TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 25:35-55

25:35 <05973> Kme <02421> yxw <08453> bswtw <01616> rg <0> wb <02388> tqzxhw <05973> Kme <03027> wdy <04131> hjmw <0251> Kyxa <04134> Kwmy <03588> ykw(25:35)

25:35 ean <1437> de <1161> penhtai o <3588> adelfov <80> sou <4771> kai <2532> adunathsh <101> taiv <3588> cersin <5495> para <3844> soi <4771> antilhmqh autou <846> wv <3739> proshlutou <4339> kai <2532> paroikou <3941> kai <2532> zhsetai <2198> o <3588> adelfov <80> sou <4771> meta <3326> sou <4771>

25:36 <05973> Kme <0251> Kyxa <02421> yxw <0430> Kyhlam <03372> taryw <08635> tybrtw <05392> Ksn <0853> wtam <03947> xqt <0408> la(25:36)

25:36 ou <3364> lhmqh <2983> par <3844> autou <846> tokon <5110> oude <3761> epi <1909> plhyei <4128> kai <2532> fobhyhsh <5399> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> egw <1473> kuriov <2962> kai <2532> zhsetai <2198> o <3588> adelfov <80> sou <4771> meta <3326> sou <4771>

25:37 <0400> Klka <05414> Ntt <03808> al <04768> tybrmbw <05392> Ksnb <0> wl <05414> Ntt <03808> al <03701> Kpok <0853> ta(25:37)

25:37 to <3588> argurion <694> sou <4771> ou <3364> dwseiv <1325> autw <846> epi <1909> tokw <5110> kai <2532> epi <1909> pleonasmon ou <3364> dwseiv <1325> autw <846> ta <3588> brwmata <1033> sou <4771>

25:38 o <0430> Myhlal <0> Mkl <01961> twyhl <03667> Nenk <0776> Ura <0853> ta <0> Mkl <05414> ttl <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ytauwh <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna(25:38)

25:38 egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> exagagwn <1806> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> dounai <1325> umin <4771> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> wste <5620> einai <1510> umwn <4771> yeov <2316>

25:39 <05650> dbe <05656> tdbe <0> wb <05647> dbet <03808> al <0> Kl <04376> rkmnw <05973> Kme <0251> Kyxa <04134> Kwmy <03588> ykw(25:39)

25:39 ean <1437> de <1161> tapeinwyh <5013> o <3588> adelfov <80> sou <4771> para <3844> soi <4771> kai <2532> prayh <4097> soi <4771> ou <3364> douleusei <1398> soi <4771> douleian <1397> oiketou <3610>

25:40 <05973> Kme <05647> dbey <03104> lbyh <08141> tns <05704> de <05973> Kme <01961> hyhy <08453> bswtk <07916> rykvk(25:40)

25:40 wv <3739> misywtov <3411> h <2228> paroikov <3941> estai <1510> soi <4771> ewv <2193> tou <3588> etouv <2094> thv <3588> afesewv <859> ergatai <2038> para <3844> soi <4771>

25:41 <07725> bwsy <01> wytba <0272> tzxa <0413> law <04940> wtxpsm <0413> la <07725> bsw <05973> wme <01121> wynbw <01931> awh <05973> Kmem <03318> auyw(25:41)

25:41 kai <2532> exeleusetai <1831> th <3588> afesei <859> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> apeleusetai <565> eiv <1519> thn <3588> genean <1074> autou <846> eiv <1519> thn <3588> katascesin <2697> thn <3588> patrikhn <3967> apodrameitai

25:42 <05650> dbe <04466> trkmm <04376> wrkmy <03808> al <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mta <03318> ytauwh <0834> rsa <01992> Mh <05650> ydbe <03588> yk(25:42)

25:42 dioti <1360> oiketai <3610> mou <1473> eisin <1510> outoi <3778> ouv <3739> exhgagon <1806> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ou <3364> prayhsetai <4097> en <1722> prasei oiketou <3610>

25:43 <0430> Kyhlam <03372> taryw <06531> Krpb <0> wb <07287> hdrt <03808> al(25:43)

25:43 ou <3364> katateneiv auton <846> en <1722> tw <3588> mocyw <3449> kai <2532> fobhyhsh <5399> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771>

25:44 <0519> hmaw <05650> dbe <07069> wnqt <01992> Mhm <05439> Mkytbybo <0834> rsa <01471> Mywgh <0853> tam <0> Kl <01961> wyhy <0834> rsa <0519> Ktmaw <05650> Kdbew(25:44)

25:44 kai <2532> paiv <3816> kai <2532> paidiskh <3814> osoi <3745> an <302> genwntai <1096> soi <4771> apo <575> twn <3588> eynwn <1484> osoi <3745> kuklw sou <4771> eisin <1510> ap <575> autwn <846> kthsesye <2932> doulon <1401> kai <2532> doulhn <1399>

25:45 <0272> hzxal <0> Mkl <01961> wyhw <0776> Mkurab <03205> wdylwh <0834> rsa <05973> Mkme <0834> rsa <04940> Mtxpsmmw <07069> wnqt <01992> Mhm <05973> Mkme <01481> Myrgh <08453> Mybswth <01121> ynbm <01571> Mgw(25:45)

25:45 kai <2532> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> paroikwn <3941> twn <3588> ontwn <1510> en <1722> umin <4771> apo <575> toutwn <3778> kthsesye <2932> kai <2532> apo <575> twn <3588> suggenwn <4773> autwn <846> osoi <3745> an <302> genwntai <1096> en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> estwsan <1510> umin <4771> eiv <1519> katascesin <2697>

25:46 o <06531> Krpb <0> wb <07287> hdrt <03808> al <0251> wyxab <0376> sya <03478> larvy <01121> ynb <0251> Mkyxabw <05647> wdbet <0> Mhb <05769> Mlel <0272> hzxa <03423> tsrl <0310> Mkyrxa <01121> Mkynbl <0853> Mta <05157> Mtlxnthw(25:46)

25:46 kai <2532> katamerieite autouv <846> toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <4771> mey <3326> umav <4771> kai <2532> esontai <1510> umin <4771> katocimoi eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> twn <3588> adelfwn <80> umwn <4771> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ou <3364> katatenei auton <846> en <1722> toiv <3588> mocyoiv <3449>

25:47 <01616> rg <04940> txpsm <06133> rqel <0176> wa <05973> Kme <08453> bswt <01616> rgl <04376> rkmnw <05973> wme <0251> Kyxa <04134> Kmw <05973> Kme <08453> bswtw <01616> rg <03027> dy <05381> gyvt <03588> ykw(25:47)

25:47 ean <1437> de <1161> eurh <2147> h <3588> ceir <5495> tou <3588> proshlutou <4339> h <2228> tou <3588> paroikou <3941> tou <3588> para <3844> soi <4771> kai <2532> aporhyeiv <639> o <3588> adelfov <80> sou <4771> prayh <4097> tw <3588> proshlutw <4339> h <2228> tw <3588> paroikw <3941> tw <3588> para <3844> soi <4771> ek <1537> genethv <1079> proshlutw <4339>

25:48 <01350> wnlagy <0251> wyxam <0259> dxa <0> wl <01961> hyht <01353> hlag <04376> rkmn <0310> yrxa(25:48)

25:48 meta <3326> to <3588> prayhnai <4097> autw <846> lutrwsiv <3085> estai <1510> autw <846> eiv <1519> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> lutrwsetai <3084> auton <846>

25:49 <01350> lagnw <03027> wdy <05381> hgyvh <0176> wa <01350> wnlagy <04940> wtxpsmm <01320> wrvb <07607> rasm <0176> wa <01350> wnlagy <01730> wdd <01121> Nb <0176> wa <01730> wdd <0176> wa(25:49)

25:49 adelfov <80> patrov <3962> autou <846> h <2228> uiov <5207> adelfou <80> patrov <3962> lutrwsetai <3084> auton <846> h <2228> apo <575> twn <3588> oikeiwn <3609> twn <3588> sarkwn <4561> autou <846> ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> autou <846> lutrwsetai <3084> auton <846> ean <1437> de <1161> euporhyeiv <2141> taiv <3588> cersin <5495> lutrwshtai <3084> eauton <1438>

25:50 <05973> wme <01961> hyhy <07916> rykv <03117> ymyk <08141> Myns <04557> rpomb <04465> wrkmm <03701> Pok <01961> hyhw <03104> lbyh <08141> tns <05704> de <0> wl <04376> wrkmh <08141> tnsm <07069> whnq <05973> Me <02803> bsxw(25:50)

25:50 kai <2532> sullogieitai prov <4314> ton <3588> kekthmenon <2932> auton <846> apo <575> tou <3588> etouv <2094> ou <3739> apedoto <591> eauton <1438> autw <846> ewv <2193> tou <3588> eniautou <1763> thv <3588> afesewv <859> kai <2532> estai <1510> to <3588> argurion <694> thv <3588> prasewv autou <846> wv <3739> misyiou <3407> etov <2094> ex <1537> etouv <2094> estai <1510> met <3326> autou <846>

25:51 <04736> wtnqm <03701> Pokm <01353> wtlag <07725> bysy <06310> Nhypl <08141> Mynsb <07227> twbr <05750> dwe <0518> Ma(25:51)

25:51 ean <1437> de <1161> tini <5100> pleion <4183> twn <3588> etwn <2094> h <1510> prov <4314> tauta <3778> apodwsei <591> ta <3588> lutra <3083> autou <846> apo <575> tou <3588> arguriou <694> thv <3588> prasewv autou <846>

25:52 <01353> wtlag <0853> ta <07725> bysy <08141> wyns <06310> ypk <0> wl <02803> bsxw <03104> lbyh <08141> tns <05704> de <08141> Mynsb <07604> rasn <04592> jem <0518> Maw(25:52)

25:52 ean <1437> de <1161> oligon <3641> kataleifyh <2641> apo <575> twn <3588> etwn <2094> eiv <1519> ton <3588> eniauton <1763> thv <3588> afesewv <859> kai <2532> sullogieitai autw <846> kata <2596> ta <3588> eth <2094> autou <846> kai <2532> apodwsei <591> ta <3588> lutra <3083> autou <846>

25:53 <05869> Kynyel <06531> Krpb <07287> wndry <03808> al <05973> wme <01961> hyhy <08141> hnsb <08141> hns <07916> rykvk(25:53)

25:53 wv <3739> misywtov <3411> eniauton <1763> ex <1537> eniautou <1763> estai <1510> met <3326> autou <846> ou <3364> katateneiv auton <846> en <1722> tw <3588> mocyw <3449> enwpion <1799> sou <4771>

25:54 <05973> wme <01121> wynbw <01931> awh <03104> lbyh <08141> tnsb <03318> auyw <0428> hlab <01350> lagy <03808> al <0518> Maw(25:54)

25:54 ean <1437> de <1161> mh <3165> lutrwtai <3084> kata <2596> tauta <3778> exeleusetai <1831> en <1722> tw <3588> etei <2094> thv <3588> afesewv <859> autov <846> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> autou <846> met <3326> autou <846>

25:55 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mtwa <03318> ytauwh <0834> rsa <01992> Mh <05650> ydbe <05650> Mydbe <03478> larvy <01121> ynb <0> yl <03588> yk(25:55)

25:55 oti <3754> emoi <1473> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> oiketai <3610> paidev <3816> mou <1473> outoi <3778> eisin <1510> ouv <3739> exhgagon <1806> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA