TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 19

19:1 <03389> Mlswryl <07965> Mwlsb <01004> wtyb <0413> la <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <07725> bsyw(19:1)

19:1 kai <2532> apestreqen <654> iwsafat <2498> basileuv <935> iouda <2448> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> en <1722> eirhnh <1515> eiv <1519> ierousalhm <2419>

19:2 <03068> hwhy <06440> ynplm <07110> Puq <05921> Kyle <02063> tazbw <0157> bhat <03068> hwhy <08130> yanvlw <05826> rzel <07563> esrlh <03092> jpswhy <04428> Klmh <0413> la <0559> rmayw <02374> hzxh <02607> ynnx <01121> Nb <03058> awhy <06440> wynp <0413> la <03318> auyw(19:2)

19:2 kai <2532> exhlyen <1831> eiv <1519> apanthsin autou <846> iou o <3588> tou <3588> anani o <3588> profhthv <4396> kai <2532> eipen autw <846> basileu <935> iwsafat <2498> ei <1487> amartwlw <268> su <4771> bohyeiv <997> h <2228> misoumenw <3404> upo <5259> kuriou <2962> filiazeiv dia <1223> touto <3778> egeneto <1096> epi <1909> se <4771> orgh <3709> para <3844> kuriou <2962>

19:3 <0430> Myhlah <01875> srdl <03824> Kbbl <03559> twnykhw <0776> Urah <04480> Nm <0842> twrsah <01197> treb <03588> yk <05973> Kme <04672> waumn <02896> Mybwj <01697> Myrbd <061> lba(19:3)

19:3 all <235> h <2228> logoi <3056> agayoi <18> hureyhsan <2147> en <1722> soi <4771> oti <3754> exhrav <1808> ta <3588> alsh apo <575> thv <3588> ghv <1065> iouda <2448> kai <2532> kathuyunav <2720> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> ekzhthsai <1567> ton <3588> kurion <2962>

19:4 <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhy <0413> la <07725> Mbysyw <0669> Myrpa <02022> rh <05704> de <0884> ebs <0> rabm <05971> Meb <03318> auyw <07725> bsywo <03389> Mlswryb <03092> jpswhy <03427> bsyw(19:4)

19:4 kai <2532> katwkhsen iwsafat <2498> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> palin <3825> exhlyen <1831> eiv <1519> ton <3588> laon <2992> apo <575> bhrsabee ewv <2193> orouv <3735> efraim <2187> kai <2532> epestreqen <1994> autouv <846> epi <1909> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846>

19:5 <05892> ryew <05892> ryel <01219> twrubh <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lkb <0776> Urab <08199> Myjps <05975> dmeyw(19:5)

19:5 kai <2532> katesthsen <2525> kritav <2923> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> iouda <2448> taiv <3588> ocuraiv en <1722> polei <4172> kai <2532> polei <4172>

19:6 <04941> jpsm <01697> rbdb <05973> Mkmew <03068> hwhyl <03588> yk <08199> wjpst <0120> Mdal <03808> al <03588> yk <06213> Myve <0859> Mta <04100> hm <07200> war <08199> Myjpsh <0413> la <0559> rmayw(19:6)

19:6 kai <2532> eipen toiv <3588> kritaiv <2923> idete <3708> ti <5100> umeiv <4771> poieite <4160> oti <3754> ouk <3364> anyrwpw <444> umeiv <4771> krinete <2919> all <235> h <2228> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> mey <3326> umwn <4771> logoi <3056> thv <3588> krisewv <2920>

19:7 <07810> dxs <04727> xqmw <06440> Mynp <04856> avmw <05766> hlwe <0430> wnyhla <03068> hwhy <05973> Me <0369> Nya <03588> yk <06213> wvew <08104> wrms <05921> Mkyle <03068> hwhy <06343> dxp <01961> yhy <06258> htew(19:7)

19:7 kai <2532> nun <3568> genesyw <1096> fobov <5401> kuriou <2962> ef <1909> umav <4771> kai <2532> fulassete <5442> kai <2532> poihsete <4160> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> meta <3326> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> adikia <93> oude <3761> yaumasai <2296> proswpon <4383> oude <3761> labein <2983> dwra <1435>

19:8 <03389> Mlswry <07725> wbsyw <07379> byrlw <03069> hwhy <04941> jpsml <03478> larvyl <01> twbah <07218> ysarmw <03548> Mynhkhw <03881> Mywlh <04480> Nm <03092> jpswhy <05975> dymeh <03389> Mlswryb <01571> Mgw(19:8)

19:8 kai <2532> gar <1063> en <1722> ierousalhm <2419> katesthsen <2525> iwsafat <2498> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn kai <2532> twn <3588> patriarcwn <3966> israhl <2474> eiv <1519> krisin <2920> kuriou <2962> kai <2532> krinein <2919> touv <3588> katoikountav en <1722> ierousalhm <2419>

19:9 <08003> Mls <03824> bblbw <0530> hnwmab <03068> hwhy <03374> taryb <06213> Nwvet <03541> hk <0559> rmal <05921> Mhyle <06680> wuyw(19:9)

19:9 kai <2532> eneteilato prov <4314> autouv <846> legwn <3004> outwv <3778> poihsete <4160> en <1722> fobw <5401> kuriou <2962> en <1722> alhyeia <225> kai <2532> en <1722> plhrei <4134> kardia <2588>

19:10 <0816> wmsat <03808> alw <06213> Nwvet <03541> hk <0251> Mkyxa <05921> lew <05921> Mkyle <07110> Puq <01961> hyhw <03068> hwhyl <0816> wmsay <03808> alw <0853> Mta <02094> Mtrhzhw <04941> Myjpsmlw <02706> Myqxl <04687> hwuml <08451> hrwt <0996> Nyb <01818> Mdl <01818> Md <0996> Nyb <05892> Mhyreb <03427> Mybsyh <0251> Mkyxam <05921> Mkyle <0935> awby <0834> rsa <07379> byr <03605> lkw(19:10)

19:10 pav <3956> anhr <435> krisin <2920> thn <3588> elyousan <2064> ef <1909> umav <4771> twn <3588> adelfwn <80> umwn <4771> twn <3588> katoikountwn en <1722> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> ana <303> meson <3319> aimatov <129> aima <129> kai <2532> ana <303> meson <3319> prostagmatov kai <2532> entolhv <1785> kai <2532> dikaiwmata <1345> kai <2532> krimata <2917> kai <2532> diasteleisye autoiv <846> kai <2532> ouc <3364> amarthsontai <264> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> ef <1909> umav <4771> orgh <3709> kai <2532> epi <1909> touv <3588> adelfouv <80> umwn <4771> outwv <3778> poihsete <4160> kai <2532> ouc <3364> amarthsesye <264>

19:11 P <02896> bwjh <05973> Me <03068> hwhy <01961> yhyw <06213> wvew <02388> wqzx <06440> Mkynpl <03881> Mywlh <07860> Myrjsw <04428> Klmh <01697> rbd <03605> lkl <03063> hdwhy <01004> tybl <05057> dygnh <03458> laemsy <01121> Nb <02069> whydbzw <03068> hwhy <01697> rbd <03605> lkl <05921> Mkyle <07218> sarh <03548> Nhk <0568> whyrma <02009> hnhw(19:11)

19:11 kai <2532> idou <2400> amariav o <3588> iereuv <2409> hgoumenov <2233> ef <1909> umav <4771> eiv <1519> pan <3956> logon <3056> kuriou <2962> kai <2532> zabdiav uiov <5207> ismahl o <3588> hgoumenov <2233> eiv <1519> oikon <3624> iouda <2448> prov <4314> pan <3956> logon <3056> basilewv <935> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> leuitai pro <4253> proswpou <4383> umwn <4771> iscusate <2480> kai <2532> poihsate <4160> kai <2532> estai <1510> kuriov <2962> meta <3326> tou <3588> agayou <18>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA