TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 28

28:1 <0175> Nrha <01121> ynb <0385> rmtyaw <0499> rzela <030> awhybaw <05070> bdn <0175> Nrha <0> yl <03547> wnhkl <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtm <0854> wta <01121> wynb <0853> taw <0251> Kyxa <0175> Nrha <0853> ta <0413> Kyla <07126> brqh <0859> htaw(28:1)

28:1 kai <2532> su <4771> prosagagou <4317> prov <4314> seauton <4572> ton <3588> te <5037> aarwn <2> ton <3588> adelfon <80> sou <4771> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ierateuein <2407> moi <1473> aarwn <2> kai <2532> nadab kai <2532> abioud <10> kai <2532> eleazar <1648> kai <2532> iyamar uiouv <5207> aarwn <2>

28:2 <08597> traptlw <03519> dwbkl <0251> Kyxa <0175> Nrhal <06944> sdq <0899> ydgb <06213> tyvew(28:2)

28:2 kai <2532> poihseiv <4160> stolhn <4749> agian <40> aarwn <2> tw <3588> adelfw <80> sou <4771> eiv <1519> timhn <5092> kai <2532> doxan <1391>

28:3 <0> yl <03547> wnhkl <06942> wsdql <0175> Nrha <0899> ydgb <0853> ta <06213> wvew <02451> hmkx <07307> xwr <04390> wytalm <0834> rsa <03820> bl <02450> ymkx <03605> lk <0413> la <01696> rbdt <0859> htaw(28:3)

28:3 kai <2532> su <4771> lalhson <2980> pasi <3956> toiv <3588> sofoiv <4680> th <3588> dianoia <1271> ouv <3739> eneplhsa pneumatov <4151> aisyhsewv <144> kai <2532> poihsousin <4160> thn <3588> stolhn <4749> thn <3588> agian <40> aarwn <2> eiv <1519> to <3588> agion <40> en <1722> h <3739> ierateusei <2407> moi <1473>

28:4 <0> yl <03547> wnhkl <01121> wynblw <0251> Kyxa <0175> Nrhal <06944> sdq <0899> ydgb <06213> wvew <073> jnbaw <04701> tpnum <08665> Ubst <03801> tntkw <04598> lyemw <0646> dwpaw <02833> Nsx <06213> wvey <0834> rsa <0899> Mydgbh <0428> hlaw(28:4)

28:4 kai <2532> autai <3778> ai <3588> stolai <4749> av <3739> poihsousin <4160> to <3588> peristhyion kai <2532> thn <3588> epwmida kai <2532> ton <3588> podhrh <4158> kai <2532> citwna <5509> kosumbwton kai <2532> kidarin kai <2532> zwnhn <2223> kai <2532> poihsousin <4160> stolav <4749> agiav <40> aarwn <2> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> eiv <1519> to <3588> ierateuein <2407> moi <1473>

28:5 P <08336> ssh <0853> taw <08144> ynsh <08438> telwt <0853> taw <0713> Nmgrah <0853> taw <08504> tlkth <0853> taw <02091> bhzh <0853> ta <03947> wxqy <01992> Mhw(28:5)

28:5 kai <2532> autoi <846> lhmqontai <2983> to <3588> crusion <5553> kai <2532> thn <3588> uakinyon <5192> kai <2532> thn <3588> porfuran <4209> kai <2532> to <3588> kokkinon <2847> kai <2532> thn <3588> busson <1040>

28:6 <02803> bsx <04639> hvem <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwt <0713> Nmgraw <08504> tlkt <02091> bhz <0646> dpah <0853> ta <06213> wvew(28:6)

28:6 kai <2532> poihsousin <4160> thn <3588> epwmida ek <1537> bussou <1040> keklwsmenhv ergon <2041> ufanton <5307> poikiltou

28:7 <02266> rbxw <07098> wytwuq <08147> yns <0413> la <0> wl <01961> hyhy <02266> trbx <03802> tptk <08147> yts(28:7)

28:7 duo <1417> epwmidev sunecousai <4912> esontai <1510> autw <846> etera <2087> thn <3588> eteran <2087> epi <1909> toiv <3588> dusi <1417> meresin <3313> exhrthmenai

28:8 <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <02091> bhz <01961> hyhy <04480> wnmm <04639> whvemk <05921> wyle <0834> rsa <0642> wtdpa <02805> bsxw(28:8)

28:8 kai <2532> to <3588> ufasma twn <3588> epwmidwn o <3739> estin <1510> ep <1909> autw <846> kata <2596> thn <3588> poihsin <4162> ex <1537> autou <846> estai <1510> ek <1537> crusiou <5553> kai <2532> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> dianenhsmenou kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv

28:9 <03478> larvy <01121> ynb <08034> twms <05921> Mhyle <06605> txtpw <07718> Mhs <068> ynba <08147> yts <0853> ta <03947> txqlw(28:9)

28:9 kai <2532> lhmqh <2983> touv <3588> duo <1417> liyouv <3037> liyouv <3037> smaragdou <4665> kai <2532> gluqeiv en <1722> autoiv <846> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

28:10 <08435> Mtdlwtk <08145> tynsh <068> Nbah <05921> le <03498> Myrtwnh <08337> hssh <08034> twms <0853> taw <0259> txah <068> Nbah <05921> le <08034> Mtmsm <08337> hss(28:10)

28:10 ex <1803> onomata <3686> epi <1909> ton <3588> liyon <3037> ton <3588> ena <1519> kai <2532> ta <3588> ex <1803> onomata <3686> ta <3588> loipa epi <1909> ton <3588> liyon <3037> ton <3588> deuteron <1208> kata <2596> tav <3588> geneseiv <1078> autwn <846>

28:11 <0853> Mta <06213> hvet <02091> bhz <04865> twubsm <04142> tbom <03478> larvy <01121> ynb <08034> tms <05921> le <068> Mynbah <08147> yts <0853> ta <06605> xtpt <02368> Mtx <06603> yxwtp <068> Nba <02796> srx <04639> hvem(28:11)

28:11 ergon <2041> liyourgikhv tecnhv <5078> glumma sfragidov <4973> diagluqeiv touv <3588> duo <1417> liyouv <3037> epi <1909> toiv <3588> onomasin <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

28:12 o <02146> Nrkzl <03802> wyptk <08147> yts <05921> le <03068> hwhy <06440> ynpl <08034> Mtwms <0853> ta <0175> Nrha <05375> avnw <03478> larvy <01121> ynbl <02146> Nrkz <068> ynba <0646> dpah <03802> tptk <05921> le <068> Mynbah <08147> yts <0853> ta <07760> tmvw(28:12)

28:12 kai <2532> yhseiv <5087> touv <3588> duo <1417> liyouv <3037> epi <1909> twn <3588> wmwn <3676> thv <3588> epwmidov liyoi <3037> mnhmosunou <3422> eisin <1510> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> analhmqetai <353> aarwn <2> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> enanti <1725> kuriou <2962> epi <1909> twn <3588> duo <1417> wmwn <3676> autou <846> mnhmosunon <3422> peri <4012> autwn <846>

28:13 <02091> bhz <04865> tubsm <06213> tyvew(28:13)

28:13 kai <2532> poihseiv <4160> aspidiskav ek <1537> crusiou <5553> kayarou <2513>

28:14 o <04865> tubsmh <05921> le <05688> ttbeh <08333> trsrs <0853> ta <05414> httnw <05688> tbe <04639> hvem <0853> Mta <06213> hvet <04020> tlbgm <02889> rwhj <02091> bhz <08333> trsrs <08147> ytsw(28:14)

28:14 kai <2532> poihseiv <4160> duo <1417> krosswta ek <1537> crusiou <5553> kayarou <2513> katamemigmena en <1722> anyesin <438> ergon <2041> plokhv kai <2532> epiyhseiv <2007> ta <3588> krosswta ta <3588> peplegmena <4120> epi <1909> tav <3588> aspidiskav kata <2596> tav <3588> parwmidav autwn <846> ek <1537> twn <3588> emprosyiwn

28:15 <0853> wta <06213> hvet <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <02091> bhz <06213> wnvet <0646> dpa <04639> hvemk <02803> bsx <04639> hvem <04941> jpsm <02833> Nsx <06213> tyvew(28:15)

28:15 kai <2532> poihseiv <4160> logeion twn <3588> krisewn <2920> ergon <2041> poikiltou kata <2596> ton <3588> ruymon thv <3588> epwmidov poihseiv <4160> auto <846> ek <1537> crusiou <5553> kai <2532> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> keklwsmenou kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv poihseiv <4160> auto <846>

28:16 <07341> wbxr <02239> trzw <0753> wkra <02239> trz <03717> lwpk <01961> hyhy <07251> ewbr(28:16)

28:16 tetragwnon <5068> estai <1510> diploun <1362> spiyamhv to <3588> mhkov <3372> kai <2532> spiyamhv to <3588> eurov

28:17 <0259> dxah <02905> rwjh <01304> tqrbw <06357> hdjp <0124> Mda <02905> rwj <068> Nba <02905> Myrwj <0702> hebra <068> Nba <04396> talm <0> wb <04390> talmw(28:17)

28:17 kai <2532> kayufaneiv en <1722> autw <846> ufasma kataliyon tetrasticon sticov liywn <3037> estai <1510> sardion topazion <5116> kai <2532> smaragdov <4665> o <3588> sticov o <3588> eiv <1519>

28:18 <03095> Mlhyw <05601> rypo <05306> Kpn <08145> ynsh <02905> rwjhw(28:18)

28:18 kai <2532> o <3588> sticov o <3588> deuterov <1208> anyrax <440> kai <2532> sapfeirov <4552> kai <2532> iaspiv <2393>

28:19 <0306> hmlxaw <07618> wbs <03958> Msl <07992> ysylsh <02905> rwjhw(28:19)

28:19 kai <2532> o <3588> sticov o <3588> tritov <5154> ligurion acathv kai <2532> ameyustov <271>

28:20 <04396> Mtawlmb <01961> wyhy <02091> bhz <07660> Myubsm <03471> hpsyw <07718> Mhsw <08658> sysrt <07243> yeybrh <02905> rwjhw(28:20)

28:20 kai <2532> o <3588> sticov o <3588> tetartov <5067> crusoliyov <5555> kai <2532> bhrullion kai <2532> onucion perikekalummena <4028> crusiw <5553> sundedemena <4887> en <1722> crusiw <5553> estwsan <1510> kata <2596> sticon autwn <846>

28:21 <07626> jbs <06240> rve <08147> ynsl <01961> Nyyht <08034> wms <05921> le <0376> sya <02368> Mtwx <06603> yxwtp <08034> Mtms <05921> le <06240> hrve <08147> Myts <03478> larvy <01121> ynb <08034> tms <05921> le <01961> Nyyht <068> Mynbahw(28:21)

28:21 kai <2532> oi <3588> liyoi <3037> estwsan <1510> ek <1537> twn <3588> onomatwn <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> deka <1176> duo <1417> kata <2596> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> glufai sfragidwn <4973> ekastov <1538> kata <2596> to <3588> onoma <3686> estwsan <1510> eiv <1519> deka <1176> duo <1417> fulav <5443>

28:22 <02889> rwhj <02091> bhz <05688> tbe <04639> hvem <01383> tlbg <08331> tsrs <02833> Nsxh <05921> le <06213> tyvew(28:22)

28:22 kai <2532> poihseiv <4160> epi <1909> to <3588> logeion krossouv sumpeplegmenouv ergon <2041> alusidwton ek <1537> crusiou <5553> kayarou <2513>

28:23 <02833> Nsxh <07098> twuq <08147> yns <05921> le <02885> twebjh <08147> yts <0853> ta <05414> ttnw <02091> bhz <02885> twebj <08147> yts <02833> Nsxh <05921> le <06213> tyvew(28:23)

28:23 (28:29a) kai <2532> yhseiv <5087> epi <1909> to <3588> logeion thv <3588> krisewv <2920> touv <3588> krossouv ta <3588> alusidwta ep <1909> amfoterwn twn <3588> klitwn tou <3588> logeiou epiyhseiv <2007> kai <2532> tav <3588> duo <1417> aspidiskav epiyhseiv <2007> ep <1909> amfoterouv touv <3588> wmouv <3676> thv <3588> epwmidov kata <2596> proswpon <4383>

28:24 <02833> Nsxh <07098> twuq <0413> la <02885> tebjh <08147> yts <05921> le <02091> bhzh <05688> ttbe <08147> yts <0853> ta <05414> httnw(28:24)

28:24

28:25 <06440> wynp <04136> lwm <0413> la <0646> dpah <03802> twptk <05921> le <05414> httnw <04865> twubsmh <08147> yts <05921> le <05414> Ntt <05688> ttbeh <08147> yts <07098> twuq <08147> yts <0853> taw(28:25)

28:25

28:26 <01004> htyb <0646> dpah <05676> rbe <0413> la <0834> rsa <08193> wtpv <05921> le <02833> Nsxh <07098> twuq <08147> yns <05921> le <0853> Mta <07760> tmvw <02091> bhz <02885> twebj <08147> yts <06213> tyvew(28:26)

28:26

28:27 <0646> dwpah <02805> bsxl <04605> lemm <04225> wtrbxm <05980> tmel <06440> wynp <04136> lwmm <04295> hjmlm <0646> dwpah <03802> twptk <08147> yts <05921> le <0853> Mta <05414> httnw <02091> bhz <02885> twebj <08147> yts <06213> tyvew(28:27)

28:27

28:28 <0646> dwpah <05921> lem <02833> Nsxh <02118> xzy <03808> alw <0646> dwpah <02805> bsx <05921> le <01961> twyhl <08504> tlkt <06616> lytpb <0646> dpah <02885> tebj <0413> la <02885> *wytebjm {wtebjm} <02833> Nsxh <0853> ta <07405> wokryw(28:28)

28:28

28:29 <08548> dymt <03068> hwhy <06440> ynpl <02146> Nrkzl <06944> sdqh <0413> la <0935> wabb <03820> wbl <05921> le <04941> jpsmh <02833> Nsxb <03478> larvy <01121> ynb <08034> twms <0853> ta <0175> Nrha <05375> avnw(28:29)

28:29 kai <2532> lhmqetai <2983> aarwn <2> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> epi <1909> tou <3588> logeiou thv <3588> krisewv <2920> epi <1909> tou <3588> sthyouv <4738> eisionti <1524> eiv <1519> to <3588> agion <40> mnhmosunon <3422> enanti <1725> tou <3588> yeou <2316>

28:30 o <08548> dymt <03068> hwhy <06440> ynpl <03820> wbl <05921> le <03478> larvy <01121> ynb <04941> jpsm <0853> ta <0175> Nrha <05375> avnw <03068> hwhy <06440> ynpl <0935> wabb <0175> Nrha <03820> bl <05921> le <01961> wyhw <08550> Mymth <0853> taw <0224> Myrwah <0853> ta <04941> jpsmh <02833> Nsx <0413> la <05414> ttnw(28:30)

28:30 kai <2532> epiyhseiv <2007> epi <1909> to <3588> logeion thv <3588> krisewv <2920> thn <3588> dhlwsin kai <2532> thn <3588> alhyeian <225> kai <2532> estai <1510> epi <1909> tou <3588> sthyouv <4738> aarwn <2> otan <3752> eisporeuhtai <1531> eiv <1519> to <3588> agion <40> enantion <1726> kuriou <2962> kai <2532> oisei <5342> aarwn <2> tav <3588> kriseiv <2920> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> epi <1909> tou <3588> sthyouv <4738> enantion <1726> kuriou <2962> dia <1223> pantov <3956>

28:31 <08504> tlkt <03632> lylk <0646> dwpah <04598> lyem <0853> ta <06213> tyvew(28:31)

28:31 kai <2532> poihseiv <4160> upoduthn podhrh <4158> olon <3650> uakinyinon <5191>

28:32 <07167> erqy <03808> al <0> wl <01961> hyhy <08473> arxt <06310> ypk <0707> gra <04639> hvem <05439> bybo <06310> wypl <01961> hyhy <08193> hpv <08432> wkwtb <07218> wsar <06310> yp <01961> hyhw(28:32)

28:32 kai <2532> estai <1510> to <3588> peristomion ex <1537> autou <846> meson <3319> wan econ <2192> kuklw tou <3588> peristomiou ergon <2041> ufantou thn <3588> sumbolhn sunufasmenhn ex <1537> autou <846> ina <2443> mh <3165> ragh

28:33 <05439> bybo <08432> Mkwtb <02091> bhz <06472> ynmepw <05439> bybo <07757> wylws <05921> le <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <07416> ynmr <07757> wylws <05921> le <06213> tyvew(28:33)

28:33 kai <2532> poihseiv <4160> epi <1909> to <3588> lwma tou <3588> upodutou katwyen wsei <5616> exanyoushv roav roiskouv ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> dianenhsmenou kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv epi <1909> tou <3588> lwmatov tou <3588> upodutou kuklw to <3588> auto <846> de <1161> eidov <1491> roiskouv crusouv kai <2532> kwdwnav ana <303> meson <3319> toutwn <3778> perikuklw

28:34 <05439> bybo <04598> lyemh <07757> ylws <05921> le <07416> Nwmrw <02091> bhz <06472> Nmep <07416> Nwmrw <02091> bhz <06472> Nmep(28:34)

28:34 para <3844> roiskon crusoun kwdwna kai <2532> anyinon epi <1909> tou <3588> lwmatov tou <3588> upodutou kuklw

28:35 o <04191> twmy <03808> alw <03318> wtaubw <03068> hwhy <06440> ynpl <06944> sdqh <0413> la <0935> wabb <06963> wlwq <08085> emsnw <08334> trsl <0175> Nrha <05921> le <01961> hyhw(28:35)

28:35 kai <2532> estai <1510> aarwn <2> en <1722> tw <3588> leitourgein <3008> akousth h <3588> fwnh <5456> autou <846> eisionti <1524> eiv <1519> to <3588> agion <40> enantion <1726> kuriou <2962> kai <2532> exionti <1826> ina <2443> mh <3165> apoyanh <599>

28:36 <03068> hwhyl <06944> sdq <02368> Mtx <06603> yxwtp <05921> wyle <06605> txtpw <02889> rwhj <02091> bhz <06731> Uyu <06213> tyvew(28:36)

28:36 kai <2532> poihseiv <4160> petalon crusoun kayaron <2513> kai <2532> ektupwseiv en <1722> autw <846> ektupwma sfragidov <4973> agiasma kuriou <2962>

28:37 <01961> hyhy <04701> tpnumh <06440> ynp <04136> lwm <0413> la <04701> tpnumh <05921> le <01961> hyhw <08504> tlkt <06616> lytp <05921> le <0853> wta <07760> tmvw(28:37)

28:37 kai <2532> epiyhseiv <2007> auto <846> epi <1909> uakinyou <5192> keklwsmenhv kai <2532> estai <1510> epi <1909> thv <3588> mitrav kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> mitrav estai <1510>

28:38 <03068> hwhy <06440> ynpl <0> Mhl <07522> Nwurl <08548> dymt <04696> wxum <05921> le <01961> hyhw <06944> Mhysdq <04979> tntm <03605> lkl <03478> larvy <01121> ynb <06942> wsydqy <0834> rsa <06944> Mysdqh <05771> Nwe <0853> ta <0175> Nrha <05375> avnw <0175> Nrha <04696> xum <05921> le <01961> hyhw(28:38)

28:38 kai <2532> estai <1510> epi <1909> tou <3588> metwpou <3359> aarwn <2> kai <2532> exarei <1808> aarwn <2> ta <3588> amarthmata <265> twn <3588> agiwn <40> osa <3745> an <302> agiaswsin <37> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> pantov <3956> domatov <1390> twn <3588> agiwn <40> autwn <846> kai <2532> estai <1510> epi <1909> tou <3588> metwpou <3359> aarwn <2> dia <1223> pantov <3956> dekton <1184> autoiv <846> enanti <1725> kuriou <2962>

28:39 <07551> Mqr <04639> hvem <06213> hvet <073> jnbaw <08336> ss <04701> tpnum <06213> tyvew <08336> ss <03801> tntkh <07660> tubsw(28:39)

28:39 kai <2532> oi <3588> kosumboi twn <3588> citwnwn <5509> ek <1537> bussou <1040> kai <2532> poihseiv <4160> kidarin bussinhn <1039> kai <2532> zwnhn <2223> poihseiv <4160> ergon <2041> poikiltou

28:40 <08597> traptlw <03519> dwbkl <0> Mhl <06213> hvet <04021> twebgmw <073> Myjnba <0> Mhl <06213> tyvew <03801> tntk <06213> hvet <0175> Nrha <01121> ynblw(28:40)

28:40 kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> aarwn <2> poihseiv <4160> citwnav <5509> kai <2532> zwnav <2223> kai <2532> kidareiv poihseiv <4160> autoiv <846> eiv <1519> timhn <5092> kai <2532> doxan <1391>

28:41 <0> yl <03547> wnhkw <0853> Mta <06942> tsdqw <03027> Mdy <0853> ta <04390> talmw <0853> Mta <04886> txsmw <0853> wta <01121> wynb <0853> taw <0251> Kyxa <0175> Nrha <0853> ta <0853> Mta <03847> tsblhw(28:41)

28:41 kai <2532> enduseiv <1746> auta <846> aarwn <2> ton <3588> adelfon <80> sou <4771> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> criseiv <5548> autouv <846> kai <2532> emplhseiv autwn <846> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> agiaseiv <37> autouv <846> ina <2443> ierateuwsin <2407> moi <1473>

28:42 <01961> wyhy <03409> Mykry <05704> dew <04975> Myntmm <06172> hwre <01320> rvb <03680> twokl <0906> db <04370> yonkm <0> Mhl <06213> hvew(28:42)

28:42 kai <2532> poihseiv <4160> autoiv <846> periskelh lina kaluqai <2572> aschmosunhn <808> crwtov <5559> autwn <846> apo <575> osfuov <3751> ewv <2193> mhrwn <3313> estai <1510>

28:43 o <0310> wyrxa <02233> werzlw <0> wl <05769> Mlwe <02708> tqx <04191> wtmw <05771> Nwe <05375> wavy <03808> alw <06944> sdqb <08334> trsl <04196> xbzmh <0413> la <05066> Mtsgb <0176> wa <04150> dewm <0168> lha <0413> la <0935> Mabb <01121> wynb <05921> lew <0175> Nrha <05921> le <01961> wyhw(28:43)

28:43 kai <2532> exei <2192> aarwn <2> auta <846> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> wv <3739> an <302> eisporeuwntai <1531> eiv <1519> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> marturiou <3142> h <2228> otan <3752> prosporeuwntai <4365> leitourgein <3008> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> tou <3588> agiou <40> kai <2532> ouk <3364> epaxontai prov <4314> eautouv <1438> amartian <266> ina <2443> mh <3165> apoyanwsin <599> nomimon <3545> aiwnion <166> autw <846> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> met <3326> auton <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA