TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 72

72:1 <04428> Klm <01121> Nbl <06666> Ktqduw <05414> Nt <04428> Klml <04941> Kyjpsm <0430> Myhla <08010> hmlsl(72:1)

72:1 (71:1) eiv <1519> salwmwn o <3588> yeov <2316> to <3588> krima <2917> sou <4771> tw <3588> basilei <935> dov <1325> kai <2532> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> tw <3588> uiw <5207> tou <3588> basilewv <935>

72:2 <04941> jpsmb <06041> Kyynew <06664> qdub <05971> Kme <01777> Nydy(72:2)

72:2 (71:2) krinein <2919> ton <3588> laon <2992> sou <4771> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> touv <3588> ptwcouv <4434> sou <4771> en <1722> krisei <2920>

72:3 <06666> hqdub <01389> twebgw <05971> Mel <07965> Mwls <02022> Myrh <05375> wavy(72:3)

72:3 (71:3) analabetw <353> ta <3588> orh <3735> eirhnhn <1515> tw <3588> law <2992> sou <4771> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> en <1722> dikaiosunh <1343>

72:4 <06231> qswe <01792> akdyw <034> Nwyba <01121> ynbl <03467> eyswy <05971> Me <06041> yyne <08199> jpsy(72:4)

72:4 (71:4) krinei <2919> touv <3588> ptwcouv <4434> tou <3588> laou <2992> kai <2532> swsei <4982> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> penhtwn <3993> kai <2532> tapeinwsei <5014> sukofanthn

72:5 <01755> Myrwd <01755> rwd <03394> xry <06440> ynplw <08121> sms <05973> Me <03372> Kwaryy(72:5)

72:5 (71:5) kai <2532> sumparamenei <4839> tw <3588> hliw <2246> kai <2532> pro <4253> thv <3588> selhnhv <4582> geneav <1074> genewn <1074>

72:6 <0776> Ura <02222> Pyzrz <07241> Mybybrk <01488> zg <05921> le <04306> rjmk <03381> dry(72:6)

72:6 (71:6) kai <2532> katabhsetai <2597> wv <3739> uetov <5205> epi <1909> pokon kai <2532> wsei <5616> stagonev stazousai epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

72:7 <03394> xry <01097> ylb <05704> de <07965> Mwls <07230> brw <06662> qydu <03117> wymyb <06524> xrpy(72:7)

72:7 (71:7) anatelei <393> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846> dikaiosunh <1343> kai <2532> plhyov <4128> eirhnhv <1515> ewv <2193> ou <3739> antanaireyh h <3588> selhnh <4582>

72:8 <0776> Ura <0657> yopa <05704> de <05104> rhnmw <03220> My <05704> de <03220> Mym <07287> dryw(72:8)

72:8 (71:8) kai <2532> katakurieusei <2634> apo <575> yalasshv <2281> ewv <2193> yalasshv <2281> kai <2532> apo <575> potamou <4215> ewv <2193> peratwn <4009> thv <3588> oikoumenhv <3611>

72:9 <03897> wkxly <06083> rpe <0341> wybyaw <06728> Myyu <03766> werky <06440> wynpl(72:9)

72:9 (71:9) enwpion <1799> autou <846> propesountai aiyiopev <128> kai <2532> oi <3588> ecyroi <2190> autou <846> coun leixousin

72:10 <07126> wbyrqy <0814> rksa <05434> abow <07614> abs <04428> yklm <07725> wbysy <04503> hxnm <0339> Myyaw <08659> sysrt <04428> yklm(72:10)

72:10 (71:10) basileiv <935> yarsiv kai <2532> ai <3588> nhsoi <3520> dwra <1435> prosoisousin <4374> basileiv <935> arabwn <690> kai <2532> saba dwra <1435> prosaxousin <4317>

72:11 <05647> whwdbey <01471> Mywg <03605> lk <04428> Myklm <03605> lk <0> wl <07812> wwxtsyw(72:11)

72:11 (71:11) kai <2532> proskunhsousin <4352> autw <846> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> douleusousin <1398> autw <846>

72:12 <0> wl <05826> rze <0369> Nyaw <06041> ynew <07768> ewsm <034> Nwyba <05337> lyuy <03588> yk(72:12)

72:12 (71:12) oti <3754> errusato ptwcon <4434> ek <1537> ceirov <5495> dunastou <1413> kai <2532> penhta <3993> w <3739> ouc <3364> uphrcen <5225> bohyov <998>

72:13 <03467> eyswy <034> Mynwyba <05315> twspnw <034> Nwybaw <01800> ld <05921> le <02347> oxy(72:13)

72:13 (71:13) feisetai <5339> ptwcou <4434> kai <2532> penhtov <3993> kai <2532> qucav <5590> penhtwn <3993> swsei <4982>

72:14 <05869> wynyeb <01818> Mmd <03365> rqyyw <05315> Mspn <01350> lagy <02555> omxmw <08496> Kwtm(72:14)

72:14 (71:14) ek <1537> tokou <5110> kai <2532> ex <1537> adikiav <93> lutrwsetai <3084> tav <3588> qucav <5590> autwn <846> kai <2532> entimon <1784> to <3588> onoma <3686> autwn <846> enwpion <1799> autou <846>

72:15 <01288> whnkrby <03117> Mwyh <03605> lk <08548> dymt <01157> wdeb <06419> llptyw <07614> abs <02091> bhzm <0> wl <05414> Ntyw <02421> yxyw(72:15)

72:15 (71:15) kai <2532> zhsetai <2198> kai <2532> doyhsetai <1325> autw <846> ek <1537> tou <3588> crusiou <5553> thv <3588> arabiav <688> kai <2532> proseuxontai <4336> peri <4012> autou <846> dia <1223> pantov <3956> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> euloghsousin <2127> auton <846>

72:16 <0776> Urah <06212> bvek <05892> ryem <06692> wuyuyw <06529> wyrp <03844> Nwnblk <07493> sery <02022> Myrh <07218> sarb <0776> Urab <01250> rb <06451> top <01961> yhy(72:16)

72:16 (71:16) estai <1510> sthrigma en <1722> th <3588> gh <1065> ep <1909> akrwn twn <3588> orewn <3735> uperaryhsetai uper <5228> ton <3588> libanon <3030> o <3588> karpov <2590> autou <846> kai <2532> exanyhsousin ek <1537> polewv <4172> wsei <5616> cortov <5528> thv <3588> ghv <1065>

72:17 <0833> whwrsay <01471> Mywg <03605> lk <0> wb <01288> wkrbtyw <08034> wms <05125> *Nwny {Nyny} <08121> sms <06440> ynpl <05769> Mlwel <08034> wms <01961> yhy(72:17)

72:17 (71:17) estw <1510> to <3588> onoma <3686> autou <846> euloghmenon <2127> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> pro <4253> tou <3588> hliou <2246> diamenei <1265> to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> euloghyhsontai <2127> en <1722> autw <846> pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1065> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> makariousin <3106> auton <846>

72:18 <0905> wdbl <06381> twalpn <06213> hve <03478> larvy <0430> yhla <0430> Myhla <03068> hwhy <01288> Kwrb(72:18)

72:18 (71:18) euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> o <3588> poiwn <4160> yaumasia <2297> monov <3441>

72:19 <0543> Nmaw <0543> Nma <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <03519> wdwbk <04390> almyw <05769> Mlwel <03519> wdwbk <08034> Ms <01288> Kwrbw(72:19)

72:19 (71:19) kai <2532> euloghton <2128> to <3588> onoma <3686> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> plhrwyhsetai <4137> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> pasa <3956> h <3588> gh <1065> genoito <1096> genoito <1096>

72:20 <03448> ysy <01121> Nb <01732> dwd <08605> twlpt <03615> wlk(72:20)

72:20 (71:20) exelipon <1587> oi <3588> umnoi <5215> dauid tou <3588> uiou <5207> iessai <2421>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA