TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ester 5

5:1 <01004> tybh <06607> xtp <05227> xkn <04438> twklmh <01004> tybb <04438> wtwklm <03678> aok <05921> le <03427> bswy <04428> Klmhw <04428> Klmh <01004> tyb <05227> xkn <06442> tymynph <04428> Klmh <01004> tyb <02691> ruxb <05975> dmetw <04438> twklm <0635> rtoa <03847> sbltw <07992> ysylsh <03117> Mwyb <01961> yhyw(5:1)

5:1 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> wv <3739> epausato <3973> proseucomenh <4336> exedusato <1562> ta <3588> imatia <2440> thv <3588> yerapeiav <2322> kai <2532> periebaleto <4016> thn <3588> doxan <1391> authv <846> (5:1a) kai <2532> genhyeisa <1096> epifanhv <2016> epikalesamenh ton <3588> pantwn <3956> epopthn <2030> yeon <2316> kai <2532> swthra <4990> parelaben <3880> tav <3588> duo <1417> abrav kai <2532> th <3588> men <3303> mia <1519> ephreideto wv <3739> trufereuomenh h <3588> de <1161> etera <2087> ephkolouyei koufizousa <2893> thn <3588> endusin <1745> authv <846> (5:1b) kai <2532> auth <846> eruyriwsa akmh kallouv authv <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> authv <846> ilaron <2431> wv <3739> prosfilev <4375> h <3588> de <1161> kardia <2588> authv <846> apestenwmenh apo <575> tou <3588> fobou <5401> (5:1c) kai <2532> eiselyousa <1525> pasav <3956> tav <3588> yurav <2374> katesth <2525> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> autov <846> ekayhto <2521> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> pasan <3956> stolhn <4749> thv <3588> epifaneiav <2015> autou <846> enededukei <1746> olov <3650> dia <1223> crusou <5557> kai <2532> liywn <3037> polutelwn <4185> kai <2532> hn <1510> foberov <5398> sfodra <4970> (5:1d) kai <2532> arav <142> to <3588> proswpon <4383> autou <846> pepurwmenon <4448> doxh <1391> en <1722> akmh yumou <2372> ebleqen <991> kai <2532> epesen <4098> h <3588> basilissa <938> kai <2532> metebalen <3328> to <3588> crwma authv <846> en <1722> eklusei kai <2532> katepekuqen epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> thv <3588> abrav thv <3588> proporeuomenhv <4313> (5:1e) kai <2532> metebalen <3328> o <3588> yeov <2316> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> prauthta <4240> kai <2532> agwniasav anephdhsen apo <575> tou <3588> yronou <2362> autou <846> kai <2532> anelaben <353> authn <846> epi <1909> tav <3588> agkalav <43> autou <846> mecriv <3360> ou <3739> katesth <2525> kai <2532> parekalei <3870> authn <846> logoiv <3056> eirhnikoiv <1516> kai <2532> eipen auth <846> (5:1f) ti <5100> estin <1510> esyhr egw <1473> o <3588> adelfov <80> sou <4771> yarsei ou <3364> mh <3165> apoyanhv <599> oti <3754> koinon <2839> to <3588> prostagma hmwn <1473> estin <1510> proselye <4334>

5:2 o <08275> jybrsh <07218> sarb <05060> egtw <0635> rtoa <07126> brqtw <03027> wdyb <0834> rsa <02091> bhzh <08275> jybrs <0853> ta <0635> rtoal <04428> Klmh <03447> jswyw <05869> wynyeb <02580> Nx <05375> havn <02691> ruxb <05975> tdme <04436> hklmh <0635> rtoa <0853> ta <04428> Klmh <07200> twark <01961> yhyw(5:2)

5:2 kai <2532> arav <142> thn <3588> crushn rabdon epeyhken <2007> epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> authv <846> kai <2532> hspasato <782> authn <846> kai <2532> eipen lalhson <2980> moi <1473> (5:2a) kai <2532> eipen autw <846> eidon <3708> se <4771> kurie <2962> wv <3739> aggelon <32> yeou <2316> kai <2532> etaracyh <5015> h <3588> kardia <2588> mou <1473> apo <575> fobou <5401> thv <3588> doxhv <1391> sou <4771> oti <3754> yaumastov <2298> ei <1510> kurie <2962> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> caritwn <5485> meston <3324> (5:2b) en <1722> de <1161> tw <3588> dialegesyai authn <846> epesen <4098> apo <575> eklusewv authv <846> kai <2532> o <3588> basileuv <935> etarasseto <5015> kai <2532> pasa <3956> h <3588> yerapeia <2322> autou <846> parekalei <3870> authn <846>

5:3 <0> Kl <05414> Ntnyw <04438> twklmh <02677> yux <05704> de <01246> Ktsqb <04100> hmw <04436> hklmh <0635> rtoa <0> Kl <04100> hm <04428> Klmh <0> hl <0559> rmayw(5:3)

5:3 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ti <5100> yeleiv <2309> esyhr kai <2532> ti <5100> sou <4771> estin <1510> to <3588> axiwma ewv <2193> tou <3588> hmisouv thv <3588> basileiav <932> mou <1473> kai <2532> estai <1510> soi <4771>

5:4 <0> wl <06213> ytyve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <03117> Mwyh <02001> Nmhw <04428> Klmh <0935> awby <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma <0635> rtoa <0559> rmatw(5:4)

5:4 eipen de <1161> esyhr hmera <2250> mou <1473> epishmov <1978> shmeron <4594> estin <1510> ei <1487> oun <3767> dokei <1380> tw <3588> basilei <935> elyatw <2064> kai <2532> autov <846> kai <2532> aman eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> hn <3739> poihsw <4160> shmeron <4594>

5:5 <0635> rtoa <06213> htve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <02001> Nmhw <04428> Klmh <0935> abyw <0635> rtoa <01697> rbd <0853> ta <06213> twvel <02001> Nmh <0853> ta <04116> wrhm <04428> Klmh <0559> rmayw(5:5)

5:5 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kataspeusate aman opwv <3704> poihswmen <4160> ton <3588> logon <3056> esyhr kai <2532> paraginontai <3854> amfoteroi eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> hn <3739> eipen esyhr

5:6 <06213> vetw <04438> twklmh <02677> yux <05704> de <01246> Ktsqb <04100> hmw <0> Kl <05414> Ntnyw <07596> Ktlas <04100> hm <03196> Nyyh <04960> htsmb <0635> rtoal <04428> Klmh <0559> rmayw(5:6)

5:6 en <1722> de <1161> tw <3588> potw <4224> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> esyhr ti <5100> estin <1510> basilissa <938> esyhr kai <2532> estai <1510> soi <4771> osa <3745> axioiv <515>

5:7 <01246> ytsqbw <07596> ytlas <0559> rmatw <0635> rtoa <06030> Netw(5:7)

5:7 kai <2532> eipen to <3588> aithma <155> mou <1473> kai <2532> to <3588> axiwma mou <1473>

5:8 <04428> Klmh <01697> rbdk <06213> hvea <04279> rxmw <0> Mhl <06213> hvea <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <02001> Nmhw <04428> Klmh <0935> awby <01246> ytsqb <0853> ta <06213> twvelw <07596> ytlas <0853> ta <05414> ttl <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Maw <04428> Klmh <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <0518> Ma(5:8)

5:8 ei <1487> euron <2147> carin <5485> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> elyatw <2064> o <3588> basileuv <935> kai <2532> aman epi <1909> thn <3588> aurion <839> eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> hn <3739> poihsw <4160> autoiv <846> kai <2532> aurion <839> poihsw <4160> ta <3588> auta <846>

5:9 <02534> hmx <04782> ykdrm <05921> le <02001> Nmh <04390> almyw <04480> wnmm <02111> ez <03808> alw <06965> Mq <03808> alw <04428> Klmh <08179> resb <04782> ykdrm <0853> ta <02001> Nmh <07200> twarkw <03820> bl <02896> bwjw <08056> xmv <01931> awhh <03117> Mwyb <02001> Nmh <03318> auyw(5:9)

5:9 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> aman apo <575> tou <3588> basilewv <935> upercarhv eufrainomenov <2165> en <1722> de <1161> tw <3588> idein <3708> aman mardocaion ton <3588> ioudaion <2453> en <1722> th <3588> aulh <833> eyumwyh <2373> sfodra <4970>

5:10 <0802> wtsa <02238> srz <0853> taw <0157> wybha <0853> ta <0935> abyw <07971> xlsyw <01004> wtyb <0413> la <0935> awbyw <02001> Nmh <0662> qpatyw(5:10)

5:10 kai <2532> eiselywn <1525> eiv <1519> ta <3588> idia <2398> ekalesen <2564> touv <3588> filouv <5384> kai <2532> zwsaran thn <3588> gunaika <1135> autou <846>

5:11 <04428> Klmh <05650> ydbew <08269> Myrvh <05921> le <05375> wavn <0834> rsa <0853> taw <04428> Klmh <01431> wldg <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <01121> wynb <07230> brw <06239> wrse <03519> dwbk <0853> ta <02001> Nmh <01992> Mhl <05608> rpoyw(5:11)

5:11 kai <2532> upedeixen autoiv <846> ton <3588> plouton <4149> autou <846> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> hn <3739> o <3588> basileuv <935> autw <846> perieyhken <4060> kai <2532> wv <3739> epoihsen <4160> auton <846> prwteuein <4409> kai <2532> hgeisyai <2233> thv <3588> basileiav <932>

5:12 <04428> Klmh <05973> Me <0> hl <07121> awrq <0589> yna <04279> rxml <01571> Mgw <0853> ytwa <0518> Ma <03588> yk <06213> htve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <04428> Klmh <05973> Me <04436> hklmh <0635> rtoa <0935> haybh <03808> al <0637> Pa <02001> Nmh <0559> rmayw(5:12)

5:12 kai <2532> eipen aman ou <3364> keklhken <2564> h <3588> basilissa <938> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> oudena <3762> eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> all <235> h <2228> eme <1473> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> aurion <839> keklhmai <2564>

5:13 <04428> Klmh <08179> resb <03427> bswy <03064> ydwhyh <04782> ykdrm <0853> ta <07200> har <0589> yna <0834> rsa <06256> te <03605> lkb <0> yl <07737> hws <0369> wnnya <02088> hz <03605> lkw(5:13)

5:13 kai <2532> tauta <3778> moi <1473> ouk <3364> areskei <700> otan <3752> idw <3708> mardocaion ton <3588> ioudaion <2453> en <1722> th <3588> aulh <833>

5:14 P <06086> Ueh <06213> veyw <02001> Nmh <06440> ynpl <01697> rbdh <03190> bjyyw <08056> xmv <04960> htsmh <0413> la <04428> Klmh <05973> Me <0935> abw <05921> wyle <04782> ykdrm <0853> ta <08518> wltyw <04428> Klml <0559> rma <01242> rqbbw <0520> hma <02572> Mysmx <01364> hbg <06086> Ue <06213> wvey <0157> wybha <03605> lkw <0802> wtsa <02238> srz <0> wl <0559> rmatw(5:14)

5:14 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> zwsara h <3588> gunh <1135> autou <846> kai <2532> oi <3588> filoi <5384> kophtw <2875> soi <4771> xulon <3586> phcwn <4083> penthkonta <4004> oryrou <3722> de <1161> eipon tw <3588> basilei <935> kai <2532> kremasyhtw mardocaiov epi <1909> tou <3588> xulou <3586> su <4771> de <1161> eiselye <1525> eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> sun <4862> tw <3588> basilei <935> kai <2532> eufrainou <2165> kai <2532> hresen <700> to <3588> rhma <4487> tw <3588> aman kai <2532> htoimasyh <2090> to <3588> xulon <3586>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA