TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 11:29-40

11:29 <07704> hdvb <0905> Mdbl <08147> Mhynsw <02319> hsdx <08008> hmlvb <03680> hoktm <01931> awhw <01870> Krdb <05030> aybnh <07888> ynlysh <0281> hyxa <0853> wta <04672> aumyw <03389> Mlswrym <03318> auy <03379> Mebryw <01931> ayhh <06256> teb <01961> yhyw(11:29)

11:29 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> kai <2532> ieroboam exhlyen <1831> ex <1537> ierousalhm <2419> kai <2532> euren <2147> auton <846> aciav o <3588> shlwnithv o <3588> profhthv <4396> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> apesthsen auton <846> ek <1537> thv <3588> odou <3598> kai <2532> o <3588> aciav peribeblhmenov <4016> imatiw <2440> kainw <2537> kai <2532> amfoteroi en <1722> tw <3588> pediw

11:30 <07168> Myerq <06240> rve <08147> Myns <07167> herqyw <05921> wyle <0834> rsa <02319> hsdxh <08008> hmlvb <0281> hyxa <08610> vptyw(11:30)

11:30 kai <2532> epelabeto acia tou <3588> imatiou <2440> autou <846> tou <3588> kainou <2537> tou <3588> ep <1909> autw <846> kai <2532> dierrhxen auto <846> dwdeka <1427> rhgmata <4485>

11:31 <07626> Myjbsh <06235> hrve <0853> ta <0> Kl <05414> yttnw <08010> hmls <03027> dym <04467> hklmmh <0853> ta <07167> erq <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk <07168> Myerq <06235> hrve <0> Kl <03947> xq <03379> Mebryl <0559> rmayw(11:31)

11:31 kai <2532> eipen tw <3588> ieroboam labe <2983> seautw <4572> deka <1176> rhgmata <4485> oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> rhssw <4486> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> salwmwn kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> deka <1176> skhptra

11:32 <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <0> hb <0977> ytrxb <0834> rsa <05892> ryeh <03389> Mlswry <04616> Nemlw <01732> dwd <05650> ydbe <04616> Neml <0> wl <01961> hyhy <0259> dxah <07626> jbshw(11:32)

11:32 kai <2532> duo <1417> skhptra esontai <1510> autw <846> dia <1223> ton <3588> doulon <1401> mou <1473> dauid kai <2532> dia <1223> ierousalhm <2419> thn <3588> polin <4172> hn <3739> exelexamhn en <1722> auth <846> ek <1537> paswn <3956> fulwn <5443> israhl <2474>

11:33 <01> wyba <01732> dwdk <04941> yjpsmw <02708> ytqxw <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> twvel <01870> ykrdb <01980> wklh <03808> alw <05983> Nwme <01121> ynb <0430> yhla <04445> Mklmlw <04124> bawm <0430> yhla <03645> swmkl <06722> Nyndu <0430> yhla <06253> trtsel <07812> wwxtsyw <05800> ynwbze <0834> rsa <03282> Ney(11:33)

11:33 any <473> wn <3739> katelipen <2641> me <1473> kai <2532> epoihsen <4160> th <3588> astarth bdelugmati <946> sidwniwn <4606> kai <2532> tw <3588> camwv kai <2532> toiv <3588> eidwloiv <1497> mwab kai <2532> tw <3588> basilei <935> autwn <846> prosocyismati uiwn <5207> ammwn kai <2532> ouk <3364> eporeuyh <4198> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> emou <1473> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

11:34 <02708> ytqxw <04687> ytwum <08104> rms <0834> rsa <0853> wta <0977> ytrxb <0834> rsa <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Neml <02416> wyyx <03117> ymy <03605> lk <07896> wntsa <05387> ayvn <03588> yk <03027> wdym <04467> hklmmh <03605> lk <0853> ta <03947> xqa <03808> alw(11:34)

11:34 kai <2532> ou <3364> mh <3165> labw <2983> olhn <3650> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> dioti <1360> antitassomenov antitaxomai autw <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> zwhv <2222> autou <846> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473> on <3739> exelexamhn auton <846>

11:35 <07626> Myjbsh <06235> trve <0853> ta <0> Kl <05414> hyttnw <01121> wnb <03027> dym <04410> hkwlmh <03947> ytxqlw(11:35)

11:35 kai <2532> lhmqomai <2983> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> ta <3588> deka <1176> skhptra

11:36 <08033> Ms <08034> yms <07760> Mwvl <0> yl <0977> ytrxb <0834> rsa <05892> ryeh <03389> Mlswryb <06440> ynpl <03117> Mymyh <03605> lk <05650> ydbe <01732> dywdl <05216> ryn <01961> twyh <04616> Neml <0259> dxa <07626> jbs <05414> Nta <01121> wnblw(11:36)

11:36 tw <3588> de <1161> uiw <5207> autou <846> dwsw <1325> ta <3588> duo <1417> skhptra opwv <3704> h <1510> yesiv tw <3588> doulw <1401> mou <1473> dauid pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> enwpion <1799> emou <1473> en <1722> ierousalhm <2419> th <3588> polei <4172> hn <3739> exelexamhn emautw <1683> tou <3588> yesyai <5087> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563>

11:37 <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <01961> tyyhw <05315> Kspn <0183> hwat <0834> rsa <03605> lkb <04427> tklmw <03947> xqa <0853> Ktaw(11:37)

11:37 kai <2532> se <4771> lhmqomai <2983> kai <2532> basileuseiv <936> en <1722> oiv <3739> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> su <4771> esh <1510> basileuv <935> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

11:38 <03478> larvy <0853> ta <0> Kl <05414> yttnw <01732> dwdl <01129> ytynb <0834> rsak <0539> Nman <01004> tyb <0> Kl <01129> ytynbw <05973> Kme <01961> ytyyhw <05650> ydbe <01732> dwd <06213> hve <0834> rsak <04687> ytwumw <02708> ytwqx <08104> rwmsl <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> tyvew <01870> ykrdb <01980> tklhw <06680> Kwua <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <08085> emst <0518> Ma <01961> hyhw(11:38)

11:38 kai <2532> estai <1510> ean <1437> fulaxhv <5442> panta <3956> osa <3745> an <302> enteilwmai <1781> soi <4771> kai <2532> poreuyhv <4198> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> kai <2532> poihshv <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> emou <1473> tou <3588> fulaxasyai <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> kaywv <2531> epoihsen <4160> dauid o <3588> doulov <1401> mou <1473> kai <2532> esomai <1510> meta <3326> sou <4771> kai <2532> oikodomhsw <3618> soi <4771> oikon <3624> piston <4103> kaywv <2531> wkodomhsa <3618> tw <3588> dauid

11:39 o <03117> Mymyh <03605> lk <03808> al <0389> Ka <02063> taz <04616> Neml <01732> dwd <02233> erz <0853> ta <06031> hneaw(11:39)

11:39

11:40 <08010> hmls <04194> twm <05704> de <04714> Myrumb <01961> yhyw <04714> Myrum <04428> Klm <07895> qsys <0413> la <04714> Myrum <01272> xrbyw <03379> Mebry <06965> Mqyw <03379> Mebry <0853> ta <04191> tymhl <08010> hmls <01245> sqbyw(11:40)

11:40 kai <2532> ezhthsen <2212> salwmwn yanatwsai <2289> ton <3588> ieroboam kai <2532> anesth <450> kai <2532> apedra eiv <1519> aigupton <125> prov <4314> sousakim basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> hn <1510> en <1722> aiguptw <125> ewv <2193> ou <3739> apeyanen <599> salwmwnTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA