TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 18

18:1 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) ihsouv <2424> exhlyen <1831> (5627) sun <4862> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> peran <4008> tou <3588> ceimarrou <5493> twn <3588> kedrwn <2748> opou <3699> hn <1510> (5713) khpov <2779> eiv <1519> on <3739> eishlyen <1525> (5627) autov <846> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

18:2 hdei <1492> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> ton <3588> topon <5117> oti <3754> pollakiv <4178> sunhcyh <4863> (5681) ihsouv <2424> ekei <1563> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>

18:3 o <3588> oun <3767> ioudav <2455> labwn <2983> (5631) thn <3588> speiran <4686> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> [ek] <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> uphretav <5257> ercetai <2064> (5736) ekei <1563> meta <3326> fanwn <5322> kai <2532> lampadwn <2985> kai <2532> oplwn <3696>

18:4 ihsouv <2424> oun <3767> eidwv <1492> (5761) panta <3956> ta <3588> ercomena <2064> (5740) ep <1909> auton <846> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tina <5101> zhteite <2212> (5719)

18:5 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) eisthkei <2476> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> met <3326> autwn <846>

18:6 wv <5613> oun <3767> eipen <2036> (5627) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) aphlyon <565> (5627) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> epesan <4098> (5627) camai <5476>

18:7 palin <3825> oun <3767> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> tina <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480>

18:8 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> eipon <2036> (5627) umin <5213> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) ei <1487> oun <3767> eme <1691> zhteite <2212> (5719) afete <863> (5628) toutouv <5128> upagein <5217> (5721)

18:9 ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> logov <3056> on <3739> eipen <2036> (5627) oti <3754> ouv <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> ouk <3756> apwlesa <622> (5656) ex <1537> autwn <846> oudena <3762>

18:10 simwn <4613> oun <3767> petrov <4074> ecwn <2192> (5723) macairan <3162> eilkusen <1670> (5656) authn <846> kai <2532> epaisen <3817> (5656) ton <3588> tou <3588> arcierewv <749> doulon <1401> kai <2532> apekoqen <609> (5656) autou <846> to <3588> wtarion <5621> to <3588> dexion <1188> hn <1510> (5713) de <1161> onoma <3686> tw <3588> doulw <1401> malcov <3124>

18:11 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> petrw <4074> bale <906> (5628) thn <3588> macairan <3162> eiv <1519> thn <3588> yhkhn <2336> to <3588> pothrion <4221> o <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) auto <846>

18:12 h <3588> oun <3767> speira <4686> kai <2532> o <3588> ciliarcov <5506> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> twn <3588> ioudaiwn <2453> sunelabon <4815> (5627) ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> edhsan <1210> (5656) auton <846>

18:13 kai <2532> hgagon <71> (5627) prov <4314> annan <452> prwton <4412> hn <1510> (5713) gar <1063> penyerov <3995> tou <3588> kaiafa <2533> ov <3739> hn <1510> (5713) arciereuv <749> tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565>

18:14 hn <1510> (5713) de <1161> kaiafav <2533> o <3588> sumbouleusav <4823> (5660) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> sumferei <4851> (5719) ena <1520> anyrwpon <444> apoyanein <599> (5629) uper <5228> tou <3588> laou <2992>

18:15 hkolouyei <190> (5707) de <1161> tw <3588> ihsou <2424> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> de <1161> mayhthv <3101> ekeinov <1565> hn <1510> (5713) gnwstov <1110> tw <3588> arcierei <749> kai <2532> suneishlyen <4897> (5627) tw <3588> ihsou <2424> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749>

18:16 o <3588> de <1161> petrov <4074> eisthkei <2476> (5715) prov <4314> th <3588> yura <2374> exw <1854> exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> mayhthv <3101> o <3588> allov <243> o <3588> gnwstov <1110> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> eipen <2036> (5627) th <3588> yurwrw <2377> kai <2532> eishgagen <1521> (5627) ton <3588> petron <4074>

18:17 legei <3004> (5719) oun <3767> tw <3588> petrw <4074> h <3588> paidiskh <3814> h <3588> yurwrov <2377> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> ei <1510> (5748) tou <3588> anyrwpou <444> toutou <5127> legei <3004> (5719) ekeinov <1565> ouk <3756> eimi <1510> (5748)

18:18 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> oi <3588> douloi <1401> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> anyrakian <439> pepoihkotev <4160> (5761) oti <3754> qucov <5592> hn <1510> (5713) kai <2532> eyermainonto <2328> (5711) hn <1510> (5713) de <1161> kai <2532> o <3588> petrov <4074> met <3326> autwn <846> estwv <2476> (5761) kai <2532> yermainomenov <2328> (5734)

18:19 o <3588> oun <3767> arciereuv <749> hrwthsen <2065> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> peri <4012> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> kai <2532> peri <4012> thv <3588> didachv <1322> autou <846>

18:20 apekriyh <611> (5662) autw <846> ihsouv <2424> egw <1473> parrhsia <3954> lelalhka <2980> (5758) tw <3588> kosmw <2889> egw <1473> pantote <3842> edidaxa <1321> (5656) en <1722> sunagwgh <4864> kai <2532> en <1722> tw <3588> ierw <2411> opou <3699> pantev <3956> oi <3588> ioudaioi <2453> sunercontai <4905> (5736) kai <2532> en <1722> kruptw <2927> elalhsa <2980> (5656) ouden <3762>

18:21 ti <5101> me <3165> erwtav <2065> (5719) erwthson <2065> (5657) touv <3588> akhkootav <191> (5756) ti <5101> elalhsa <2980> (5656) autoiv <846> ide <1492> (5657) outoi <3778> oidasin <1492> (5758) a <3739> eipon <2036> (5627) egw <1473>

18:22 tauta <5023> de <1161> autou <846> eipontov <2036> (5631) eiv <1520> paresthkwv <3936> (5761) twn <3588> uphretwn <5257> edwken <1325> (5656) rapisma <4475> tw <3588> ihsou <2424> eipwn <2036> (5631) outwv <3779> apokrinh <611> (5736) tw <3588> arcierei <749>

18:23 apekriyh <611> (5662) autw <846> ihsouv <2424> ei <1487> kakwv <2560> elalhsa <2980> (5656) marturhson <3140> (5657) peri <4012> tou <3588> kakou <2556> ei <1487> de <1161> kalwv <2573> ti <5101> me <3165> dereiv <1194> (5719)

18:24 apesteilen <649> (5656) oun <3767> auton <846> o <3588> annav <452> dedemenon <1210> (5772) prov <4314> kaiafan <2533> ton <3588> arcierea <749>

18:25 hn <1510> (5713) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> estwv <2476> (5761) kai <2532> yermainomenov <2328> (5734) eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> ei <1510> (5748) hrnhsato <720> (5662) ekeinov <1565> kai <2532> eipen <2036> (5627) ouk <3756> eimi <1510> (5748)

18:26 legei <3004> (5719) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> doulwn <1401> tou <3588> arcierewv <749> suggenhv <4773> wn <1510> (5752) ou <3739> apekoqen <609> (5656) petrov <4074> to <3588> wtion <5621> ouk <3756> egw <1473> se <4571> eidon <1492> (5627) en <1722> tw <3588> khpw <2779> met <3326> autou <846>

18:27 palin <3825> oun <3767> hrnhsato <720> (5662) petrov <4074> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)

18:28 agousin <71> (5719) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424> apo <575> tou <3588> kaiafa <2533> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> hn <1510> (5713) de <1161> prwi <4404> kai <2532> autoi <846> ouk <3756> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> ina <2443> mh <3361> mianywsin <3392> (5686) alla <235> fagwsin <5315> (5632) to <3588> pasca <3957>

18:29 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> pilatov <4091> exw <1854> prov <4314> autouv <846> kai <2532> fhsin <5346> (5748) tina <5101> kathgorian <2724> ferete <5342> (5719) tou <3588> anyrwpou <444> toutou <5127>

18:30 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> ei <1487> mh <3361> hn <1510> (5713) outov <3778> kakon <2556> poiwn <4160> (5723) ouk <3756> an <302> soi <4671> paredwkamen <3860> (5656) auton <846>

18:31 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> pilatov <4091> labete <2983> (5628) auton <846> umeiv <5210> kai <2532> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> umwn <5216> krinate <2919> (5657) auton <846> eipon <2036> (5627) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> hmin <2254> ouk <3756> exestin <1832> (5904) apokteinai <615> (5658) oudena <3762>

18:32 ina <2443> o <3588> logov <3056> tou <3588> ihsou <2424> plhrwyh <4137> (5686) on <3739> eipen <2036> (5627) shmainwn <4591> (5723) poiw <4169> yanatw <2288> hmellen <3195> (5707) apoynhskein <599> (5721)

18:33 eishlyen <1525> (5627) oun <3767> palin <3825> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> efwnhsen <5455> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

18:34 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> apo <575> seautou <4572> su <4771> touto <5124> legeiv <3004> (5719) h <2228> alloi <243> eipon <2036> (5627) soi <4671> peri <4012> emou <1700>

18:35 apekriyh <611> (5662) o <3588> pilatov <4091> mhti <3385> egw <1473> ioudaiov <2453> eimi <1510> (5748) to <3588> eynov <1484> to <3588> son <4674> kai <2532> oi <3588> arciereiv <749> paredwkan <3860> (5656) se <4571> emoi <1698> ti <5101> epoihsav <4160> (5656)

18:36 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> h <3588> basileia <932> h <3588> emh <1699> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> ei <1487> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> hn <1510> (5713) h <3588> basileia <932> h <3588> emh <1699> oi <3588> uphretai <5257> oi <3588> emoi <1698> hgwnizonto <75> (5711) an <302> ina <2443> mh <3361> paradoyw <3860> (5686) toiv <3588> ioudaioiv <2453> nun <3568> de <1161> h <3588> basileia <932> h <3588> emh <1699> ouk <3756> estin <1510> (5748) enteuyen <1782>

18:37 eipen <2036> (5627) oun <3767> autw <846> o <3588> pilatov <4091> oukoun <3766> basileuv <935> ei <1510> (5748) su <4771> apekriyh <611> (5662) [o] <3588> ihsouv <2424> su <4771> legeiv <3004> (5719) oti <3754> basileuv <935> eimi <1510> (5748) egw <1473> eiv <1519> touto <5124> gegennhmai <1080> (5769) kai <2532> eiv <1519> touto <5124> elhluya <2064> (5754) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> marturhsw <3140> (5661) th <3588> alhyeia <225> pav <3956> o <3588> wn <1510> (5752) ek <1537> thv <3588> alhyeiav <225> akouei <191> (5719) mou <3450> thv <3588> fwnhv <5456>

18:38 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> pilatov <4091> ti <5101> estin <1510> (5748) alhyeia <225> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) palin <3825> exhlyen <1831> (5627) prov <4314> touv <3588> ioudaiouv <2453> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> oudemian <3762> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846> aitian <156>

18:39 estin <1510> (5748) de <1161> sunhyeia <4914> umin <5213> ina <2443> ena <1520> apolusw <630> (5661) umin <5213> [en] <1722> tw <3588> pasca <3957> boulesye <1014> (5736) oun <3767> apolusw <630> (5661) umin <5213> ton <3588> basilea <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

18:40 ekraugasan <2905> (5656) oun <3767> palin <3825> legontev <3004> (5723) mh <3361> touton <5126> alla <235> ton <3588> barabban <912> hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> barabbav <912> lhsthv <3027>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA