TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Roma 15

15:1 ofeilomen <3784> (5719) de <1161> hmeiv <2249> oi <3588> dunatoi <1415> ta <3588> asyenhmata <771> twn <3588> adunatwn <102> bastazein <941> (5721) kai <2532> mh <3361> eautoiv <1438> areskein <700> (5721)

15:2 ekastov <1538> hmwn <2257> tw <3588> plhsion <4139> aresketw <700> (5720) eiv <1519> to <3588> agayon <18> prov <4314> oikodomhn <3619>

15:3 kai <2532> gar <1063> o <3588> cristov <5547> ouc <3756> eautw <1438> hresen <700> (5656) alla <235> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oi <3588> oneidismoi <3680> twn <3588> oneidizontwn <3679> (5723) se <4571> epepesan <1968> (5656) ep <1909> eme <1691>

15:4 osa <3745> gar <1063> proegrafh <4270> (5648) [panta] <3956> eiv <1519> thn <3588> hmeteran <2251> didaskalian <1319> egrafh <1125> (5648) ina <2443> dia <1223> thv <3588> upomonhv <5281> kai <2532> dia <1223> thv <3588> paraklhsewv <3874> twn <3588> grafwn <1124> thn <3588> elpida <1680> ecwmen <2192> (5725)

15:5 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> upomonhv <5281> kai <2532> thv <3588> paraklhsewv <3874> dwh <1325> (5630) umin <5213> to <3588> auto <846> fronein <5426> (5721) en <1722> allhloiv <240> kata <2596> criston <5547> ihsoun <2424>

15:6 ina <2443> omoyumadon <3661> en <1722> eni <1520> stomati <4750> doxazhte <1392> (5725) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> patera <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:7 dio <1352> proslambanesye <4355> (5732) allhlouv <240> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> cristov <5547> proselabeto <4355> (5639) hmav <2248> eiv <1519> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>

15:8 legw <3004> (5719) gar <1063> criston <5547> diakonon <1249> gegenhsyai <1096> (5771) peritomhv <4061> uper <5228> alhyeiav <225> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> bebaiwsai <950> (5658) tav <3588> epaggeliav <1860> twn <3588> paterwn <3962>

15:9 ta <3588> de <1161> eynh <1484> uper <5228> eleouv <1656> doxasai <1392> (5658) ton <3588> yeon <2316> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> touto <5124> exomologhsomai <1843> (5698) soi <4671> en <1722> eynesin <1484> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> qalw <5567> (5692)

15:10 kai <2532> palin <3825> legei <3004> (5719) eufranyhte <2165> (5682) eynh <1484> meta <3326> tou <3588> laou <2992> autou <846>

15:11 kai <2532> palin <3825> aineite <134> (5720) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> epainesatwsan <1867> (5657) auton <846> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992>

15:12 kai <2532> palin <3825> hsaiav <2268> legei <3004> (5719) estai <1510> (5704) h <3588> riza <4491> tou <3588> iessai <2421> kai <2532> o <3588> anistamenov <450> (5734) arcein <757> (5721) eynwn <1484> ep <1909> autw <846> eynh <1484> elpiousin <1679> (5692)

15:13 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> elpidov <1680> plhrwsai <4137> (5659) umav <5209> pashv <3956> carav <5479> kai <2532> eirhnhv <1515> en <1722> tw <3588> pisteuein <4100> (5721) eiv <1519> to <3588> perisseuein <4052> (5721) umav <5209> en <1722> th <3588> elpidi <1680> en <1722> dunamei <1411> pneumatov <4151> agiou <40>

15:14 pepeismai <3982> (5769) de <1161> adelfoi <80> mou <3450> kai <2532> autov <846> egw <1473> peri <4012> umwn <5216> oti <3754> kai <2532> autoi <846> mestoi <3324> este <1510> (5748) agaywsunhv <19> peplhrwmenoi <4137> (5772) pashv <3956> thv <3588> gnwsewv <1108> dunamenoi <1410> (5740) kai <2532> allhlouv <240> nouyetein <3560> (5721)

15:15 tolmhroterwv <5112> de <1161> egraqa <1125> (5656) umin <5213> apo <575> merouv <3313> wv <5613> epanamimnhskwn <1878> (5723) umav <5209> dia <1223> thn <3588> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

15:16 eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) me <3165> leitourgon <3011> cristou <5547> ihsou <2424> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> ierourgounta <2418> (5723) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> genhtai <1096> (5638) h <3588> prosfora <4376> twn <3588> eynwn <1484> euprosdektov <2144> hgiasmenh <37> (5772) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

15:17 ecw <2192> (5719) oun <3767> [thn] <3588> kauchsin <2746> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ta <3588> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

15:18 ou <3756> gar <1063> tolmhsw <5111> (5692) ti <5100> lalein <2980> (5721) wn <3739> ou <3756> kateirgasato <2716> (5662) cristov <5547> di <1223> emou <1700> eiv <1519> upakohn <5218> eynwn <1484> logw <3056> kai <2532> ergw <2041>

15:19 en <1722> dunamei <1411> shmeiwn <4592> kai <2532> teratwn <5059> en <1722> dunamei <1411> pneumatov <4151> [agiou] <40> wste <5620> me <3165> apo <575> ierousalhm <2419> kai <2532> kuklw <2945> mecri <3360> tou <3588> illurikou <2437> peplhrwkenai <4137> (5760) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547>

15:20 outwv <3779> de <1161> filotimoumenon <5389> (5740) euaggelizesyai <2097> (5733) ouc <3756> opou <3699> wnomasyh <3687> (5681) cristov <5547> ina <2443> mh <3361> ep <1909> allotrion <245> yemelion <2310> oikodomw <3618> (5725)

15:21 alla <235> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oqontai <3700> (5695) oiv <3739> ouk <3756> anhggelh <312> (5648) peri <4012> autou <846> kai <2532> oi <3739> ouk <3756> akhkoasin <191> (5754) sunhsousin <4920> (5704)

15:22 dio <1352> kai <2532> enekoptomhn <1465> (5712) ta <3588> polla <4183> tou <3588> elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209>

15:23 nuni <3570> de <1161> mhketi <3371> topon <5117> ecwn <2192> (5723) en <1722> toiv <3588> klimasin <2824> toutoiv <5125> epipoyian <1974> de <1161> ecwn <2192> (5723) tou <3588> elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209> apo <575> ikanwn <2425> etwn <2094>

15:24 wv <5613> an <302> poreuwmai <4198> (5741) eiv <1519> thn <3588> spanian <4681> elpizw <1679> (5719) gar <1063> diaporeuomenov <1279> (5740) yeasasyai <2300> (5664) umav <5209> kai <2532> uf <5259> umwn <5216> propemfyhnai <4311> (5683) ekei <1563> ean <1437> umwn <5216> prwton <4412> apo <575> merouv <3313> emplhsyw <1705> (5686)

15:25 nuni <3570> de <1161> poreuomai <4198> (5736) eiv <1519> ierousalhm <2419> diakonwn <1247> (5723) toiv <3588> agioiv <40>

15:26 eudokhsan <2106> (5656) gar <1063> makedonia <3109> kai <2532> acaia <882> koinwnian <2842> tina <5100> poihsasyai <4160> (5670) eiv <1519> touv <3588> ptwcouv <4434> twn <3588> agiwn <40> twn <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

15:27 eudokhsan <2106> (5656) gar <1063> kai <2532> ofeiletai <3781> eisin <1510> (5748) autwn <846> ei <1487> gar <1063> toiv <3588> pneumatikoiv <4152> autwn <846> ekoinwnhsan <2841> (5656) ta <3588> eynh <1484> ofeilousin <3784> (5719) kai <2532> en <1722> toiv <3588> sarkikoiv <4559> leitourghsai <3008> (5658) autoiv <846>

15:28 touto <5124> oun <3767> epitelesav <2005> (5660) kai <2532> sfragisamenov <4972> (5671) autoiv <846> ton <3588> karpon <2590> touton <5126> apeleusomai <565> (5695) di <1223> umwn <5216> eiv <1519> spanian <4681>

15:29 oida <1492> (5758) de <1161> oti <3754> ercomenov <2064> (5740) prov <4314> umav <5209> en <1722> plhrwmati <4138> eulogiav <2129> cristou <5547> eleusomai <2064> (5695)

15:30 parakalw <3870> (5719) de <1161> umav <5209> [adelfoi] <80> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> dia <1223> thv <3588> agaphv <26> tou <3588> pneumatov <4151> sunagwnisasyai <4865> (5664) moi <3427> en <1722> taiv <3588> proseucaiv <4335> uper <5228> emou <1700> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

15:31 ina <2443> rusyw <4506> (5686) apo <575> twn <3588> apeiyountwn <544> (5723) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> h <3588> diakonia <1248> mou <3450> h <3588> eiv <1519> ierousalhm <2419> euprosdektov <2144> toiv <3588> agioiv <40> genhtai <1096> (5638)

15:32 ina <2443> en <1722> cara <5479> elywn <2064> (5631) prov <4314> umav <5209> dia <1223> yelhmatov <2307> yeou <2316> sunanapauswmai <4875> (5667) umin <5213>

15:33 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> eirhnhv <1515> meta <3326> pantwn <3956> umwn <5216> amhn <281>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA