TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 22:1-16

22:1 <02896> bwj <02580> Nx <02091> bhzmw <03701> Pokm <07227> br <06239> rsem <08034> Ms <0977> rxbn(22:1)

22:1 airetwteron onoma <3686> kalon <2570> h <2228> ploutov <4149> poluv <4183> uper <5228> de <1161> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> cariv <5485> agayh <18>

22:2 <03068> hwhy <03605> Mlk <06213> hve <06298> wsgpn <07326> srw <06223> ryse(22:2)

22:2 plousiov <4145> kai <2532> ptwcov <4434> sunhnthsan <4876> allhloiv amfoterouv de <1161> o <3588> kuriov <2962> epoihsen <4160>

22:3 <06064> wsnenw <05674> wrbe <06612> Myytpw <05641> *rtonw {rtoyw} <07451> her <07200> har <06175> Mwre(22:3)

22:3 panourgov <3835> idwn <3708> ponhron <4190> timwroumenon <5097> krataiwv <2900> autov <846> paideuetai <3811> oi <3588> de <1161> afronev <878> parelyontev <3928> ezhmiwyhsan <2210>

22:4 <02416> Myyxw <03519> dwbkw <06239> rse <03068> hwhy <03374> tary <06038> hwne <06118> bqe(22:4)

22:4 genea <1074> sofiav <4678> fobov <5401> kuriou <2962> kai <2532> ploutov <4149> kai <2532> doxa <1391> kai <2532> zwh <2222>

22:5 <01992> Mhm <07368> qxry <05315> wspn <08104> rmws <06141> sqe <01870> Krdb <06341> Myxp <06791> Mynu(22:5)

22:5 triboloi <5146> kai <2532> pagidev <3803> en <1722> odoiv <3598> skoliaiv <4646> o <3588> de <1161> fulasswn <5442> thn <3588> eautou <1438> quchn <5590> afexetai <568> autwn <846>

22:6 <04480> hnmm <05493> rwoy <03808> al <02204> Nyqzy <03588> yk <01571> Mg <01870> wkrd <06310> yp <05921> le <05288> renl <02596> Knx(22:6)

22:6

22:7 <03867> hwlm <0376> syal <03867> hwl <05650> dbew <04910> lwsmy <07326> Mysrb <06223> ryse(22:7)

22:7 plousioi <4145> ptwcwn <4434> arxousin <757> kai <2532> oiketai <3610> idioiv <2398> despotaiv <1203> daniousin <1155>

22:8 <03615> hlky <05678> wtrbe <07626> jbsw <07114> Nwa <07114> *ruqy {rwuqy} <05766> hlwe <02232> erwz(22:8)

22:8 o <3588> speirwn <4687> faula <5337> yerisei <2325> kaka <2556> plhghn <4127> de <1161> ergwn <2041> autou <846> suntelesei <4931> (22:8a) andra <435> ilaron <2431> kai <2532> dothn <1395> eulogei <2127> o <3588> yeov <2316> mataiothta <3153> de <1161> ergwn <2041> autou <846> suntelesei <4931>

22:9 <01800> ldl <03899> wmxlm <05414> Ntn <03588> yk <01288> Krby <01931> awh <05869> Nye <02896> bwj(22:9)

22:9 o <3588> elewn <1653> ptwcon <4434> autov <846> diatrafhsetai twn <3588> gar <1063> eautou <1438> artwn <740> edwken <1325> tw <3588> ptwcw <4434> (22:9a) nikhn <3529> kai <2532> timhn <5092> peripoieitai o <3588> dwra <1435> douv <1325> thn <3588> mentoi <3305> quchn <5590> afaireitai twn <3588> kekthmenwn <2932>

22:10 <07036> Nwlqw <01779> Nyd <07673> tbsyw <04066> Nwdm <03318> auyw <03887> Ul <01644> srg(22:10)

22:10 ekbale <1544> ek <1537> sunedriou <4892> loimon <3061> kai <2532> sunexeleusetai autw <846> neikov otan <3752> gar <1063> kayish <2523> en <1722> sunedriw <4892> pantav <3956> atimazei <818>

22:11 <04428> Klm <07453> wher <08193> wytpv <02580> Nx <02890> bl <02889> *rhj {rwhj} <0157> bha(22:11)

22:11 agapa <25> kuriov <2962> osiav <3741> kardiav <2588> dektoi <1184> de <1161> autw <846> pantev <3956> amwmoi <299> ceilesin <5491> poimainei <4165> basileuv <935>

22:12 <0898> dgb <01697> yrbd <05557> Ployw <01847> ted <05341> wrun <03068> hwhy <05869> ynye(22:12)

22:12 oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> diathrousin <1301> aisyhsin <144> faulizei de <1161> logouv <3056> paranomov

22:13 <07523> xura <07339> twbxr <08432> Kwtb <02351> Uwxb <0738> yra <06102> lue <0559> rma(22:13)

22:13 profasizetai kai <2532> legei <3004> oknhrov <3636> lewn <3023> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> en <1722> de <1161> taiv <3588> plateiaiv <4116> foneutai

22:14 <05307> Ms <05307> *lpy {lwpy} <03068> hwhy <02194> Mwez <02114> twrz <06310> yp <06013> hqme <07745> hxws(22:14)

22:14 boyrov bayuv <901> stoma <4750> paranomou o <3588> de <1161> mishyeiv <3404> upo <5259> kuriou <2962> empeseitai <1706> eiv <1519> auton <846> (22:14a) eisin <1510> odoi <3598> kakai <2556> enwpion <1799> androv <435> kai <2532> ouk <3364> agapa <25> tou <3588> apostreqai <654> ap <575> autwn <846> apostrefein <654> de <1161> dei <1210> apo <575> odou <3598> skoliav <4646> kai <2532> kakhv <2556>

22:15 <04480> wnmm <07368> hnqyxry <04148> rowm <07626> jbs <05288> ren <03820> blb <07194> hrwsq <0200> tlwa(22:15)

22:15 anoia exhptai kardiav <2588> neou <3501> rabdov de <1161> kai <2532> paideia <3809> makran <3112> ap <575> autou <846>

22:16 <04270> rwoxml <0389> Ka <06223> rysel <05414> Ntn <0> wl <07235> twbrhl <01800> ld <06231> qse(22:16)

22:16 o <3588> sukofantwn <4811> penhta <3993> polla <4183> poiei <4160> ta <3588> eautou <1438> didwsin <1325> de <1161> plousiw <4145> ep <1909> elassoniTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA