TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Korintus 11

11:1 ofelon <3785> <3785> aneicesye <430> (5711) mou <3450> mikron <3397> ti <5100> afrosunhv <877> alla <235> kai <2532> anecesye <430> (5736) mou <3450>

11:2 zhlw <2206> (5719) gar <1063> umav <5209> yeou <2316> zhlw <2205> hrmosamhn <718> (5668) gar <1063> umav <5209> eni <1520> andri <435> paryenon <3933> agnhn <53> parasthsai <3936> (5658) tw <3588> cristw <5547>

11:3 foboumai <5399> (5736) de <1161> mh <3361> pwv <4458> wv <5613> o <3588> ofiv <3789> exhpathsen <1818> (5656) euan <2096> en <1722> th <3588> panourgia <3834> autou <846> fyarh <5351> (5652) ta <3588> nohmata <3540> umwn <5216> apo <575> thv <3588> aplothtov <572> [kai <2532> thv <3588> agnothtov] <54> thv <3588> eiv <1519> ton <3588> criston <5547>

11:4 ei <1487> men <3303> gar <1063> o <3588> ercomenov <2064> (5740) allon <243> ihsoun <2424> khrussei <2784> (5719) on <3739> ouk <3756> ekhruxamen <2784> (5656) h <2228> pneuma <4151> eteron <2087> lambanete <2983> (5719) o <3739> ouk <3756> elabete <2983> (5627) h <2228> euaggelion <2098> eteron <2087> o <3739> ouk <3756> edexasye <1209> (5662) kalwv <2573> anecesye <430> (5736)

11:5 logizomai <3049> (5736) gar <1063> mhden <3367> usterhkenai <5302> (5760) twn <3588> uper <5228> lian <3029> apostolwn <652>

11:6 ei <1487> de <1161> kai <2532> idiwthv <2399> tw <3588> logw <3056> all <235> ou <3756> th <3588> gnwsei <1108> all <235> en <1722> panti <3956> fanerwsantev <5319> (5660) en <1722> pasin <3956> eiv <1519> umav <5209>

11:7 h <2228> amartian <266> epoihsa <4160> (5656) emauton <1683> tapeinwn <5013> (5723) ina <2443> umeiv <5210> uqwyhte <5312> (5686) oti <3754> dwrean <1432> to <3588> tou <3588> yeou <2316> euaggelion <2098> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213>

11:8 allav <243> ekklhsiav <1577> esulhsa <4813> (5656) labwn <2983> (5631) oqwnion <3800> prov <4314> thn <3588> umwn <5216> diakonian <1248>

11:9 kai <2532> parwn <3918> (5752) prov <4314> umav <5209> kai <2532> usterhyeiv <5302> (5685) ou <3756> katenarkhsa <2655> (5656) ouyenov <3762> to <3588> gar <1063> usterhma <5303> mou <3450> prosaneplhrwsan <4322> (5656) oi <3588> adelfoi <80> elyontev <2064> (5631) apo <575> makedoniav <3109> kai <2532> en <1722> panti <3956> abarh <4> emauton <1683> umin <5213> ethrhsa <5083> (5656) kai <2532> thrhsw <5083> (5692)

11:10 estin <1510> (5748) alhyeia <225> cristou <5547> en <1722> emoi <1698> oti <3754> h <3588> kauchsiv <2746> auth <3778> ou <3756> fraghsetai <5420> (5691) eiv <1519> eme <1691> en <1722> toiv <3588> klimasin <2824> thv <3588> acaiav <882>

11:11 dia <1223> ti <5101> oti <3754> ouk <3756> agapw <25> (5719) umav <5209> o <3588> yeov <2316> oiden <1492> (5758)

11:12 o <3739> de <1161> poiw <4160> (5719) kai <2532> poihsw <4160> (5692) ina <2443> ekkoqw <1581> (5661) thn <3588> aformhn <874> twn <3588> yelontwn <2309> (5723) aformhn <874> ina <2443> en <1722> w <3739> kaucwntai <2744> (5736) eureywsin <2147> (5686) kaywv <2531> kai <2532> hmeiv <2249>

11:13 oi <3588> gar <1063> toioutoi <5108> qeudapostoloi <5570> ergatai <2040> dolioi <1386> metaschmatizomenoi <3345> (5734) eiv <1519> apostolouv <652> cristou <5547>

11:14 kai <2532> ou <3756> yauma <2295> autov <846> gar <1063> o <3588> satanav <4567> metaschmatizetai <3345> (5731) eiv <1519> aggelon <32> fwtov <5457>

11:15 ou <3756> mega <3173> oun <3767> ei <1487> kai <2532> oi <3588> diakonoi <1249> autou <846> metaschmatizontai <3345> (5743) wv <5613> diakonoi <1249> dikaiosunhv <1343> wn <3739> to <3588> telov <5056> estai <1510> (5704) kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

11:16 palin <3825> legw <3004> (5719) mh <3361> tiv <5100> me <3165> doxh <1380> (5661) afrona <878> einai <1510> (5750) ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> kan <2579> wv <5613> afrona <878> dexasye <1209> (5663) me <3165> ina <2443> kagw <2504> mikron <3397> ti <5100> kauchswmai <2744> (5667)

11:17 o <3739> lalw <2980> (5719) ou <3756> kata <2596> kurion <2962> lalw <2980> (5719) all <235> wv <5613> en <1722> afrosunh <877> en <1722> tauth <3778> th <3588> upostasei <5287> thv <3588> kauchsewv <2746>

11:18 epei <1893> polloi <4183> kaucwntai <2744> (5736) kata <2596> [thn] <3588> sarka <4561> kagw <2504> kauchsomai <2744> (5695)

11:19 hdewv <2234> gar <1063> anecesye <430> (5736) twn <3588> afronwn <878> fronimoi <5429> ontev <1510> (5752)

11:20 anecesye <430> (5736) gar <1063> ei <1487> tiv <5100> umav <5209> katadouloi <2615> (5719) ei <1487> tiv <5100> katesyiei <2719> (5719) ei <1487> tiv <5100> lambanei <2983> (5719) ei <1487> tiv <5100> epairetai <1869> (5731) ei <1487> tiv <5100> eiv <1519> proswpon <4383> umav <5209> derei <1194> (5719)

11:21 kata <2596> atimian <819> legw <3004> (5719) wv <5613> oti <3754> hmeiv <2249> hsyenhkamen <770> (5758) en <1722> w <3739> d <1161> an <302> tiv <5100> tolma <5111> (5725) en <1722> afrosunh <877> legw <3004> (5719) tolmw <5111> (5719) kagw <2504>

11:22 ebraioi <1445> eisin <1510> (5748) kagw <2504> israhlitai <2475> eisin <1510> (5748) kagw <2504> sperma <4690> abraam <11> eisin <1510> (5748) kagw <2504>

11:23 diakonoi <1249> cristou <5547> eisin <1510> (5748) parafronwn <3912> (5723) lalw <2980> (5719) uper <5228> egw <1473> en <1722> kopoiv <2873> perissoterwv <4056> en <1722> fulakaiv <5438> perissoterwv <4056> en <1722> plhgaiv <4127> uperballontwv <5234> en <1722> yanatoiv <2288> pollakiv <4178>

11:24 upo <5259> ioudaiwn <2453> pentakiv <3999> tesserakonta <5062> para <3844> mian <1520> elabon <2983> (5627)

11:25 triv <5151> errabdisyhn <4463> (5681) apax <530> eliyasyhn <3034> (5681) triv <5151> enauaghsa <3489> (5656) nucyhmeron <3574> en <1722> tw <3588> buyw <1037> pepoihka <4160> (5758)

11:26 odoiporiaiv <3597> pollakiv <4178> kindunoiv <2794> potamwn <4215> kindunoiv <2794> lhstwn <3027> kindunoiv <2794> ek <1537> genouv <1085> kindunoiv <2794> ex <1537> eynwn <1484> kindunoiv <2794> en <1722> polei <4172> kindunoiv <2794> en <1722> erhmia <2047> kindunoiv <2794> en <1722> yalassh <2281> kindunoiv <2794> en <1722> qeudadelfoiv <5569>

11:27 kopw <2873> kai <2532> mocyw <3449> en <1722> agrupniaiv <70> pollakiv <4178> en <1722> limw <3042> kai <2532> diqei <1373> en <1722> nhsteiaiv <3521> pollakiv <4178> en <1722> qucei <5592> kai <2532> gumnothti <1132>

11:28 cwriv <5565> twn <3588> parektov <3924> h <3588> epistasiv <1999> moi <3427> h <3588> kay <2596> hmeran <2250> h <3588> merimna <3308> paswn <3956> twn <3588> ekklhsiwn <1577>

11:29 tiv <5101> asyenei <770> (5719) kai <2532> ouk <3756> asyenw <770> (5719) tiv <5101> skandalizetai <4624> (5743) kai <2532> ouk <3756> egw <1473> puroumai <4448> (5743)

11:30 ei <1487> kaucasyai <2744> (5738) dei <1163> (5904) ta <3588> thv <3588> asyeneiav <769> [mou] <3450> kauchsomai <2744> (5695)

11:31 o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> oiden <1492> (5758) o <3588> wn <1510> (5752) euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> oti <3754> ou <3756> qeudomai <5574> (5736)

11:32 en <1722> damaskw <1154> o <3588> eynarchv <1481> areta <702> tou <3588> basilewv <935> efrourei <5432> (5707) thn <3588> polin <4172> damaskhnwn <1153> piasai <4084> (5658) me <3165>

11:33 kai <2532> dia <1223> yuridov <2376> en <1722> sarganh <4553> ecalasyhn <5465> (5681) dia <1223> tou <3588> teicouv <5038> kai <2532> exefugon <1628> (5627) tav <3588> ceirav <5495> autou <846>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA