TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kisah Para Rasul 28

28:1 kai <2532> diaswyentev <1295> (5685) tote <5119> epegnwmen <1921> (5627) oti <3754> melithnh <3194> h <3588> nhsov <3520> kaleitai <2564> (5743)

28:2 oi <3588> te <5037> barbaroi <915> pareicon <3930> (5707) ou <3756> thn <3588> tucousan <5177> (5631) filanyrwpian <5363> hmin <2254> aqantev <681> (5660) gar <1063> puran <4443> proselabonto <4355> (5639) pantav <3956> hmav <2248> dia <1223> ton <3588> ueton <5205> ton <3588> efestwta <2186> (5761) kai <2532> dia <1223> to <3588> qucov <5592>

28:3 sustreqantov <4962> (5660) de <1161> tou <3588> paulou <3972> fruganwn <5434> ti <5100> plhyov <4128> kai <2532> epiyentov <2007> (5631) epi <1909> thn <3588> puran <4443> ecidna <2191> apo <575> thv <3588> yermhv <2329> exelyousa <1831> (5631) kayhqen <2510> (5656) thv <3588> ceirov <5495> autou <846>

28:4 wv <5613> de <1161> eidon <1492> (5627) oi <3588> barbaroi <915> kremamenon <2910> (5734) to <3588> yhrion <2342> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> prov <4314> allhlouv <240> elegon <3004> (5707) pantwv <3843> foneuv <5406> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> on <3739> diaswyenta <1295> (5685) ek <1537> thv <3588> yalasshv <2281> h <3588> dikh <1349> zhn <2198> (5721) ouk <3756> eiasen <1439> (5656)

28:5 o <3588> men <3303> oun <3767> apotinaxav <660> (5660) to <3588> yhrion <2342> eiv <1519> to <3588> pur <4442> epayen <3958> (5627) ouden <3762> kakon <2556>

28:6 oi <3588> de <1161> prosedokwn <4328> (5707) auton <846> mellein <3195> (5721) pimprasyai <4092> (5745) h <2228> katapiptein <2667> (5721) afnw <869> nekron <3498> epi <1909> polu <4183> de <1161> autwn <846> prosdokwntwn <4328> (5723) kai <2532> yewrountwn <2334> (5723) mhden <3367> atopon <824> eiv <1519> auton <846> ginomenon <1096> (5740) metabalomenoi <3327> (5671) elegon <3004> (5707) auton <846> einai <1510> (5750) yeon <2316>

28:7 en <1722> de <1161> toiv <3588> peri <4012> ton <3588> topon <5117> ekeinon <1565> uphrcen <5225> (5707) cwria <5564> tw <3588> prwtw <4413> thv <3588> nhsou <3520> onomati <3686> popliw <4196> ov <3739> anadexamenov <324> (5666) hmav <2248> hmerav <2250> treiv <5140> filofronwv <5390> exenisen <3579> (5656)

28:8 egeneto <1096> (5633) de <1161> ton <3588> patera <3962> tou <3588> popliou <4196> puretoiv <4446> kai <2532> dusenteriw <1420> sunecomenon <4912> (5746) katakeisyai <2621> (5738) prov <4314> on <3739> o <3588> paulov <3972> eiselywn <1525> (5631) kai <2532> proseuxamenov <4336> (5666) epiyeiv <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autw <846> iasato <2390> (5662) auton <846>

28:9 toutou <5127> de <1161> genomenou <1096> (5637) [kai] <2532> oi <3588> loipoi <3062> oi <3588> en <1722> th <3588> nhsw <3520> econtev <2192> (5723) asyeneiav <769> proshrconto <4334> (5711) kai <2532> eyerapeuonto <2323> (5712)

28:10 oi <3739> kai <2532> pollaiv <4183> timaiv <5092> etimhsan <5091> (5656) hmav <2248> kai <2532> anagomenoiv <321> (5746) epeyento <2007> (5639) ta <3588> prov <4314> tav <3588> creiav <5532>

28:11 meta <3326> de <1161> treiv <5140> mhnav <3376> anhcyhmen <321> (5681) en <1722> ploiw <4143> parakeceimakoti <3914> (5761) en <1722> th <3588> nhsw <3520> alexandrinw <222> parashmw <3902> dioskouroiv <1359>

28:12 kai <2532> katacyentev <2609> (5685) eiv <1519> surakousav <4946> epemeinamen <1961> (5656) hmerav <2250> treiv <5140>

28:13 oyen <3606> perielontev <4014> (5631) kathnthsamen <2658> (5656) eiv <1519> rhgion <4484> kai <2532> meta <3326> mian <1520> hmeran <2250> epigenomenou <1920> (5637) notou <3558> deuteraioi <1206> hlyomen <2064> (5627) eiv <1519> potiolouv <4223>

28:14 ou <3757> eurontev <2147> (5631) adelfouv <80> pareklhyhmen <3870> (5681) par <3844> autoiv <846> epimeinai <1961> (5658) hmerav <2250> epta <2033> kai <2532> outwv <3779> eiv <1519> thn <3588> rwmhn <4516> hlyamen <2064> (5627)

28:15 kakeiyen <2547> oi <3588> adelfoi <80> akousantev <191> (5660) ta <3588> peri <4012> hmwn <2257> hlyan <2064> (5627) eiv <1519> apanthsin <529> hmin <2254> acriv <891> appiou <675> forou <5410> kai <2532> triwn <5140> tabernwn <4999> ouv <3739> idwn <1492> (5631) o <3588> paulov <3972> eucaristhsav <2168> (5660) tw <3588> yew <2316> elaben <2983> (5627) yarsov <2294>

28:16 ote <3753> de <1161> eishlyomen <1525> (5627) eiv <1519> rwmhn <4516> epetraph <2010> (5681) tw <3588> paulw <3972> menein <3306> (5721) kay <2596> eauton <1438> sun <4862> tw <3588> fulassonti <5442> (5723) auton <846> stratiwth <4757>

28:17 egeneto <1096> (5633) de <1161> meta <3326> hmerav <2250> treiv <5140> sugkalesasyai <4779> (5670) auton <846> touv <3588> ontav <1510> (5752) twn <3588> ioudaiwn <2453> prwtouv <4413> sunelyontwn <4905> (5631) de <1161> autwn <846> elegen <3004> (5707) prov <4314> autouv <846> egw <1473> andrev <435> adelfoi <80> ouden <3762> enantion <1727> poihsav <4160> (5660) tw <3588> law <2992> h <2228> toiv <3588> eyesin <1485> toiv <3588> patrwoiv <3971> desmiov <1198> ex <1537> ierosolumwn <2414> paredoyhn <3860> (5681) eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> twn <3588> rwmaiwn <4514>

28:18 oitinev <3748> anakrinantev <350> (5660) me <3165> eboulonto <1014> (5711) apolusai <630> (5658) dia <1223> to <3588> mhdemian <3367> aitian <156> yanatou <2288> uparcein <5225> (5721) en <1722> emoi <1698>

28:19 antilegontwn <483> (5723) de <1161> twn <3588> ioudaiwn <2453> hnagkasyhn <315> (5681) epikalesasyai <1941> (5670) kaisara <2541> ouc <3756> wv <5613> tou <3588> eynouv <1484> mou <3450> ecwn <2192> (5723) ti <5100> kathgorein <2723> (5721)

28:20 dia <1223> tauthn <3778> oun <3767> thn <3588> aitian <156> parekalesa <3870> (5656) umav <5209> idein <1492> (5629) kai <2532> proslalhsai <4354> (5658) eneken <1752> gar <1063> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> israhl <2474> thn <3588> alusin <254> tauthn <3778> perikeimai <4029> (5736)

28:21 oi <3588> de <1161> prov <4314> auton <846> eipan <3004> (5627) hmeiv <2249> oute <3777> grammata <1121> peri <4012> sou <4675> edexameya <1209> (5662) apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> oute <3777> paragenomenov <3854> (5637) tiv <5100> twn <3588> adelfwn <80> aphggeilen <518> (5656) h <2228> elalhsen <2980> (5656) ti <5100> peri <4012> sou <4675> ponhron <4190>

28:22 axioumen <515> (5719) de <1161> para <3844> sou <4675> akousai <191> (5658) a <3739> froneiv <5426> (5719) peri <4012> men <3303> gar <1063> thv <3588> airesewv <139> tauthv <3778> gnwston <1110> hmin <2254> estin <1510> (5748) oti <3754> pantacou <3837> antilegetai <483> (5743)

28:23 taxamenoi <5021> (5671) de <1161> autw <846> hmeran <2250> hlyon <2064> (5627) prov <4314> auton <846> eiv <1519> thn <3588> xenian <3578> pleionev <4119> oiv <3739> exetiyeto <1620> (5710) diamarturomenov <1263> (5740) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> peiywn <3982> (5723) te <5037> autouv <846> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> apo <575> te <5037> tou <3588> nomou <3551> mwusewv <3475> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396> apo <575> prwi <4404> ewv <2193> esperav <2073>

28:24 kai <2532> oi <3588> men <3303> epeiyonto <3982> (5712) toiv <3588> legomenoiv <3004> (5746) oi <3588> de <1161> hpistoun <569> (5707)

28:25 asumfwnoi <800> de <1161> ontev <1510> (5752) prov <4314> allhlouv <240> apeluonto <630> (5710) eipontov <2036> (5631) tou <3588> paulou <3972> rhma <4487> en <1520> oti <3754> kalwv <2573> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> elalhsen <2980> (5656) dia <1223> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> umwn <5216>

28:26 legwn <3004> (5723) poreuyhti <4198> (5676) prov <4314> ton <3588> laon <2992> touton <5126> kai <2532> eipon <3004> (5628) akoh <189> akousete <191> (5692) kai <2532> ou <3756> mh <3361> sunhte <4920> (5655) kai <2532> blepontev <991> (5723) bleqete <991> (5692) kai <2532> ou <3756> mh <3361> idhte <1492> (5632)

28:27 epacunyh <3975> (5681) gar <1063> h <3588> kardia <2588> tou <3588> laou <2992> toutou <5127> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> barewv <917> hkousan <191> (5656) kai <2532> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> ekammusan <2576> (5656) mhpote <3379> idwsin <1492> (5632) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> akouswsin <191> (5661) kai <2532> th <3588> kardia <2588> sunwsin <4920> (5632) kai <2532> epistreqwsin <1994> (5661) kai <2532> iasomai <2390> (5695) autouv <846>

28:28 gnwston <1110> oun <3767> umin <5213> estw <1510> (5749) oti <3754> toiv <3588> eynesin <1484> apestalh <649> (5648) touto <5124> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> yeou <2316> autoi <846> kai <2532> akousontai <191> (5695)

28:29

28:30 enemeinen <1696> (5656) de <1161> dietian <1333> olhn <3650> en <1722> idiw <2398> misywmati <3410> kai <2532> apedeceto <588> (5711) pantav <3956> touv <3588> eisporeuomenouv <1531> (5740) prov <4314> auton <846>

28:31 khrusswn <2784> (5723) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> didaskwn <1321> (5723) ta <3588> peri <4012> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547> meta <3326> pashv <3956> parrhsiav <3954> akwlutwv <209>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA