TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

1 Petrus 3

3:1 omoiwv <3668> gunaikev <1135> upotassomenai <5293> (5746) toiv <3588> idioiv <2398> andrasin <435> ina <2443> ei <1487> tinev <5100> apeiyousin <544> (5719) tw <3588> logw <3056> dia <1223> thv <3588> twn <3588> gunaikwn <1135> anastrofhv <391> aneu <427> logou <3056> kerdhyhsontai <2770> (5701)

3:2 epopteusantev <2029> (5660) thn <3588> en <1722> fobw <5401> agnhn <53> anastrofhn <391> umwn <5216>

3:3 wn <3739> estw <1510> (5749) ouc <3756> o <3588> exwyen <1855> emplokhv <1708> tricwn <2359> kai <2532> periyesewv <4025> crusiwn <5553> h <2228> endusewv <1745> imatiwn <2440> kosmov <2889>

3:4 all <235> o <3588> kruptov <2927> thv <3588> kardiav <2588> anyrwpov <444> en <1722> tw <3588> afyartw <862> tou <3588> hsuciou <2272> kai <2532> praewv <4239> pneumatov <4151> o <3739> estin <1510> (5748) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> polutelev <4185>

3:5 outwv <3779> gar <1063> pote <4218> kai <2532> ai <3588> agiai <40> gunaikev <1135> ai <3588> elpizousai <1679> (5723) eiv <1519> yeon <2316> ekosmoun <2885> (5707) eautav <1438> upotassomenai <5293> (5746) toiv <3588> idioiv <2398> andrasin <435>

3:6 wv <5613> sarra <4564> uphkouen <5219> (5707) tw <3588> abraam <11> kurion <2962> auton <846> kalousa <2564> (5723) hv <3739> egenhyhte <1096> (5675) tekna <5043> agayopoiousai <15> (5723) kai <2532> mh <3361> foboumenai <5399> (5740) mhdemian <3367> ptohsin <4423>

3:7 oi <3588> andrev <435> omoiwv <3668> sunoikountev <4924> (5723) kata <2596> gnwsin <1108> wv <5613> asyenesterw <772> skeuei <4632> tw <3588> gunaikeiw <1134> aponemontev <632> (5723) timhn <5092> wv <5613> kai <2532> sugklhronomoi <4789> caritov <5485> zwhv <2222> eiv <1519> to <3588> mh <3361> egkoptesyai <1465> (5745) tav <3588> proseucav <4335> umwn <5216>

3:8 to <3588> de <1161> telov <5056> pantev <3956> omofronev <3675> sumpayeiv <4835> filadelfoi <5361> eusplagcnoi <2155> tapeinofronev <5391>

3:9 mh <3361> apodidontev <591> (5723) kakon <2556> anti <473> kakou <2556> h <2228> loidorian <3059> anti <473> loidoriav <3059> tounantion <5121> de <1161> eulogountev <2127> (5723) oti <3754> eiv <1519> touto <5124> eklhyhte <2564> (5681) ina <2443> eulogian <2129> klhronomhshte <2816> (5661)

3:10 o <3588> gar <1063> yelwn <2309> (5723) zwhn <2222> agapan <25> (5721) kai <2532> idein <1492> (5629) hmerav <2250> agayav <18> pausatw <3973> (5657) thn <3588> glwssan <1100> apo <575> kakou <2556> kai <2532> ceilh <5491> tou <3588> mh <3361> lalhsai <2980> (5658) dolon <1388>

3:11 ekklinatw <1578> (5657) de <1161> apo <575> kakou <2556> kai <2532> poihsatw <4160> (5657) agayon <18> zhthsatw <2212> (5657) eirhnhn <1515> kai <2532> diwxatw <1377> (5657) authn <846>

3:12 oti <3754> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> wta <3775> autou <846> eiv <1519> dehsin <1162> autwn <846> proswpon <4383> de <1161> kuriou <2962> epi <1909> poiountav <4160> (5723) kaka <2556>

3:13 kai <2532> tiv <5101> o <3588> kakwswn <2559> (5694) umav <5209> ean <1437> tou <3588> agayou <18> zhlwtai <2207> genhsye <1096> (5638)

3:14 all <235> ei <1487> kai <2532> pascoite <3958> (5722) dia <1223> dikaiosunhn <1343> makarioi <3107> ton <3588> de <1161> fobon <5401> autwn <846> mh <3361> fobhyhte <5399> (5676) mhde <3366> taracyhte <5015> (5686)

3:15 kurion <2962> de <1161> ton <3588> criston <5547> agiasate <37> (5657) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216> etoimoi <2092> aei <104> prov <4314> apologian <627> panti <3956> tw <3588> aitounti <154> (5723) umav <5209> logon <3056> peri <4012> thv <3588> en <1722> umin <5213> elpidov <1680> alla <235> meta <3326> prauthtov <4240> kai <2532> fobou <5401>

3:16 suneidhsin <4893> econtev <2192> (5723) agayhn <18> ina <2443> en <1722> w <3739> katalaleisye <2635> (5743) kataiscunywsin <2617> (5686) oi <3588> ephreazontev <1908> (5723) umwn <5216> thn <3588> agayhn <18> en <1722> cristw <5547> anastrofhn <391>

3:17 kreitton <2909> gar <1063> agayopoiountav <15> (5723) ei <1487> yeloi <2309> (5722) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> pascein <3958> (5721) h <2228> kakopoiountav <2554> (5723)

3:18 oti <3754> kai <2532> cristov <5547> apax <530> peri <4012> amartiwn <266> apeyanen <599> (5627) dikaiov <1342> uper <5228> adikwn <94> ina <2443> umav <5209> prosagagh <4317> (5632) tw <3588> yew <2316> yanatwyeiv <2289> (5772) men <3303> sarki <4561> zwopoihyeiv <2227> (5685) de <1161> pneumati <4151>

3:19 en <1722> w <3739> kai <2532> toiv <3588> en <1722> fulakh <5438> pneumasin <4151> poreuyeiv <4198> (5679) ekhruxen <2784> (5656)

3:20 apeiyhsasin <544> (5660) pote <4218> ote <3753> apexedeceto <553> (5711) h <3588> tou <3588> yeou <2316> makroyumia <3115> en <1722> hmeraiv <2250> nwe <3575> kataskeuazomenhv <2680> (5746) kibwtou <2787> eiv <1519> hn <3739> oligoi <3641> tout <5124> estin <1510> (5748) oktw <3638> qucai <5590> dieswyhsan <1295> (5681) di <1223> udatov <5204>

3:21 o <3739> kai <2532> umav <5209> antitupon <499> nun <3568> swzei <4982> (5719) baptisma <908> ou <3756> sarkov <4561> apoyesiv <595> rupou <4509> alla <235> suneidhsewv <4893> agayhv <18> eperwthma <1906> eiv <1519> yeon <2316> di <1223> anastasewv <386> ihsou <2424> cristou <5547>

3:22 ov <3739> estin <1510> (5748) en <1722> dexia <1188> yeou <2316> poreuyeiv <4198> (5679) eiv <1519> ouranon <3772> upotagentwn <5293> (5651) autw <846> aggelwn <32> kai <2532> exousiwn <1849> kai <2532> dunamewn <1411>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA