TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Nahum 1

1:1 <0512> ysqlah <05151> Mwxn <02377> Nwzx <05612> rpo <05210> hwnyn <04853> avm(1:1)

1:1 lhmma nineuh biblion <975> orasewv <3706> naoum <3486> tou <3588> elkesaiou

1:2 <0341> wybyal <01931> awh <05201> rjwnw <06862> wyrul <03069> hwhy <05358> Mqn <02534> hmx <01167> lebw <03069> hwhy <05358> Mqn <03069> hwhy <05358> Mqnw <07072> awnq <0410> la(1:2)

1:2 yeov <2316> zhlwthv <2207> kai <2532> ekdikwn <1556> kuriov <2962> ekdikwn <1556> kuriov <2962> meta <3326> yumou <2372> ekdikwn <1556> kuriov <2962> touv <3588> upenantiouv autou <846> kai <2532> exairwn <1808> autov <846> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

1:3 <07272> wylgr <080> qba <06051> Nnew <01870> wkrd <08183> hrevbw <05492> hpwob <03068> hwhy <05352> hqny <03808> al <05352> hqnw <01419> xk <01419> *ldgw {lwdgw} <0639> Mypa <0750> Kra <03068> hwhy(1:3)

1:3 kuriov <2962> makroyumov <3116> kai <2532> megalh <3173> h <3588> iscuv <2479> autou <846> kai <2532> aywwn ouk <3364> aywwsei kuriov <2962> en <1722> sunteleia <4930> kai <2532> en <1722> susseismw h <3588> odov <3598> autou <846> kai <2532> nefelai <3507> koniortov <2868> podwn <4228> autou <846>

1:4 <0536> llma <03844> Nwnbl <06525> xrpw <03760> lmrkw <01316> Nsb <0536> llma <02717> byrxh <05104> twrhnh <03605> lkw <03001> whsbyw <03220> Myb <01605> rewg(1:4)

1:4 apeilwn yalassh <2281> kai <2532> xhrainwn <3583> authn <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> potamouv <4215> exerhmwn wligwyh h <3588> basanitiv kai <2532> o <3588> karmhlov kai <2532> ta <3588> exanyounta tou <3588> libanou <3030> exelipen <1587>

1:5 <0> hb <03427> ybsy <03605> lkw <08398> lbtw <06440> wynpm <0776> Urah <05375> avtw <04127> wggmth <01389> twebghw <04480> wnmm <07493> wser <02022> Myrh(1:5)

1:5 ta <3588> orh <3735> eseisyhsan <4579> ap <575> autou <846> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> esaleuyhsan <4531> kai <2532> anestalh h <3588> gh <1065> apo <575> proswpou <4383> autou <846> h <3588> sumpasa kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev en <1722> auth <846>

1:6 <04480> wnmm <05422> wutn <06697> Myruhw <0784> sak <05413> hktn <02534> wtmx <0639> wpa <02740> Nwrxb <06965> Mwqy <04310> ymw <05975> dwmey <04310> ym <02195> wmez <06440> ynpl(1:6)

1:6 apo <575> proswpou <4383> orghv <3709> autou <846> tiv <5100> uposthsetai kai <2532> tiv <5100> antisthsetai en <1722> orgh <3709> yumou <2372> autou <846> o <3588> yumov <2372> autou <846> thkei <5080> arcav <746> kai <2532> ai <3588> petrai <4073> dieyrubhsan ap <575> autou <846>

1:7 <0> wb <02620> yox <03045> edyw <06869> hru <03117> Mwyb <04581> zweml <03068> hwhy <02896> bwj(1:7)

1:7 crhstov <5543> kuriov <2962> toiv <3588> upomenousin <5278> auton <846> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> kai <2532> ginwskwn <1097> touv <3588> eulaboumenouv <2125> auton <846>

1:8 <02822> Ksx <07291> Pdry <0341> wybyaw <04725> hmwqm <06213> hvey <03617> hlk <05674> rbe <07858> Pjsbw(1:8)

1:8 kai <2532> en <1722> kataklusmw <2627> poreiav <4197> sunteleian <4930> poihsetai <4160> touv <3588> epegeiromenouv kai <2532> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> diwxetai <1377> skotov <4655>

1:9 <06869> hru <06471> Mymep <06965> Mwqt <03808> al <06213> hve <01931> awh <03617> hlk <03068> hwhy <0413> la <02803> Nwbsxt <04100> hm(1:9)

1:9 ti <5100> logizesye <3049> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> sunteleian <4930> autov <846> poihsetai <4160> ouk <3364> ekdikhsei <1556> div <1364> epi <1909> to <3588> auto <846> en <1722> yliqei <2347>

1:10 <04390> alm <03002> sby <07179> sqk <0398> wlka <05433> Myawbo <05435> Mabokw <05440> Mykbo <05518> Myryo <05704> de <03588> yk(1:10)

1:10 oti <3754> ewv <2193> yemeliou autwn <846> cerswyhsetai kai <2532> wv <3739> smilax periplekomenh brwyhsetai <977> kai <2532> wv <3739> kalamh <2562> xhrasiav mesth <3324>

1:11 o <01100> leylb <03289> Uey <07451> her <03068> hwhy <05921> le <02803> bsx <03318> auy <04480> Kmm(1:11)

1:11 ek <1537> sou <4771> exeleusetai <1831> logismov <3053> kata <2596> tou <3588> kuriou <2962> ponhra <4190> logizomenov <3049> enantia <1727>

1:12 <05750> dwe <06031> Knea <03808> al <06031> Ktnew <05674> rbew <01494> wzgn <03651> Nkw <07227> Mybr <03651> Nkw <08003> Mymls <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:12)

1:12 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> katarcwn udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> outwv <3778> diastalhsontai kai <2532> h <3588> akoh <189> sou <4771> ouk <3364> enakousyhsetai eti <2089>

1:13 <05423> qtna <04147> Kytrowmw <05921> Kylem <04132> whjm <07665> rbsa <06258> htew(1:13)

1:13 kai <2532> nun <3568> suntriqw <4937> thn <3588> rabdon autou <846> apo <575> sou <4771> kai <2532> touv <3588> desmouv sou <4771> diarrhxw

1:14 P <07043> twlq <03588> yk <06913> Krbq <07760> Myva <04541> hkomw <06459> lop <03772> tyrka <0430> Kyhla <01004> tybm <05750> dwe <08034> Kmsm <02232> erzy <03808> al <03068> hwhy <05921> Kyle <06680> hwuw(1:14)

1:14 kai <2532> enteleitai uper <5228> sou <4771> kuriov <2962> ou <3364> sparhsetai <4687> ek <1537> tou <3588> onomatov <3686> sou <4771> eti <2089> ex <1537> oikou <3624> yeou <2316> sou <4771> exoleyreusw ta <3588> glupta kai <2532> cwneuta yhsomai <5087> tafhn <5027> sou <4771> oti <3754> taceiv <5036>

1:15 <03772> trkn <03605> hlk <01100> leylb <05674> Kb <05674> *rbel {rwbel} <05750> dwe <03254> Pyowy <03808> al <03588> yk <05088> Kyrdn <07999> ymls <02282> Kygx <03063> hdwhy <02287> ygx <07965> Mwls <08085> eymsm <01319> rvbm <07272> ylgr <02022> Myrhh <05921> le <02009> hnh<2:1> (1:15)

1:15 (2:1) idou <2400> epi <1909> ta <3588> orh <3735> oi <3588> podev <4228> euaggelizomenou <2097> kai <2532> apaggellontov eirhnhn <1515> eortaze <1858> iouda <2448> tav <3588> eortav <1859> sou <4771> apodov <591> tav <3588> eucav <2171> sou <4771> dioti <1360> ou <3364> mh <3165> prosyhswsin <4369> eti <2089> tou <3588> dielyein <1330> dia <1223> sou <4771> eiv <1519> palaiwsin suntetelestai <4931> exhrtai <1808>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA