TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 18:1-12

18:1 <02391> yqzx <03068> hwhy <07355> Kmxra <0559> rmayw( (2) ) <07586> lwas <03027> dymw <0341> wybya <03605> lk <03709> Pkm <0853> wtwa <03068> hwhy <05337> lyuh <03117> Mwyb <02063> tazh <07892> hrysh <01697> yrbd <0853> ta <03068> hwhyl <01696> rbd <0834> rsa <01732> dwdl <03068> hwhy <05650> dbel <05329> xunml(18:1)

18:1 (17:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> paidi <3816> kuriou <2962> tw <3588> dauid a <3739> elalhsen <2980> tw <3588> kuriw <2962> touv <3588> logouv <3056> thv <3588> wdhv <3592> tauthv <3778> en <1722> hmera <2250> h <3739> errusato auton <846> kuriov <2962> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> saoul <4549> (17:2) kai <2532> eipen agaphsw <25> se <4771> kurie <2962> h <3588> iscuv <2479> mou <1473>

18:2 <04869> ybgvm <03468> yesy <07161> Nrqw <04043> yngm <0> wb <02620> hoxa <06697> yrwu <0410> yla <06403> yjlpmw <04686> ytdwumw <05553> yelo <03068> hwhy<18:3> (18:2)

18:2 (17:3) kuriov <2962> sterewma <4733> mou <1473> kai <2532> katafugh mou <1473> kai <2532> rusthv mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473> bohyov <998> mou <1473> kai <2532> elpiw <1679> ep <1909> auton <846> uperaspisthv mou <1473> kai <2532> kerav <2768> swthriav <4991> mou <1473> antilhmptwr mou <1473>

18:3 <03467> eswa <0341> ybya <04480> Nmw <03068> hwhy <07121> arqa <01984> llhm<18:4> (18:3)

18:3 (17:4) ainwn <134> epikalesomai kurion <2962> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> swyhsomai <4982>

18:4 <01204> ynwteby <01100> leylb <05158> ylxnw <04194> twm <02256> ylbx <0661> ynwppa<18:5> (18:4)

18:4 (17:5) periescon <4023> me <1473> wdinev <5604> yanatou <2288> kai <2532> ceimarroi anomiav <458> exetaraxan <1613> me <1473>

18:5 <04194> twm <04170> ysqwm <06923> ynwmdq <05437> ynwbbo <07585> lwas <02256> ylbx<18:6> (18:5)

18:5 (17:6) wdinev <5604> adou <86> periekuklwsan <4033> me <1473> proefyasan <4399> me <1473> pagidev <3803> yanatou <2288>

18:6 <0241> wynzab <0935> awbt <06440> wynpl <07775> ytewsw <06963> ylwq <01964> wlkyhm <08085> emsy <07768> ewsa <0430> yhla <0413> law <03068> hwhy <07121> arqa <0> yl <06862> rub<18:7> (18:6)

18:6 (17:7) kai <2532> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> me <1473> epekalesamhn ton <3588> kurion <2962> kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> mou <1473> ekekraxa <2896> hkousen <191> ek <1537> naou <3485> agiou <40> autou <846> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> h <3588> kraugh <2906> mou <1473> enwpion <1799> autou <846> eiseleusetai <1525> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> autou <846>

18:7 <0> wl <02734> hrx <03588> yk <01607> wsegtyw <07264> wzgry <02022> Myrh <04146> ydowmw <0776> Urah <07493> sertw <01607> segtw<18:8> (18:7)

18:7 (17:8) kai <2532> esaleuyh <4531> kai <2532> entromov <1790> egenhyh <1096> h <3588> gh <1065> kai <2532> ta <3588> yemelia twn <3588> orewn <3735> etaracyhsan <5015> kai <2532> esaleuyhsan <4531> oti <3754> wrgisyh <3710> autoiv <846> o <3588> yeov <2316>

18:8 <04480> wnmm <01197> wreb <01513> Mylxg <0398> lkat <06310> wypm <0784> saw <0639> wpab <06227> Nse <05927> hle<18:9> (18:8)

18:8 (17:9) anebh <305> kapnov <2586> en <1722> orgh <3709> autou <846> kai <2532> pur <4442> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kateflogisen anyrakev <440> anhfyhsan ap <575> autou <846>

18:9 <07272> wylgr <08478> txt <06205> lprew <03381> dryw <08064> Myms <05186> jyw<18:10> (18:9)

18:9 (17:10) kai <2532> eklinen <2827> ouranon <3772> kai <2532> katebh <2597> kai <2532> gnofov <1105> upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846>

18:10 <07307> xwr <03671> ypnk <05921> le <01675> adyw <05774> Peyw <03742> bwrk <05921> le <07392> bkryw<18:11> (18:10)

18:10 (17:11) kai <2532> epebh <1910> epi <1909> ceroubin kai <2532> epetasyh epetasyh epi <1909> pterugwn <4420> anemwn <417>

18:11 <07834> Myqxs <05645> ybe <04325> Mym <02824> tksx <05521> wtko <05439> wytwbybo <05643> wrto <02822> Ksx <07896> tsy<18:12> (18:11)

18:11 (17:12) kai <2532> eyeto <5087> skotov <4655> apokrufhn autou <846> kuklw autou <846> h <3588> skhnh <4633> autou <846> skoteinon <4652> udwr <5204> en <1722> nefelaiv <3507> aerwn <109>

18:12 <0784> sa <01513> ylxgw <01259> drb <05674> wrbe <05645> wybe <05048> wdgn <05051> hgnm<18:13> (18:12)

18:12 (17:13) apo <575> thv <3588> thlaughsewv enwpion <1799> autou <846> ai <3588> nefelai <3507> dihlyon <1330> calaza <5464> kai <2532> anyrakev <440> purovTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA