TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 77

77:1 <0413> yla <0238> Nyzahw <0430> Myhla <0413> la <06963> ylwq <06817> hqeuaw <0430> Myhla <0413> la <06963> ylwq( (2) ) <04210> rwmzm <0623> Poal <03038> *Nwtwdy {Nwtydy} <05921> le <05329> xunml(77:1)

77:1 (76:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> idiyoun tw <3588> asaf qalmov <5568> (76:2) fwnh <5456> mou <1473> prov <4314> kurion <2962> ekekraxa <2896> fwnh <5456> mou <1473> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> prosescen <4337> moi <1473>

77:2 <05315> yspn <05162> Mxnh <03985> hnam <06313> gwpt <03808> alw <05064> hrgn <03915> hlyl <03027> ydy <01875> ytsrd <0136> ynda <06869> ytru <03117> Mwyb<77:3> (77:2)

77:2 (76:3) en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> mou <1473> ton <3588> yeon <2316> exezhthsa <1567> taiv <3588> cersin <5495> mou <1473> nuktov <3571> enantion <1726> autou <846> kai <2532> ouk <3364> hpathyhn <538> aphnhnato paraklhyhnai <3870> h <3588> quch <5590> mou <1473>

77:3 <05542> hlo <07307> yxwr <05848> Pjettw <07878> hxyva <01993> hymhaw <0430> Myhla <02142> hrkza<77:4> (77:3)

77:3 (76:4) emnhsyhn <3403> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eufranyhn <2165> hdoleschsa kai <2532> wligoquchsen to <3588> pneuma <4151> mou <1473> diaqalma

77:4 <01696> rbda <03808> alw <06470> ytmepn <05869> ynye <08109> twrms <0270> tzxa<77:5> (77:4)

77:4 (76:5) prokatelabonto fulakav <5438> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> etaracyhn <5015> kai <2532> ouk <3364> elalhsa <2980>

77:5 <05769> Mymlwe <08141> twns <06924> Mdqm <03117> Mymy <02803> ytbsx<77:6> (77:5)

77:5 (76:6) dielogisamhn <1260> hmerav <2250> arcaiav <744> kai <2532> eth <2094> aiwnia <166> emnhsyhn <3403> kai <2532> emelethsa <3191>

77:6 <07307> yxwr <02664> vpxyw <07878> hxyva <03824> ybbl <05973> Me <03915> hlylb <05058> ytnygn <02142> hrkza<77:7> (77:6)

77:6 (76:7) nuktov <3571> meta <3326> thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> hdolescoun kai <2532> eskallen to <3588> pneuma <4151> mou <1473>

77:7 <05750> dwe <07521> twurl <03254> Pyoy <03808> alw <0136> ynda <02186> xnzy <05769> Mymlwelh<77:8> (77:7)

77:7 (76:8) mh <3165> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> apwsetai kuriov <2962> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> tou <3588> eudokhsai <2106> eti <2089>

77:8 <01755> rdw <01755> rdl <0562> rma <01584> rmg <02617> wdox <05331> xunl <0656> opah<77:9> (77:8)

77:8 (76:9) h <2228> eiv <1519> telov <5056> to <3588> eleov <1656> autou <846> apokoqei <609> apo <575> geneav <1074> eiv <1519> genean <1074>

77:9 <05542> hlo <07356> wymxr <0639> Pab <07092> Upq <0518> Ma <0410> la <02589> twnx <07911> xksh<77:10> (77:9)

77:9 (76:10) h <2228> epilhsetai tou <3588> oiktirhsai <3627> o <3588> yeov <2316> h <2228> sunexei <4912> en <1722> th <3588> orgh <3709> autou <846> touv <3588> oiktirmouv <3628> autou <846> diaqalma

77:10 <05945> Nwyle <03225> Nymy <08141> twns <01931> ayh <02470> ytwlx <0559> rmaw<77:11> (77:10)

77:10 (76:11) kai <2532> eipa nun <3568> hrxamhn <757> auth <3778> h <3588> alloiwsiv thv <3588> dexiav <1188> tou <3588> uqistou <5310>

77:11 <06382> Kalp <06924> Mdqm <02142> hrkza <03588> yk <03050> hy <04611> yllem <02142> *rwkza {rykza} <77:12> (77:11)

77:11 (76:12) emnhsyhn <3403> twn <3588> ergwn <2041> kuriou <2962> oti <3754> mnhsyhsomai <3403> apo <575> thv <3588> archv <746> twn <3588> yaumasiwn <2297> sou <4771>

77:12 <07878> hxyva <05949> Kytwlylebw <06467> Klep <03605> lkb <01897> ytyghw<77:13> (77:12)

77:12 (76:13) kai <2532> melethsw <3191> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin sou <4771> adoleschsw

77:13 <0430> Myhlak <01419> lwdg <0410> la <04310> ym <01870> Kkrd <06944> sdqb <0430> Myhla<77:14> (77:13)

77:13 (76:14) o <3588> yeov <2316> en <1722> tw <3588> agiw <40> h <3588> odov <3598> sou <4771> tiv <5100> yeov <2316> megav <3173> wv <3739> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473>

77:14 <05797> Kze <05971> Mymeb <03045> tedwh <06382> alp <06213> hve <0410> lah <0859> hta<77:15> (77:14)

77:14 (76:15) su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> o <3588> poiwn <4160> yaumasia <2297> egnwrisav <1107> en <1722> toiv <3588> laoiv <2992> thn <3588> dunamin <1411> sou <4771>

77:15 <05542> hlo <03130> Powyw <03290> bqey <01121> ynb <05971> Kme <02220> ewrzb <01350> tlag<77:16> (77:15)

77:15 (76:16) elutrwsw <3084> en <1722> tw <3588> bracioni <1023> sou <4771> ton <3588> laon <2992> sou <4771> touv <3588> uiouv <5207> iakwb <2384> kai <2532> iwshf <2501> diaqalma

77:16 <08415> twmht <07264> wzgry <0637> Pa <02342> wlyxy <04325> Mym <07200> Kwar <0430> Myhla <04325> Mym <07200> Kwar<77:17> (77:16)

77:16 (76:17) eidosan <3708> se <4771> udata <5204> o <3588> yeov <2316> eidosan <3708> se <4771> udata <5204> kai <2532> efobhyhsan <5399> kai <2532> etaracyhsan <5015> abussoi <12> plhyov <4128> hcouv <2279> udatwn <5204>

77:17 <01980> wklhty <02687> Kyuux <0637> Pa <07834> Myqxs <05414> wntn <06963> lwq <05645> twbe <04325> Mym <02229> wmrz<77:18> (77:17)

77:17 (76:18) fwnhn <5456> edwkan <1325> ai <3588> nefelai <3507> kai <2532> gar <1063> ta <3588> belh <956> sou <4771> diaporeuontai <1279>

77:18 <0776> Urah <07493> sertw <07264> hzgr <08398> lbt <01300> Myqrb <0215> wryah <01534> lglgb <07482> Kmer <06963> lwq<77:19> (77:18)

77:18 (76:19) fwnh <5456> thv <3588> bronthv <1027> sou <4771> en <1722> tw <3588> trocw <5164> efanan <5316> ai <3588> astrapai <796> sou <4771> th <3588> oikoumenh <3611> esaleuyh <4531> kai <2532> entromov <1790> egenhyh <1096> h <3588> gh <1065>

77:19 <03045> wedn <03808> al <06119> Kytwbqew <07227> Mybr <04325> Mymb <07635> *Klybsw {Kylybsw} <01870> Kkrd <03220> Myb<77:20> (77:19)

77:19 (76:20) en <1722> th <3588> yalassh <2281> h <3588> odov <3598> sou <4771> kai <2532> ai <3588> triboi <5147> sou <4771> en <1722> udasi <5204> polloiv <4183> kai <2532> ta <3588> icnh <2487> sou <4771> ou <3364> gnwsyhsontai <1097>

77:20 <0175> Nrhaw <04872> hsm <03027> dyb <05971> Kme <06629> Nauk <05148> tyxn<77:21> (77:20)

77:20 (76:21) wdhghsav <3594> wv <3739> probata <4263> ton <3588> laon <2992> sou <4771> en <1722> ceiri <5495> mwush kai <2532> aarwn <2>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA