TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Roma 1

1:1 paulov <3972> doulov <1401> ihsou <2424> cristou <5547> klhtov <2822> apostolov <652> afwrismenov <873> (5772) eiv <1519> euaggelion <2098> yeou <2316>

1:2 o <3739> proephggeilato <4279> (5662) dia <1223> twn <3588> profhtwn <4396> autou <846> en <1722> grafaiv <1124> agiaiv <40>

1:3 peri <4012> tou <3588> uiou <5207> autou <846> tou <3588> genomenou <1096> (5637) ek <1537> spermatov <4690> dauid <1138> kata <2596> sarka <4561>

1:4 tou <3588> orisyentov <3724> (5685) uiou <5207> yeou <2316> en <1722> dunamei <1411> kata <2596> pneuma <4151> agiwsunhv <42> ex <1537> anastasewv <386> nekrwn <3498> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

1:5 di <1223> ou <3739> elabomen <2983> (5627) carin <5485> kai <2532> apostolhn <651> eiv <1519> upakohn <5218> pistewv <4102> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

1:6 en <1722> oiv <3739> este <1510> (5748) kai <2532> umeiv <5210> klhtoi <2822> ihsou <2424> cristou <5547>

1:7 pasin <3956> toiv <3588> ousin <1510> (5752) en <1722> rwmh <4516> agaphtoiv <27> yeou <2316> klhtoiv <2822> agioiv <40> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:8 prwton <4412> men <3303> eucaristw <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> mou <3450> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> oti <3754> h <3588> pistiv <4102> umwn <5216> kataggelletai <2605> (5743) en <1722> olw <3650> tw <3588> kosmw <2889>

1:9 martuv <3144> gar <1063> mou <3450> estin <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> w <3739> latreuw <3000> (5719) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> mou <3450> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> uiou <5207> autou <846> wv <5613> adialeiptwv <89> mneian <3417> umwn <5216> poioumai <4160> (5731)

1:10 pantote <3842> epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450> deomenov <1189> (5740) ei <1487> pwv <4458> hdh <2235> pote <4218> euodwyhsomai <2137> (5701) en <1722> tw <3588> yelhmati <2307> tou <3588> yeou <2316> elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209>

1:11 epipoyw <1971> (5719) gar <1063> idein <1492> (5629) umav <5209> ina <2443> ti <5100> metadw <3330> (5632) carisma <5486> umin <5213> pneumatikon <4152> eiv <1519> to <3588> sthricyhnai <4741> (5683) umav <5209>

1:12 touto <5124> de <1161> estin <1510> (5748) sumparaklhyhnai <4837> (5683) en <1722> umin <5213> dia <1223> thv <3588> en <1722> allhloiv <240> pistewv <4102> umwn <5216> te <5037> kai <2532> emou <1700>

1:13 ou <3756> yelw <2309> (5719) de <1161> umav <5209> agnoein <50> (5721) adelfoi <80> oti <3754> pollakiv <4178> proeyemhn <4388> (5639) elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209> kai <2532> ekwluyhn <2967> (5681) acri <891> tou <3588> deuro <1204> ina <2443> tina <5100> karpon <2590> scw <2192> (5632) kai <2532> en <1722> umin <5213> kaywv <2531> kai <2532> en <1722> toiv <3588> loipoiv <3062> eynesin <1484>

1:14 ellhsin <1672> te <5037> kai <2532> barbaroiv <915> sofoiv <4680> te <5037> kai <2532> anohtoiv <453> ofeilethv <3781> eimi <1510> (5748)

1:15 outwv <3779> to <3588> kat <2596> eme <1691> proyumon <4289> kai <2532> umin <5213> toiv <3588> en <1722> rwmh <4516> euaggelisasyai <2097> (5670)

1:16 ou <3756> gar <1063> epaiscunomai <1870> (5736) to <3588> euaggelion <2098> dunamiv <1411> gar <1063> yeou <2316> estin <1510> (5748) eiv <1519> swthrian <4991> panti <3956> tw <3588> pisteuonti <4100> (5723) ioudaiw <2453> te <5037> [prwton] <4412> kai <2532> ellhni <1672>

1:17 dikaiosunh <1343> gar <1063> yeou <2316> en <1722> autw <846> apokaluptetai <601> (5743) ek <1537> pistewv <4102> eiv <1519> pistin <4102> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) o <3588> de <1161> dikaiov <1342> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695)

1:18 apokaluptetai <601> (5743) gar <1063> orgh <3709> yeou <2316> ap <575> ouranou <3772> epi <1909> pasan <3956> asebeian <763> kai <2532> adikian <93> anyrwpwn <444> twn <3588> thn <3588> alhyeian <225> en <1722> adikia <93> katecontwn <2722> (5723)

1:19 dioti <1360> to <3588> gnwston <1110> tou <3588> yeou <2316> faneron <5318> estin <1510> (5748) en <1722> autoiv <846> o <3588> yeov <2316> gar <1063> autoiv <846> efanerwsen <5319> (5656)

1:20 ta <3588> gar <1063> aorata <517> autou <846> apo <575> ktisewv <2937> kosmou <2889> toiv <3588> poihmasin <4161> nooumena <3539> (5746) kayoratai <2529> (5743) h <3588> te <5037> aidiov <126> autou <846> dunamiv <1411> kai <2532> yeiothv <2305> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> anapologhtouv <379>

1:21 dioti <1360> gnontev <1097> (5631) ton <3588> yeon <2316> ouc <3756> wv <5613> yeon <2316> edoxasan <1392> (5656) h <2228> hucaristhsan <2168> (5656) all <235> emataiwyhsan <3154> (5681) en <1722> toiv <3588> dialogismoiv <1261> autwn <846> kai <2532> eskotisyh <4654> (5681) h <3588> asunetov <801> autwn <846> kardia <2588>

1:22 faskontev <5335> (5723) einai <1510> (5750) sofoi <4680> emwranyhsan <3471> (5681)

1:23 kai <2532> hllaxan <236> (5656) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> afyartou <862> yeou <2316> en <1722> omoiwmati <3667> eikonov <1504> fyartou <5349> anyrwpou <444> kai <2532> peteinwn <4071> kai <2532> tetrapodwn <5074> kai <2532> erpetwn <2062>

1:24 dio <1352> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> eiv <1519> akayarsian <167> tou <3588> atimazesyai <818> (5729) ta <3588> swmata <4983> autwn <846> en <1722> autoiv <846>

1:25 oitinev <3748> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> alhyeian <225> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> qeudei <5579> kai <2532> esebasyhsan <4573> (5662) kai <2532> elatreusan <3000> (5656) th <3588> ktisei <2937> para <3844> ton <3588> ktisanta <2936> (5660) ov <3739> estin <1510> (5748) euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

1:26 dia <1223> touto <5124> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> payh <3806> atimiav <819> ai <3588> te <5037> gar <1063> yhleiai <2338> autwn <846> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> eiv <1519> thn <3588> para <3844> fusin <5449>

1:27 omoiwv <3668> te <5037> kai <2532> oi <3588> arsenev <730> afentev <863> (5631) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> thv <3588> yhleiav <2338> exekauyhsan <1572> (5681) en <1722> th <3588> orexei <3715> autwn <846> eiv <1519> allhlouv <240> arsenev <730> en <1722> arsesin <730> thn <3588> aschmosunhn <808> katergazomenoi <2716> (5740) kai <2532> thn <3588> antimisyian <489> hn <3739> edei <1163> (5900) thv <3588> planhv <4106> autwn <846> en <1722> eautoiv <1438> apolambanontev <618> (5723)

1:28 kai <2532> kaywv <2531> ouk <3756> edokimasan <1381> (5656) ton <3588> yeon <2316> ecein <2192> (5721) en <1722> epignwsei <1922> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> adokimon <96> noun <3563> poiein <4160> (5721) ta <3588> mh <3361> kayhkonta <2520> (5901)

1:29 peplhrwmenouv <4137> (5772) pash <3956> adikia <93> ponhria <4189> pleonexia <4124> kakia <2549> mestouv <3324> fyonou <5355> fonou <5408> eridov <2054> dolou <1388> kakohyeiav <2550> qiyuristav <5588>

1:30 katalalouv <2637> yeostugeiv <2319> ubristav <5197> uperhfanouv <5244> alazonav <213> efeuretav <2182> kakwn <2556> goneusin <1118> apeiyeiv <545>

1:31 asunetouv <801> asunyetouv <802> astorgouv <794> anelehmonav <415>

1:32 oitinev <3748> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> yeou <2316> epignontev <1921> (5631) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) axioi <514> yanatou <2288> eisin <1510> (5748) ou <3756> monon <3440> auta <846> poiousin <4160> (5719) alla <235> kai <2532> suneudokousin <4909> (5719) toiv <3588> prassousin <4238> (5723)TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA