TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 21:1-9

21:1 <0854> Kta <0369> Nya <0376> syaw <0905> Kdbl <0859> hta <04069> ewdm <0> wl <0559> rmayw <01732> dwd <07122> tarql <0288> Klmyxa <02729> drxyw <03548> Nhkh <0288> Klmyxa <0413> la <05011> hbn <01732> dwd <0935> abyw<21:2> (21:1)

21:1 (21:2) kai <2532> ercetai <2064> dauid eiv <1519> nomba prov <4314> abimelec ton <3588> ierea <2409> kai <2532> exesth <1839> abimelec th <3588> apanthsei autou <846> kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> oti <3754> su <4771> monov <3441> kai <2532> ouyeiv <3762> meta <3326> sou <4771>

21:2 <0492> ynwmla <06423> ynlp <04725> Mwqm <0413> la <03045> ytedwy <05288> Myrenh <0853> taw <06680> Ktywu <0834> rsaw <07971> Kxls <0595> ykna <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <03972> hmwam <03045> edy <0408> la <0376> sya <0413> yla <0559> rmayw <01697> rbd <06680> ynwu <04428> Klmh <03548> Nhkh <0288> Klmyxal <01732> dwd <0559> rmayw<21:3> (21:2)

21:2 (21:3) kai <2532> eipen dauid tw <3588> ierei <2409> o <3588> basileuv <935> entetaltai <1781> moi <1473> rhma <4487> shmeron <4594> kai <2532> eipen moi <1473> mhdeiv <3367> gnwtw <1097> to <3588> rhma <4487> peri <4012> ou <3739> egw <1473> apostellw <649> se <4771> kai <2532> uper <5228> ou <3739> entetalmai <1781> soi <4771> kai <2532> toiv <3588> paidarioiv <3808> diamemarturhmai en <1722> tw <3588> topw <5117> tw <3588> legomenw <3004> yeou <2316> pistiv <4102> fellani alemwni

21:3 <04672> aumnh <0176> wa <03027> ydyb <05414> hnt <03899> Mxl <02568> hsmx <03027> Kdy <08478> txt <03426> sy <04100> hm <06258> htew<21:4> (21:3)

21:3 (21:4) kai <2532> nun <3568> ei <1487> eisin <1510> upo <5259> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> pente <4002> artoi <740> dov <1325> eiv <1519> ceira <5495> mou <1473> to <3588> eureyen <2147>

21:4 P <0802> hsam <0389> Ka <05288> Myrenh <08104> wrmsn <0518> Ma <03426> sy <06944> sdq <03899> Mxl <0518> Ma <03588> yk <03027> ydy <08478> txt <0413> la <02455> lx <03899> Mxl <0369> Nya <0559> rmayw <01732> dwd <0853> ta <03548> Nhkh <06030> Neyw<21:5> (21:4)

21:4 (21:5) kai <2532> apekriyh o <3588> iereuv <2409> tw <3588> dauid kai <2532> eipen ouk <3364> eisin <1510> artoi <740> bebhloi <952> upo <5259> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> oti <3754> all <235> h <2228> artoi <740> agioi <40> eisin <1510> ei <1487> pefulagmena <5442> ta <3588> paidaria <3808> estin <1510> apo <575> gunaikov <1135> kai <2532> fagetai <2068>

21:5 <03627> ylkb <06942> sdqy <03117> Mwyh <03588> yk <0637> Paw <02455> lx <01870> Krd <01931> awhw <06944> sdq <05288> Myrenh <03627> ylk <01961> wyhyw <03318> ytaub <08032> Msls <08543> lwmtk <0> wnl <06113> hrue <0802> hsa <0518> Ma <03588> yk <0> wl <0559> rmayw <03548> Nhkh <0853> ta <01732> dwd <06030> Neyw<21:6> (21:5)

21:5 (21:6) kai <2532> apekriyh dauid tw <3588> ierei <2409> kai <2532> eipen autw <846> alla <235> apo <575> gunaikov <1135> apeschmeya <568> ecyev kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> me <1473> eiv <1519> odon <3598> gegone <1096> panta <3956> ta <3588> paidaria <3808> hgnismena <48> kai <2532> auth <846> h <3588> odov <3598> bebhlov <952> dioti <1360> agiasyhsetai <37> shmeron <4594> dia <1223> ta <3588> skeuh <4632> mou <1473>

21:6 <03947> wxqlh <03117> Mwyb <02527> Mx <03899> Mxl <07760> Mwvl <03068> hwhy <06440> ynplm <05493> Myrowmh <06440> Mynph <03899> Mxl <0518> Ma <03588> yk <03899> Mxl <08033> Ms <01961> hyh <03808> al <03588> yk <06944> sdq <03548> Nhkh <0> wl <05414> Ntyw<21:7> (21:6)

21:6 (21:7) kai <2532> edwken <1325> autw <846> abimelec o <3588> iereuv <2409> touv <3588> artouv <740> thv <3588> proyesewv <4286> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> ekei <1563> artov <740> oti <3754> all <235> h <2228> artoi <740> tou <3588> proswpou <4383> oi <3588> afhrhmenoi ek <1537> proswpou <4383> kuriou <2962> parateyhnai <3908> arton <740> yermon h <3739> hmera <2250> elaben <2983> autouv <846>

21:7 <07586> lwasl <0834> rsa <07473> Myerh <047> ryba <0130> ymdah <01673> gad <08034> wmsw <03069> hwhy <06440> ynpl <06113> ruen <01931> awhh <03117> Mwyb <07586> lwas <05650> ydbem <0376> sya <08033> Msw<21:8> (21:7)

21:7 (21:8) kai <2532> ekei <1563> hn <1510> en <1519> twn <3588> paidariwn <3808> tou <3588> saoul <4549> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> sunecomenov <4912> neessaran enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> onoma <3686> autw <846> dwhk o <3588> surov <4948> nemwn tav <3588> hmionouv saoul <4549>

21:8 o <05169> Uwxn <04428> Klmh <01697> rbd <01961> hyh <03588> yk <03027> ydyb <03947> ytxql <03808> al <03627> ylk <01571> Mgw <02719> ybrx <01571> Mg <03588> yk <02719> brx <0176> wa <02595> tynx <03027> Kdy <08478> txt <06311> hp <03426> sy <0371> Nyaw <0288> Klmyxal <01732> dwd <0559> rmayw<21:9> (21:8)

21:8 (21:9) kai <2532> eipen dauid prov <4314> abimelec ide <3708> ei <1487> estin <1510> entauya upo <5259> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> doru h <2228> romfaia oti <3754> thn <3588> romfaian mou <1473> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> ouk <3364> eilhfa <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> oti <3754> hn <1510> to <3588> rhma <4487> tou <3588> basilewv <935> kata <2596> spoudhn <4710>

21:9 <0> yl <05414> hnnt <03644> hwmk <0369> Nya <01732> dwd <0559> rmayw <02088> hzb <02108> htlwz <0312> trxa <0369> Nya <03588> yk <0> xq <0> Kl <03947> xqt <0853> hta <0518> Ma <0646> dwpah <0310> yrxa <08071> hlmvb <03874> hjwl <01931> ayh <02009> hnh <0425> hlah <06010> qmeb <05221> tykh <0834> rsa <06430> ytslph <01555> tylg <02719> brx <03548> Nhkh <0559> rmayw<21:10> (21:9)

21:9 (21:10) kai <2532> eipen o <3588> iereuv <2409> idou <2400> h <3588> romfaia goliay tou <3588> allofulou <246> on <3739> epataxav <3960> en <1722> th <3588> koiladi hla kai <2532> auth <846> eneilhmenh <1750> en <1722> imatiw <2440> ei <1487> tauthn <3778> lhmqh <2983> seautw <4572> labe <2983> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> etera <2087> parex tauthv <3778> entauya kai <2532> eipen dauid idou <2400> ouk <3364> estin <1510> wsper <3746> auth <846> dov <1325> moi <1473> authn <846>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA