TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Nehemia 7

7:1 <03881> Mywlhw <07891> Myrrsmhw <07778> Myrewsh <06485> wdqpyw <01817> twtldh <05975> dymeaw <02346> hmwxh <01129> htnbn <0834> rsak <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> wkodomhyh <3618> to <3588> teicov <5038> kai <2532> esthsa <2476> tav <3588> yurav <2374> kai <2532> epeskephsan oi <3588> pulwroi kai <2532> oi <3588> adontev <103> kai <2532> oi <3588> leuitai <3019>

7:2 <07227> Mybrm <0430> Myhlah <0853> ta <03372> aryw <0571> tma <0376> syak <01931> awh <03588> yk <03389> Mlswry <05921> le <01002> hrybh <08269> rv <02608> hynnx <0853> taw <0251> yxa <02607> ynnx <0853> ta <06680> hwuaw(7:2)

7:2 kai <2532> eneteilamhn <1781> tw <3588> anania adelfw <80> mou <1473> kai <2532> tw <3588> anania arconti <758> thv <3588> bira en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> autov <846> wv <3739> anhr <435> alhyhv <227> kai <2532> foboumenov <5399> ton <3588> yeon <2316> para <3844> pollouv <4183>

7:3 <01004> wtyb <05048> dgn <0376> syaw <04929> wrmsmb <0376> sya <03389> Mlswry <03427> ybsy <04931> twrmsm <05975> dymehw <0270> wzxaw <01817> twtldh <01479> wpygy <05975> Mydme <01992> Mh <05704> dew <08121> smsh <02527> Mx <05704> de <03389> Mlswry <08179> yres <06605> wxtpy <03808> al <0> Mhl <0559> *rmaw {rmayw} (7:3)

7:3 kai <2532> eipa autoiv <846> ouk <3364> anoighsontai <455> pulai <4439> ierousalhm <2419> ewv <2193> ama <260> tw <3588> hliw <2246> kai <2532> eti <2089> autwn <846> grhgorountwn kleiesywsan <2808> ai <3588> yurai <2374> kai <2532> sfhnousywsan kai <2532> sthson <2476> profulakav oikountwn <3611> en <1722> ierousalhm <2419> anhr <435> en <1722> profulakh autou <846> kai <2532> anhr <435> apenanti oikiav <3614> autou <846>

7:4 <01129> Mywnb <01004> Mytb <0369> Nyaw <08432> hkwtb <04592> jem <05971> Mehw <01419> hlwdgw <03027> Mydy <07342> tbxr <05892> ryehw(7:4)

7:4 kai <2532> h <3588> poliv <4172> plateia <4116> kai <2532> megalh <3173> kai <2532> o <3588> laov <2992> oligov <3641> en <1722> auth <846> kai <2532> ouk <3364> hsan <1510> oikiai <3614> wkodomhmenai <3618>

7:5 P <0> wb <03789> bwtk <04672> aumaw <07223> hnwsarb <05927> Mylweh <03188> vxyh <05612> rpo <04672> aumaw <03187> vxythl <05971> Meh <0853> taw <05461> Myngoh <0853> taw <02715> Myrxh <0853> ta <06908> hubqaw <03820> ybl <0413> la <0430> yhla <05414> Ntyw(7:5)

7:5 kai <2532> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> mou <1473> kai <2532> sunhxa <4863> touv <3588> entimouv <1784> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> ton <3588> laon <2992> eiv <1519> sunodiav <4923> kai <2532> euron <2147> biblion <975> thv <3588> sunodiav <4923> oi <3739> anebhsan <305> en <1722> prwtoiv <4413> kai <2532> euron <2147> gegrammenon <1125> en <1722> autw <846>

7:6 <05892> wryel <0376> sya <03063> hdwhylw <03389> Mlswryl <07725> wbwsyw <0894> lbb <04428> Klm <05019> rundkwbn <01540> hlgh <0834> rsa <01473> hlwgh <07628> ybsm <05927> Myleh <04082> hnydmh <01121> ynb <0428> hla(7:6)

7:6 kai <2532> outoi <3778> uioi <5207> thv <3588> cwrav <5561> oi <3588> anabantev <305> apo <575> aicmalwsiav <161> thv <3588> apoikiav hv <3739> apwkisen naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> kai <2532> epestreqan <1994> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> eiv <1519> iouda <2448> anhr <435> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> autou <846>

7:7 o <03478> larvy <05971> Me <0376> ysna <04557> rpom <01196> hneb <05149> Mwxn <0902> ywgb <04559> trpom <01114> Nslb <04782> ykdrm <05167> ynmxn <07485> hymer <05838> hyrze <05166> hymxn <03442> ewsy <02216> lbbrz <05973> Me <0935> Myabh(7:7)

7:7 meta <3326> zorobabel <2216> kai <2532> ihsou <2424> kai <2532> neemia azaria daemia naemani mardocaiov balsan masfaray esdra bagoi naoum <3486> baana masfar andrev <435> laou <2992> israhl <2474>

7:8 o <08147> Mynsw <07657> Myebsw <03967> ham <0505> Mypla <06551> serp <01121> ynb(7:8)

7:8 uioi <5207> forov <5411> discilioi <1367> ekaton <1540> ebdomhkonta <1440> duo <1417>

7:9 o <08147> Mynsw <07657> Myebs <03967> twam <07969> sls <08203> hyjps <01121> ynb(7:9)

7:9 uioi <5207> safatia triakosioi <5145> ebdomhkonta <1440> duo <1417>

7:10 o <08147> Mynsw <02572> Mysmx <03967> twam <08337> ss <0733> xra <01121> ynb(7:10)

7:10 uioi <5207> hra exakosioi <1812> penthkonta <4004> duo <1417>

7:11 o <06240> rve <08083> hnms <03967> twam <08083> hnmsw <0505> Mypla <03097> bawyw <03442> ewsy <01121> ynbl <06355> bawm <0> txp <01121> ynb(7:11)

7:11 uioi <5207> faaymwab toiv <3588> uioiv <5207> ihsou <2424> kai <2532> iwab discilioi <1367> oktakosioi deka <1176> oktw <3638>

7:12 o <0702> hebraw <02572> Mysmx <03967> Mytam <0505> Pla <05867> Mlye <01121> ynb(7:12)

7:12 uioi <5207> ailam cilioi <5507> diakosioi <1250> penthkonta <4004> tessarev <5064>

7:13 o <02568> hsmxw <0705> Myebra <03967> twam <08083> hnms <02240> awtz <01121> ynb(7:13)

7:13 uioi <5207> zayoua oktakosioi tessarakonta <5062> pente <4002>

7:14 o <08346> Myssw <03967> twam <07651> ebs <02140> ykz <01121> ynb(7:14)

7:14 uioi <5207> zakcou eptakosioi exhkonta <1835>

7:15 o <08083> hnmsw <0705> Myebra <03967> twam <08337> ss <01131> ywnb <01121> ynb(7:15)

7:15 uioi <5207> banoui exakosioi <1812> tessarakonta <5062> oktw <3638>

7:16 o <08083> hnmsw <06242> Myrve <03967> twam <08337> ss <0893> ybb <01121> ynb(7:16)

7:16 uioi <5207> bhbi exakosioi <1812> eikosi <1501> oktw <3638>

7:17 o <08147> Mynsw <06242> Myrve <03967> twam <07969> sls <0505> Mypla <05803> dgze <01121> ynb(7:17)

7:17 uioi <5207> asgad discilioi <1367> triakosioi <5145> eikosi <1501> duo <1417>

7:18 o <07651> hebsw <08346> Myss <03967> twam <08337> ss <0140> Mqynda <01121> ynb(7:18)

7:18 uioi <5207> adenikam exakosioi <1812> exhkonta <1835> epta <2033>

7:19 o <07651> hebsw <08346> Myss <0505> Mypla <0902> ywgb <01121> ynb(7:19)

7:19 uioi <5207> bagoi discilioi <1367> exhkonta <1835> epta <2033>

7:20 o <02568> hsmxw <02572> Mysmx <03967> twam <08337> ss <05720> Nyde <01121> ynb(7:20)

7:20 uioi <5207> hdin exakosioi <1812> penthkonta <4004> pente <4002>

7:21 o <08083> hnmsw <08673> Myest <02396> hyqzxl <0333> rja <01121> ynb(7:21)

7:21 uioi <5207> athr <817> tw <3588> ezekia enenhkonta oktw <3638>

7:22 o <08083> hnmsw <06242> Myrve <03967> twam <07969> sls <02828> Msx <01121> ynb(7:22)

7:22 uioi <5207> hsam triakosioi <5145> eikosi <1501> oktw <3638>

7:23 o <0702> hebraw <06242> Myrve <03967> twam <07969> sls <01209> yub <01121> ynb(7:23)

7:23 uioi <5207> besi triakosioi <5145> eikosi <1501> tessarev <5064>

7:24 o <06240> rve <08147> Myns <03967> ham <02756> Pyrx <01121> ynb(7:24)

7:24 uioi <5207> arif ekaton <1540> dwdeka <1427>

7:25 o <02568> hsmxw <08673> Myest <01391> Nwebg <01121> ynb(7:25)

7:25 uioi <5207> gabawn enenhkonta pente <4002>

7:26 o <08083> hnmsw <08084> Mynms <03967> ham <05199> hpjnw <01035> Mxl <0> tyb <0582> ysna(7:26)

7:26 uioi <5207> baiyleem ekaton <1540> eikosi <1501> treiv <5140> uioi <5207> netwfa penthkonta <4004> ex <1803>

7:27 o <08083> hnmsw <06242> Myrve <03967> ham <06068> twtne <0376> ysna(7:27)

7:27 uioi <5207> anaywy ekaton <1540> eikosi <1501> oktw <3638>

7:28 o <08147> Mynsw <0705> Myebra <01041> twmze <0> tyb <0376> ysna(7:28)

7:28 andrev <435> bhyasmwy tessarakonta <5062> duo <1417>

7:29 o <07969> hslsw <0705> Myebra <03967> twam <07651> ebs <0881> twrabw <03716> hrypk <07157> Myrey <0> tyrq <0376> ysna(7:29)

7:29 andrev <435> kariayiarim kafira kai <2532> bhrwy eptakosioi tessarakonta <5062> treiv <5140>

7:30 o <0259> dxaw <06242> Myrve <03967> twam <08337> ss <01387> ebgw <07414> hmrh <0376> ysna(7:30)

7:30 andrev <435> arama kai <2532> gabaa exakosioi <1812> eikosi <1501> eiv <1519>

7:31 o <08147> Mynsw <06242> Myrvew <03967> ham <04363> omkm <0376> ysna(7:31)

7:31 andrev <435> macemav ekaton <1540> eikosi <1501> duo <1417>

7:32 o <07969> hslsw <06242> Myrve <03967> ham <05857> yehw <01008> la <0> tyb <0376> ysna(7:32)

7:32 andrev <435> bhyhl kai <2532> aia ekaton <1540> eikosi <1501> treiv <5140>

7:33 o <08147> Mynsw <02572> Mysmx <0312> rxa <05015> wbn <0376> ysna(7:33)

7:33 andrev <435> nabiaar penthkonta <4004> duo <1417>

7:34 o <0702> hebraw <02572> Mysmx <03967> Mytam <0505> Pla <0312> rxa <05867> Mlye <01121> ynb(7:34)

7:34 andrev <435> hlamaar cilioi <5507> diakosioi <1250> penthkonta <4004> tessarev <5064>

7:35 o <06242> Myrvew <03967> twam <07969> sls <02766> Mrx <01121> ynb(7:35)

7:35 uioi <5207> hram triakosioi <5145> eikosi <1501>

7:36 o <02568> hsmxw <0705> Myebra <03967> twam <07969> sls <03405> wxry <01121> ynb(7:36)

7:36 uioi <5207> iericw <2410> triakosioi <5145> tessarakonta <5062> pente <4002>

7:37 o <0259> dxaw <06242> Myrvew <03967> twam <07651> ebs <0207> wnwaw <02307> dydx <03850> dl <01121> ynb(7:37)

7:37 uioi <5207> lod adid kai <2532> wnw eptakosioi eikosi <1501> eiv <1519>

7:38 P <07970> Myslsw <03967> twam <08672> est <0505> Mypla <07969> tsls <05570> hano <01121> ynb(7:38)

7:38 uioi <5207> sanaa triscilioi <5153> ennakosioi triakonta <5144>

7:39 o <07969> hslsw <07657> Myebs <03967> twam <08672> est <03442> ewsy <01004> tybl <03048> hyedy <01121> ynb <03548> Mynhkh(7:39)

7:39 oi <3588> iereiv <2409> uioi <5207> iwdae eiv <1519> oikon <3624> ihsou <2424> ennakosioi ebdomhkonta <1440> treiv <5140>

7:40 o <08147> Mynsw <02572> Mysmx <0505> Pla <0564> rma <01121> ynb(7:40)

7:40 uioi <5207> emmhr cilioi <5507> penthkonta <4004> duo <1417>

7:41 o <07651> hebsw <0705> Myebra <03967> Mytam <0505> Pla <06583> rwxsp <01121> ynb(7:41)

7:41 uioi <5207> fassour cilioi <5507> diakosioi <1250> tessarakonta <5062> epta <2033>

7:42 P <06240> rve <07651> hebs <0505> Pla <02766> Mrx <01121> ynb(7:42)

7:42 uioi <5207> hram cilioi <5507> deka <1176> epta <2033>

7:43 o <0702> hebraw <07657> Myebs <01937> hwdwhl <01121> ynbl <06934> laymdql <03442> ewsy <01121> ynb <03881> Mywlh(7:43)

7:43 oi <3588> leuitai <3019> uioi <5207> ihsou <2424> tw <3588> kadmihl toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> oudouia ebdomhkonta <1440> tessarev <5064>

7:44 o <08083> hnmsw <0705> Myebra <03967> ham <0623> Poa <01121> ynb <07891> Myrrsmh(7:44)

7:44 oi <3588> adontev <103> uioi <5207> asaf ekaton <1540> tessarakonta <5062> oktw <3638>

7:45 o <08083> hnmsw <07970> Mysls <03967> ham <07630> ybs <01121> ynb <02410> ajyjx <01121> ynb <06126> bwqe <01121> ynb <02929> Nmlj <01121> ynb <0333> rja <01121> ynb <07967> Mwls <01121> ynb <07778> Myresh(7:45)

7:45 oi <3588> pulwroi uioi <5207> saloum uioi <5207> athr <817> uioi <5207> telmwn uioi <5207> akoub uioi <5207> atita uioi <5207> sabi ekaton <1540> triakonta <5144> oktw <3638>

7:46 <02884> twebj <01121> ynb <02817> apvx <01121> ynb <06727> axu <01121> ynb <05411> Mynytnh(7:46)

7:46 oi <3588> nayinim uioi <5207> sha uioi <5207> asifa uioi <5207> tabawy

7:47 <06303> Nwdp <01121> ynb <05517> aeyo <01121> ynb <07026> oryq <01121> ynb(7:47)

7:47 uioi <5207> kirav uioi <5207> souia uioi <5207> fadwn

7:48 <08014> ymls <01121> ynb <02286> hbgx <01121> ynb <03838> hnbl <01121> ynb(7:48)

7:48 uioi <5207> labana uioi <5207> agaba uioi <5207> salami

7:49 <01515> rxg <01121> ynb <01435> ldg <01121> ynb <02605> Nnx <01121> ynb(7:49)

7:49 uioi <5207> anan uioi <5207> gadhl uioi <5207> gaar

7:50 <05353> adwqn <01121> ynb <07526> Nyur <01121> ynb <07211> hyar <01121> ynb(7:50)

7:50 uioi <5207> raaia uioi <5207> raswn uioi <5207> nekwda

7:51 <06454> xop <01121> ynb <05798> aze <01121> ynb <01502> Mzg <01121> ynb(7:51)

7:51 uioi <5207> ghzam uioi <5207> ozi uioi <5207> fesh

7:52 <05300> *Myosypn {Myoswpn} <01121> ynb <04586> Mynwem <01121> ynb <01153> yob <01121> ynb(7:52)

7:52 uioi <5207> bhsi uioi <5207> meinwm uioi <5207> nefwsasim

7:53 <02744> rwxrx <01121> ynb <02709> apwqx <01121> ynb <01227> qwbqb <01121> ynb(7:53)

7:53 uioi <5207> bakbouk uioi <5207> acifa uioi <5207> arour

7:54 <02797> asrx <01121> ynb <04240> adyxm <01121> ynb <01213> tylub <01121> ynb(7:54)

7:54 uioi <5207> basalwy uioi <5207> meida uioi <5207> adasan

7:55 <08547> xmt <01121> ynb <05516> aroyo <01121> ynb <01302> owqrb <01121> ynb(7:55)

7:55 uioi <5207> barkouv uioi <5207> sisara uioi <5207> yhma

7:56 <02412> apyjx <01121> ynb <05335> xyun <01121> ynb(7:56)

7:56 uioi <5207> nisia uioi <5207> atifa

7:57 <06514> adyrp <01121> ynb <05618> trpwo <01121> ynb <05479> yjwo <01121> ynb <08010> hmls <05650> ydbe <01121> ynb(7:57)

7:57 uioi <5207> doulwn <1401> salwmwn uioi <5207> souti uioi <5207> safaray uioi <5207> ferida

7:58 <01435> ldg <01121> ynb <01874> Nwqrd <01121> ynb <03279> aley <01121> ynb(7:58)

7:58 uioi <5207> iealh uioi <5207> dorkwn uioi <5207> gadhl

7:59 <0526> Nwma <01121> ynb <06380> Myybuh <0> trkp <01121> ynb <02411> lyjx <01121> ynb <08203> hyjps <01121> ynb(7:59)

7:59 uioi <5207> safatia uioi <5207> ethl uioi <5207> facaray uioi <5207> sabaim uioi <5207> hmim

7:60 P <08147> Mynsw <08673> Myest <03967> twam <07969> sls <08010> hmls <05650> ydbe <01121> ynbw <05411> Mynytnh <03605> lk(7:60)

7:60 pantev <3956> oi <3588> nayinim kai <2532> uioi <5207> doulwn <1401> salwmwn triakosioi <5145> enenhkonta duo <1417>

7:61 <01992> Mh <03478> larvym <0518> Ma <02233> Merzw <01> Mtwba <01004> tyb <05046> dyghl <03201> wlky <03808> alw <0564> rmaw <0114> Nwda <03743> bwrk <08521> asrx <0> lt <08528> xlm <0> ltm <05927> Mylweh <0428> hlaw(7:61)

7:61 kai <2532> outoi <3778> anebhsan <305> apo <575> yelmeley arhsa caroub hrwn iemhr kai <2532> ouk <3364> hdunasyhsan <1410> apaggeilai oikouv <3624> patriwn <3965> autwn <846> kai <2532> sperma <4690> autwn <846> ei <1487> apo <575> israhl <2474> eisin <1510>

7:62 o <08147> Mynsw <0705> Myebraw <03967> twam <08337> ss <05353> adwqn <01121> ynb <02900> hybwj <01121> ynb <01806> hyld <01121> ynb(7:62)

7:62 uioi <5207> dalaia uioi <5207> twbia uioi <5207> nekwda exakosioi <1812> tessarakonta <5062> duo <1417>

7:63 <08034> Mms <05921> le <07121> arqyw <0802> hsa <01569> ydelgh <01271> ylzrb <01323> twnbm <03947> xql <0834> rsa <01271> ylzrb <01121> ynb <06976> Uwqh <01121> ynb <02252> hybx <01121> ynb <03548> Mynhkh <04480> Nmw(7:63)

7:63 kai <2532> apo <575> twn <3588> ierewn <2409> uioi <5207> ebia uioi <5207> akwv uioi <5207> berzelli oti <3754> elaben <2983> apo <575> yugaterwn <2364> berzelli tou <3588> galaaditou gunaikav <1135> kai <2532> eklhyh <2564> ep <1909> onomati <3686> autwn <846>

7:64 <03550> hnhkh <04480> Nm <01351> wlagyw <04672> aumn <03808> alw <03187> Myvxytmh <03791> Mbtk <01245> wsqb <0428> hla(7:64)

7:64 outoi <3778> ezhthsan <2212> grafhn <1124> autwn <846> thv <3588> sunodiav <4923> kai <2532> ouc <3364> eureyh <2147> kai <2532> hgcisteuyhsan apo <575> thv <3588> ierateiav <2405>

7:65 <08550> Mymwtw <0224> Myrwal <03548> Nhkh <05975> dme <05704> de <06944> Mysdqh <06944> sdqm <0398> wlkay <03808> al <0834> rsa <0> Mhl <08660> atsrth <0559> rmayw(7:65)

7:65 kai <2532> eipen ayersaya ina <2443> mh <3165> fagwsin <2068> apo <575> tou <3588> agiou <40> twn <3588> agiwn <40> ewv <2193> anasth <450> o <3588> iereuv <2409> fwtiswn <5461>

7:66 <08346> Myssw <03967> twam <07969> sls <0505> Mypla <07239> awbr <0702> ebra <0259> dxak <06951> lhqh <03605> lk(7:66)

7:66 kai <2532> egeneto <1096> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> wv <3739> eiv <1519> tessarev <5064> muriadev <3461> discilioi <1367> triakosioi <5145> exhkonta <1835>

7:67 o <02568> hsmxw <0705> Myebraw <03967> Mytam <07891> twrrsmw <07891> Myrrsm <0> Mhlw <07651> hebsw <07970> Mysls <03967> twam <07969> sls <0505> Mypla <07651> tebs <0428> hla <0519> Mhythmaw <05650> Mhydbe <0905> dblm(7:67)

7:67 parex doulwn <1401> autwn <846> kai <2532> paidiskwn autwn <846> outoi <3778> eptakiscilioi <2035> triakosioi <5145> triakonta <5144> epta <2033> kai <2532> adontev <103> kai <2532> adousai <103> diakosioi <1250> tessarakonta <5062> pente <4002>

7:68 Verse7:68 missingin Masoretictext: SeeLXX/Q (7:68)

7:68 ippoi <2462> eptakosioi triakonta <5144> ex <1803> hmionoi diakosioi <1250> tessarakonta <5062> pente <4002>

7:69 <06242> Myrvew <03967> twam <07651> ebs <0505> Mypla <08337> tss <02543> Myrmxo <02568> hsmxw <07970> Mysls <03967> twam <0702> ebra <01581> Mylmg<7:68> (7:69)

7:69 kamhloi <2574> tetrakosioi <5071> triakonta <5144> pente <4002> onoi <3688> exakiscilioi eptakosioi eikosi <1501>

7:70 <03967> twam <02568> smxw <07970> Mysls <03548> Mynhk <03801> twntk <02572> Mysmx <04219> twqrzm <0505> Pla <01871> Mynmkrd <02091> bhz <0214> ruwal <05414> Ntn <08660> atsrth <04399> hkalml <05414> wntn <01> twbah <07218> ysar <07117> tuqmw<7:69> (7:70)

7:70 kai <2532> apo <575> merouv <3313> archgwn <747> twn <3588> patriwn <3965> edwkan <1325> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> tw <3588> neemia eiv <1519> yhsauron <2344> crusouv ciliouv <5507> fialav <5357> penthkonta <4004> kai <2532> coywnwy twn <3588> ierewn <2409> triakonta <5144>

7:71 <03967> Mytamw <0505> Mypla <04488> Mynm <03701> Pokw <07239> twbr <08147> yts <01871> Mynwmkrd <02091> bhz <04399> hkalmh <0214> ruwal <05414> wntn <01> twbah <07218> ysarmw<7:70> (7:71)

7:71 kai <2532> apo <575> archgwn <747> twn <3588> patriwn <3965> edwkan <1325> eiv <1519> yhsauron <2344> tou <3588> ergou <2041> crusiou <5553> duo <1417> muriadav <3461> kai <2532> arguriou <694> mnav <3414> disciliav <1367> diakosiav <1250>

7:72 P <07651> hebsw <08346> Myss <03548> Mynhk <03801> tntkw <0505> Mypla <04488> Mynm <03701> Pokw <07239> awbr <08147> yts <01871> Mynwmkrd <02091> bhz <05971> Meh <07611> tyras <05414> wntn <0834> rsaw<7:71> (7:72)

7:72 kai <2532> edwkan <1325> oi <3588> kataloipoi <2645> tou <3588> laou <2992> crusiou <5553> duo <1417> muriadav <3461> kai <2532> arguriou <694> mnav <3414> disciliav <1367> diakosiav <1250> kai <2532> coywnwy twn <3588> ierewn <2409> exhkonta <1835> epta <2033>

7:73 <05892> Mhyreb <03478> larvy <01121> ynbw <07637> yeybsh <02320> sdxh <05060> egyw <05892> Mhyreb <03478> larvy <03605> lkw <05411> Mynytnhw <05971> Meh <04480> Nmw <07891> Myrrsmhw <07778> Myrewshw <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <03427> wbsyw<7:72> (7:73)

7:73 kai <2532> ekayisan <2523> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> kai <2532> oi <3588> pulwroi kai <2532> oi <3588> adontev <103> kai <2532> oi <3588> apo <575> tou <3588> laou <2992> kai <2532> oi <3588> nayinim kai <2532> pav <3956> israhl <2474> en <1722> polesin <4172> autwn <846> kai <2532> efyasen <5348> o <3588> mhn <3303> o <3588> ebdomov <1442> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> en <1722> polesin <4172> autwn <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA