TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Ibrani 13

13:1 h <3588> filadelfia <5360> menetw <3306> (5720)

13:2 thv <3588> filoxeniav <5381> mh <3361> epilanyanesye <1950> (5737) dia <1223> tauthv <3778> gar <1063> elayon <2990> (5627) tinev <5100> xenisantev <3579> (5660) aggelouv <32>

13:3 mimnhskesye <3403> (5737) twn <3588> desmiwn <1198> wv <5613> sundedemenoi <4887> (5772) twn <3588> kakoucoumenwn <2558> (5746) wv <5613> kai <2532> autoi <846> ontev <1510> (5752) en <1722> swmati <4983>

13:4 timiov <5093> o <3588> gamov <1062> en <1722> pasin <3956> kai <2532> h <3588> koith <2845> amiantov <283> pornouv <4205> gar <1063> kai <2532> moicouv <3432> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) o <3588> yeov <2316>

13:5 afilargurov <866> o <3588> tropov <5158> arkoumenoi <714> (5746) toiv <3588> parousin <3918> (5752) autov <846> gar <1063> eirhken <2046> (5758) ou <3756> mh <3361> se <4571> anw <447> (5632) oud <3761> ou <3756> mh <3361> se <4571> egkatalipw <1459> (5632)

13:6 wste <5620> yarrountav <2292> (5723) hmav <2248> legein <3004> (5721) kuriov <2962> emoi <1698> bohyov <998> ou <3756> fobhyhsomai <5399> (5700) ti <5101> poihsei <4160> (5692) moi <3427> anyrwpov <444>

13:7 mnhmoneuete <3421> (5720) twn <3588> hgoumenwn <2233> (5740) umwn <5216> oitinev <3748> elalhsan <2980> (5656) umin <5213> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> wn <3739> anayewrountev <333> (5723) thn <3588> ekbasin <1545> thv <3588> anastrofhv <391> mimeisye <3401> (5737) thn <3588> pistin <4102>

13:8 ihsouv <2424> cristov <5547> ecyev <5504> kai <2532> shmeron <4594> o <3588> autov <846> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165>

13:9 didacaiv <1322> poikilaiv <4164> kai <2532> xenaiv <3581> mh <3361> paraferesye <3911> (5744) kalon <2570> gar <1063> cariti <5485> bebaiousyai <950> (5745) thn <3588> kardian <2588> ou <3756> brwmasin <1033> en <1722> oiv <3739> ouk <3756> wfelhyhsan <5623> (5681) oi <3588> peripatountev <4043> (5723)

13:10 ecomen <2192> (5719) yusiasthrion <2379> ex <1537> ou <3739> fagein <5315> (5629) ouk <3756> ecousin <2192> (5719) [exousian] <1849> oi <3588> th <3588> skhnh <4633> latreuontev <3000> (5723)

13:11 wn <3739> gar <1063> eisferetai <1533> (5743) zwwn <2226> to <3588> aima <129> peri <4012> amartiav <266> eiv <1519> ta <3588> agia <39> dia <1223> tou <3588> arcierewv <749> toutwn <5130> ta <3588> swmata <4983> katakaietai <2618> (5743) exw <1854> thv <3588> parembolhv <3925>

13:12 dio <1352> kai <2532> ihsouv <2424> ina <2443> agiash <37> (5661) dia <1223> tou <3588> idiou <2398> aimatov <129> ton <3588> laon <2992> exw <1854> thv <3588> pulhv <4439> epayen <3958> (5627)

13:13 toinun <5106> exercwmeya <1831> (5741) prov <4314> auton <846> exw <1854> thv <3588> parembolhv <3925> ton <3588> oneidismon <3680> autou <846> ferontev <5342> (5723)

13:14 ou <3756> gar <1063> ecomen <2192> (5719) wde <5602> menousan <3306> (5723) polin <4172> alla <235> thn <3588> mellousan <3195> (5723) epizhtoumen <1934> (5719)

13:15 di <1223> autou <846> anaferwmen <399> (5725) yusian <2378> ainesewv <133> dia <1223> pantov <3956> tw <3588> yew <2316> tout <5124> estin <1510> (5748) karpon <2590> ceilewn <5491> omologountwn <3670> (5723) tw <3588> onomati <3686> autou <846>

13:16 thv <3588> de <1161> eupoiiav <2140> kai <2532> koinwniav <2842> mh <3361> epilanyanesye <1950> (5737) toiautaiv <5108> gar <1063> yusiaiv <2378> euaresteitai <2100> (5743) o <3588> yeov <2316>

13:17 peiyesye <3982> (5732) toiv <3588> hgoumenoiv <2233> (5740) umwn <5216> kai <2532> upeikete <5226> (5720) autoi <846> gar <1063> agrupnousin <69> (5719) uper <5228> twn <3588> qucwn <5590> umwn <5216> wv <5613> logon <3056> apodwsontev <591> (5694) ina <2443> meta <3326> carav <5479> touto <5124> poiwsin <4160> (5725) kai <2532> mh <3361> stenazontev <4727> (5723) alusitelev <255> gar <1063> umin <5213> touto <5124>

13:18 proseucesye <4336> (5737) peri <4012> hmwn <2257> peiyomeya <3982> (5743) gar <1063> oti <3754> kalhn <2570> suneidhsin <4893> ecomen <2192> (5719) en <1722> pasin <3956> kalwv <2573> yelontev <2309> (5723) anastrefesyai <390> (5745)

13:19 perissoterwv <4056> de <1161> parakalw <3870> (5719) touto <5124> poihsai <4160> (5658) ina <2443> tacion <5032> apokatastayw <600> (5686) umin <5213>

13:20 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> eirhnhv <1515> o <3588> anagagwn <321> (5631) ek <1537> nekrwn <3498> ton <3588> poimena <4166> twn <3588> probatwn <4263> ton <3588> megan <3173> en <1722> aimati <129> diayhkhv <1242> aiwniou <166> ton <3588> kurion <2962> hmwn <2257> ihsoun <2424>

13:21 katartisai <2675> (5659) umav <5209> en <1722> panti <3956> agayw <18> eiv <1519> to <3588> poihsai <4160> (5658) to <3588> yelhma <2307> autou <846> poiwn <4160> (5723) en <1722> hmin <2254> to <3588> euareston <2101> enwpion <1799> autou <846> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> w <3739> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>

13:22 parakalw <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> anecesye <430> (5737) tou <3588> logou <3056> thv <3588> paraklhsewv <3874> kai <2532> gar <1063> dia <1223> bracewn <1024> epesteila <1989> (5656) umin <5213>

13:23 ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) ton <3588> adelfon <80> hmwn <2257> timoyeon <5095> apolelumenon <630> (5772) mey <3326> ou <3739> ean <1437> tacion <5032> erchtai <2064> (5741) oqomai <3700> (5695) umav <5209>

13:24 aspasasye <782> (5663) pantav <3956> touv <3588> hgoumenouv <2233> (5740) umwn <5216> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40> aspazontai <782> (5736) umav <5209> oi <3588> apo <575> thv <3588> italiav <2482>

13:25 h <3588> cariv <5485> meta <3326> pantwn <3956> umwn <5216>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA