TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Markus 3

3:1 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) palin <3825> eiv <1519> sunagwghn <4864> kai <2532> hn <1510> (5713) ekei <1563> anyrwpov <444> exhrammenhn <3583> (5772) ecwn <2192> (5723) thn <3588> ceira <5495>

3:2 kai <2532> parethroun <3906> (5707) auton <846> ei <1487> toiv <3588> sabbasin <4521> yerapeusei <2323> (5692) auton <846> ina <2443> kathgorhswsin <2723> (5661) autou <846>

3:3 kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> anyrwpw <444> tw <3588> thn <3588> ceira <5495> econti <2192> (5723) xhran <3584> egeire <1453> (5720) eiv <1519> to <3588> meson <3319>

3:4 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> exestin <1832> (5904) toiv <3588> sabbasin <4521> agayopoihsai <15> (5658) h <2228> kakopoihsai <2554> (5658) quchn <5590> swsai <4982> (5658) h <2228> apokteinai <615> (5658) oi <3588> de <1161> esiwpwn <4623> (5707)

3:5 kai <2532> peribleqamenov <4017> (5671) autouv <846> met <3326> orghv <3709> sullupoumenov <4818> (5740) epi <1909> th <3588> pwrwsei <4457> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846> legei <3004> (5719) tw <3588> anyrwpw <444> ekteinon <1614> (5657) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> kai <2532> exeteinen <1614> (5656) kai <2532> apekatestayh <600> (5681) h <3588> ceir <5495> autou <846>

3:6 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) oi <3588> farisaioi <5330> euyuv <2117> meta <3326> twn <3588> hrwdianwn <2265> sumboulion <4824> edidoun <1325> (5707) kat <2596> autou <846> opwv <3704> auton <846> apoleswsin <622> (5661)

3:7 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> anecwrhsen <402> (5656) prov <4314> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> polu <4183> plhyov <4128> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> hkolouyhsen <190> (5656) kai <2532> apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449>

3:8 kai <2532> apo <575> ierosolumwn <2414> kai <2532> apo <575> thv <3588> idoumaiav <2401> kai <2532> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> peri <4012> turon <5184> kai <2532> sidwna <4605> plhyov <4128> polu <4183> akouontev <191> (5723) osa <3745> poiei <4160> (5719) hlyon <2064> (5627) prov <4314> auton <846>

3:9 kai <2532> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> ina <2443> ploiarion <4142> proskarterh <4342> (5725) autw <846> dia <1223> ton <3588> oclon <3793> ina <2443> mh <3361> ylibwsin <2346> (5725) auton <846>

3:10 pollouv <4183> gar <1063> eyerapeusen <2323> (5656) wste <5620> epipiptein <1968> (5721) autw <846> ina <2443> autou <846> aqwntai <680> (5672) osoi <3745> eicon <2192> (5707) mastigav <3148>

3:11 kai <2532> ta <3588> pneumata <4151> ta <3588> akayarta <169> otan <3752> auton <846> eyewroun <2334> (5707) prosepipton <4363> (5707) autw <846> kai <2532> ekrazon <2896> (5707) legonta <3004> (5723) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

3:12 kai <2532> polla <4183> epetima <2008> (5707) autoiv <846> ina <2443> mh <3361> auton <846> faneron <5318> poihswsin <4160> (5661)

3:13 kai <2532> anabainei <305> (5719) eiv <1519> to <3588> orov <3735> kai <2532> proskaleitai <4341> (5736) ouv <3739> hyelen <2309> (5707) autov <846> kai <2532> aphlyon <565> (5627) prov <4314> auton <846>

3:14 kai <2532> epoihsen <4160> (5656) dwdeka <1427> ouv <3739> kai <2532> apostolouv <652> wnomasen <3687> (5656) ina <2443> wsin <1510> (5753) met <3326> autou <846> kai <2532> ina <2443> apostellh <649> (5725) autouv <846> khrussein <2784> (5721)

3:15 kai <2532> ecein <2192> (5721) exousian <1849> ekballein <1544> (5721) ta <3588> daimonia <1140> (3-16) kai <2532> epoihsen <4160> (5656) touv <3588> dwdeka <1427>

3:16 kai <2532> epeyhken <2007> (5656) onoma <3686> tw <3588> simwni <4613> petron <4074>

3:17 kai <2532> iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> tou <3588> iakwbou <2385> kai <2532> epeyhken <2007> (5656) autoiv <846> onoma <3686> boanhrgev <993> o <3739> estin <1510> (5748) uioi <5207> bronthv <1027>

3:18 kai <2532> andrean <406> kai <2532> filippon <5376> kai <2532> baryolomaion <918> kai <2532> mayyaion <3156> kai <2532> ywman <2381> kai <2532> iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> alfaiou <256> kai <2532> yaddaion <2280> kai <2532> simwna <4613> ton <3588> kananaion <2581>

3:19 kai <2532> ioudan <2455> iskariwy <2469> ov <3739> kai <2532> paredwken <3860> (5656) auton <846> (3-20) kai <2532> ercetai <2064> (5736) eiv <1519> oikon <3624>

3:20 kai <2532> sunercetai <4905> (5736) palin <3825> [o] <3588> oclov <3793> wste <5620> mh <3361> dunasyai <1410> (5738) autouv <846> mhde <3366> arton <740> fagein <5315> (5629)

3:21 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> par <3844> autou <846> exhlyon <1831> (5627) krathsai <2902> (5658) auton <846> elegon <3004> (5707) gar <1063> oti <3754> exesth <1839> (5627)

3:22 kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> oi <3588> apo <575> ierosolumwn <2414> katabantev <2597> (5631) elegon <3004> (5707) oti <3754> beelzeboul <954> ecei <2192> (5719) kai <2532> oti <3754> en <1722> tw <3588> arconti <758> twn <3588> daimoniwn <1140> ekballei <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140>

3:23 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) autouv <846> en <1722> parabolaiv <3850> elegen <3004> (5707) autoiv <846> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) satanav <4567> satanan <4567> ekballein <1544> (5721)

3:24 kai <2532> ean <1437> basileia <932> ef <1909> eauthn <1438> merisyh <3307> (5686) ou <3756> dunatai <1410> (5736) stayhnai <2476> (5683) h <3588> basileia <932> ekeinh <1565>

3:25 kai <2532> ean <1437> oikia <3614> ef <1909> eauthn <1438> merisyh <3307> (5686) ou <3756> dunhsetai <1410> (5695) h <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> sthnai <2476> (5629)

3:26 kai <2532> ei <1487> o <3588> satanav <4567> anesth <450> (5627) ef <1909> eauton <1438> kai <2532> emerisyh <3307> (5681) ou <3756> dunatai <1410> (5736) sthnai <2476> (5629) alla <235> telov <5056> ecei <2192> (5719)

3:27 all <235> ou <3756> dunatai <1410> (5736) oudeiv <3762> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> iscurou <2478> eiselywn <1525> (5631) ta <3588> skeuh <4632> autou <846> diarpasai <1283> (5658) ean <1437> mh <3361> prwton <4412> ton <3588> iscuron <2478> dhsh <1210> (5661) kai <2532> tote <5119> thn <3588> oikian <3614> autou <846> diarpasei <1283> (5692)

3:28 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> panta <3956> afeyhsetai <863> (5701) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> ta <3588> amarthmata <265> kai <2532> ai <3588> blasfhmiai <988> osa <3745> ean <1437> blasfhmhswsin <987> (5661)

3:29 ov <3739> d <1161> an <302> blasfhmhsh <987> (5661) eiv <1519> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ouk <3756> ecei <2192> (5719) afesin <859> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> alla <235> enocov <1777> estin <1510> (5748) aiwniou <166> amarthmatov <265>

3:30 oti <3754> elegon <3004> (5707) pneuma <4151> akayarton <169> ecei <2192> (5719)

3:31 kai <2532> ercontai <2064> (5736) h <3588> mhthr <3384> autou <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> exw <1854> sthkontev <4739> (5723) apesteilan <649> (5656) prov <4314> auton <846> kalountev <2564> (5723) auton <846>

3:32 kai <2532> ekayhto <2521> (5711) peri <4012> auton <846> oclov <3793> kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> idou <2400> (5628) h <3588> mhthr <3384> sou <4675> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> sou <4675> exw <1854> zhtousin <2212> (5719) se <4571>

3:33 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) autoiv <846> legei <3004> (5719) tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80>

3:34 kai <2532> peribleqamenov <4017> (5671) touv <3588> peri <4012> auton <846> kuklw <2945> kayhmenouv <2521> (5740) legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> mou <3450>

3:35 ov <3739> an <302> poihsh <4160> (5661) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> outov <3778> adelfov <80> mou <3450> kai <2532> adelfh <79> kai <2532> mhthr <3384> estin <1510> (5748)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA