TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Daniel 4

4:1 <07680> agvy <08001> Nwkmls <0772> aera <03606> lkb <01753> *Nyryd {Nyrad} <01768> yd <03961> aynslw <0524> ayma <05972> aymme <03606> lkl <04430> aklm <05020> rundkwbn<3:31> (4:1)

4:1 naboucodonosor o <3588> basileuv <935> pasi <3956> toiv <3588> laoiv <2992> fulaiv <5443> kai <2532> glwssaiv <1100> toiv <3588> oikousin <3611> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> eirhnh <1515> umin <4771> plhyunyeih <4129>

4:2 <02324> hywxhl <06925> ymdq <08232> rps <05943> *hale {ayle} <0426> ahla <05974> yme <05648> dbe <01768> yd <08540> ayhmtw <0852> ayta<3:32> (4:2)

4:2 ta <3588> shmeia <4592> kai <2532> ta <3588> terata <5059> a <3739> epoihsen <4160> met <3326> emou <1473> o <3588> yeov <2316> o <3588> uqistov <5310> hresen <700> enantion <1726> emou <1473> anaggeilai <312> umin <4771>

4:3 <01859> rdw <01859> rd <05974> Me <07985> hnjlsw <05957> Mle <04437> twklm <04437> htwklm <08624> Nypyqt <04101> hmk <08540> yhwhmtw <07260> Nybrbr <04101> hmk <0852> yhwta<3:33> (4:3)

4:3 wv <3739> megala <3173> kai <2532> iscura <2478> h <3588> basileia <932> autou <846> basileia <932> aiwniov <166> kai <2532> h <3588> exousia <1849> autou <846> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074>

4:4 <01965> ylkyhb <07487> Nnerw <01005> ytybb <01934> tywh <07954> hls <05020> rundkwbn <0576> hna<4:1> (4:4)

4:4 egw <1473> naboucodonosor euyhnwn hmhn <1510> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> kai <2532> euyalwn

4:5 <0927> ynnlhby <07217> ysar <02376> ywzxw <04903> ybksm <05922> le <02031> Nyrhrhw <01763> ynnlxdyw <02370> tyzx <02493> Mlx<4:2> (4:5)

4:5 enupnion <1798> eidon <3708> kai <2532> efoberisen me <1473> kai <2532> etaracyhn <5015> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> mou <1473> kai <2532> ai <3588> oraseiv <3706> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473> sunetaraxan me <1473>

4:6 <03046> ynnedwhy <02493> amlx <06591> rsp <01768> yd <0895> lbb <02445> ymykx <03606> lkl <06925> ymdq <05954> hlenhl <02942> Mej <07761> Myv <04481> ynmw<4:3> (4:6)

4:6 kai <2532> di <1223> emou <1473> eteyh <5087> dogma <1378> tou <3588> eisagagein <1521> enwpion <1799> mou <1473> pantav <3956> touv <3588> sofouv <4680> babulwnov <897> opwv <3704> thn <3588> sugkrisin tou <3588> enupniou <1798> gnwriswsin <1107> moi <1473>

4:7 <0> yl <03046> Nyedwhm <03809> al <06591> hrspw <06925> Nwhymdq <0576> hna <0560> rma <02493> amlxw <01505> ayrzgw <03779> *yadvk {aydvk} <0826> aypsa <02749> aymjrx <05954> *Nyle {Nylle} <0116> Nydab<4:4> (4:7)

4:7 kai <2532> eiseporeuonto <1531> oi <3588> epaoidoi magoi <3097> gazarhnoi caldaioi <5466> kai <2532> to <3588> enupnion <1798> eipa egw <1473> enwpion <1799> autwn <846> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> ouk <3364> egnwrisan <1107> moi <1473>

4:8 <0560> trma <06925> yhwmdq <02493> amlxw <0> hb <06922> Nysydq <0426> Nyhla <07308> xwr <01768> ydw <0426> yhla <08036> Msk <01096> ruasjlb <08036> hms <01768> yd <01841> laynd <06925> ymdq <05954> le <0318> Nyrxa <05705> dew<4:5> (4:8)

4:8 ewv <2193> ou <3739> hlyen <2064> danihl <1158> ou <3739> to <3588> onoma <3686> baltasar kata <2596> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> mou <1473> ov <3739> pneuma <4151> yeou <2316> agion <40> en <1722> eautw <1438> ecei <2192> kai <2532> to <3588> enupnion <1798> enwpion <1799> autou <846> eipa

4:9 <0560> rma <06591> hrspw <02370> tyzx <01768> yd <02493> ymlx <02376> ywzx <0> Kl <0598> ona <03809> al <07328> zr <03606> lkw <0> Kb <06922> Nysydq <0426> Nyhla <07308> xwr <01768> yd <03046> tedy <0576> hna <01768> yd <02749> aymjrx <07229> br <01096> ruasjlb<4:6> (4:9)

4:9 baltasar o <3588> arcwn <758> twn <3588> epaoidwn on <3739> egw <1473> egnwn <1097> oti <3754> pneuma <4151> yeou <2316> agion <40> en <1722> soi <4771> kai <2532> pan <3956> musthrion <3466> ouk <3364> adunatei <101> se <4771> akouson <191> thn <3588> orasin <3706> tou <3588> enupniou <1798> ou <3739> eidon <3708> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> eipon moi <1473>

4:10 <07690> aygv <07314> hmwrw <0772> aera <01459> awgb <0363> Nlya <0431> wlaw <01934> tywh <02370> hzx <04903> ybksm <05922> le <07217> ysar <02376> ywzxw<4:7> (4:10)

4:10 epi <1909> thv <3588> koithv <2845> mou <1473> eyewroun <2334> kai <2532> idou <2400> dendron <1186> en <1722> mesw <3319> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> to <3588> uqov <5311> autou <846> polu <4183>

4:11 <0772> aera <03606> lk <05491> Pwol <02379> htwzxw <08065> aymsl <04291> ajmy <07314> hmwrw <08631> Pqtw <0363> anlya <07236> hbr<4:8> (4:11)

4:11 emegalunyh <3170> to <3588> dendron <1186> kai <2532> iscusen <2480> kai <2532> to <3588> uqov <5311> autou <846> efyasen <5348> ewv <2193> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> to <3588> kutov autou <846> eiv <1519> ta <3588> perata <4009> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

4:12 <01321> arvb <03606> lk <02110> Nyzty <04481> hnmw <08065> ayms <06853> yrpu <01753> *Nrwdy {Nwrdy} <06056> yhwpnebw <01251> arb <02423> twyx <02927> lljt <08460> yhwtxt <0> hb <03606> alkl <04203> Nwzmw <07690> aygv <04> hbnaw <08209> ryps <06074> hype<4:9> (4:12)

4:12 ta <3588> fulla <5444> autou <846> wraia <5611> kai <2532> o <3588> karpov <2590> autou <846> poluv <4183> kai <2532> trofh <5160> pantwn <3956> en <1722> autw <846> kai <2532> upokatw <5270> autou <846> kateskhnoun <2681> ta <3588> yhria <2342> ta <3588> agria <66> kai <2532> en <1722> toiv <3588> kladoiv <2798> autou <846> katwkoun ta <3588> ornea <3732> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ex <1537> autou <846> etrefeto <5142> pasa <3956> sarx <4561>

4:13 <05182> txn <08065> ayms <04481> Nm <06922> sydqw <05894> rye <0431> wlaw <04903> ybksm <05922> le <07217> ysar <02376> ywzxb <01934> tywh <02370> hzx<4:10> (4:13)

4:13 eyewroun <2334> en <1722> oramati <3705> thv <3588> nuktov <3571> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> mou <1473> kai <2532> idou <2400> ir kai <2532> agiov <40> ap <575> ouranou <3772> katebh <2597>

4:14 <06056> yhwpne <04481> Nm <06853> ayrpuw <08479> yhwtxt <04481> Nm <02423> atwyx <05111> dnt <04> hbna <0921> wrdbw <06074> hype <05426> wrta <06056> yhwpne <07113> wuuqw <0363> anlya <01414> wdg <0560> rma <03652> Nkw <02429> lyxb <07123> arq<4:11> (4:14)

4:14 kai <2532> efwnhsen <5455> en <1722> iscui <2479> kai <2532> outwv <3778> eipen ekkoqate <1581> to <3588> dendron <1186> kai <2532> ektilate touv <3588> kladouv <2798> autou <846> kai <2532> ektinaxate <1621> ta <3588> fulla <5444> autou <846> kai <2532> diaskorpisate <1287> ton <3588> karpon <2590> autou <846> saleuyhtwsan <4531> ta <3588> yhria <2342> upokatwyen autou <846> kai <2532> ta <3588> ornea <3732> apo <575> twn <3588> kladwn <2798> autou <846>

4:15 <0772> aera <06211> bveb <02508> hqlx <02423> atwyx <05974> Mew <06647> ebjuy <08065> ayms <02920> ljbw <01251> arb <01768> yd <01883> aatdb <05174> sxnw <06523> lzrp <01768> yd <0613> rwoabw <07662> wqbs <0772> aerab <08330> yhwsrs <06136> rqe <01297> Mrb<4:12> (4:15)

4:15 plhn <4133> thn <3588> fuhn twn <3588> rizwn autou <846> en <1722> th <3588> gh <1065> easate <1439> kai <2532> en <1722> desmw sidhrw kai <2532> calkw kai <2532> en <1722> th <3588> cloh <5514> th <3588> exw <1854> kai <2532> en <1722> th <3588> drosw tou <3588> ouranou <3772> koitasyhsetai kai <2532> meta <3326> twn <3588> yhriwn <2342> h <3588> meriv <3310> autou <846> en <1722> tw <3588> cortw <5528> thv <3588> ghv <1065>

4:16 <05922> yhwle <02499> Nwplxy <05732> Nynde <07655> hebsw <0> hl <03052> bhyty <02423> hwyx <03825> bblw <08133> Nwnsy <0606> *asna {aswna} <04481> Nm <03825> hbbl<4:13> (4:16)

4:16 h <3588> kardia <2588> autou <846> apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> alloiwyhsetai kai <2532> kardia <2588> yhriou <2342> doyhsetai <1325> autw <846> kai <2532> epta <2033> kairoi <2540> allaghsontai <236> ep <1909> auton <846>

4:17 <05921> *hle {hyle} <06966> Myqy <0606> Mysna <08215> lpsw <05415> hnnty <06634> abuy <01768> yd <04479> Nmlw <0606> *asna {aswna} <04437> twklmb <05943> *hale {ayle} <07990> jyls <01768> yd <02417> ayyx <03046> Nwedny <01768> yd <01701> trbd <05705> de <07595> atlas <06922> Nysydq <03983> rmamw <06600> amgtp <05894> Nyrye <01510> trzgb<4:14> (4:17)

4:17 dia <1223> sugkrimatov ir o <3588> logov <3056> kai <2532> rhma <4487> agiwn <40> to <3588> eperwthma <1906> ina <2443> gnwsin <1097> oi <3588> zwntev <2198> oti <3754> kuriov <2962> estin <1510> o <3588> uqistov <5310> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> w <3739> ean <1437> doxh <1380> dwsei <1325> authn <846> kai <2532> exoudenhma anyrwpwn <444> anasthsei <450> ep <1909> authn <846>

4:18 <0> Kb <06922> Nysydq <0426> Nyhla <07308> xwr <01768> yd <03546> lhk <0607> *tnaw {htnaw} <03046> yntedwhl <06591> arsp <03202> Nylky <03809> al <04437> ytwklm <02445> ymykx <03606> lk <01768> yd <06903> lbq <03606> lk <0560> rma <06591> arsp <01096> ruasjlb <0607> *tnaw {htnaw} <05020> rundkwbn <04430> aklm <0576> hna <02370> tyzx <02493> amlx <01836> hnd<4:15> (4:18)

4:18 touto <3778> to <3588> enupnion <1798> o <3739> eidon <3708> egw <1473> naboucodonosor o <3588> basileuv <935> kai <2532> su <4771> baltasar to <3588> sugkrima eipon oti <3754> pantev <3956> oi <3588> sofoi <4680> thv <3588> basileiav <932> mou <1473> ou <3364> dunantai <1410> to <3588> sugkrima autou <846> dhlwsai <1213> moi <1473> su <4771> de <1161> danihl <1158> dunasai <1410> oti <3754> pneuma <4151> yeou <2316> agion <40> en <1722> soi <4771>

4:19 <06146> *Krel {Kyrel} <06591> hrspw <08131> *Kanvl {Kyanvl} <02493> amlx <04756> *yrm {yarm} <0560> rmaw <01096> ruasjlb <06032> hne <0927> Klhby <0409> la <06591> arspw <02493> amlx <01096> ruasjlb <0560> rmaw <04430> aklm <06032> hne <0927> hnlhby <07476> yhnyerw <02298> hdx <08160> hesk <08075> Mmwtsa <01096> ruasjlb <08036> hms <01768> yd <01841> laynd <0116> Nyda<4:16> (4:19)

4:19 tote <5119> danihl <1158> ou <3739> to <3588> onoma <3686> baltasar aphnewyh wsei <5616> wran <5610> mian <1519> kai <2532> oi <3588> dialogismoi <1261> autou <846> sunetarasson auton <846> kai <2532> apekriyh o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen baltasar to <3588> enupnion <1798> kai <2532> h <3588> sugkrisiv mh <3165> kataspeusatw se <4771> kai <2532> apekriyh baltasar kai <2532> eipen kurie <2962> to <3588> enupnion <1798> toiv <3588> misousin <3404> se <4771> kai <2532> h <3588> sugkrisiv autou <846> toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771>

4:20 <0772> aera <03606> lkl <02379> htwzxw <08065> aymsl <04291> ajmy <07314> hmwrw <08631> Pqtw <07236> hbr <01768> yd <02370> tyzx <01768> yd <0363> anlya<4:17> (4:20)

4:20 to <3588> dendron <1186> o <3739> eidev <3708> to <3588> megalunyen <3170> kai <2532> to <3588> iscukov <2480> ou <3739> to <3588> uqov <5311> efyasen <5348> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> to <3588> kutov autou <846> eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

4:21 <08065> ayms <06853> yrpu <07932> Nnksy <06056> yhwpnebw <01251> arb <02423> twyx <01753> rwdt <08460> yhwtxt <0> hb <03606> alkl <04203> Nwzmw <07690> aygv <04> hbnaw <08209> ryps <06074> hypew<4:18> (4:21)

4:21 kai <2532> ta <3588> fulla <5444> autou <846> euyalh kai <2532> o <3588> karpov <2590> autou <846> poluv <4183> kai <2532> trofh <5160> pasin <3956> en <1722> autw <846> upokatw <5270> autou <846> katwkoun ta <3588> yhria <2342> ta <3588> agria <66> kai <2532> en <1722> toiv <3588> kladoiv <2798> autou <846> kateskhnoun <2681> ta <3588> ornea <3732> tou <3588> ouranou <3772>

4:22 <0772> aera <05491> Pwol <07985> Knjlsw <08065> aymsl <04291> tjmw <07236> tbr <07238> Ktwbrw <08631> tpqtw <07236> tybr <01768> yd <04430> aklm <0607> awh <0607> *tna {htna} <4:19> (4:22)

4:22 su <4771> ei <1510> basileu <935> oti <3754> emegalunyhv <3170> kai <2532> iscusav <2480> kai <2532> h <3588> megalwsunh <3172> sou <4771> emegalunyh <3170> kai <2532> efyasen <5348> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> h <3588> kurieia sou <4771> eiv <1519> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065>

4:23 <05922> yhwle <02499> Nwplxy <05732> Nynde <07655> hebs <01768> yd <05705> de <02508> hqlx <01251> arb <02423> twyx <05974> Mew <06647> ebjuy <08065> ayms <02920> ljbw <01251> arb <01768> yd <01883> aatdb <05174> sxnw <06523> lzrp <01768> yd <0613> rwoabw <07662> wqbs <0772> aerab <08330> yhwsrs <06136> rqe <01297> Mrb <02255> yhwlbxw <0363> anlya <01414> wdg <0560> rmaw <08065> ayms <04481> Nm <05182> txn <06922> sydqw <05894> rye <04430> aklm <02370> hzx <01768> ydw<4:20> (4:23)

4:23 kai <2532> oti <3754> eiden <3708> o <3588> basileuv <935> ir kai <2532> agion <40> katabainonta <2597> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> eipen ektilate to <3588> dendron <1186> kai <2532> diafyeirate <1311> auto <846> plhn <4133> thn <3588> fuhn twn <3588> rizwn autou <846> easate <1439> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> en <1722> desmw sidhrw kai <2532> calkw kai <2532> en <1722> th <3588> cloh <5514> th <3588> exw <1854> kai <2532> en <1722> th <3588> drosw tou <3588> ouranou <3772> aulisyhsetai kai <2532> meta <3326> yhriwn <2342> agriwn <66> h <3588> meriv <3310> autou <846> ewv <2193> ou <3739> epta <2033> kairoi <2540> alloiwywsin ep <1909> auton <846>

4:24 <04430> aklm <04756> *yrm {yarm} <05922> le <04291> tjm <01768> yd <01932> ayh <05943> *hale {ayle} <01510> trzgw <04430> aklm <06591> arsp <01836> hnd<4:21> (4:24)

4:24 touto <3778> h <3588> sugkrisiv autou <846> basileu <935> kai <2532> sugkrima uqistou <5310> estin <1510> o <3739> efyasen <5348> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935>

4:25 <05415> hnnty <06634> abuy <01768> yd <04479> Nmlw <0606> asna <04437> twklmb <05943> *hale {ayle} <07990> jyls <01768> yd <03046> ednt <01768> yd <05705> de <05921> *Kle {Kyle} <02499> Nwplxy <05732> Nynde <07655> hebsw <06647> Nyebum <0> Kl <08065> ayms <02920> ljmw <02939> Nwmejy <0> Kl <08450> Nyrwtk <06211> abvew <04070> Krdm <01934> hwhl <01251> arb <02423> twyx <05974> Mew <0606> asna <04481> Nm <02957> Nydrj <0> Klw<4:22> (4:25)

4:25 kai <2532> se <4771> ekdiwxousin <1559> apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> meta <3326> yhriwn <2342> agriwn <66> estai <1510> h <3588> katoikia <2733> sou <4771> kai <2532> corton <5528> wv <3739> boun <1016> qwmiousin <5595> se <4771> kai <2532> apo <575> thv <3588> drosou tou <3588> ouranou <3772> aulisyhsh kai <2532> epta <2033> kairoi <2540> allaghsontai <236> epi <1909> se <4771> ewv <2193> ou <3739> gnwv <1097> oti <3754> kurieuei <2961> o <3588> uqistov <5310> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> w <3739> an <302> doxh <1380> dwsei <1325> authn <846>

4:26 <08065> ayms <07990> Njls <01768> yd <03046> ednt <01768> yd <04481> Nm <07011> hmyq <0> Kl <04437> Ktwklm <0363> anlya <01768> yd <08330> yhwsrs <06136> rqe <07662> qbsml <0560> wrma <01768> ydw<4:23> (4:26)

4:26 kai <2532> oti <3754> eipan easate <1439> thn <3588> fuhn twn <3588> rizwn tou <3588> dendrou <1186> h <3588> basileia <932> sou <4771> soi <4771> menei <3306> af <575> hv <3739> an <302> gnwv <1097> thn <3588> exousian <1849> thn <3588> ouranion <3770>

4:27 <07963> Ktwlsl <0754> hkra <01934> awht <02006> Nh <06033> Nyne <02604> Nxmb <05758> Ktywew <06562> qrp <06665> hqdub <02408> *Kajxw {Kyjxw} <05921> *Kle {Kyle} <08232> rpsy <04431> yklm <04430> aklm <03861> Nhl<4:24> (4:27)

4:27 dia <1223> touto <3778> basileu <935> h <3588> boulh <1012> mou <1473> aresatw <700> soi <4771> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> sou <4771> en <1722> elehmosunaiv <1654> lutrwsai <3084> kai <2532> tav <3588> adikiav <93> sou <4771> en <1722> oiktirmoiv <3628> penhtwn <3993> iswv <2470> estai <1510> makroyumov <3116> toiv <3588> paraptwmasin <3900> sou <4771> o <3588> yeov <2316>

4:28 P <04430> aklm <05020> rundkwbn <05922> le <04291> ajm <03606> alk<4:25> (4:28)

4:28 tauta <3778> panta <3956> efyasen <5348> epi <1909> naboucodonosor ton <3588> basilea <935>

4:29 <01934> hwh <01981> Klhm <0895> lbb <01768> yd <04437> atwklm <01965> lkyh <05922> le <06236> rve <08648> yrt <03393> Nyxry <07118> tuql<4:26> (4:29)

4:29 meta <3326> dwdekamhnon epi <1909> tw <3588> naw <3485> thv <3588> basileiav <932> autou <846> en <1722> babulwni <897> peripatwn <4043>

4:30 <01923> yrdh <03367> rqylw <02632> ynox <08632> Pqtb <04437> wklm <01005> tybl <01124> htynb <0576> hna <01768> yd <07229> atbr <0895> lbb <01932> ayh <01668> ad <03809> alh <0560> rmaw <04430> aklm <06032> hne<4:27> (4:30)

4:30 apekriyh o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen ouc <3364> auth <3778> estin <1510> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> hn <3739> egw <1473> wkodomhsa <3618> eiv <1519> oikon <3624> basileiav <932> en <1722> tw <3588> kratei <2904> thv <3588> iscuov <2479> mou <1473> eiv <1519> timhn <5092> thv <3588> doxhv <1391> mou <1473>

4:31 <04481> Knm <05709> tde <04437> htwklm <04430> aklm <05020> rundkwbn <0560> Nyrma <0> Kl <05308> lpn <08065> ayms <04481> Nm <07032> lq <04430> aklm <06433> Mpb <04406> atlm <05751> dwe<4:28> (4:31)

4:31 eti <2089> tou <3588> logou <3056> en <1722> stomati <4750> tou <3588> basilewv <935> ontov <1510> fwnh <5456> ap <575> ouranou <3772> egeneto <1096> soi <4771> legousin <3004> naboucodonosor basileu <935> h <3588> basileia <932> parhlyen <3928> apo <575> sou <4771>

4:32 <05415> hnnty <06634> abuy <01768> yd <04479> Nmlw <0606> asna <04437> twklmb <05943> *hale {ayle} <07990> jyls <01768> yd <03046> ednt <01768> yd <05705> de <05921> *Kle {Kyle} <02499> Nwplxy <05732> Nynde <07655> hebsw <02939> Nwmejy <0> Kl <08450> Nyrwtk <06211> abve <04070> Krdm <01251> arb <02423> twyx <05974> Mew <02957> Nydrj <0> Kl <0606> asna <04481> Nmw<4:29> (4:32)

4:32 kai <2532> apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> se <4771> ekdiwxousin <1559> kai <2532> meta <3326> yhriwn <2342> agriwn <66> h <3588> katoikia <2733> sou <4771> kai <2532> corton <5528> wv <3739> boun <1016> qwmiousin <5595> se <4771> kai <2532> epta <2033> kairoi <2540> allaghsontai <236> epi <1909> se <4771> ewv <2193> ou <3739> gnwv <1097> oti <3754> kurieuei <2961> o <3588> uqistov <5310> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> w <3739> ean <1437> doxh <1380> dwsei <1325> authn <846>

4:33 <06853> Nyrpuk <02953> yhwrpjw <07236> hbr <05403> Nyrsnk <08177> hrev <01768> yd <05705> de <06647> ebjuy <01655> hmsg <08065> ayms <02920> ljmw <0399> lkay <08450> Nyrwtk <06211> abvew <02957> dyrj <0606> asna <04481> Nmw <05020> rundkwbn <05922> le <05487> tpo <04406> atlm <08160> ates <0> hb<4:30> (4:33)

4:33 auth <846> th <3588> wra <5610> o <3588> logov <3056> sunetelesyh <4931> epi <1909> naboucodonosor kai <2532> apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> exediwcyh <1559> kai <2532> corton <5528> wv <3739> bouv <1016> hsyien <2068> kai <2532> apo <575> thv <3588> drosou tou <3588> ouranou <3772> to <3588> swma <4983> autou <846> ebafh <911> ewv <2193> ou <3739> ai <3588> tricev <2359> autou <846> wv <3739> leontwn <3023> emegalunyhsan <3170> kai <2532> oi <3588> onucev autou <846> wv <3739> ornewn <3733>

4:34 <01859> rdw <01859> rd <05974> Me <04437> htwklmw <05957> Mle <07985> Njls <07985> hnjls <01768> yd <01922> trdhw <07624> txbs <05957> amle <02417> yxlw <01289> tkrb <05943> *halelw {aylelw} <08421> bwty <05922> yle <04486> yednmw <05191> tljn <08065> aymsl <05870> ynye <05020> rundkwbn <0576> hna <03118> hymwy <07118> tuqlw<4:31> (4:34)

4:34 kai <2532> meta <3326> to <3588> telov <5056> twn <3588> hmerwn <2250> egw <1473> naboucodonosor touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> anelabon <353> kai <2532> ai <3588> frenev <5424> mou <1473> ep <1909> eme <1473> epestrafhsan <1994> kai <2532> tw <3588> uqistw <5310> euloghsa <2127> kai <2532> tw <3588> zwnti <2198> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> hnesa <134> kai <2532> edoxasa <1392> oti <3754> h <3588> exousia <1849> autou <846> exousia <1849> aiwniov <166> kai <2532> h <3588> basileia <932> autou <846> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074>

4:35 <05648> tdbe <04101> hm <0> hl <0560> rmayw <03028> hdyb <04223> axmy <01768> yd <0383> ytya <03809> alw <0772> aera <01753> *yrydw {yradw} <08065> ayms <02429> lyxb <05648> dbe <06634> hybumkw <02804> Nybysx <03809> hlk <0772> aera <01753> *yryd {yrad} <03606> lkw<4:32> (4:35)

4:35 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> ghn <1065> wv <3739> ouden <3762> elogisyhsan <3049> kai <2532> kata <2596> to <3588> yelhma <2307> autou <846> poiei <4160> en <1722> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> en <1722> th <3588> katoikia <2733> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ov <3739> antipoihsetai th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> erei autw <846> ti <5100> epoihsav <4160>

4:36 <0> yl <03255> tpowh <03493> hryty <07238> wbrw <08627> tnqth <04437> ytwklm <05922> lew <01156> Nweby <07261> ynbrbrw <01907> yrbdh <0> ylw <05922> yle <08421> bwty <02122> ywzw <01923> yrdh <04437> ytwklm <03367> rqylw <05922> yle <08421> bwty <04486> yednm <02166> anmz <0> hb<4:33> (4:36)

4:36 autw <846> tw <3588> kairw <2540> ai <3588> frenev <5424> mou <1473> epestrafhsan <1994> ep <1909> eme <1473> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> timhn <5092> thv <3588> basileiav <932> mou <1473> hlyon <2064> kai <2532> h <3588> morfh <3444> mou <1473> epestreqen <1994> ep <1909> eme <1473> kai <2532> oi <3588> turannoi <5181> mou <1473> kai <2532> oi <3588> megistanev mou <1473> ezhtoun <2212> me <1473> kai <2532> epi <1909> thn <3588> basileian <932> mou <1473> ekrataiwyhn <2901> kai <2532> megalwsunh <3172> perissotera <4053> proseteyh <4369> moi <1473>

4:37 P <08214> hlpshl <03202> lky <01467> hwgb <01981> Nyklhm <01768> ydw <01780> Nyd <0735> htxraw <07187> jsq <04567> yhwdbem <03606> lk <01768> yd <08065> ayms <04430> Klml <01922> rdhmw <07313> Mmwrmw <07624> xbsm <05020> rundkwbn <0576> hna <03705> Nek<4:34> (4:37)

4:37 nun <3568> oun <3767> egw <1473> naboucodonosor ainw <134> kai <2532> uperuqw <5251> kai <2532> doxazw <1392> ton <3588> basilea <935> tou <3588> ouranou <3772> oti <3754> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autou <846> alhyina <228> kai <2532> ai <3588> triboi <5147> autou <846> krisiv <2920> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> poreuomenouv <4198> en <1722> uperhfania <5243> dunatai <1410> tapeinwsai <5013>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA