TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 8

8:1 <01004> wtyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <08010> hmls <01129> hnb <0834> rsa <08141> hns <06242> Myrve <07093> Uqm <01961> yhyw(8:1)

8:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> eikosi <1501> eth <2094> en <1722> oiv <3739> wkodomhsen <3618> salwmwn ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> eautou <1438>

8:2 <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <08033> Ms <03427> bswyw <0853> Mta <08010> hmls <01129> hnb <08010> hmlsl <02361> Mrwx <05414> Ntn <0834> rsa <05892> Myrehw(8:2)

8:2 kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> av <3739> edwken <1325> ciram tw <3588> salwmwn wkodomhsen <3618> autav <846> salwmwn kai <2532> katwkisen ekei <1563> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474>

8:3 <05921> hyle <02388> qzxyw <02578> hbwu <0> tmx <08010> hmls <01980> Klyw(8:3)

8:3 kai <2532> hlyen <2064> salwmwn eiv <1519> aimay swba kai <2532> katiscusen <2729> authn <846>

8:4 <02574> tmxb <01129> hnb <0834> rsa <04543> twnkomh <05892> yre <03605> lk <0853> taw <04057> rbdmb <08412> rmdt <0853> ta <01129> Nbyw(8:4)

8:4 kai <2532> wkodomhsen <3618> thn <3588> yedmor en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> tav <3588> ocurav av <3739> wkodomhsen <3618> en <1722> hmay

8:5 <01280> xyrbw <01817> Mytld <02346> twmwx <04692> rwum <05892> yre <08481> Nwtxth <01032> Nwrwx <0> tyb <0853> taw <05945> Nwyleh <01032> Nwrwx <0> tyb <0853> ta <01129> Nbyw(8:5)

8:5 kai <2532> wkodomhsen <3618> thn <3588> baiywrwn thn <3588> anw <507> kai <2532> thn <3588> baiywrwn thn <3588> katw <2736> poleiv <4172> ocurav teich <5038> pulai <4439> kai <2532> mocloi

8:6 <04474> wtlsmm <0776> Ura <03605> lkbw <03844> Nwnblbw <03389> Mlswryb <01129> twnbl <02836> qsx <0834> rsa <08010> hmls <02837> qsx <03605> lk <0853> taw <06571> Mysrph <05892> yre <0853> taw <07393> bkrh <05892> yre <03605> lk <0853> taw <08010> hmlsl <01961> wyh <0834> rsa <04543> twnkomh <05892> yre <03605> lk <0853> taw <01191> tleb <0853> taw(8:6)

8:6 kai <2532> thn <3588> baalay kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> tav <3588> ocurav ai <3739> hsan <1510> tw <3588> salwmwn kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> twn <3588> ippewn <2460> kai <2532> osa <3745> epeyumhsen <1937> salwmwn kata <2596> thn <3588> epiyumian <1939> tou <3588> oikodomhsai <3618> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> en <1722> tw <3588> libanw <3030> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> basileia <932> autou <846>

8:7 <01992> hmh <03478> larvym <03808> al <0834> rsa <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <0567> yrmahw <02850> ytxh <04480> Nm <03498> rtwnh <05971> Meh <03605> lk(8:7)

8:7 pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> kataleifyeiv <2641> apo <575> tou <3588> cettaiou kai <2532> tou <3588> amorraiou kai <2532> tou <3588> ferezaiou kai <2532> tou <3588> euaiou kai <2532> tou <3588> iebousaiou oi <3739> ouk <3364> eisin <1510> ek <1537> tou <3588> israhl <2474>

8:8 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <04522> oml <08010> hmls <05927> Mleyw <03478> larvy <01121> ynb <03615> Mwlk <03808> al <0834> rsa <0776> Urab <0310> Mhyrxa <03498> wrtwn <0834> rsa <01121> Mhynb <04480> Nm(8:8)

8:8 hsan <1510> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> autwn <846> twn <3588> kataleifyentwn <2641> met <3326> autouv <846> en <1722> th <3588> gh <1065> ouv <3739> ouk <3364> exwleyreusan oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> kai <2532> anhgagen <321> autouv <846> salwmwn eiv <1519> foron <5411> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

8:9 P <06571> wysrpw <07393> wbkr <08269> yrvw <07991> wysyls <08269> yrvw <04421> hmxlm <0582> ysna <01992> hmh <03588> yk <04399> wtkalml <05650> Mydbel <08010> hmls <05414> Ntn <03808> al <0834> rsa <03478> larvy <01121> ynb <04480> Nmw(8:9)

8:9 kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ouk <3364> edwken <1325> salwmwn eiv <1519> paidav <3816> th <3588> basileia <932> autou <846> oti <3754> autoi <846> andrev <435> polemistai kai <2532> arcontev <758> kai <2532> dunatoi <1415> kai <2532> arcontev <758> armatwn <716> kai <2532> ippewn <2460>

8:10 <05971> Meb <07287> Mydrh <03967> Mytamw <02572> Mysmx <08010> hmls <04428> Klml <0834> rsa <05333> *Mybunh {Mybyunh} <08269> yrv <0428> hlaw(8:10)

8:10 kai <2532> outoi <3778> arcontev <758> twn <3588> prostatwn basilewv <935> salwmwn penthkonta <4004> kai <2532> diakosioi <1250> ergodiwktountev en <1722> tw <3588> law <2992>

8:11 P <03068> hwhy <0727> Nwra <0413> Mhyla <0935> hab <0834> rsa <01992> hmh <06944> sdq <03588> yk <03478> larvy <04428> Klm <01732> dywd <01004> tybb <0> yl <0802> hsa <03427> bst <03808> al <0559> rma <03588> yk <0> hl <01129> hnb <0834> rsa <01004> tybl <01732> dywd <05892> ryem <08010> hmls <05927> hleh <06547> herp <01323> tb <0853> taw(8:11)

8:11 kai <2532> thn <3588> yugatera <2364> faraw <5328> salwmwn anhgagen <321> ek <1537> polewv <4172> dauid eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> on <3739> wkodomhsen <3618> auth <846> oti <3754> eipen ou <3364> katoikhsei h <3588> gunh <1135> mou <1473> en <1722> polei <4172> dauid tou <3588> basilewv <935> israhl <2474> oti <3754> agiov <40> estin <1510> ou <3739> eishlyen <1525> ekei <1563> kibwtov <2787> kuriou <2962>

8:12 <0197> Mlwah <06440> ynpl <01129> hnb <0834> rsa <03068> hwhy <04196> xbzm <05921> le <03068> hwhyl <05930> twle <08010> hmls <05927> hleh <0227> za(8:12)

8:12 tote <5119> anhnegken <399> salwmwn olokautwmata <3646> tw <3588> kuriw <2962> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> o <3739> wkodomhsen <3618> apenanti tou <3588> naou <3485>

8:13 <05521> twkoh <02282> gxbw <07620> twebsh <02282> gxbw <04682> twumh <02282> gxb <08141> hnsb <06471> Mymep <07969> swls <04150> twdewmlw <02320> Mysdxlw <07676> twtbsl <04872> hsm <04687> twumk <05927> twlehl <03117> Mwyb <03117> Mwy <01697> rbdbw(8:13)

8:13 kai <2532> kata <2596> ton <3588> logon <3056> hmerav <2250> en <1722> hmera <2250> tou <3588> anaferein <399> kata <2596> tav <3588> entolav <1785> mwush en <1722> toiv <3588> sabbatoiv <4521> kai <2532> en <1722> toiv <3588> mhsin <3303> kai <2532> en <1722> taiv <3588> eortaiv <1859> treiv <5140> kairouv <2540> tou <3588> eniautou <1763> en <1722> th <3588> eorth <1859> twn <3588> azumwn <106> kai <2532> en <1722> th <3588> eorth <1859> twn <3588> ebdomadwn kai <2532> en <1722> th <3588> eorth <1859> twn <3588> skhnwn <4633>

8:14 <0430> Myhlah <0376> sya <01732> dywd <04687> twum <03651> Nk <03588> yk <08179> resw <08179> resl <04256> Mtwqlxmb <07778> Myrewshw <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbdl <03548> Mynhkh <05048> dgn <08334> trslw <01984> llhl <04931> Mtwrmsm <05921> le <03881> Mywlhw <05656> Mtdbe <05921> le <03548> Mynhkh <04256> twqlxm <0853> ta <01> wyba <01732> dywd <04941> jpsmk <05975> dmeyw(8:14)

8:14 kai <2532> esthsen <2476> kata <2596> thn <3588> krisin <2920> dauid tav <3588> diaireseiv twn <3588> ierewn <2409> kata <2596> tav <3588> leitourgiav <3009> autwn <846> kai <2532> oi <3588> leuitai epi <1909> tav <3588> fulakav <5438> autwn <846> tou <3588> ainein <134> kai <2532> leitourgein <3008> katenanti twn <3588> ierewn <2409> kata <2596> ton <3588> logon <3056> hmerav <2250> en <1722> th <3588> hmera <2250> kai <2532> oi <3588> pulwroi kata <2596> tav <3588> diaireseiv autwn <846> eiv <1519> pulhn <4439> kai <2532> pulhn <4439> oti <3754> outwv <3778> entolai <1785> dauid anyrwpou <444> tou <3588> yeou <2316>

8:15 <0214> twrualw <01697> rbd <03605> lkl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <05921> le <04428> Klmh <04687> twum <05493> wro <03808> alw(8:15)

8:15 ou <3364> parhlyon <3928> tav <3588> entolav <1785> tou <3588> basilewv <935> peri <4012> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn eiv <1519> panta <3956> logon <3056> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> yhsaurouv <2344>

8:16 o <03068> hwhy <01004> tyb <08003> Mls <03615> wtlk <05704> dew <03068> hwhy <01004> tyb <04143> dowm <03117> Mwyh <05704> de <08010> hmls <04399> tkalm <03605> lk <03559> Nktw(8:16)

8:16 kai <2532> htoimasyh <2090> pasa <3956> h <3588> ergasia <2039> af <575> hv <3739> hmerav <2250> eyemeliwyh <2311> ewv <2193> ou <3739> eteleiwsen <5048> salwmwn ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

8:17 <0123> Mwda <0776> Urab <03220> Myh <08193> tpv <05921> le <0359> twlya <0413> law <06100> rbg <0> Nwyuel <08010> hmls <01980> Klh <0227> za(8:17)

8:17 tote <5119> wceto salwmwn eiv <1519> gasiwngaber kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ailay thn <3588> parayalassian <3864> en <1722> gh <1065> idoumaia <2401>

8:18 P <08010> hmls <04428> Klmh <0413> la <0935> waybyw <02091> bhz <03603> rkk <02572> Mysmxw <03967> twam <0702> ebra <08033> Msm <03947> wxqyw <0211> hrypwa <08010> hmls <05650> ydbe <05973> Me <0935> wabyw <03220> My <03045> yedwy <05650> Mydbew <0591> *twyna {twynwa} <05650> wydbe <03027> dyb <02361> Mrwx <0> wl <07971> xlsyw(8:18)

8:18 kai <2532> apesteilen <649> ciram en <1722> ceiri <5495> paidwn <3816> autou <846> ploia <4143> kai <2532> paidav <3816> eidotav yalassan <2281> kai <2532> wconto meta <3326> twn <3588> paidwn <3816> salwmwn eiv <1519> swfira kai <2532> elabon <2983> ekeiyen <1564> tetrakosia <5071> kai <2532> penthkonta <4004> talanta <5007> crusiou <5553> kai <2532> hlyon <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935> salwmwnTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA