TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

1 Tawarikh 14

14:1 <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <06086> Myue <02796> ysrxw <07023> ryq <02796> ysrxw <0730> Myzra <06086> yuew <01732> dywd <0413> la <04397> Mykalm <06865> ru <04428> Klm <02438> *Mrwx {Mryx} <07971> xlsyw(14:1)

14:1 kai <2532> apesteilen <649> ciram basileuv <935> turou <5184> aggelouv <32> prov <4314> dauid kai <2532> xula <3586> kedrina kai <2532> oikodomouv toicwn <5109> kai <2532> tektonav <5045> xulwn <3586> tou <3588> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624>

14:2 P <03478> larvy <05971> wme <05668> rwbeb <04438> wtwklm <04605> hleml <05375> tavn <03588> yk <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <03068> hwhy <03559> wnykh <03588> yk <01732> dywd <03045> edyw(14:2)

14:2 kai <2532> egnw <1097> dauid oti <3754> htoimhsen <2090> auton <846> kuriov <2962> epi <1909> israhl <2474> oti <3754> huxhyh <837> eiv <1519> uqov <5311> h <3588> basileia <932> autou <846> dia <1223> ton <3588> laon <2992> autou <846> israhl <2474>

14:3 <01323> twnbw <01121> Mynb <05750> dwe <01732> dywd <03205> dlwyw <03389> Mlswryb <0802> Mysn <05750> dwe <01732> dywd <03947> xqyw(14:3)

14:3 kai <2532> elaben <2983> dauid eti <2089> gunaikav <1135> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> etecyhsan <5088> dauid eti <2089> uioi <5207> kai <2532> yugaterev <2364>

14:4 <08010> hmlsw <05416> Ntn <07727> bbwsw <08051> ewms <03389> Mlswryb <0> wl <01961> wyh <0834> rsa <03205> Mydwlyh <08034> twms <0428> hlaw(14:4)

14:4 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> twn <3588> tecyentwn <5088> oi <3739> hsan <1510> autw <846> en <1722> ierousalhm <2419> samaa isobaam nayan <3481> salwmwn

14:5 <0467> jlplaw <0474> ewsylaw <02984> rxbyw(14:5)

14:5 kai <2532> ibaar kai <2532> elisae kai <2532> elifalet

14:6 <03309> eypyw <05298> gpnw <05052> hgnw(14:6)

14:6 kai <2532> nage kai <2532> nafag kai <2532> ianouou

14:7 <0467> jlpylaw <01182> edylebw <0476> emsylaw(14:7)

14:7 kai <2532> elisamae kai <2532> balegdae kai <2532> elifalet

14:8 <06440> Mhynpl <03318> auyw <01732> dywd <08085> emsyw <01732> dywd <0853> ta <01245> sqbl <06430> Mytslp <03605> lk <05927> wleyw <03478> larvy <03605> lk <05921> le <04428> Klml <01732> dywd <04886> xsmn <03588> yk <06430> Mytslp <08085> wemsyw(14:8)

14:8 kai <2532> hkousan <191> allofuloi <246> oti <3754> ecrisyh <5548> dauid basileuv <935> epi <1909> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> anebhsan <305> pantev <3956> oi <3588> allofuloi <246> zhthsai <2212> ton <3588> dauid kai <2532> hkousen <191> dauid kai <2532> exhlyen <1831> eiv <1519> apanthsin autoiv <846>

14:9 <07497> Myapr <06010> qmeb <06584> wjspyw <0935> wab <06430> Mytslpw(14:9)

14:9 kai <2532> allofuloi <246> hlyon <2064> kai <2532> sunepeson en <1722> th <3588> koiladi twn <3588> gigantwn

14:10 <03027> Kdyb <05414> Myttnw <05927> hle <03068> hwhy <0> wl <0559> rmayw <03027> ydyb <05414> Mttnw <06430> *Mytslp {Myytslp} <05921> le <05927> hleah <0559> rmal <0430> Myhlab <01732> dywd <07592> lasyw(14:10)

14:10 kai <2532> hrwthsen <2065> dauid dia <1223> tou <3588> yeou <2316> legwn <3004> ei <1487> anabw <305> epi <1909> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> dwseiv <1325> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> eipen autw <846> kuriov <2962> anabhyi <305> kai <2532> dwsw <1325> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771>

14:11 <01188> Myurp <0> leb <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> warq <03651> Nk <05921> le <04325> Mym <06556> Urpk <03027> ydyb <0341> ybywa <0853> ta <0430> Myhlah <06555> Urp <01732> dywd <0559> rmayw <01732> dywd <08033> Ms <05221> Mkyw <01188> Myurp <0> lebb <05927> wleyw(14:11)

14:11 kai <2532> anebh <305> eiv <1519> baalfarasin kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> ekei <1563> dauid kai <2532> eipen dauid diekoqen o <3588> yeov <2316> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> en <1722> ceiri <5495> mou <1473> wv <3739> diakophn udatov <5204> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> diakoph farasin

14:12 P <0784> sab <08313> wprvyw <01732> dywd <0559> rmayw <0430> Mhyhla <0853> ta <08033> Ms <05800> wbzeyw(14:12)

14:12 kai <2532> egkatelipon <1459> ekei <1563> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> eipen dauid katakausai <2618> autouv <846> en <1722> puri <4442>

14:13 <06010> qmeb <06584> wjspyw <06430> Mytslp <05750> dwe <03254> wpyoyw(14:13)

14:13 kai <2532> proseyento <4369> eti <2089> allofuloi <246> kai <2532> sunepesan eti <2089> en <1722> th <3588> koiladi twn <3588> gigantwn

14:14 <01057> Myakbh <04136> lwmm <01992> Mhl <0935> tabw <05921> Mhylem <05437> boh <0310> Mhyrxa <05927> hlet <03808> al <0430> Myhlah <0> wl <0559> rmayw <0430> Myhlab <01732> dywd <05750> dwe <07592> lasyw(14:14)

14:14 kai <2532> hrwthsen <2065> dauid eti <2089> en <1722> yew <2316> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> yeov <2316> ou <3364> poreush <4198> opisw <3694> autwn <846> apostrefou <654> ap <575> autwn <846> kai <2532> paresh <3918> autoiv <846> plhsion <4139> twn <3588> apiwn

14:15 <06430> Mytslp <04264> hnxm <0853> ta <05221> twkhl <06440> Kynpl <0430> Myhlah <03318> auy <03588> yk <04421> hmxlmb <03318> aut <0227> za <01057> Myakbh <07218> ysarb <06807> hdeuh <06963> lwq <0853> ta <08085> Kemsk <01961> yhyw(14:15)

14:15 kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> akousai <191> se <4771> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> susseismou twn <3588> akrwn twn <3588> apiwn tote <5119> exeleush <1831> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> oti <3754> exhlyen <1831> o <3588> yeov <2316> emprosyen <1715> sou <4771> tou <3588> pataxai <3960> thn <3588> parembolhn twn <3588> allofulwn <246>

14:16 <01507> hrzg <05704> dew <01391> Nwebgm <06430> Mytslp <04264> hnxm <0853> ta <05221> wkyw <0430> Myhlah <06680> whwu <0834> rsak <01732> dywd <06213> veyw(14:16)

14:16 kai <2532> epoihsen <4160> kaywv <2531> eneteilato <1781> autw <846> o <3588> yeov <2316> kai <2532> epataxen <3960> thn <3588> parembolhn twn <3588> allofulwn <246> apo <575> gabawn ewv <2193> gazara

14:17 <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <06343> wdxp <0853> ta <05414> Ntn <03068> hwhyw <0776> twurah <03605> lkb <01732> dywd <08034> Ms <03318> auyw(14:17)

14:17 kai <2532> egeneto <1096> onoma <3686> dauid en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> kai <2532> kuriov <2962> edwken <1325> ton <3588> fobon <5401> autou <846> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA