TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kejadian 12

12:1 <07200> Kara <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <01> Kyba <01004> tybmw <04138> Ktdlwmmw <0776> Kuram <0> Kl <01980> Kl <087> Mrba <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(12:1)

12:1 kai <2532> eipen kuriov <2962> tw <3588> abram exelye <1831> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> sou <4771> kai <2532> ek <1537> thv <3588> suggeneiav <4772> sou <4771> kai <2532> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> an <302> soi <4771> deixw <1166>

12:2 <01293> hkrb <01961> hyhw <08034> Kms <01431> hldgaw <01288> Kkrbaw <01419> lwdg <01471> ywgl <06213> Kveaw(12:2)

12:2 kai <2532> poihsw <4160> se <4771> eiv <1519> eynov <1484> mega <3173> kai <2532> euloghsw <2127> se <4771> kai <2532> megalunw <3170> to <3588> onoma <3686> sou <4771> kai <2532> esh <1510> euloghtov <2128>

12:3 <0127> hmdah <04940> txpsm <03605> lk <0> Kb <01288> wkrbnw <0779> raa <07043> Kllqmw <01288> Kykrbm <01288> hkrbaw(12:3)

12:3 kai <2532> euloghsw <2127> touv <3588> eulogountav <2127> se <4771> kai <2532> touv <3588> katarwmenouv se <4771> katarasomai kai <2532> eneuloghyhsontai <1757> en <1722> soi <4771> pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1065>

12:4 <02771> Nrxm <03318> wtaub <08141> hns <07657> Myebsw <08141> Myns <02568> smx <01121> Nb <087> Mrbaw <03876> jwl <0854> wta <01980> Klyw <03068> hwhy <0413> wyla <01696> rbd <0834> rsak <087> Mrba <01980> Klyw(12:4)

12:4 kai <2532> eporeuyh <4198> abram kayaper <2509> elalhsen <2980> autw <846> kuriov <2962> kai <2532> wceto met <3326> autou <846> lwt <3091> abram de <1161> hn <1510> etwn <2094> ebdomhkonta <1440> pente <4002> ote <3753> exhlyen <1831> ek <1537> carran

12:5 <03667> Nenk <0776> hura <0935> wabyw <03667> Nenk <0776> hura <01980> tkll <03318> wauyw <02771> Nrxb <06213> wve <0834> rsa <05315> spnh <0853> taw <07408> wskr <0834> rsa <07399> Mswkr <03605> lk <0853> taw <0251> wyxa <01121> Nb <03876> jwl <0853> taw <0802> wtsa <08297> yrv <0853> ta <087> Mrba <03947> xqyw(12:5)

12:5 kai <2532> elaben <2983> abram thn <3588> saran gunaika <1135> autou <846> kai <2532> ton <3588> lwt <3091> uion <5207> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> uparconta <5225> autwn <846> osa <3745> ekthsanto <2932> kai <2532> pasan <3956> quchn <5590> hn <3739> ekthsanto <2932> en <1722> carran kai <2532> exhlyosan <1831> poreuyhnai <4198> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477>

12:6 <0776> Urab <0227> za <03669> ynenkhw <04176> hrwm <0436> Nwla <05704> de <07927> Mks <04725> Mwqm <05704> de <0776> Urab <087> Mrba <05674> rbeyw(12:6)

12:6 kai <2532> diwdeusen <1353> abram thn <3588> ghn <1065> eiv <1519> to <3588> mhkov <3372> authv <846> ewv <2193> tou <3588> topou <5117> sucem <4966> epi <1909> thn <3588> drun thn <3588> uqhlhn <5308> oi <3588> de <1161> cananaioi tote <5119> katwkoun thn <3588> ghn <1065>

12:7 <0413> wyla <07200> harnh <03068> hwhyl <04196> xbzm <08033> Ms <01129> Nbyw <02063> tazh <0776> Urah <0853> ta <05414> Nta <02233> Kerzl <0559> rmayw <087> Mrba <0413> la <03068> hwhy <07200> aryw(12:7)

12:7 kai <2532> wfyh <3708> kuriov <2962> tw <3588> abram kai <2532> eipen autw <846> tw <3588> spermati <4690> sou <4771> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> wkodomhsen <3618> ekei <1563> abram yusiasthrion <2379> kuriw <2962> tw <3588> ofyenti <3708> autw <846>

12:8 <03068> hwhy <08034> Msb <07121> arqyw <03068> hwhyl <04196> xbzm <08033> Ms <01129> Nbyw <06924> Mdqm <05857> yehw <03220> Mym <01008> la <0> tyb <0168> *hlha <05186> jyw <01008> la <0> tybl <06924> Mdqm <02022> hrhh <08033> Msm <06275> qteyw(12:8)

12:8 kai <2532> apesth ekeiyen <1564> eiv <1519> to <3588> orov <3735> kat <2596> anatolav <395> baiyhl kai <2532> esthsen <2476> ekei <1563> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> baiyhl kata <2596> yalassan <2281> kai <2532> aggai kat <2596> anatolav <395> kai <2532> wkodomhsen <3618> ekei <1563> yusiasthrion <2379> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> epekalesato epi <1909> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962>

12:9 P <05045> hbgnh <05265> ewonw <01980> Kwlh <087> Mrba <05265> eoyw(12:9)

12:9 kai <2532> aphren <522> abram kai <2532> poreuyeiv <4198> estratopedeusen en <1722> th <3588> erhmw <2048>

12:10 <0776> Urab <07458> berh <03515> dbk <03588> yk <08033> Ms <01481> rwgl <04714> hmyrum <087> Mrba <03381> dryw <0776> Urab <07458> ber <01961> yhyw(12:10)

12:10 kai <2532> egeneto <1096> limov <3042> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> katebh <2597> abram eiv <1519> aigupton <125> paroikhsai ekei <1563> oti <3754> eniscusen <1765> o <3588> limov <3042> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

12:11 <0859> ta <04758> harm <03303> tpy <0802> hsa <03588> yk <03045> ytedy <04994> an <02009> hnh <0802> wtsa <08297> yrv <0413> la <0559> rmayw <04714> hmyrum <0935> awbl <07126> byrqh <0834> rsak <01961> yhyw(12:11)

12:11 egeneto <1096> de <1161> hnika <2259> hggisen <1448> abram eiselyein <1525> eiv <1519> aigupton <125> eipen abram sara th <3588> gunaiki <1135> autou <846> ginwskw <1097> egw <1473> oti <3754> gunh <1135> euproswpov ei <1510>

12:12 <02421> wyxy <0853> Ktaw <0853> yta <02026> wgrhw <02063> taz <0802> wtsa <0559> wrmaw <04713> Myrumh <0853> Kta <07200> wary <03588> yk <01961> hyhw(12:12)

12:12 estai <1510> oun <3767> wv <3739> an <302> idwsin <3708> se <4771> oi <3588> aiguptioi <124> erousin oti <3754> gunh <1135> autou <846> auth <3778> kai <2532> apoktenousin <615> me <1473> se <4771> de <1161> peripoihsontai

12:13 <01558> Kllgb <05315> yspn <02421> htyxw <05668> Krwbeb <0> yl <03190> bjyy <04616> Neml <0859> ta <0269> ytxa <04994> an <0559> yrma(12:13)

12:13 eipon oun <3767> oti <3754> adelfh <79> autou <846> eimi <1510> opwv <3704> an <302> eu <2095> moi <1473> genhtai <1096> dia <1223> se <4771> kai <2532> zhsetai <2198> h <3588> quch <5590> mou <1473> eneken sou <4771>

12:14 <03966> dam <01931> awh <03303> hpy <03588> yk <0802> hsah <0853> ta <04713> Myrumh <07200> waryw <04714> hmyrum <087> Mrba <0935> awbk <01961> yhyw(12:14)

12:14 egeneto <1096> de <1161> hnika <2259> eishlyen <1525> abram eiv <1519> aigupton <125> idontev <3708> oi <3588> aiguptioi <124> thn <3588> gunaika <1135> oti <3754> kalh <2570> hn <1510> sfodra <4970>

12:15 <06547> herp <01004> tyb <0802> hsah <03947> xqtw <06547> herp <0413> la <0853> hta <01984> wllhyw <06547> herp <08269> yrv <0853> hta <07200> waryw(12:15)

12:15 kai <2532> eidon <3708> authn <846> oi <3588> arcontev <758> faraw <5328> kai <2532> ephnesan authn <846> prov <4314> faraw <5328> kai <2532> eishgagon <1521> authn <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> faraw <5328>

12:16 <01581> Mylmgw <0860> tntaw <08198> txpsw <05650> Mydbew <02543> Myrmxw <01241> rqbw <06629> Nau <0> wl <01961> yhyw <05668> hrwbeb <03190> byjyh <087> Mrbalw(12:16)

12:16 kai <2532> tw <3588> abram eu <2095> ecrhsanto <5531> di <1223> authn <846> kai <2532> egenonto <1096> autw <846> probata <4263> kai <2532> moscoi <3448> kai <2532> onoi <3688> paidev <3816> kai <2532> paidiskai <3814> hmionoi kai <2532> kamhloi <2574>

12:17 <087> Mrba <0802> tsa <08297> yrv <01697> rbd <05921> le <01004> wtyb <0853> taw <01419> Myldg <05061> Myegn <06547> herp <0853> ta <03068> hwhy <05060> egnyw(12:17)

12:17 kai <2532> htasen o <3588> yeov <2316> ton <3588> faraw <5328> etasmoiv megaloiv <3173> kai <2532> ponhroiv <4190> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> autou <846> peri <4012> sarav thv <3588> gunaikov <1135> abram

12:18 <01931> awh <0802> Ktsa <03588> yk <0> yl <05046> tdgh <03808> al <04100> hml <0> yl <06213> tyve <02063> taz <04100> hm <0559> rmayw <087> Mrbal <06547> herp <07121> arqyw(12:18)

12:18 kalesav <2564> de <1161> faraw <5328> ton <3588> abram eipen ti <5100> touto <3778> epoihsav <4160> moi <1473> oti <3754> ouk <3364> aphggeilav moi <1473> oti <3754> gunh <1135> sou <4771> estin <1510>

12:19 <01980> Klw <03947> xq <0802> Ktsa <02009> hnh <06258> htew <0802> hsal <0> yl <0853> hta <03947> xqaw <01931> awh <0269> ytxa <0559> trma <04100> hml(12:19)

12:19 ina <2443> ti <5100> eipav oti <3754> adelfh <79> mou <1473> estin <1510> kai <2532> elabon <2983> authn <846> emautw <1683> eiv <1519> gunaika <1135> kai <2532> nun <3568> idou <2400> h <3588> gunh <1135> sou <4771> enantion <1726> sou <4771> labwn <2983> apotrece

12:20 <0> wl <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <0802> wtsa <0853> taw <0853> wta <07971> wxlsyw <0376> Mysna <06547> herp <05921> wyle <06680> wuyw(12:20)

12:20 kai <2532> eneteilato <1781> faraw <5328> andrasin <435> peri <4012> abram sumpropemqai auton <846> kai <2532> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> panta <3956> osa <3745> hn <1510> autw <846> kai <2532> lwt <3091> met <3326> autou <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA