn <3588> yusian <2378> tou <3588> swthriou <4992> kai <2532> ainein <134> kai <2532> exomologeisyai <1843> kai <2532> leitourgein <3008> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> oikou <3624> kuriou <2962>

31:3 <03068> hwhy <08451> trwtb <03789> bwtkk <04150> Mydemlw <02320> Mysdxlw <07676> twtbsl <05930> twlehw <06153> brehw <01242> rqbh <05930> twlel <05930> twlel <07399> wswkr <04480> Nm <04428> Klmh <04521> tnmw(31:3)

31:3 kai <2532> meriv <3310> tou <3588> basilewv <935> ek <1537> twn <3588> uparcontwn <5225> autou <846> eiv <1519> tav <3588> olokautwseiv thn <3588> prwinhn <4407> kai <2532> thn <3588> deilinhn kai <2532> olokautwseiv eiv <1519> sabbata <4521> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> noumhniav <3561> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> eortav <1859> tav <3588> gegrammenav <1125> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kuriou <2962>

31:4 <03068> hwhy <08451> trwtb <02388> wqzxy <04616> Neml <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <04521> tnm <05414> ttl <03389> Mlswry <03427> ybswyl <05971> Mel <0559> rmayw(31:4)

31:4 kai <2532> eipen tw <3588> law <2992> toiv <3588> katoikousin en <1722> ierousalhm <2419> dounai <1325> thn <3588> merida <3310> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn opwv <3704> katiscuswsin <2729> en <1722> th <3588> leitourgia <3009> oikou <3624> kuriou <2962>

31:5 <0935> waybh <07230> brl <03605> lkh <04643> rvemw <07704> hdv <08393> tawbt <03605> lkw <01706> sbdw <03323> rhuyw <08492> swryt <01715> Ngd <07225> tysar <03478> larvy <01121> ynb <07235> wbrh <01697> rbdh <06555> Urpkw(31:5)

31:5 kai <2532> wv <3739> prosetaxen <4367> ton <3588> logon <3056> epleonasan <4121> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> aparchn sitou <4621> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> elaiou <1637> kai <2532> melitov <3192> kai <2532> pan <3956> genhma agrou <68> kai <2532> epidekata panta <3956> eiv <1519> plhyov <4128> hnegkan <5342>

31:6 o <06194> twmre <06194> twmre <05414> wntyw <0935> waybh <0430> Mhyhla <03068> hwhyl <06942> Mysdqmh <06944> Mysdq <04643> rvemw <06629> Nauw <01241> rqb <04643> rvem <01992> Mh <01571> Mg <03063> hdwhy <05892> yreb <03427> Mybswyh <03063> hdwhyw <03478> larvy <01121> ynbw(31:6)

31:6 oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> kai <2532> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev en <1722> taiv <3588> polesin <4172> iouda <2448> kai <2532> autoi <846> hnegkan <5342> epidekata moscwn <3448> kai <2532> probatwn <4263> kai <2532> epidekata aigwn kai <2532> hgiasan <37> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> autwn <846> kai <2532> eishnegkan <1533> kai <2532> eyhkan <5087> swrouv <4673> swrouv <4673>

31:7 o <03615> wlk <07637> yeybsh <02320> sdxbw <03245> dwoyl <06194> twmreh <02490> wlxh <07992> yslsh <02320> sdxb(31:7)

31:7 en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> tritw <5154> hrxanto <757> oi <3588> swroi <4673> yemeliousyai <2311> kai <2532> en <1722> tw <3588> ebdomw <1442> mhni <3303> sunetelesyhsan <4931>

31:8 P <03478> larvy <05971> wme <0853> taw <03068> hwhy <0853> ta <01288> wkrbyw <06194> twmreh <0853> ta <07200> waryw <08269> Myrvhw <02396> whyqzxy <0935> wabyw(31:8)

31:8 kai <2532> hlyen <2064> ezekiav <1478> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> kai <2532> eidon <3708> touv <3588> swrouv <4673> kai <2532> huloghsan <2127> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> ton <3588> laon <2992> autou <846> israhl <2474>

31:9 <06194> twmreh <05921> le <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <05921> le <02396> whyqzxy <01875> srdyw(31:9)

31:9 kai <2532> epunyaneto <4441> ezekiav <1478> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn uper <5228> twn <3588> swrwn <4673>

31:10 o <02088> hzh <01995> Nwmhh <0853> ta <03498> rtwnhw <05971> wme <0853> ta <01288> Krb <03068> hwhy <03588> yk <07230> bwrl <05704> de <03498> rtwhw <07646> ewbvw <0398> lwka <03068> hwhy <01004> tyb <0935> aybl <08641> hmwrth <02490> lxhm <0559> rmayw <06659> qwdu <01004> tybl <07218> sarh <03548> Nhkh <05838> whyrze <0413> wyla <0559> rmayw(31:10)

31:10 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> azariav o <3588> iereuv <2409> o <3588> arcwn <758> eiv <1519> oikon <3624> sadwk <4524> kai <2532> eipen ex <1537> ou <3739> hrktai <757> h <3588> aparch feresyai <5342> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> efagomen <2068> kai <2532> epiomen <4095> kai <2532> katelipomen <2641> oti <3754> kuriov <2962> huloghsen <2127> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> katelipomen <2641> eti <2089> to <3588> plhyov <4128> touto <3778>

31:11 <03559> wnykyw <03068> hwhy <01004> tybb <03957> twksl <03559> Nykhl <02396> whyqzxy <0559> rmayw(31:11)

31:11 kai <2532> eipen ezekiav <1478> etoimasai <2090> pastoforia eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> htoimasan <2090>

31:12 <04932> hnsm <0251> whyxa <08096> yemsw <03881> ywlh <03562> *whynnk {whynnwk} <05057> dygn <05921> Mhylew <0530> hnwmab <06944> Mysdqhw <04643> rvemhw <08641> hmwrth <0853> ta <0935> waybyw(31:12)

31:12 kai <2532> eishnegkan <1533> ekei <1563> tav <3588> aparcav kai <2532> ta <3588> epidekata en <1722> pistei <4102> kai <2532> ep <1909> autwn <846> epistathv <1988> cwneniav o <3588> leuithv kai <2532> semei <4584> o <3588> adelfov <80> autou <846> diadecomenov <1237>

31:13 <0430> Myhlah <01004> tyb <05057> dygn <05838> whyrzew <04428> Klmh <02396> whyqzxy <04662> dqpmb <0251> wyxa <08096> yemsw <03562> *whynnk {whynnwk} <03027> dym <06496> Mydyqp <01141> whynbw <04287> txmw <03253> whykmoyw <0447> laylaw <03107> dbzwyw <03406> twmyryw <06214> lahvew <05184> txnw <05812> whyzzew <03171> layxyw(31:13)

31:13 kai <2532> iihl kai <2532> ozaziav kai <2532> naey kai <2532> asahl kai <2532> ierimwy kai <2532> iwzabay kai <2532> elihl kai <2532> samacia kai <2532> maay <3092> kai <2532> banaiav kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kayestamenoi <2525> dia <1223> cwneniou kai <2532> semei <4584> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kaywv <2531> prosetaxen <4367> o <3588> basileuv <935> ezekiav <1478> kai <2532> azariav o <3588> hgoumenov <2233> oikou <3624> kuriou <2962>

31:14 <06944> Mysdqh <06942> ysdqw <03068> hwhy <08641> tmwrt <05414> ttl <0430> Myhlah <05071> twbdn <05921> le <04217> hxrzml <07778> rewsh <03881> ywlh <03232> hnmy <01121> Nb <06981> arwqw(31:14)

31:14 kai <2532> kwrh <2879> o <3588> tou <3588> iemna o <3588> leuithv o <3588> pulwrov kata <2596> anatolav <395> epi <1909> twn <3588> domatwn <1390> dounai <1325> tav <3588> aparcav kuriw <2962> kai <2532> ta <3588> agia <40> twn <3588> agiwn <40>

31:15 <06996> Njqk <01419> lwdgk <04256> twqlxmb <0251> Mhyxal <05414> ttl <0530> hnwmab <03548> Mynhkh <05892> yreb <07935> whynksw <0568> whyrma <08098> whyemsw <03442> ewsyw <04509> Nmynmw <05731> Nde <03027> wdy <05921> lew(31:15)

31:15 dia <1223> ceirov <5495> odom kai <2532> beniamin <958> kai <2532> ihsouv <2424> kai <2532> semei <4584> kai <2532> amariav kai <2532> seconiav dia <1223> ceirov <5495> twn <3588> ierewn <2409> en <1722> pistei <4102> dounai <1325> toiv <3588> adelfoiv <80> autwn <846> kata <2596> tav <3588> efhmeriav <2183> kata <2596> ton <3588> megan <3173> kai <2532> ton <3588> mikron <3398>

31:16 <04256> Mhytwqlxmk <04931> Mtwrmsmb <05656> Mtdwbel <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbdl <03068> hwhy <01004> tybl <0935> abh <03605> lkl <04605> hlemlw <08141> Myns <07969> swls <01121> Nbm <02145> Myrkzl <03187> Mvxyth <0905> dblm(31:16)

31:16 ektov <1622> thv <3588> epigonhv twn <3588> arsenikwn apo <575> trietouv kai <2532> epanw <1883> panti <3956> tw <3588> eisporeuomenw <1531> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> eiv <1519> logon <3056> hmerwn <2250> eiv <1519> hmeran <2250> eiv <1519> leitourgian <3009> efhmeriaiv <2183> diataxewv autwn <846>

31:17 <04256> Mhytwqlxmb <04931> Mhytwrmsmb <04605> hlemlw <08141> hns <06242> Myrve <01121> Nbm <03881> Mywlhw <01> Mhytwba <01004> tybl <03548> Mynhkh <03188> vxyth <0853> taw(31:17)

31:17 outov <3778> o <3588> katalocismov twn <3588> ierewn <2409> kat <2596> oikouv <3624> patriwn <3965> kai <2532> oi <3588> leuitai en <1722> taiv <3588> efhmeriaiv <2183> autwn <846> apo <575> eikosaetouv kai <2532> epanw <1883> en <1722> diataxei

31:18 <06944> sdq <06942> wsdqty <0530> Mtnwmab <03588> yk <06951> lhq <03605> lkl <01323> Mhytwnbw <01121> Mhynbw <0802> Mhysn <02945> Mpj <03605> lkb <03188> vxythlw(31:18)

31:18 en <1722> katalociaiv en <1722> pash <3956> epigonh uiwn <5207> autwn <846> kai <2532> yugaterwn <2364> autwn <846> eiv <1519> pan <3956> to <3588> plhyov <4128> oti <3754> en <1722> pistei <4102> hgnisan <48> to <3588> agion <40>

31:19 <03881> Mywlb <03187> vxyth <03605> lklw <03548> Mynhkb <02145> rkz <03605> lkl <04490> twnm <05414> ttl <08034> twmsb <05344> wbqn <0834> rsa <0376> Mysna <05892> ryew <05892> rye <03605> lkb <05892> Mhyre <04054> srgm <07704> ydvb <03548> Mynhkh <0175> Nrha <01121> ynblw(31:19)

31:19 toiv <3588> uioiv <5207> aarwn <2> toiv <3588> ierateuousin <2407> kai <2532> oi <3588> apo <575> twn <3588> polewn <4172> autwn <846> en <1722> pash <3956> polei <4172> kai <2532> polei <4172> andrev <435> oi <3739> wnomasyhsan <3687> en <1722> onomati <3686> dounai <1325> merida <3310> panti <3956> arsenikw en <1722> toiv <3588> iereusin <2409> kai <2532> panti <3956> katariymoumenw en <1722> toiv <3588> leuitaiv

31:20 <0430> wyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <0571> tmahw <03477> rsyhw <02896> bwjh <06213> veyw <03063> hdwhy <03605> lkb <02396> whyqzxy <02063> tazk <06213> veyw(31:20)

31:20 kai <2532> epoihsen <4160> outwv <3778> ezekiav <1478> en <1722> panti <3956> iouda <2448> kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> kalon <2570> kai <2532> to <3588> euyev enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846>

31:21 P <06743> xyluhw <06213> hve <03824> wbbl <03605> lkb <0430> wyhlal <01875> srdl <04687> hwumbw <08451> hrwtbw <0430> Myhlah <01004> tyb <05656> tdwbeb <02490> lxh <0834> rsa <04639> hvem <03605> lkbw(31:21)

31:21 kai <2532> en <1722> panti <3956> ergw <2041> en <1722> w <3739> hrxato <757> en <1722> ergasia <2039> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kai <2532> en <1722> toiv <3588> prostagmasin exezhthsen <1567> ton <3588> yeon <2316> autou <846> ex <1537> olhv <3650> quchv <5590> autou <846> kai <2532> epoihsen <4160> kai <2532> euodwyh <2137>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA