TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Galatia 4

4:1 legw <3004> (5719) de <1161> ef <1909> oson <3745> cronon <5550> o <3588> klhronomov <2818> nhpiov <3516> estin <1510> (5748) ouden <3762> diaferei <1308> (5719) doulou <1401> kuriov <2962> pantwn <3956> wn <1510> (5752)

4:2 alla <235> upo <5259> epitropouv <2012> estin <1510> (5748) kai <2532> oikonomouv <3623> acri <891> thv <3588> proyesmiav <4287> tou <3588> patrov <3962>

4:3 outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> ote <3753> hmen <1510> (5713) nhpioi <3516> upo <5259> ta <3588> stoiceia <4747> tou <3588> kosmou <2889> hmeya <1510> (5713) dedoulwmenoi <1402> (5772)

4:4 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> cronou <5550> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> autou <846> genomenon <1096> (5637) ek <1537> gunaikov <1135> genomenon <1096> (5637) upo <5259> nomon <3551>

4:5 ina <2443> touv <3588> upo <5259> nomon <3551> exagorash <1805> (5661) ina <2443> thn <3588> uioyesian <5206> apolabwmen <618> (5632)

4:6 oti <3754> de <1161> este <1510> (5748) uioi <5207> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> uiou <5207> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kardiav <2588> hmwn <2257> krazon <2896> (5723) abba <5> o <3588> pathr <3962>

4:7 wste <5620> ouketi <3765> ei <1510> (5748) doulov <1401> alla <235> uiov <5207> ei <1487> de <1161> uiov <5207> kai <2532> klhronomov <2818> dia <1223> yeou <2316>

4:8 alla <235> tote <5119> men <3303> ouk <3756> eidotev <1492> (5761) yeon <2316> edouleusate <1398> (5656) toiv <3588> fusei <5449> mh <3361> ousin <1510> (5752) yeoiv <2316>

4:9 nun <3568> de <1161> gnontev <1097> (5631) yeon <2316> mallon <3123> de <1161> gnwsyentev <1097> (5685) upo <5259> yeou <2316> pwv <4459> epistrefete <1994> (5719) palin <3825> epi <1909> ta <3588> asyenh <772> kai <2532> ptwca <4434> stoiceia <4747> oiv <3739> palin <3825> anwyen <509> douleusai <1398> (5658) yelete <2309> (5719)

4:10 hmerav <2250> parathreisye <3906> (5731) kai <2532> mhnav <3376> kai <2532> kairouv <2540> kai <2532> eniautouv <1763>

4:11 foboumai <5399> (5736) umav <5209> mh <3361> pwv <4458> eikh <1500> kekopiaka <2872> (5758) eiv <1519> umav <5209>

4:12 ginesye <1096> (5737) wv <5613> egw <1473> oti <3754> kagw <2504> wv <5613> umeiv <5210> adelfoi <80> deomai <1189> (5736) umwn <5216> ouden <3762> me <3165> hdikhsate <91> (5656)

4:13 oidate <1492> (5758) de <1161> oti <3754> di <1223> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> to <3588> proteron <4386>

4:14 kai <2532> ton <3588> peirasmon <3986> umwn <5216> en <1722> th <3588> sarki <4561> mou <3450> ouk <3756> exouyenhsate <1848> (5656) oude <3761> exeptusate <1609> (5656) alla <235> wv <5613> aggelon <32> yeou <2316> edexasye <1209> (5662) me <3165> wv <5613> criston <5547> ihsoun <2424>

4:15 pou <4226> oun <3767> o <3588> makarismov <3108> umwn <5216> marturw <3140> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> ei <1487> dunaton <1415> touv <3588> ofyalmouv <3788> umwn <5216> exoruxantev <1846> (5660) edwkate <1325> (5656) moi <3427>

4:16 wste <5620> ecyrov <2190> umwn <5216> gegona <1096> (5754) alhyeuwn <226> (5723) umin <5213>

4:17 zhlousin <2206> (5719) umav <5209> ou <3756> kalwv <2573> alla <235> ekkleisai <1576> (5658) umav <5209> yelousin <2309> (5719) ina <2443> autouv <846> zhloute <2206> (5725)

4:18 kalon <2570> de <1161> zhlousyai <2206> (5745) en <1722> kalw <2570> pantote <3842> kai <2532> mh <3361> monon <3440> en <1722> tw <3588> pareinai <3918> (5750) me <3165> prov <4314> umav <5209>

4:19 teknia <5040> mou <3450> ouv <3739> palin <3825> wdinw <5605> (5719) mecriv <3360> ou <3739> morfwyh <3445> (5686) cristov <5547> en <1722> umin <5213>

4:20 hyelon <2309> (5707) de <1161> pareinai <3918> (5750) prov <4314> umav <5209> arti <737> kai <2532> allaxai <236> (5658) thn <3588> fwnhn <5456> mou <3450> oti <3754> aporoumai <639> (5731) en <1722> umin <5213>

4:21 legete <3004> (5720) moi <3427> oi <3588> upo <5259> nomon <3551> yelontev <2309> (5723) einai <1510> (5750) ton <3588> nomon <3551> ouk <3756> akouete <191> (5719)

4:22 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> abraam <11> duo <1417> uiouv <5207> escen <2192> (5627) ena <1520> ek <1537> thv <3588> paidiskhv <3814> kai <2532> ena <1520> ek <1537> thv <3588> eleuyerav <1658>

4:23 all <235> o <3588> [men] <3303> ek <1537> thv <3588> paidiskhv <3814> kata <2596> sarka <4561> gegennhtai <1080> (5769) o <3588> de <1161> ek <1537> thv <3588> eleuyerav <1658> di <1223> epaggeliav <1860>

4:24 atina <3748> estin <1510> (5748) allhgoroumena <238> (5746) autai <3778> gar <1063> eisin <1510> (5748) duo <1417> diayhkai <1242> mia <1520> men <3303> apo <575> orouv <3735> sina <4614> eiv <1519> douleian <1397> gennwsa <1080> (5723) htiv <3748> estin <1510> (5748) agar <28>

4:25 to <3588> de <1161> agar <28> sina <4614> orov <3735> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> arabia <688> sustoicei <4960> (5719) de <1161> th <3588> nun <3568> ierousalhm <2419> douleuei <1398> (5719) gar <1063> meta <3326> twn <3588> teknwn <5043> authv <846>

4:26 h <3588> de <1161> anw <507> ierousalhm <2419> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) htiv <3748> estin <1510> (5748) mhthr <3384> hmwn <2257>

4:27 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> eufranyhti <2165> (5682) steira <4723> h <3588> ou <3756> tiktousa <5088> (5723) rhxon <4486> (5657) kai <2532> bohson <994> (5657) h <3588> ouk <3756> wdinousa <5605> (5723) oti <3754> polla <4183> ta <3588> tekna <5043> thv <3588> erhmou <2048> mallon <3123> h <2228> thv <3588> ecoushv <2192> (5723) ton <3588> andra <435>

4:28 hmeiv <2249> de <1161> adelfoi <80> kata <2596> isaak <2464> epaggeliav <1860> tekna <5043> esmen <1510> (5748)

4:29 all <235> wsper <5618> tote <5119> o <3588> kata <2596> sarka <4561> gennhyeiv <1080> (5685) ediwken <1377> (5707) ton <3588> kata <2596> pneuma <4151> outwv <3779> kai <2532> nun <3568>

4:30 alla <235> ti <5101> legei <3004> (5719) h <3588> grafh <1124> ekbale <1544> (5628) thn <3588> paidiskhn <3814> kai <2532> ton <3588> uion <5207> authv <846> ou <3756> gar <1063> mh <3361> klhronomhsei <2816> (5692) o <3588> uiov <5207> thv <3588> paidiskhv <3814> meta <3326> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> eleuyerav <1658>

4:31 dio <1352> adelfoi <80> ouk <3756> esmen <1510> (5748) paidiskhv <3814> tekna <5043> alla <235> thv <3588> eleuyerav <1658>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA