TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 1:6-12

1:6 <08432> Mkwtb <07854> Njvh <01571> Mg <0935> awbyw <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <0430> Myhlah <01121> ynb <0935> wabyw <03117> Mwyh <01961> yhyw(1:6)

1:6 kai <2532> wv <3739> egeneto <1096> h <3588> hmera <2250> auth <3778> kai <2532> idou <2400> hlyon <2064> oi <3588> aggeloi <32> tou <3588> yeou <2316> parasthnai <3936> enwpion <1799> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> diabolov <1228> hlyen <2064> met <3326> autwn <846>

1:7 <0> hb <01980> Klhthmw <0776> Urab <07751> jwsm <0559> rmayw <03069> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw <0935> abt <0370> Nyam <07854> Njvh <0413> la <03069> hwhy <0559> rmayw(1:7)

1:7 kai <2532> eipen o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> poyen <4159> paragegonav <3854> kai <2532> apokriyeiv o <3588> diabolov <1228> tw <3588> kuriw <2962> eipen perielywn <4022> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> emperipathsav <1704> thn <3588> up <5259> ouranon <3772> pareimi <3918>

1:8 <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> ary <03477> rsyw <08535> Mt <0376> sya <0776> Urab <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <0347> bwya <05650> ydbe <05921> le <03820> Kbl <07760> tmvh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen autw <846> o <3588> kuriov <2962> prosescev <4337> th <3588> dianoia <1271> sou <4771> kata <2596> tou <3588> paidov <3816> mou <1473> iwb <2492> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> kat <2596> auton <846> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> anyrwpov <444> amemptov <273> alhyinov <228> yeosebhv <2318> apecomenov <568> apo <575> pantov <3956> ponhrou <4190> pragmatov <4229>

1:9 <0430> Myhla <0347> bwya <03372> ary <02600> Mnxh <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw(1:9)

1:9 apekriyh de <1161> o <3588> diabolov <1228> kai <2532> eipen enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962> mh <3165> dwrean <1431> sebetai <4576> iwb <2492> ton <3588> yeon <2316>

1:10 <0776> Urab <06555> Urp <04735> whnqmw <01288> tkrb <03027> wydy <04639> hvem <05439> bybom <0> wl <0834> rsa <03605> lk <01157> debw <01004> wtyb <01157> debw <01157> wdeb <07753> tkv <0859> *hta {ta} <03808> alh(1:10)

1:10 ou <3364> su <4771> periefraxav ta <3588> exw <1854> autou <846> kai <2532> ta <3588> esw <2080> thv <3588> oikiav <3614> autou <846> kai <2532> ta <3588> exw <1854> pantwn <3956> twn <3588> ontwn <1510> autw <846> kuklw ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> euloghsav <2127> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> autou <846> polla <4183> epoihsav <4160> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

1:11 <01288> Kkrby <06440> Kynp <05921> le <03808> al <0518> Ma <0> wl <0834> rsa <03605> lkb <05060> egw <03027> Kdy <04994> an <07971> xls <0199> Mlwaw(1:11)

1:11 alla <235> aposteilon <649> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> kai <2532> aqai <680> pantwn <3956> wn <3739> ecei <2192> ei <1487> mhn <3303> eiv <1519> proswpon <4383> se <4771> euloghsei <2127>

1:12 <03068> hwhy <06440> ynp <05973> Mem <07854> Njvh <03318> auyw <03027> Kdy <07971> xlst <0408> la <0413> wyla <07535> qr <03027> Kdyb <0> wl <0834> rsa <03605> lk <02009> hnh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(1:12)

1:12 tote <5119> eipen o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> idou <2400> panta <3956> osa <3745> estin <1510> autw <846> didwmi <1325> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> alla <235> autou <846> mh <3165> aqh <680> kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> diabolov <1228> para <3844> tou <3588> kuriou <2962>

Ayub 2:1-6

2:1 <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <08432> Mktb <07854> Njvh <01571> Mg <0935> awbyw <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <0430> Myhlah <01121> ynb <0935> wabyw <03117> Mwyh <01961> yhyw(2:1)

2:1 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> kai <2532> hlyon <2064> oi <3588> aggeloi <32> tou <3588> yeou <2316> parasthnai <3936> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> diabolov <1228> hlyen <2064> en <1722> mesw <3319> autwn <846> parasthnai <3936> enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962>

2:2 <0> hb <01980> Klhthmw <0776> Urab <07751> jsm <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw <0935> abt <02088> hzm <0335> ya <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(2:2)

2:2 kai <2532> eipen o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> poyen <4159> su <4771> erch <2064> tote <5119> eipen o <3588> diabolov <1228> enwpion <1799> tou <3588> kuriou <2962> diaporeuyeiv <1279> thn <3588> up <5259> ouranon <3772> kai <2532> emperipathsav <1704> thn <3588> sumpasan pareimi <3918>

2:3 <02600> Mnx <01104> welbl <0> wb <05496> yntyotw <08538> wtmtb <02388> qyzxm <05750> wndew <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> ary <03477> rsyw <08535> Mt <0376> sya <0776> Urab <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <0347> bwya <05650> ydbe <0413> la <03820> Kbl <07760> tmvh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(2:3)

2:3 eipen de <1161> o <3588> kuriov <2962> prov <4314> ton <3588> diabolon <1228> prosescev <4337> oun <3767> tw <3588> yeraponti <2324> mou <1473> iwb <2492> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> kat <2596> auton <846> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> anyrwpov <444> akakov <172> alhyinov <228> amemptov <273> yeosebhv <2318> apecomenov <568> apo <575> pantov <3956> kakou <2556> eti <2089> de <1161> ecetai <2192> akakiav su <4771> de <1161> eipav ta <3588> uparconta <5225> autou <846> dia <1223> kenhv <2756> apolesai

2:4 <05315> wspn <01157> deb <05414> Nty <0376> syal <0834> rsa <03605> lkw <05785> rwe <01157> deb <05785> rwe <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw(2:4)

2:4 upolabwn <5274> de <1161> o <3588> diabolov <1228> eipen tw <3588> kuriw <2962> derma <1192> uper <5228> dermatov <1192> osa <3745> uparcei <5225> anyrwpw <444> uper <5228> thv <3588> quchv <5590> autou <846> ekteisei

2:5 <01288> Kkrby <06440> Kynp <0413> la <03808> al <0518> Ma <01320> wrvb <0413> law <06106> wmue <0413> la <05060> egw <03027> Kdy <04994> an <07971> xls <0199> Mlwa(2:5)

2:5 ou <3364> mhn <3303> de <1161> alla <235> aposteilav <649> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> aqai <680> twn <3588> ostwn <3747> autou <846> kai <2532> twn <3588> sarkwn <4561> autou <846> ei <1487> mhn <3303> eiv <1519> proswpon <4383> se <4771> euloghsei <2127>

2:6 <08104> rms <05315> wspn <0853> ta <0389> Ka <03027> Kdyb <02005> wnh <07854> Njvh <0413> la <03069> hwhy <0559> rmayw(2:6)

2:6 eipen de <1161> o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> idou <2400> paradidwmi <3860> soi <4771> auton <846> monon <3440> thn <3588> quchn <5590> autou <846> diafulaxon <1314>

Ayub 38:7

38:7 <0430> Myhla <01121> ynb <03605> lk <07321> weyryw <01242> rqb <03556> ybkwk <03162> dxy <07442> Nrb(38:7)

38:7 ote <3753> egenhyhsan <1096> astra <798> hnesan <134> me <1473> fwnh <5456> megalh <3173> pantev <3956> aggeloi <32> mou <1473>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA