TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 55

55:1 <02461> blxw <03196> Nyy <04242> ryxm <03808> awlbw <03701> Pok <03808> awlb <07666> wrbs <01980> wklw <0398> wlkaw <07666> wrbs <01980> wkl <03701> Pok <0> wl <0369> Nya <0834> rsaw <04325> Myml <01980> wkl <06771> amu <03605> lk <01945> ywh(55:1)

55:1 oi <3588> diqwntev <1372> poreuesye <4198> ef <1909> udwr <5204> kai <2532> osoi <3745> mh <3165> ecete <2192> argurion <694> badisantev agorasate <59> kai <2532> piete <4095> aneu <427> arguriou <694> kai <2532> timhv <5092> oinou <3631> kai <2532> stear

55:2 <05315> Mkspn <01880> Nsdb <06026> gnettw <02896> bwj <0398> wlkaw <0413> yla <08085> ewms <08085> wems <07654> hebvl <03808> awlb <03018> Mkeygyw <03899> Mxl <03808> awlb <03701> Pok <08254> wlqst <04100> hml(55:2)

55:2 ina <2443> ti <5100> timasye <5091> arguriou <694> kai <2532> ton <3588> mocyon <3449> umwn <4771> ouk <3364> eiv <1519> plhsmonhn <4140> akousate <191> mou <1473> kai <2532> fagesye <2068> agaya <18> kai <2532> entrufhsei <1792> en <1722> agayoiv <18> h <3588> quch <5590> umwn <4771>

55:3 <0539> Mynmanh <01732> dwd <02617> ydox <05769> Mlwe <01285> tyrb <0> Mkl <03772> htrkaw <05315> Mkspn <02421> yxtw <08085> wems <0413> yla <01980> wklw <0241> Mknza <05186> wjh(55:3)

55:3 prosecete <4337> toiv <3588> wtioiv <5621> umwn <4771> kai <2532> epakolouyhsate taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> epakousate mou <1473> kai <2532> zhsetai <2198> en <1722> agayoiv <18> h <3588> quch <5590> umwn <4771> kai <2532> diayhsomai umin <4771> diayhkhn <1242> aiwnion <166> ta <3588> osia <3741> dauid ta <3588> pista <4103>

55:4 <03816> Mymal <06680> hwumw <05057> dygn <05414> wyttn <03816> Mymwal <05707> de <02005> Nh(55:4)

55:4 idou <2400> marturion <3142> en <1722> eynesin <1484> dedwka <1325> auton <846> arconta <758> kai <2532> prostassonta <4367> eynesin <1484>

55:5 o <06286> Krap <03588> yk <03478> larvy <06918> swdqlw <0430> Kyhla <03068> hwhy <04616> Neml <07323> wuwry <0413> Kyla <03045> Kwedy <03808> al <01471> ywgw <07121> arqt <03045> edt <03808> al <01471> ywg <02005> Nh(55:5)

55:5 eynh <1484> a <3739> ouk <3364> hdeisan se <4771> epikalesontai se <4771> kai <2532> laoi <2992> oi <3739> ouk <3364> epistantai <1987> se <4771> epi <1909> se <4771> katafeuxontai <2703> eneken tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> agiou <40> israhl <2474> oti <3754> edoxasen <1392> se <4771>

55:6 <07138> bwrq <01961> wtwyhb <07121> wharq <04672> waumhb <03068> hwhy <01875> wsrd(55:6)

55:6 zhthsate <2212> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> en <1722> tw <3588> euriskein <2147> auton <846> epikalesasye hnika <2259> d <1161> an <302> eggizh <1448> umin <4771>

55:7 <05545> xwlol <07235> hbry <03588> yk <0430> wnyhla <0413> law <07355> whmxryw <03069> hwhy <0413> la <07725> bsyw <04284> wytbsxm <0205> Nwa <0376> syaw <01870> wkrd <07563> esr <05800> bzey(55:7)

55:7 apolipetw <620> o <3588> asebhv <765> tav <3588> odouv <3598> autou <846> kai <2532> anhr <435> anomov <459> tav <3588> boulav <1012> autou <846> kai <2532> epistrafhtw <1994> epi <1909> kurion <2962> kai <2532> elehyhsetai <1653> oti <3754> epi <1909> polu <4183> afhsei tav <3588> amartiav <266> umwn <4771>

55:8 <03068> hwhy <05002> Man <01870> ykrd <01870> Mkykrd <03808> alw <04284> Mkytwbsxm <04284> ytwbsxm <03808> al <03588> yk(55:8)

55:8 ou <3364> gar <1063> eisin <1510> ai <3588> boulai <1012> mou <1473> wsper <3746> ai <3588> boulai <1012> umwn <4771> oude <3761> wsper <3746> ai <3588> odoi <3598> umwn <4771> ai <3588> odoi <3598> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962>

55:9 <04284> Mkytbsxmm <04284> ytbsxmw <01870> Mkykrdm <01870> ykrd <01361> whbg <03651> Nk <0776> Uram <08064> Myms <01361> whbg <03588> yk(55:9)

55:9 all <235> wv <3739> apecei <568> o <3588> ouranov <3772> apo <575> thv <3588> ghv <1065> outwv <3778> apecei <568> h <3588> odov <3598> mou <1473> apo <575> twn <3588> odwn <3598> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> dianohmata <1270> umwn <4771> apo <575> thv <3588> dianoiav <1271> mou <1473>

55:10 <0398> lkal <03899> Mxlw <02232> erzl <02233> erz <05414> Ntnw <06779> hxymuhw <03205> hdylwhw <0776> Urah <0853> ta <07301> hwrh <0518> Ma <03588> yk <07725> bwsy <03808> al <08033> hmsw <08064> Mymsh <04480> Nm <07950> glshw <01653> Msgh <03381> dry <0834> rsak <03588> yk(55:10)

55:10 wv <3739> gar <1063> ean <1437> katabh <2597> uetov <5205> h <2228> ciwn <5510> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apostrafh <654> ewv <2193> an <302> meyush <3184> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ektekh kai <2532> ekblasthsh kai <2532> dw <1325> sperma <4690> tw <3588> speironti <4687> kai <2532> arton <740> eiv <1519> brwsin <1035>

55:11 <07971> wytxls <0834> rsa <06743> xyluhw <02654> ytupx <0834> rsa <0853> ta <06213> hve <0518> Ma <03588> yk <07387> Mqyr <0413> yla <07725> bwsy <03808> al <06310> ypm <03318> auy <0834> rsa <01697> yrbd <01961> hyhy <03651> Nk(55:11)

55:11 outwv <3778> estai <1510> to <3588> rhma <4487> mou <1473> o <3739> ean <1437> exelyh <1831> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> ou <3364> mh <3165> apostrafh <654> ewv <2193> an <302> suntelesyh <4931> osa <3745> hyelhsa <2309> kai <2532> euodwsw <2137> tav <3588> odouv <3598> sou <4771> kai <2532> ta <3588> entalmata <1778> mou <1473>

55:12 <03709> Pk <04222> waxmy <07704> hdvh <06086> yue <03605> lkw <07440> hnr <06440> Mkynpl <06476> wxupy <01389> twebghw <02022> Myrhh <02986> Nwlbwt <07965> Mwlsbw <03318> waut <08057> hxmvb <03588> yk(55:12)

55:12 en <1722> gar <1063> eufrosunh <2167> exeleusesye <1831> kai <2532> en <1722> cara <5479> didacyhsesye <1321> ta <3588> gar <1063> orh <3735> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> exalountai <1814> prosdecomenoi <4327> umav <4771> en <1722> cara <5479> kai <2532> panta <3956> ta <3588> xula <3586> tou <3588> agrou <68> epikrothsei toiv <3588> kladoiv <2798>

55:13 o <03772> trky <03808> al <05769> Mlwe <0226> twal <08034> Msl <03068> hwhyl <01961> hyhw <01918> odh <05927> hley <05636> dproh <08478> *txtw {txt} <01265> swrb <05927> hley <05285> Uwuenh <08478> txt(55:13)

55:13 kai <2532> anti <473> thv <3588> stoibhv anabhsetai <305> kuparissov anti <473> de <1161> thv <3588> konuzhv anabhsetai <305> mursinh kai <2532> estai <1510> kuriov <2962> eiv <1519> onoma <3686> kai <2532> eiv <1519> shmeion <4592> aiwnion <166> kai <2532> ouk <3364> ekleiqei <1587>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA